คัดลอกลิงก์เเล้ว

ทุนรัฐบาลไต้หวัน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (MOE)

臺灣獎學金 (教育部)/ Taiwan Scholarship (MOE) สมัคร ต้น ก.พ. - มี.ค. ของทุกปี

ยอดวิวรวม

3,286

ยอดวิวเดือนนี้

2

ยอดวิวรวม


3,286

ความคิดเห็น


1

คนติดตาม


10
จำนวนโหวต : ยังไม่มีคนโหวต
จำนวนตอน : 3 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  14 พ.ย. 58 / 21:11 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้สมัครที่ : สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 
 

เงินทุนการศึกษา :

(1) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (รวมถึงค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาอื่นๆ) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้ที่ได้รับทุนนั้นสูงสุดไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ สำหรับผู้ที่มีค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ทางสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ผู้ได้รับทุนกำลังศึกษาอยู่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่างๆ ค่าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าประกันภัย ค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้เอง

(2) ค่าครองชีพ ผู้ที่ได้รับทุนเรียนระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 15,000ดอลลาร์ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ส่วนผู้ที่ได้รับทุนเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ระยะเวลารับทุนแบ่งเป็น 2 ปีและ 4 ปี ตามลำดับ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ นั้นจะรวมอยู่ในเงินทุนดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง

ระยะเวลาการสมัครทุน : ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม  (ถือวันประทับตรา ไปรษณีย์เป็นหลัก) สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนนี้แล้วจะไม่พิจารณาให้ทุนอีก

สถานที่รับสมัคร : ผู้สมัครทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้

จากเว็บไซต์

http://www.taiwanembassy.org/th กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมา ลงชื่อให้เรียบร้อย ซึ่งการส่งเอกสารการสมัครนั้น ผู้สมัครสามารถมาส่งเอกสารได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายแบบลงทะเบียนมายัง :

ฝ่ายการศึกษา

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคาร Empire Tower

195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(ผู้ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ สำหรับผู้ที่ส่งจดหมายแบบไม่ได้ลงทะเบียนนั้น หากเกิดการสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น )
 

 คุณสมบัติผู้สมัคร :

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1) จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี

2) ผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้

(1) เป็นผู้ที่มีเชื้อสายไต้หวัน หรือถือสัญชาติจีน หรือไต้หวัน  / พ่อหรือแม่มีสัญชาติจีน หรือไต้หวัน (แต่ถ้าพ่อแม่เป็นชนกลุ่มน้อยในไทย - สามารถสมัครได้)

(2) เป็นผู้ที่ยังคงสถานะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในไต้หวันหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในไต้หวัน ทั้งนี้ไม่รวมผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้และประสงค์ที่จะยื่นสมัครทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

(3) เป็นผู้ที่เคยศึกษาที่ไต้หวันและประสงค์จะขอยื่นสมัครเรียนในระดับปริญญาเดิมที่เคยศึกษาไปแล้ว

(4) ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ไต้หวันเคยได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือนักเรียนที่ศึกษาระบบควบสองปริญญาในมหาวิทยาลัยที่มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ

(5) เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนแล้วศึกษาในระดับปริญญานั้นๆ เกินกว่า 5 ปี

(6) เคยถูกยกเลิกการได้รับทุนการศึกษานี้หรือถูกยกเลิกทุนเรียนภาษาจีนจากกระทรวงศึกษาธิการ

(7) ได้รับทุนจากหน่วยงานรัฐบาลหรือเงินทุนช่วยเหลือที่ทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งให้ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ไต้หวัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ในส่วนที่เกินจากเงินทุนที่กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันกำหนด

3) ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เป็น สถาบันที่ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาไต้หวัน” เท่านั้น  สำหรับผู้ที่ยื่นสมัครมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือจากนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะถือว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและจะไม่รับพิจารณารวมทั้งไม่คืนเอกสารการสมัคร
 

หลักฐานการสมัคร :

1) ใบสมัครทุน

2) สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน

3) สำเนาหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิสูงสุดและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยตัวจริง) หรือเอกสารที่ทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัยเดิมออกให้ เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะต้องแนบฉบับแปลที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนซึ่งผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยด้วย ต้องแสดงเอกสารตัวจริงที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป สำหรับฉบับสำเนาซึ่งผ่านการประทับตรารับรองถือว่าไม่ได้รับการยอมรับ อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการรับรองเอกสารสามารถศึกษาได้ที่ http://www.taiwanembassy.org/th/lp.asp?ctNode=1814&CtUnit=63&BaseDSD=7&mp=232 หรือ 02-670-0200 ต่อ 338

4) สำเนาหลักฐานการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยไต้หวันที่เป็น สถาบันที่ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาไต้หวัน” (เช่น สำเนาใบเสร็จจ่ายค่าสมัครเข้าเรียน สำเนาใบสมัครเข้าเรียน เอกสารหรืออีเมลล์ตอบกลับจากทางมหาวิทยาลัย เป็นต้น)

5) การทดสอบความสามารถทางภาษา สำหรับผู้ที่จะสมัครทุนการศึกษานี้ (ทั้งที่เรียนเป็นระบบภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) จะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อนึ่ง ผลคะแนนการสอบวัดระดับทักษะภาษาจีน HSK ถือว่าไม่ได้รับการยอมรับ

(1) สำเนาผลการสอบหรือใบประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน(TOCFL, Test of Chinese as a Foreign Language) 

การจัดสอบ TOCFL  สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.chonghua.or.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-679-7137-8 ต่อ 117

(2) หลักฐานผลการสอบ TOEFL PBT 550 คะแนน (CBT 213 คะแนน IBT 79 คะแนน) ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับ TOEFL PBT 550 คะแนน

6) จดหมายรับรองจากอธิการบดี/ผู้อำนวยการโรงเรียน ศาสตราจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 ฉบับ

7) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดส่งสำเนาใบตอบรับเข้าจากทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันมายังฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ได้รับทุน หากไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องรายงานเหตุผลให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยตรวจสอบ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนต่อ จะถูกยกเลิกคุณสมบัติ และทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และจะเป็นสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามการดำเนินการใดๆจะต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 

กรุณาส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
 

ขั้นตอนการคัดเลือก

1) รอบคัดเลือก (ช่วงกลางเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม) พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ของผู้สมัคร แล้วคัดเลือกจากผู้ที่มีผลคะแนนดีเด่น โดยจะประกาศผลให้ทราบทางจดหมาย

2) รอบสัมภาษณ์ (ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - ปลายเดือนพฤษภาคม) สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการ
 

คัดเลือกในรอบแรก ส่วนเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-670-0200 ต่อ 326
(เบอร์โทรแผนกการศึกษา)

ปล. ก่อนจะโทรมา กรุณาศึกษาระเบียบต่างๆให้กระจ่างก่อนนะคะ บางขั้นตอน เช่น สมัครกับทางมหาวิทยาลัยก็กรุณาพิจารณาและดำเนินการเอง เพราะพี่ไม่ใช่ครูแนะแนวการศึกษานะคะ ^^"

- ทุนปีนี้ปิดรับสมัครแล้ว ถ้าจะถามของปีหน้า ก็กรุณาถามตอนปลาย ธ.ค. ค่ะ
เพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งของไต้หวันได้ปิดทำการรับสมัครไปแล้ว
ทุนก็เช่นเดียวกัน

Free THEME By Shirakuma

ShiraTHEME :) Shirakuma
kuma

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ พิราบรำพัน,Wei Yulan จากทั้งหมด 14 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

1 ความคิดเห็น

  1. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 / 12:45
    ขอบคุณนะคะ
    #1
    0