ปี 2553 จุดจบของประเทศไทย - ปี 2553 จุดจบของประเทศไทย นิยาย ปี 2553 จุดจบของประเทศไทย : Dek-D.com - Writer

  ปี 2553 จุดจบของประเทศไทย

  โดย partyparty

  ได้มาจาก forword mail เลยเอามาให้อ่านกัน แล้วช่วยแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เขาบอกมาด้วยนะ ถ้าทำได้

  ผู้เข้าชมรวม

  2,279

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  6

  ผู้เข้าชมรวม


  2.27K

  ความคิดเห็น


  14

  คนติดตาม


  0
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  6 พ.ค. 52 / 19:28 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ
   >ปี 2553 จุดจบประเทศไทย......ถ้ายังเป็นคนไทยอยู่ช่วยอ่าน ด้วย
   >
   >เรื่องนี้คนไทยทุกคนควรที่จะได ้รู้.....ประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้มีเกิด
   >มีดับ ตลอดเวลา.....ประเทศไทยก็ไม่พ้นวิถีนี้เช่นกัน
   >
   >สืบเนื่องจากการบรรยายของคุณนิต ิภูมิ ซึ่งเป็นสื่อมวลชน
   >จบการศึกษาจากมหาวิทยา
   >ลัยมอสโค
   >
   >ซึ่งเป็นสถาบันที่สตาลินสร้างขึ ้นเพื่อสร้างภูมิปัญญาหว
   >ังครองโลกในสมัย
   >หนึ่ง
   >
   >เมื่อหลายปีก่อนคุณนิติภูมิ ได้ทำนายไว้ว่า ประเทศอินโดนีเชียจะแตกเป็น
   >6-14
   >ประเทศ
   >
   >ซึ่งในตอนนั้น นักรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หัวเราะจนฟันกระเด็น
   >
   >แต่ต่อมาพอปี 2542 เหตุการณ์เริ่มเป็น จริง!
   >ประเทศอินโดฯได้เริ่มแตกเป็น ติมอร์
   >
   >และตอนนี้ก็กำลังจะเกิดประเทศอาเจะ และอีกหลายประเทศที่จะเกิดตาม มา
   >
   >ในวันที่ 11 ธันวาคม 2543 ที่ผ่านมาที่งานคนดีศรีสังคม ณ
   >หอประชุมวัฒนธรรมฯ
   >
   >คุณนิติภูมิได้บรรยายว่า ประเทศไทยจะต้องแตกเป็นประเทศใหม ่อีก 4 - 6
   >ประเทศ แน่นอน!
   >
   >ทั้งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นอย่างมีกระบวนการ
   >โดยสถานการณ์จะ
   >เริ่มชัดขึ้นในปี 2553
   >
   >ซึ่งเป็นปีที่ข้อตกลง GATTs จะเริ่มมีผลสมบูรณ์
   >การค้าเสรีจะมีผลสมบูรณ์
   >
   >สินค้าเกษตรต่าง ๆ จากต่างประเทศจะทะลักเข้ามาในประ เทศไทยจำนวนมหาศาล
   >
   >ในขณะที่เกษตรกรของไทยจะไม่กินส ินค้าเกษตรของไทยด้วยกัน
   >
   >และสินค้าเกษตรของไทยก็จะขายไม ่ออกเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงกว
   >่าสินค้าเกษตรจาก
   >ต่างประเทศ
   >
   >ประกอบกับการที่การพัฒนาการเกษตร ของไทยได้พัฒนาอย่างผิดทิศทาง
   >
   >เป็นการพัฒนาแบบปลูกพืชเชิงเดี ่ยว ทำให้คนปลูกลำใยไทยก็จะปลูกแต ่ลำใย
   >
   >จะกินข้าวก็ต้องซื้อข้าวเว ียดนามมากิน คนปลูกข้าวไทยก็ต้องไปซื
   >้อหอมกระเทียม
   >จากจีนมากิน
   >
   >คนปลูกหอม กระเทียมจะไม่ซื้อลำใยจากไทยแต ่จะไปซื้อจากเกาหลีมากิน
   >
   >เป็นวงจรอย่างนี้ทำให้สินค ้าเกษตรของไทยขายไม่ได้
   >
   >เพราะแม้แต่เกษตรกรไทยด้วยกันก ็ยังไม่ซื้อของเกษตรไทยด้วยก ันมากิน
   >
   >เนื่องจาก สินค้าของต่างประเทศมีต้นทุนถ ูกกว่าสินค้าเกษตรของไทยมีต้นท
   >ุนที่
   >สูงกว่า
   >
   >เพราะใช้ปัจจัยการผลิตปุ๊ยของต ่างประเทศ พันธุ์พืชก็ต้องนำเข้าจากต
   >่าง
   >ประเทศ
   >
   >เนื่องจากในอีก 10 ปีข้างหน้าพันธุกรรมท้องถิ่นจะถ ูกทำลายจาก GMOs
   >
   >และเมื่อเกษตรกรไทยซึ่งเป็นคนส ่วนใหญ่ร้อยละ 80 ของประเทศอยู่ไม่ได้
   >
   >วิกฤตที่มหาโหดสุดก็จะเกิดขึ้นก ับประเทศไทย
   >รัฐบาลไทยจะไม่มีปัญญาที่จะแก ้ไข
   >ปัญหาได้
   >
   >เพราะมาตรการทางการเงินก็จะใช ้ไม่ได้ เนื่องจากธนาคารไทยกลายเป็นของต
   >่าง
   >ประเทศหมดแล้ว
   >
   >ไฟฟ้าก็แพงขึ้น น้ำมันก็แพงขึ้น โทรศัพท์แพงขึ้นเนื่องจากวิสาหก
   >ิจเหล่านี้กลาย
   >เป็นของต่างชาต ิหมดแล้ว
   >
   >เขาสามารถตั้งราคา ได้ตามใจชอบถ้ารัฐบาลไปขอให
   >้ลดราคาก็จะได้รับคำตอบว่า เขาจะ
   >ไม่มีกำไร
   >
   >ธุรกิจจะอยู่ได้ด้วยกำไรเท่านั้น ถ้าเขาไม่มีกำไรเขาก็จะตัดน้ำ ตัดไฟ
   >ตัด
   >โทรศัพท์
   >
   >คุณเลือกเอาว่าจะยอมจ่ายในราคาท ี่แพงหรือว่าจะยอมไม่มีใช้
   >
   >ดังนั้น รัฐบาลในอนาคตจะได้แต่นั ่งทำตาปริบ ๆ ๆ
   >เมื่อเกษตรกรไทยอยู่ไม่ได้
   >
   >การขายที่ดินราคาถูก ๆ และจำนวนมหาศาลจะตามมา
   >คนที่มีกำลังซื้อก็คือชาวต ่าง
   >ชาติ
   >
   >ซึ่งปัจจุบันก็ปรากฏแล้วว่าที่ด ินบริเวณภาคตะวันออกได้ถูกต
   >่างชาติกว้านซื้อไป
   >เป็นจำนวนมากแ ล้ว
   >
   >เกษตรกรไทยที่ขายที่ดินได้ ก็ไม่ามารถนำเงินที่ได้ไปลงท
   >ุนให้เกิดรายได้ได้
   >
   >เพราะธุรกิจอื่นได้ตกอยู่ในกำม ือของต่างชาติแล้ว
   >ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกก็ตก
   >อยู ่ในมือของ Big C, Lotus,
   >
   >Carrefour,ธุรกิจอาหารก็ตกอยู่ในมือของ KFC, Pizzahat,
   >McDonal,สิ่งทอเสื้อผ้า
   >ก็ของพวกฝรั่งเศส ฯลฯ
   >
   >ดังนั้น เงินตราของไทยก็มีแต่จะถูกดูดออก
   >เหมือนกับคนที่เลือดไหลไม่หยุด...
   >
   >เมื่อคนจนอยู่ไม่ได้...รัฐจะอยู่ได้ฤา ?
   >
   >4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นแห่งแรกที่จะขอแยกต ัวออกจากประเทศไทย
   >
   >เนื่องจากความแตกต่างที่เห็นช ัดเจนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในปี
   >2553
   >
   >คนไทยภาคใต้จะเห็นด้วยกับการแยกป ระเทศ เพราะเห็นความล้มเหลวของร
   >ัฐบาลไทย
   >
   >การเมืองไทย การคัดค้านจะน้อยลง การสนับสนุนให้แยกจะทวีความร ุนแรงขึ้น
   >
   >จนรัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมได้ถ ้ารัฐบาลใช้กำลังทหาร
   >ก็จะถูกต่างชาติส่งทหารมา
   >ต่อต ้านกองทัพไทย
   >
   >ซึ่งแน่นอนกองทัพไทยไม่มีป ัญญาไปต่อสู้อยู่แล้ว
   >การแยกตัวจะสำเร็จได้ในไม่
   >นาน
   >
   >จากนั้น ภาคตะวันออก บริเวณจันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา
   >จะขอแยกตัวตามมา
   >
   >เนื่องจากที่ดินแถบนั้นกลายเป ็นของต่างชาติหมดแล้ว
   >
   >เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวถ ูกใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมของต ่างชาติ
   >ทั้ง
   >สมุนไพร อาหารต่าง ๆ
   >
   >เมื่อรัฐบาลไทยเป็นอุปสรรคของต ่างชาติ การขอแยกตัวก็จะทำได้ไม่ยาก
   >
   >นั่นหมายถึง การซื้อประเทศไทย คล้ายกับที่สหรัฐอเมริกาซื้อรัฐ Alaska
   >จาก Russia
   >
   >ถ้าไทยต่อต้าน เจอทหารต่างชาติแน่
   >
   >เราจะเตรียมรับมือกับวิกฤต ิในอนาคตอย่างไร ?
   >
   >ผมติดตามงานเขียนคุณนิติภูมิ มาหลายปี และสิ่งที่เขียนในไทยรัฐหน้า 2
   >เกือบทุก
   >วันนั้น
   >
   >ไม่น่าเชื่อเลยว่า หนังสือพิมพ์ต่างประเทศจะเอาข
   >้อมูลงานเขียนของนิติภูมิ
   >
   >ไปแปลลงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ในการวิเคราะห์
   >
   >บ่อยครั้งที่นิติภูมิ มองการค้า การเมือง สังคมไปพร้อมกัน
   >
   >รวมทั้งประวัติศาสตร์เขามอง อาเจนติน่า ก่อนล่มสลายทางเศรษฐกิจ
   >
   >ก่อนล่มจริง...เขาทำนาย การเกิดสงคราม อเมริกากับอิรัค ข้อคิด
   >รวมทั้งอนาคตชาว
   >เชเชนไว้น่าสนใจ
   >
   >ผมว่า สิ่งที่เขาพูดเป็นไปได้นิติภูมิ ทำให้ผมต้องกลับมาซื้อของโชห
   >่วยของคน
   >ไทย
   >
   >แทนที่ไปเดิน big-c, lotus, careflour, เพราะผมบอกแม่บ้านและลูก ๆ ว่า
   >
   >เราซื้อของร้านโชห่วย ข้างบ้าน ไม่ต้องไปห้างใหญ่อีกเพราะอะไร
   >
   >เพราะเราไป คาร์ฟู เงิน 100 บาทที่เราจ่ายไปจะไปสู่ฝรั่งเศส 86บาท
   >เหลือให้คน
   >ไทย 14 บาท
   >
   >เพราะของต่างชาติเกือบ 100 เปอร์เซนต์ บิกซี โลตัสเหมือนกัน
   >
   >นิติภูมิเคยเอาเปอร์เซนต์ที่ต ่างชาติถือหุ้นมาลงให้ดู ของ 3 ห้างดัง
   >
   >ผมตกใจมาก และตัดสินใจซื้อน้ำปลาข้างบ้านต ั้งแต่วันนั้น
   >
   >เพราะว่าต่างชาติถือหุ้นกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แล้วบางห้าง 86 ปอร์เซ็นต์
   >
   >สอนลูกว่ามันจะแพงกว่าห้าง 3 บาท ก็ซื้อที่นี่มันจะแพงกว่า 5
   >บาทก็ซื้อที่นี่
   >
   >เพราะมันจะเป็นภาษีคนไทย กลับมาหาลูกเอง ผมคิดแบบนี้จริง ๆ ๆ
   >
   >ถ้าซื้อจากห้าง 1,000บาท มันไหลไปต่างประเทศ 900บาท ที่เหลือ 100 บาท
   >
   >ที่เห็นจ่ายค่ายามเฝ้าห้างไง มองอาเจนติน่าง่ายนิดเดียว
   >
   >ห้างต่างชาติบุกไปตั้งมากกว่า 400 ห้าง ทั่วประเทศ
   >
   >คนอาเจนติน่าจึงทำเงินส่ง คาร์ฟู ส่งห้างต่างชาติ เกือบ100 เปอร์เซ็นต์
   >
   >เงินคนทั้งชาติของชาวอาเจน จึงไหลไปหมด ในประเทศจึงไม่เหลืออะไร
   >
   >ทางสุดท้ายที่ไม่น่าเชื่อเลยว ่าทำได้ ผมพาลูกผมหัดทานขนมกรอบให้น้อยลง
   >
   >เลิกกิน kfc และพยายามทานให้ลดลง และจำนวนหน ต่อปีน้อยสุด
   >
   >ผมอธิบาย วิธีสิ้นชาติแบบทางเศรษฐกิจตั ้งแต่เริ่มจนจบให้เด็กที่บ้าน
   >และลูก
   >ฟัง
   >
   >หัดให้ลูกมาทานบัวลอย ขนมชั้น ข้าวเหนียวเปียกแทน ถั่วดำข้าวเหนียว
   >ดีครับ
   >
   >ได้ผล...ลูกเปลี่ยนวิธีกิน... วิธีคิดไปเลย... เปลี่ยนไปได้มาก
   >
   >พอเย็นสั่งผมซื้อเต้าส่วนบ้าง ขนมชั้นบ้าง ลูกเดือยบ้าง
   >
   >ผมพูดนิดนึงที่เขาเข้าใจคือ ผมไปตลาดซื้อไก่ทอดแม่ค้ามา 3
   >ขาไก่ทอดแบบไทย ๆ
   >
   >แล้วผมไป kfc ซื้อมา 3 ชิ้น เลือกน่องครับเหมือนกัน ราคาต่างกันลิบเลย
   >
   >ผมก็อธิบายคำว่า license (ค่าลิขสิทธิ ) ให้ลูกฟัง
   >
   >ผมบอกว่า ซื้อไก่ 35 บาท ค่าไก่ 15 บาท ที่เหลือเป็นค่าลิขสิทธ
   >
   >ไก่แม่ค้าที่ถูกเพราะไม่มีค่าล ิขสิทธิ ใบตองที่ห่อขนมไทย
   >ไม่มีลิขสิทธิ
   >
   >มันเป็นวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ไม่ถึง 3 เดือน
   >
   >ขนมต่างชาติ ห่อสวย แพง เพราะยี่ห้อมันมีลิขสิทธิ
   >
   >เวลามันหล่นที่พื้น ไม่มีคนเก็บมันจะย่อยสลายภายใน 200 ปี
   >
   >ผมสอนแบบนี้ ลูกผมเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเลย ผมทำได้และได้ทำแล้ว
   >
   >ปล
   >
   >ใคร่จะขอกรุณาช่วยนำบทความไปเผยแ พร่ต่อ จะเป็นพระคุณมากครับ

   นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   คำนิยม Top

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   คำนิยมล่าสุด

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   ความคิดเห็น

   ×