• N a r u t o • S H I P P U U D E N m a n g a ๛ - นิยาย • N a r u t o • S H I P P U U D E N m a n g a ๛ : Dek-D.com - Writer
×

  • N a r u t o • S H I P P U U D E N m a n g a ๛

  โดย yyiNg

  ข อโ ท ษ น้า ค้า.......ปิ ด เรื่อง แร้ ว ทุกๆคนไปอ่า นได้ที่ http://cartooniverse.awardspace.com/ นะคะ อัพ ทุก อาทิตย์

  ผู้เข้าชมรวม

  3,050

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  12

  ผู้เข้าชมรวม


  3.05K

  ความคิดเห็น


  98

  คนติดตาม


  5
  จำนวนตอน : 20 ตอน (จบแล้ว)
  อัปเดตล่าสุด :  14 ก.ค. 50 / 21:37 น.

  อีบุ๊กจากนิยาย ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

  ขอโทษน้าค้า ช่วงนี้ไม่ว่างมา
  ลงเลย  

  ขอปิดเรื่องเลยแล้วกัน
  การบ้านเยอะจริงๆ

  ไงก็ไปดูโตะได้ที่
  http://cartooniverse.awardspace.com/
  นะคะ

  อัพตอนใหม่ทุกอาทิตย์


  Ps.
  ขอบคุณที่เปนกำลังใจที่ดี
  เสมอมานะคะ
  N a r u t o SHIPPUUDEN  ก็ คื อหนั งภา ค 2 ของ นา รู โ ตะ (ใ นหนั งสื อ กา ร์ตู นมัน จะ แบ่ งภา คอ่ะ)

  กา ร์ตู น ที่ มี มา หให้ อ่า นนี้ ไม่ ได้ เ ริ่ มตั้ ง แต่ ตอ น ต้ น ขอ ง ภา ค 2  นะ คะ

  ค วาม เดิ ม ตอ น ที่ แล้ ว (ตั้ งแต่ เริ่ ม ภา ค 2)

         หลั งจา ก ที่ นารูโ ตะ ออ กไป ฝึ กวิ ชา กั บ จิ ไร ยะ ที่นอ ก หมู่ บ้า น เป็ นเว ลาประ มา ณ 2 ปี      นา รู โ ตะ ก็ กลั บ มา ที่ หมู่ บ้า นโ คะ โ นะ ฮะ อี กครั้ ง     พอ กลั บมา ถึ ง คาคา ชิ ก็ ให้ นารู โ ตะ กั บซากุ ระ  ฝึ ก แย่ง ก ระ ดิ่ ง จาก คา คา ชิ อี ก ครั้ ง    แ ละครั้ ง นี้ นา รู โ ตะ กับ ซากุ ระ ก็ แย่ งก ระ ดิ่ งมา ได้     ทุ กคน ต่า งเห็ นค วาม เปลี่ ยน แป ล งไป ของ เด็ก ๆ ใน โ คะโนะ ฮะ     ตอ นนั้ นแส งอุษา 2 คนคื อ เด อิ ดา ระ  แ ละ ซา โ ซ ริ ก็ ไ ด้ เคลื่อ นไห วไป จั บ สัตว์   หา ง ที่ หมู่ บ้า นซึ นะ งา คุ เ ระ  ซึ่ ง สั ตว์ หาง ก็ คื อ ผู้ พิ ทั กษ์ ทรา ย (หา งเดี่ ยว) ที่ อยู่ ใน ตั ว ของ คา เซะ คา เ งะ (กา อา ระ)     โด ย เด อิ ดาระ ไ ด้ เข้า ไป สู้ กั บ กาอา ระ เพีย ง คนเดี ยว  ส่ว น ซาโ ซริ ก็ รอ อยู่ นอ ก หมู่ บ้า น   ใน ที่สุ ด กา อา ระก็ ถูก จั บตั วไป    หมู่ บ้า นซึ นะ จึ งขอ ความ ช่ว ยเหลื อ จา ก โ คะโ นะ ฮะ   ทีม คา คาชิ จึง มา ช่ว ยเหลื อ โดย มี ท่า น ย่าโจ จา ก ซึนะ ไป ด้วย     และ ตา มกา อาระ ไป    แ ละทีม ไก  ตา มมา สมทบ และ สู้ กั น     ซา กุ ระ แ ละย่าโ จ  โค่น ซาโ ซริ หลา นแท้ ๆ ของ ย่า โ จลง ไ ด้     แ ละย่าโ จ ก็ ได้ ใช้ วิ ชา ลั บ ต้อ งห้า มเพื่อ คื นชีพ ให้ กาอาระ แต่ คน เอง ต้อ งตา ย       พอ จบ ภา รกิ จ กลับมา หมู่ บ้า นอี ก ครั้ ง ก็ มี คำ สั่ งให้ ไป ทำ ภาร กิ จ ใ หม่ ใน ทีม คาคา ชิ  แต่ ตอ นนี้คา คา ชิ ไม่ อยู่ เ ลยต้อง ใ ห้ ยามาโ ตะ จา กหน่ว ยลั บไป เป็ น  หั วหน้า แท น แ ละให้ ซา อิ คน จา ก รา ก มา แท นซาซึ เ กะ    ภา รกิ จก็คื อ แกล้ งไ ป พบ คน ขอ งโอ โร จิ มารุ ตา มที่ ซาโซ ริ บ อ ก ก่อ นตา ย ว่า จะ นั ด พบ กั บ สา บลั บของ ตน ที่เป็ นคน ของ โอโร จิ มารุ    แ ละ นา รู โตะ ก็ ได้ สู้ กั บ โอ โร จิ มารุ จน หา งจอ้ งจอ ก 9 หา งงอ ก ออ กมา 4 หา ง แ ละซา อิ ก็หั ก หลั งตา มโอ โ รจิ มารุ ไป        ทีม คา คา ชิ ที่เ หลื อ ก็ เล ยตาม ไป  และ ซา อิ ก็ กลั บใจ มา อยู่ ข้า ง ทีม คา คาชิ      ทีม คา คาชิ ไ ด้เจอ กั บซาซึ เ กะ แต่ ยั งไม่ ไ ด้สู้ กั น           ซา ซึ เ กะก็ ไป กั บโอโ ร จิ มา รุ  ก่อ น          ทั้ ง หม ด เลย กลั บหมู่ บ้า น       นา รูโ ตะ ก็ ได้ ฝึ กวิชา ใหม่     แสง อุ  ษา ก็ เคลื่อ น ไหว อีก รอ บ  โดย ซาซุคุ และ ฮิ ดั น แห่ งแส งอุ ษา ไ ด้ ฆ่า ครู อาซึม่า ตา ย     ชิกา มา รุ จึ งมา ฆ่า ฮิ ดั นล้า งแค้ นให้ ครู   และ นา รูโตะ ก็ ไ ด้ใช้ วิชา ใหม่ จั  ด การ   
  ซา ซุ คุ .................................     


  ต่ อ จา กนี้ อ่า นต่อ ตอ น 3 4 3 เลย จ้า  คอ ม เม้นท์ ด้ วย นะ ค๊า ^^      
  เครดิต : http://cartooniverse.awardspace.com/  hero's come back - nobodyknows+

  กดเพลงฟังด้วยน๊าคร๊า

  นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  คำนิยม Top

  ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

  คำนิยมล่าสุด

  ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

  ความคิดเห็น