คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

เรียนๆเล่นๆ Ent' ติด ??

ตอนที่ 31 : Download : หลักสูตร...เอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก


     อัพเดท 16 พ.ค. 52
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: บันทึก, เอนทรานซ์, ฝัน
ผู้แต่ง : ดรรชนี ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ดรรชนี Email : belllatric(แอท)gmail.com
My.iD: https://my.dek-d.com/sageal
< Review/Vote > Rating : 78% [ 19 mem(s) ]
This month views : 10 Overall : 34,250
527 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 207 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
เรียนๆเล่นๆ Ent' ติด ?? ตอนที่ 31 : Download : หลักสูตร...เอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 1655 , โพส : 1 , Rating : 0% / 0 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


ตอนนี้ซื้อสมุดวาง Plan มา...หวังว่าจะได้ใช้ ฮ่าๆ
คลิกที่ลิงค์เอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก Dowload ได้เลยจ๊ะ PDF เน๊อ
(มาแปะแล้วก็ไป)
เว็บไซต์
http://hu.swu.ac.th/cl/index.html
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree Program)
1. วิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก Major in Children's Literature

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วรรณกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2548

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Children's Literature

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)

ชื่อย่อ : ศศ.. (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Children's Literature)

ชื่อย่อ : B.A. (Children's Literature)

โครงสร้างหลักสูตร

กำหนดให้เรียนมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต ดังนี้

1. วิชาศึกษาทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. วิชาเฉพาะด้าน รวมไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

- วิชาภาษาอังกฤษบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3. วิชาโท รวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น 32 รายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษบังคับ 6 หน่วยกิต

อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0)

EN 201 English for Special Purposes 1

อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 3(3-0)

EN 203 English for Academic Purposes 1

วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

วด 201 พัฒนาการของเด็ก 3(3-0)

CL 201 Child Development

วด 202 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 202 Children’s Literature

วด 301 ประวัติวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 301 History of Children’s Literature

วด 302 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0)

CL 302 Literature and Society

วด 321 วิวัฒนาการวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 321 Development of Thai Children’s Literature

วด 322 วรรณกรรมคลาสสิคสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 322 Children’s Classical Literature

วด 323 คติชาวบ้าน 3(3-0)

CL 323 Folklore

วด 331 นิทานและการเล่านิทาน 3(3-0)

CL 331 Tales and Story-Telling

วด 422 การวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 422 Evaluation of Children’s Literature

วด 424 การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 424 Children’s Literary Works Production

วด 470 สัมมนาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 470 Seminar in Children’s Literature

วด 489 สารนิพนธ์ 3(3-0)

CL 489 Research Paper

วิชาเอกเลือก รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

วด 306 วรรณกรรมร่วมสมัย 3(3-0)

CL 306 Contemporary Children’s Literature

วด 311 หนังสือและสื่อสมัยใหม่สำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 311 Modern Children’s Media

วด 312 หนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์ 3(3-0)

CL 312 Textbooks and Supplementary Materials

วด 329 วรรณกรรมศาสนา 3(3-0)

CL 329 Religious Literature

วด 332 การ์ตูนและการเขียนการ์ตูน 3(3-0)

CL 332 Cartoons and Cartoon Drawing

วด 333 วารสารสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 333 Children’s Periodicals

วด 334 บันเทิงคดีสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 334 Children’s Fiction

วด 335 สารคดีสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 335 Children’s Non-fiction

วด 336 บทกวีสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 336 Verse for Children

วด 361 การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน 3(3-0)

CL 361 Reading Promotion

วด 362 การอ่านวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 362 Readings in Children’s Literature

วด 423 วรรณกรรมนิทรรศน์เพื่อส่งเสริมการอ่าน 3(3-0)

CL 423 Children’s Literature Show Case

วด 441 ห้องสมุดสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 441 Children’s Library

วด 481 การเขียนเรื่องสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 481 Writing for Children

วด 482 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 482 Children’s Book Design and Illustration

วด 484 การเขียนสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 484 Creative Writing

วด 485 การแปลวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 485 Translation of Children’s Literature

วด 486 บทละคร บทละครวิทยุ และบทโทรทัศน์สำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 486 Radio, Television, and Play Script Production

คำอธิบายรายวิชา

. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

1. วิชาภาษาอังกฤษบังคับ

อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0)

EN 201 English for Special Purposes 1

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะของผู้เรียน

อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 3(3-0)

EN 203 English for Academic Purposes 1

เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อให้สามารถ

นำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2. วิชาเอกบังคับ

วด 201 พัฒนาการของเด็ก 3(3-0)

CL 201 Child Development

ศึกษาพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ความต้องการ แรงจูงใจ

พฤติกรรมการเรียนรู้ การปรับตัว และการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมวุฒิภาวะ

วด 202 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 202 Children’s Literature

ศึกษาประเภทและลักษณะของวรรณกรรมสำหรับเด็ก วัตถุประสงค์และรูปแบบการนำเสนอ

ลักษณะของวรรณกรรมที่ดี มีความเหมาะสมสำหรับเด็ก

วด 301 ประวัติวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 301 History of Children’s Literature

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสำหรับเด็กของไทยและต่างประเทศ วรรณกรรมเด็กที่

แพร่หลาย รางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

วด 302 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0)

CL 302 Literature and Society

ศึกษาเนื้อหาและสาระของวรรณกรรมที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

วด 321 วิวัฒนาการวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 321 Development of Thai Children’s Literature

ศึกษาวิวัฒนาการวรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งของไทยและของต่างประเทศให้มีความเข้าใจ ความ

เป็นสากลของวรรณกรรมสำหรับเด็ก

วด 322 วรรณกรรมคลาสสิคสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 322 Children’s Classical Literature

ศึกษาวรรณกรรมคลาสสิคของเด็กที่เป็นยอมรับกันอย่างกว้างขวางทุกยุคทุกสมัย สามารถ

วิเคราะห์เพื่อหาสาระสำคัญได้

วด 323 คติชาวบ้าน 3(3-0)

CL 323 Folklore

ศึกษาลักษณะและรูปแบบของวรรณกรรมพื้นบ้าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาวรรณกรรมพื้นบ้าน

ของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ

วด 331 นิทานและการเล่านิทาน 3(3-0)

CL 331 Tales and Story-Telling

ศึกษาประวัตินิทานประเภทต่าง ๆ วิธีการเล่านิทานแบบต่าง ๆ ประโยชน์และคุณค่าของการ

เล่านิทาน ตลอดจนฝึกปฏิบัติและสามารถใช้วัสดุและสื่อประกอบการเล่านิทาน

วด 422 การวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 422 Evaluation of Children’s Literature

ศึกษาสาระสำคัญต่าง ๆ ของวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนจนสามารถประเมินคุณค่าในด้าน

ศิลปะและวรรณกรรม

วด 424 การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 424 Children’s Literary Works Production

ศึกษาศิลปและเทคนิคในการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กจนสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ หนังสือ

สื่อการเรียนการสอน บทละคร การละเล่น รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สำหรับเด็ก

วด 470 สัมมนาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 470 Seminar in Children’s Literature

ศึกษาและอภิปรายถึงแนวคิด รูปแบบ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กในด้านคุณค่า

การเขียน ภาพประกอบ การผลิต การเผยแพร่ การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ตลอดจนแนวโน้มและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมสำหรับเด็ก

วด 489 สารนิพนธ์ 3(3-0)

CL 489 Research Paper

ศึกษาหนังสือสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ลักษณะทั่วไปของหนังสือ เทคนิคการเขียนเรื่อง ภาษาที่

ใช้ การเขียนเรื่องประเภทต่าง ๆ ปฏิบัติการเขียนเรื่องประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างน้อย 1 เรื่อง

3. วิชาเอกเลือก

วด 306 วรรณกรรมร่วมสมัย 3(3-0)

CL 306 Contemporary Children’s Literature

ศึกษาหนังสือวรรณกรรมร่วมสมัยประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและของต่างประเทศ สามารถ

วิเคราะห์เพื่อหาสาระสำคัญได้

วด 311 หนังสือและสื่อสมัยใหม่สำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 311 Modern Children’s Media

ศึกษาหนังสือและสื่อสมัยใหม่จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาหนังสือ

และสื่อสมัยใหม่ได้

วด 312 หนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์ 3(3-0)

CL 312 Textbooks and Supplementary Materials

ศึกษาความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่อการเรียนการสอน ความหมาย ประเภทลักษณะ

และส่วนประกอบของหนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์ประเภทต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการ

เขียนและหลักเกณฑ์ในการเลือกหนังสือทั้งสองประเภท

วด 329 วรรณกรรมศาสนา 3(3-0)

CL 329 Religious Literature

ศึกษาลักษณะรูปแบบ เนื้อหา และจริยธรรม ในวรรณกรรมทางศาสนาที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก

วด 332 การ์ตูนและการเขียนการ์ตูน 3(3-0)

CL 332 Cartoons and Cartoon Drawing

ศึกษาพัฒนาการของการ์ตูนและหนังสือการ์ตูน ชนิดและประเภทของการ์ตูน หนังสือการ์ตูน

การดำเนินการผลิตและการฝึกปฏิบัติการเขียนการ์ตูน หนังสือการ์ตูน คุณค่าและการใช้

ประโยชน์ของการ์ตูนและหนังสือการ์ตูน

วด 333 วารสารสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 333 Children’s Periodicals

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของวารสารสำหรับเด็กในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบ เนื้อหา

และการออกแบบ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการจัดทำวารสาร

วด 334 บันเทิงคดีสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 334 Children’s Fiction

ศึกษารูปแบบ วิเคราะห์เนื้อหา วิจารณ์และวิธีการสร้างสรรค์เรื่องบันเทิงคดีสำหรับเด็ก

วด 335 สารคดีสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 335 Children’s Non-fiction

ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนสารคดีสำหรับเด็ก ข้อเขียน และบทความที่ปรากฏในวารสารสำหรับ

เด็ก ฝึกปฏิบัติเขียนบทความ บทวิเคราะห์วิจารณ์ การเสนอข้อคิดเห็น และการใช้ถ้อยคำที่

เหมาะสมสำหรับเด็ก

วด 336 บทกวีสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 336 Verse for Children

ศึกษารูปแบบของบทกวี เรื่องร้อยกรองสำหรับเด็กสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนบทกวีแบบ

ใดแบบหนึ่งได้

วด 361 การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน 3(3-0)

CL 361 Reading Promotion

ความสำคัญของการอ่าน ความสนใจเกี่ยวกับการอ่านของเด็กวัยต่าง ๆ อิทธิพลและ

สภาพแวดล้อมที่มีต่อการอ่านของเด็ก ตลอดจนวิธีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

วด 362 การอ่านวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 362 Readings in Children’s Literature

ศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กในขอบเขตที่กำหนด เช่น การอ่านนิทานปรัมปรา การอ่านเทพ

นิยาย การอ่านเรื่องจินตนาการ ฯลฯ

วด 423 วรรณกรรมนิทรรศน์เพื่อส่งเสริมการอ่าน 3(3-0)

CL 423 Children’s Literature Show Case

ศึกษาศิลปและเทคนิคการใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่านิทานการเล่าเรื่อง

จากหนังสือ การเชิดหุ่น การจัดนิทรรศการ การแสดงบทบาทสมมุติ การทายปัญหา สามารถ

จัดกิจกรรมสำหรับเด็กในโอกาสต่าง ๆ ได้

วด 441 ห้องสมุดสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 441 Children’s Library

ศึกษารูปแบบที่ดีของห้องสมุดสำหรับเด็ก วัสดุที่ใช้ การตกแต่ง การจัดหาหนังสือและวัสดุ รวมทั้ง

บริการและกิจกรรมจนสามารถดำเนินการจัดห้องสมุดสำหรับเด็กได้

วด 481 การเขียนเรื่องสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 481 Writing for Children

ศึกษาเทคนิคและปฏิบัติการเขียน การเขียนสารคดี และบันเทิงคดี

วด 482 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 482 Children’s Book Design and Illustration

ศึกษาต้นฉบับหนังสือประเภทต่าง ๆ การบรรณาธิการกิจ การออกแบบรูปเล่ม กระดาษ สี

ตัวอักษร การพิมพ์เบื้องต้น และศึกษาลักษณะภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ

เทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนภาพประกอบ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ

วด 484 การเขียนสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 484 Creative Writing

ศึกษางานเขียนสร้างสรรค์ของนักเขียนไทยและนักเขียนต่างประเทศสำหรับเด็ก ให้มีความเข้าใจ

และให้ทดลองคิดและเขียนงานสร้างสรรค์

วด 485 การแปลวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 485 Translation of Children’s Literature

ศึกษาความหมาย ลักษณะ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการแปลหนังสือสำหรับเด็กประวัติและ

พัฒนาการการแปลทั้งของไทยและต่างประเทศ คุณสมบัติของนักแปล ลิขสิทธิ์ของการแปล

วรรณกรรมแปลที่แพร่หลาย

วด 486 บทละคร บทละครวิทยุ และบทโทรทัศน์สำหรับเด็ก 3(3-0)

CL 486 Radio, Television, and Play Script Production

ศึกษาความหมาย พัฒนาการ รูปแบบของบทละคร บทละครวิทยุ และบทโทรทัศน์ การผลิต

การดำเนินการเกี่ยวกับบทละคร บทละครวิทยุและบทโทรทัศน์สำหรับเด็ก คุณค่าและการใช้

ประโยชน์Theme Credit By :
N eL’ L


Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
เรียนๆเล่นๆ Ent' ติด ?? ตอนที่ 31 : Download : หลักสูตร...เอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 1655 , โพส : 1 , Rating : 0% / 0 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 1 : ความคิดเห็นที่ 95
โอ้ ขอให้สอบได้ทีเถอะ~
PS.  ฉันคือ...นักเรียนอนุบาล เรียนเรื่องนิพพาน ภพสาม โลกันตร์
Name : kindergartener < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ kindergartener [ IP : 125.26.99.144 ]
Email / Msn: memo.c(แอท)windowslive.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 24 กันยายน 2552 / 05:23

หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android