This love forever [ รั ก นี้ ต ล อ ด ไ ป ] END - นิยาย This love forever [ รั ก นี้ ต ล อ ด ไ ป ] END : Dek-D.com - Writer
×

This love forever [ รั ก นี้ ต ล อ ด ไ ป ] END

โดย NTK_98

ผู้ชายที่เป็นรักแรก หรือ ผู้ชายที่อยากเป็นรักสุดท้าย ผู้ชายที่เราพยายามลืม หรือผู้ชายที่เคยมีความรักมาแล้วหลายครั้ง ผู้ชายทั้ง 2 คน แบบไหนที่จะ "รัก" ได้อย่างปลอดภัยสำหรับเธอกันแน่??!

ผู้เข้าชมรวม

1,671

ผู้เข้าชมเดือนนี้

3

ผู้เข้าชมรวม


1.67K

ความคิดเห็น


9

คนติดตาม


14
จำนวนตอน : 14 ตอน (จบแล้ว)
อัปเดตล่าสุด :  5 พ.ย. 56 / 16:44 น.

อีบุ๊กจากนิยาย ดูทั้งหมด

loading
กำลังโหลด...
ตั้งค่าการอ่าน

ค่าเริ่มต้น 
                                       


ส วั ส ดี จ้ า
ไ ร เ ต อ ร์ ชื่ อ // อั๋ น // อ า ยุ // 1 5 ปี //
เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น เ รื่ อ ง แ ร ก ที่ แ ต่ ง ด ร า ม่ า
อ อ ก แ น ว ด ร า ม่ า ซึ้ ง + ห ว า น แ ห ว ว
ซึ่ ง ไ ร เ ต อ ร์ ข อ เ น้ น เ ล ย ว่ า
เ ป็ น เ รื่ อ ง แ ร ก ที่ แ ต่ ง ด ร า ม่ า
อ า จ จ ะ ไ ม่ รู้ เ รื่ อ ง บ้ า ง รู้ เ รื่ อ ง บ้ า ง
ห รื อ อ ะ ไ ร ข อ ง ไ ร เ ต อ ร์ เ นี่ ย ะ !! 
( ไ ร เ ต อ ร์ ค่ อ น ข้ า ง มึ น )
ก็ เ ม้ น + ใ ห้ กำ ลั ง ใจ 
ห รื อ จ ะ เ ม้ น ใ ห้ คำ แ น ะ นำ ก็ ไ ม่ ว่ า น ะ จ๊ ะ
แ ต่ อ ย่ า ม า แ ร ง นะ ( ไ ร เ ต อ ร์ ก ลั ว )

 

 
# เ ตื อ น ก่ อ น อ่ า น ( อ่ า น ห น่ อ ย น ะ )

[ # ] นิ ย า ย เ รื่ อ ง นี้ แ ต่ ง ขึ้ น จ า ก ค ว า ม คิ ด + ค ว า ม ไ ร้ ส า ร ะ ข อ ง ไ ร เ ต อ ร์ เ อ ง
ไ ม่ มี เ จ ต น า จ ะ ทำ ใ ห้ ศิ ล ปิ น เ สี ย ชื่ อ เ สี ย ง แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด

 

เ ปิ ด ค รั้ ง แ ร ก 
07 / 1 6 / 2 0 1 3 

เ ว ล า
2 1 : 2 0 น. ( ดึ ก ซ ะ ไ ม่ มี )

ปิ ด เ รื่ อ ง
11 / 0 5 / 2 0 1 3
ข อ บ คุ ณ ข อ ง แ ต่ ง ส ว ย ๆ จ า ก   
                                                                 
     แจกโค้ด อวาต้าร์ รูปอาร์ต !

     THEME :) Shirakuma

     

รั บ แ ล ก แ บ น เ น อ ร์ จ้ า
 
                                                                 
 แ บ น เ น อ ร์ เ รื่ อ ง นี้ จ้ า . .  


แ บ น เ น อ ร์ เ พื่ อ น บ้ า น ^^
 My Trouble Girl
 
:) Shalunla

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

loading
กำลังโหลด...

อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

loading
กำลังโหลด...

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

9 ความคิดเห็น