รัฐศาสตร์ มช. - รัฐศาสตร์ มช. นิยาย รัฐศาสตร์ มช. : Dek-D.com - Writer

  รัฐศาสตร์ มช.

  โดย ~ UBYI ~

  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผู้เข้าชมรวม

  12,960

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  6

  ผู้เข้าชมรวม


  12.96K

  ความคิดเห็น


  20

  คนติดตาม


  4
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  25 เม.ย. 50 / 03:47 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ


   ปฐมลิขิต : บทความนี้เป็นบทความที่ผู้เยี่ยมชมส่งเข้ามาทาง ubyi@dek-d.com

   เจ้าของบทความ : u491910115@cm.edu

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   "วันนี้ฤกษ์ดีน้องพี่รัฐศาสตร์
   ชุมนุมประกาศสามัคคีเหล่าสิงห์
   เราร่วมแรงใจเทิดในรัฐศาสตร์
   ขอจงองอาจสมชาติของนักปกครอง"

   มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเรา สิงห์ขาว
   ที่ปกครองพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง จนอายุปาเข้าไป 42 ปี แห่งความภูมิใจ
    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมคือ
   ภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ได้เปิดทำการมาแล้วเป็นระยะเวลา 42 ปี โดยเปิดสอนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน
   พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นปีที่สองถัดจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.
   2507
   ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาการเมืองการปกครองและสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   ระดับปริญญาตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2529
   ได้เริ่มเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
   เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา (ในปี พ.ศ. 2535
   ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
   และขณะนี้กำลังดำเนินโครงการจัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์เช่นกัน)
   นับตั้งแต่สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์เริ่มเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน
   ได้ผลิตบัณฑิตจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน


             ต่อมาสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   ยังได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทอีก 2 หลักสูตร ดังนี้คือ (1) ปีพ.ศ.
   2531 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
   (ภาคปกติ) และ ปีพ.ศ. 2533 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคพิเศษ) (2) ปี พ.ศ. 2536
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) และ ปี พ.ศ. 2542
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
   ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโทจนถึงปัจจุบันสาขาวิชาฯ
   ทั้ง 2 ได้ผลิตมหาบัณฑิตไปแล้วประมาณ 1,000 คน


             บัณฑิตและมหาบัณฑิตของสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ
   กอปรด้วยจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมได้ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างกว้างขวาง
   ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน
   จนทำให้การจัดการบริการการศึกษาของสาขาวิชาฯ
   เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ
   ที่มีชื่อเสียงทัดเทียมกับคณะรัฐศาสตร์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาระดับประเทศที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทั้งสองนี้


             สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   มีนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 665 คน
   มีนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จำนวนประมาณ 400
   คน และคาดว่าในปีการศึกษา 2550 นี้ จะเปิดสอนระดับปริญญาโท
   หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
   ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาเอก
   หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนานาชาติ
   สาขาวิชากิจการสาธารณะระหว่างประเทศ (ภาคปกติ)


             การจัดทำข้อเสนอโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.
   2537 ซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)
   การเตรียมการในขณะนั้นยังคงเป็นคณะในระบบราชการและได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้ประสบวิกฤติเศรษฐกิจ
   ทำให้รัฐบาลชะลอโครงการจัดตั้งหน่วยงานราชการใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี
   ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540
   ซึ่งมีผลให้ต้องชะลอโครงการจัดตั้งคณะไว้ก่อนด้วย


             จากแนวคิดในการผลักดันให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคล่องตัว
   และมีอิสระในการบริหารจัดการ
   ส่งผลให้มีการนำข้อเสนอโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ซึ่งได้จัดทำไว้ในปี
   พ.ศ.2537 กลับมาพิจารณาและปรับปรุงโครงการใหม่ในชื่อว่า
   "โครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์"
   คณะใหม่นี้จะประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่
   สาขาวิชาการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อคณะดังกล่าวนี้สื่อความหมายว่า
   องค์กรมีภารกิจหลักก็คือ
   ผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไปรับใช้สังคม
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้เปิดสอนมาก่อนเป็นเวลา 42 ปี
   และปัจจุบันยังเป็นสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนอยู่
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมรากฐานการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
   และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบสมานฉันท์
   ขณะที่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เปิดสอนมาเป็นเวลา 19 ปี
   มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีได้
   และปัจจุบันเป็นสาขาวิชาที่มีความนิยมอยู่ในระดับสูง
   แนวโน้มนี้จะยังคงเป็นอยู่ในอนาคต
   โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ
   มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี พ.ศ. 2542
   ซึ่งเปิดสอนเป็นปีแรก มีผู้สมัคร 77 คน ปี พ.ศ. 2547 และ 2548
   มีผู้สมัคร 262 และ 344 คน ตามลำดับ คณะที่จัดการเรียนการสอนใน 2
   สาขาวิชานี้ที่ก่อตั้งในระยะแรก ๆ ในประเทศไทยล้วนกำหนดชื่อคณะว่า
   คณะรัฐศาสตร์ และไม่มีการปรับเปลี่ยนชื่อในเวลาต่อมา
   แต่คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพียงสาขาเดียว
   ล้วนกำหนดชื่อคณะว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   ด้วยเหตุนี้จึงมีความเหมาะสม
   ในอันที่จะกำหนดชื่อคณะใหม่เพื่อแสดงถึงภารกิจด้านการเรียนการสอนทางรัฐศาสตร์และ
   รัฐประศาสนศาสตร์นี้ว่า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Faculty
   of Political Science and Public Administration)
   โดยเฉพาะชื่อคณะนี้สอดรับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   หรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการด้านการศึกษาและการบริการวิชาการของ
   2 สาขาวิชา


              การเป็นคณะในกำกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ทำให้คณะเป็นหน่วยงานที่มีฐานะทัดเทียมกับสาขาวิชาอื่นในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอน
   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิเช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
   และการสื่อสารมวลชนลัยเชียา
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวในลักษณะคณะในกำกับ
   ซึ่งมีภารกิจที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย ความเป็นเลิศทางวิชาการ
   และการพึ่งพาตนเองได้ นอกจากจะสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
   และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   และนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัย/คณะในกำกับของรัฐบาลแล้ว
   ยังจะเอื้ออำนวยต่อการบรรลุสัมฤทธิผลในการดำเนินงานในที่สุด


   ครับจากประวัติคณะอันยาวนานสร้างเกียรติภูมิไว้มากมาย
   สิงห์ขาวเราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รุ่นพี่ของเรามีทั้งผู้ว่า นายอำเภอ
   ผู้บริหารระดับสูง ตำรวจ ทหาร รัฐมนตรี มากมาย นอกจากนี้เรายังคือ1 ใน 5
   สิงห์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพและความสามารถเป็นที่ยอมรับของวงการราชการและเอกชนในปัจจุบันอันได้แก่
   สิงห์ขาว (รัฐศาสตร์ม.ช.) สิงห์ดำ(รัฐศาสตร์จุฬา) สิงห์แดง(ธรรมศาสตร์)
   สิงห์เขียว(ม.เกษตร) และสิงห์เงิน( รัฐศาสตร์มศว)
   เชิญน้องๆเข้ามาร่วมพิสูจน์ตนเองกันนะครับ เกิดเป็นสิงห์ หยิ่งในศักดิ์
   รักในเกียรติ  รัฐศาสตร์ประชาชนรอเราอยู่ครับ

   จาก สิงห์ขาว

   นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   คำนิยม Top

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   คำนิยมล่าสุด

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   ความคิดเห็น

   ×