[Fic SuJu] ผมรัก "ผี" ครับ!!! - นิยาย [Fic SuJu] ผมรัก "ผี" ครับ!!! : Dek-D.com - Writer
×

  [Fic SuJu] ผมรัก "ผี" ครับ!!!

  โดย Tuk*koN

  ผู้เข้าชมรวม

  348

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  7

  ผู้เข้าชมรวม


  348

  ความคิดเห็น


  9

  คนติดตาม


  0
  จำนวนตอน :  5 ตอน
  อัปเดตล่าสุด :  2 ม.ค. 52 / 00:36 น.

  อีบุ๊กจากนิยาย ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

  ดงมะลิ รักเรา กัลปาวสาน  * แ น ะ นำ ตั ว ล ะ ค ร *

  * น า ง เ อ ก *
  ชื่ อ :   จั ส มิ น (ม ะ ลิ เ นี่ ย แ หล ะ )
   อ า ยุ :   18   ปี    
   ค า แ ร คเ ต อ ร์ :  ส ว ย  ห นุ่ ม ตรึ ม   เ ด็ กใ น สั ง กั ดเ ย อ ะ  แ ต่   
  เ อ๋ อ  มึ น   รั่ วแ บ บ สุ ด ขั้ ว 
  มั ก ทำ ก่ อ น คิ ดเ ส ม อ
   ล่อ ง ล อ ย ไป วั น ๆ   เ ม าไ ป วั น ๆ  
  ห น้ า ฉ า บด้ ว ย ปู น ซี เม น ทั บ ด้ว ย หิ น ก รว ด
   ต ล ก หน้ า ต า ย ( ต า ย จ ริ ง ๆ )   ช อ บ เล่ น มุ  ข แ ป๊ ก

  * พ ร ะ เ อ ก *
  ชื่ อ :   ลี ด ง แ ฮ
   อ า ยุ :   2 2  ปี
   ค า แ ร คเ ต อ ร์ :   ห ล่ อ   เท่   เ ป็น เ พ ล ย์บ อ ย
   หื่ น   ไ ม่ ย อ ม ใ ค ร   เ ว ล า อา ร ม ณ์ เ สี ย ก็ จ ะ เ ล ว ม า ก   แ ต่ ถ้ า อ า ร ม ณ์ ดี
   ก็ จ ะ ดี จ น น่ า ก ลั ว  ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ฟิ ค ห ร อ ย ๆ นี้ โ ด ย :
   ตุ๊ ก ต า ( เ ค้ า เ อ ง   >   < )   :   ตั ว ต้ น ต อ ข อ ง ฟิ ค เ รื่ อ ง นี้ ไ ม่ ค่ อ ย ไ ด้ แ ต่ ง
   เ พ ร า ะ มั น ช อ บ แ ย่ ง ชิ ง ส มุ ด แต่ ง ฟิ ค ไ ป ( 3 ตั ว ข้ า ง ล่ า ง นี่ แ ห ล ะ ) แ ล ะ ก็
   มี ห น้ า ที่   ดั ด แ ป ล ง ไ อ เ ดี ย ขอ ง ยี น
  ยี น   :   เ จ้ า แ ม่ มุ ข ห ร อ ย   มุ ข ส่ ว น ม า ใ น เ รื่ อ ง ก็ เ อ า ม า จ า ก คุ ณ เ ธ อ นี่ แ ห ล ะ
   คิ ด ไ ด้ ไ ง ก็ ไ ม่ รู้   แ ต่ ล ะ มุ ข เ นี่ ย   เ กื อ บ ทั้ ง เ รื่ อ ง   s h e  คิ ด แ ต่ ง ห ม ด
   ต า ว   :   s h e   ม า ข อ ร้ อ ง ( ห รื อ บั ง คั บ ว ะ ) ใ ห้ แ ต่ ง ฟิ ค พ อ รู้ ว่ า เ ร าแ ต่ ง ฟิ ด
   ก็ จั ด แ จง ห า พ ร ะ เ อ ก น า ง เ อ ก   แ บ บ ฉั บ ไ ว
   ไ อ ซ์   :   มั น ม า นั่ ง ดู เ พื่ อ น แ ต่ ง ฟิ ค เ ฉ ย ๆ   แ ล ะ ก็ ช่ ว ย แ ต่ ง ฉ า ก ว า ย ๆ

  ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  ความคิดเห็น