โค๊ดค่ะ - โค๊ดค่ะ นิยาย โค๊ดค่ะ : Dek-D.com - Writer

  โค๊ดค่ะ

  รวมโค๊ด

  ผู้เข้าชมรวม

  347

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  2

  ผู้เข้าชมรวม


  347

  ความคิดเห็น


  0

  คนติดตาม


  0
  หมวด :  นิยายวาย
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  31 ม.ค. 50 / 20:34 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

   รูปเค้ก
   <center><img src="http://www.strawberryheavens.com/links/cursorlink.jpg" alt="Thanks  Strawberry Heavens!"></center><body style="cursor:url(http://www.berrylicious.net/cursors/cheeze1.cur);"></body>  </html>  </body>  </html> 
   รูปดาว
   <center><img src="http://www.strawberryheavens.com/links/cursorlink.jpg" alt="Thanks  Strawberry Heavens!"></center><body style="cursor:url(http://www.berrylicious.net/cursors/star.cur);">
   ลูกศรกระพริบ
   <STYLE TYPE="text/css">  p {align=justify}  BODY{cursor: url(http://ourworld.cs.com/sillysweetstuffz/cursor17.ani);}  </STYLE> 
   <STYLE TYPE="text/css">  p {align=justify}  BODY{cursor: url(http://ourworld.cs.com/sillysweetstuffz/cursor18.ani);}  </STYLE> 
   ข้อความตอนรับ
   <script language="JavaScript">   function loadalert ()   {alert(" เปลี่ยนตรงนี้")   }   loadalert()   </script>
   ข้อความบอกลา
   <Script Language="VBScript">     Sub Window_onUnLoad()           alert("ข้อความ")     End Sub  </Script>
   ข้อความวิ่ง
   <marquee> ข้อความที่จะให้วิ่ง </marquee>
   ข้อความกระพริบ
   <head>
   <script language="JavaScript">

   var CC_msg = "สวัสดีจ๊ะ ยินดีต้อนรับทุกคน";
   var speed = 150;
   var control = 1;

   function flash()
   {
     if (control == 1)
       {
         window.status=CC_msg;
         control=0;
       } 
     else
       {
         window.status="";
         control=1;
       }
     setTimeout("flash();",speed);
   }

   </script>
   </head>

   หัวใจลอย
   <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="1" style="position:absolute; left:177px; top:120px; width:100px; height:388px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:115px; top:20px; width:100px; height:324px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="3" style="position:absolute; left:235px; top:180px; width:100px; height:499px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:325px; top:120px; width:100px; height:411px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="2" style="position:absolute; left:69px; top:20px; width:100px; height:251px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="3" style="position:absolute; left:141px; top:40px; width:100px; height:221px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:39px; top:120px; width:100px; height:230px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:108px; top:230px; width:100px; height:241px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="5" style="position:absolute; left:340px; top:20px; width:100px; height:386px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <a href="http://www.dolliecrave.com"target=_blank><img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/banner.gif"border=0 alt="Falling Images, MySpace Codes, MySpace Layouts, MySpace Glitter Graphics from Dolliecrave.com"></a> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="2" style="position:absolute; left:394px; top:40px; width:100px; height:484px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee><marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="3" style="position:absolute; left:475px; top:34px; width:100px; height:423px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="3" style="position:absolute; left:580px; top:34px; width:100px; height:423px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:533px; top:120px; width:100px; height:385px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:464px; top:34px; width:100px; height:332px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="2" style="position:absolute; left:651px; top:250px; width:100px; height:386px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:554px; top:290px; width:100px; height:514px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="3" style="position:absolute; left:658px; top:180px; width:100px; height:247px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="3" style="position:absolute; left:694px; top:120px; width:100px; height:216px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="2" style="position:absolute; left:738px; top:34px; width:100px; height:392px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee><marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="3" style="position:absolute; left:200px; top:90px; width:100px; height:544px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee> <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:890px; top:140px; width:100px; height:404px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee>
   <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:766px; top:120px; width:100px; height:350px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee>
   <marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="4" style="position:absolute; left:870px; top:170px; width:100px; height:200px;"> <img src="http://ourworld.cs.com/dcraveimage/l.gif"> </marquee>

   พุลกระจาย

   <script language="JavaScript1.2">

   <!--

   var ns=document.layers?1:0

   var ie4=document.all?1:0

   var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0

    

   amount=14;

   if (ns){

   for (i=0; i < amount; i++)

   document.write("<LAYER NAME='nsstars"+i+"' LEFT=0 TOP=0 BGCOLOR='#FFFFF0' CLIP='0,0,1,1'></LAYER>");

   }

   else if (ie4||ns6){

   document.write("<div id='ieCov' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");

   document.write("<div style='position:relative'>");

   for (i=0; i < amount; i++)

   document.write("<div id='iestars"+i+"' style='position:absolute;top:0px;left:0px;width:1;height:1;background:#ffffff;font-size:1;z-index:10'></div>");

   document.write("</div></div>");

   }

   Clrs=new Array('ff0000','00ff00','ffffff','ff00ff','ffa500','ffff00','00ff00','ffffff','ff00ff')

   sClrs=new Array('ffa500','00ff00','FFAAFF','fff000','fffffF')

   Xpos=300;

   Ypos=150;

   initialStarColor='00ff00';

   step=5;

   currStep=0;

   explosionSize=120;

   function Fireworks(){

   var WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight-100:window.document.body.clientHeight-100;

   var WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-100:window.document.body.clientWidth-100;

   var Yscroll=(ns||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;

   for (i=0; i < amount; i++){

   if (ie4||ns6)

   var layer=ns6?document.getElementById("iestars"+i).style : eval("iestars"+i).style;

   else if (ns)

   var layer=document.layers["nsstars"+i]

   var randCol=Math.round(Math.random()*8);

   var randSz=Math.round(Math.random()*2);

   layer.top = Ypos + explosionSize*Math.sin((currStep+i*5)/3)*Math.sin(currStep/100)

   layer.left= Xpos + explosionSize*Math.cos((currStep+i*5)/3)*Math.sin(currStep/100)

   if (currStep < 110){

    if (ns){layer.bgColor=initialStarColor;layer.clip.width=1;layer.clip.height=1}

    else{layer.background=initialStarColor;layer.width=1;layer.height=1;layer.fontSize=1}

    }

   else{

    if (ns){layer.bgColor=Clrs[randCol];layer.clip.width=randSz;layer.clip.height=randSz}

    else{layer.background=Clrs[randCol];layer.width=randSz;layer.height=randSz;layer.fontSize=randSz}

    }

   }

   if (currStep > 220)

   {

    currStep=0;

    Ypos = 50+Math.round(Math.random()*WinHeight)+Yscroll;

    Xpos = 50+Math.round(Math.random()*WinWidth);

    for (i=0; i < sClrs.length; i++)

     {

     var newIcol=Math.round(Math.random()*i);

     }

   initialStarColor=sClrs[newIcol];

   explosionSize=Math.round(80*Math.random()+100);

   }

   currStep+=step;

   setTimeout("Fireworks()",20);

   }

   Fireworks();

   // -->

   </script>

   ดาวกระพริบ

   <script language="javascript">

   var starblink=50;            // LENGTH OF TIME STARS TWINKLE ON IN MILLISECONDS

   var stardelay=20;               // DELAY BETWEEN TWINKLES IN SECONDS

    

   //  ENTER THE COLORS OF THE STARS IN THE ARRAY BELOW SEPERATED BY COMMAS.

   //  YOU CAN USE VALID COLOR NAMES OR HEX COLOR TRIPLETS.

   var starcolors=new Array( '#C8C3C2' , '#F304F6' , '#3806F4' , '#E5E201' );

    

   // **** DO NOT EDIT BELOW HERE **** //

    

   var w3c=(document.getElementById)?true:false;

   var ns4=(document.layers)?true:false;

   var ie4=(document.all && !w3c)?true:false;

   var ie5=(document.all && w3c)?true:false;

   var ns6=(w3c && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0)?true:false;

    

   var windowW, windowH,star;

    

   function getwindowdims(){

   windowW=(ie4||ie5)? document.body.clientWidth: window.innerWidth;

   windowH=(ie4||ie5)?  document.body.clientHeight :window.innerHeight;

   }

    

   function twinkle(phs,c){

   var x,y;

   if(phs==2){

   x=Math.floor(Math.random()*windowW-2);

   y=Math.floor(Math.random()*windowH-2);

   if(ns4){

   star.visibility="hide"

   star.moveTo(x,y);

   star.bgColor=starcolors[c];

   }else{

   star.style.visibility="visible";

   star.style.left=x+'px';

   star.style.top=y+'px';

   star.style.backgroundColor=starcolors[c];

   }

   setTimeout('twinkle(1,'+(Math.floor(Math.random()*starcolors.length))+')', stardelay);

   }else{

   (ns4)?star.visibility="show" : star.style.visibility="visible";

   setTimeout('twinkle(2,'+c+')',starblink);

   }}

    

   document.write( (ns4)? '<layer name="star" left="0" top="0" width="2" height="2" bgcolor="white" visibility="hide"></layer>' : '<div id="star" style="position:absolute; width:2px; height:2px; top:0px; left:0px; font-size:2px; background-color:white; visibility:hidden"></div>');

    

   window.onload=function(){

   star=(ns4)?document.layers['star']:(ie4)? document.all['star']:document.getElementById('star');

   getwindowdims();

   window.onresize=getwindowdims;

   twinkle(2,0);

   }

   </script>

   ข้อความทักทายตามช่วงเวลา

   <SCRIPT language=Javascript>

   <!--

   day = new Date()

   hr = day.getHours()

    

   // ช่วงเวลา 0-5 นาฬิกา

   if (hr < "6") {

   document.write("ขณะนี้ดึกมากแล้วเลยเที่ยงคืนแล้ว น่าจะเข้านอนได้แล้วนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงทำงานนะครับ เป็นห่วง !")

   }

    

   // ช่วงเวลา 6-11 นาฬิกา

   else if (hr < "12") {

   document.write("สวัสดีตอนสายครับ !")

   }

    

   // ช่วงเวลา 12 นาฬิกา

   else if (hr < "13") {

   document.write("สวัสดีตอนเที่ยงครับ !")

   }

    

   // ช่วงเวลา 13-16 นาฬิกา

   else if (hr < "17") {

   document.write("สวัสดีตอนบ่ายครับ !")

   }

    

   // ช่วงเวลา 17-21 นาฬิกา

   else if (hr < "22") {

   document.write("เย็นแล้วนะครับ !")

   }

    

   // ช่วงเวลา 22-24 นาฬิกา

   else if (hr > "21") {

   document.write("ดึกแล้วนะครับ เตรียมตัวเข้านอนได้แล้วครับ !")

   }

   //-->

   </SCRIPT>

   นาฬิกา

   <form name="clock">

   <input type="text" name="showTime" size="8" class="input">

   </form>

   ตัวอักษรเป็นคลื่น

   style>

   .spanstyle {

                   position:absolute;

                   visibility:visible;

                   top:-50px;

                   font-size:10pt;

                   font-family:Verdana;

         font-weight:bold;

                   color:black;

   }

   </style>

   <script>

   var x,y

   var step=20

   var flag=0

    

   // Your snappy message. Important: the space at the end of the sentence!!!

   var message="พิมพ์ข้อความที่นี่ครับ พอพิม์เสร็จต้องเว้นวรรคไว้ 1 ครั้งนะครับ "

   message=message.split("")

    

   var xpos=new Array()

   for (i=0;i<=message.length-1;i++) {

                   xpos[i]=-50

   }

    

   var ypos=new Array()

   for (i=0;i<=message.length-1;i++) {

                   ypos[i]=-50

   }

    

   function handlerMM(e){

                   x = (document.layers) ? e.pageX : document.body.scrollLeft+event.clientX

                   y = (document.layers) ? e.pageY : document.body.scrollTop+event.clientY

                   flag=1

   }

    

   function makesnake() {

                   if (flag==1 && document.all) {

                   for (i=message.length-1; i>=1; i--) {

                                                   xpos[i]=xpos[i-1]+step

                                                   ypos[i]=ypos[i-1]

                   }

                                   xpos[0]=x+step

                                   ypos[0]=y

                  

                                   for (i=0; i<message.length-1; i++) {

                                   var thisspan = eval("span"+(i)+".style")

                                   thisspan.posLeft=xpos[i]

                                                   thisspan.posTop=ypos[i]

                   }

                   }

                  

                   else if (flag==1 && document.layers) {

                   for (i=message.length-1; i>=1; i--) {

                                                   xpos[i]=xpos[i-1]+step

                                                   ypos[i]=ypos[i-1]

                   }

                                   xpos[0]=x+step

                                   ypos[0]=y

                  

                                   for (i=0; i<message.length-1; i++) {

                                   var thisspan = eval("document.span"+i)

                                   thisspan.left=xpos[i]

                                                   thisspan.top=ypos[i]

                   }

                   }

                                   var timer=setTimeout("makesnake()",30)

   }

    

   </script>

   อักษรคลื่นสี

   <STYLE>.spanstyle {

   FONT-SIZE: 15pt;//ขนาดตัวอักษร

   VISIBILITY: visible; POSITION: absolute; TOP: -50px}

   </STYLE>

    

   <SCRIPT language=JavaScript>

   var message="ยินดีต้อนรับครับ";//พิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการ

   </SCRIPT>

    

   <SCRIPT language=JavaScript>

    

   var x,y;

   var step=12;

   var flag=0;

    

   message=message.split("");

   var xpos=new Array();

   for (i=0;i<=message.length-1;i++) {

   xpos[i]=-50;

   }

    

   var ypos=new Array();

   for (i=0;i<=message.length-1;i++) {

   ypos[i]=-50;

   }

    

   function handlerMM(e) {

   x = (document.layers) ? e.pageX : document.body.scrollLeft+event.clientX+20;

   y = (document.layers) ? e.pageY : document.body.scrollTop+event.clientY;

   flag=1;

   }

    

   function makesnake() {

   if (flag==1 && document.all) {

   for (i=message.length-1; i>=1; i--) {

   xpos[i]=xpos[i-1]+step;

   ypos[i]=ypos[i-1];

   }

   xpos[0]=x+step;

   ypos[0]=y;

    

   for (i=0; i<=message.length-1; i++) {

   var thisspan = eval("span"+(i)+".style");

   thisspan.posLeft=xpos[i];

   thisspan.posTop=ypos[i];

   thisspan.color=Math.random() * 255 * 255 * 255 + Math.random() * 255 * 255 + Math.random() * 255;

   }

   }

   else if (flag==1 && document.layers) {

   for (i=message.length-1; i>=1; i--) {

   xpos[i]=xpos[i-1]+step;

   ypos[i]=ypos[i-1];

   }

   xpos[0]=x+step;

   ypos[0]=y;

    

   for (i=0; i<message.length-1; i++) {

   var thisspan = eval("document.span"+i);

   thisspan.left=xpos[i];

   thisspan.top=ypos[i];

   thisspan.color=Math.random() * 255 * 255 * 255 + Math.random() * 255 * 255 + Math.random() * 255;

   }

   }

   }

    

    

   for (i=0;i<=message.length-1;i++) {

   document.write("<span id='span"+i+"' class='spanstyle'>");

   document.write(message[i]);

   document.write("</span>");

   }

    

   if (document.layers) {

   document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);

   }

   document.onmousemove = handlerMM;

    

   function pageonload() {

   makesnake();

   window.setTimeout("pageonload();", 2);

   }

    

   </SCRIPT>

   นาฬิกาตามเมาส์

   <SCRIPT language=JavaScript>

    

   fCol='546546';// สีของตัวเลขในนาฬิกา

   sCol='000000';// สีของเข็มวินาที

   mCol='000000';// สีของเข็มนาที

   hCol='000000';// สีของเข็มชั่วโมง

   ClockHeight=40;

   ClockWidth=40;

   ClockFromMouseY=0;

   ClockFromMouseX=50;

    

   date=new Date();

   day=date.getDate();

   year=date.getYear();

   if (year < 2000) year=year+1900;

   H='...';

   H=H.split('');

   M='....';

   M=M.split('');

   S='.....';

   S=S.split('');

   Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';

   font='Arial';

   size=1;

   speed=0.6;

   ns=(document.layers);

   ie=(document.all);

   Face=Face.split(' ');

   n=Face.length;

   a=size*10;

   ymouse=0;

   xmouse=0;

   scrll=0;

   props="<font face="+font+" size="+size+" color="+fCol+"><B>";

   Split=360/n;

   HandHeight=ClockHeight/4.5

   HandWidth=ClockWidth/4.5

   HandY=-7;

   HandX=-2.5;

   scrll=0;

   step=0.06;

   currStep=0;

   y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array();

   for (i=0; i < n; i++){y[i]=0;x[i]=0;Y[i]=0;X[i]=0}

   if (ns){

   for (i=0; i < n; i++)

   document.write('<layer name="nsFace'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+Face[i]+'</font></center></layer>');

   for (i=0; i < S.length; i++)

   document.write('<layer name=nsSeconds'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+sCol+'><center><b>'+S[i]+'</b></center></font></layer>');

   for (i=0; i < M.length; i++)

   document.write('<layer name=nsMinutes'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+mCol+'><center><b>'+M[i]+'</b></center></font></layer>');

   for (i=0; i < H.length; i++)

   document.write('<layer name=nsHours'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+hCol+'><center><b>'+H[i]+'</b></center></font></layer>');

   }

   if (ie){

   document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

   for (i=0; i < n; i++)

   document.write('<div id="ieFace" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props+Face[i]+'</B></font></div>');

   document.write('</div></div>');

   document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

   for (i=0; i < H.length; i++)

   document.write('<div id="ieHours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+hCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+H[i]+'</div>');

   document.write('</div></div>');

   document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

   for (i=0; i < M.length; i++)

   document.write('<div id="ieMinutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+mCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+M[i]+'</div>');

   document.write('</div></div>')

   document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

   for (i=0; i < S.length; i++)

   document.write('<div id="ieSeconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+sCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+S[i]+'</div>');

   document.write('</div></div>')

   }

   (ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;

   function Mouse(evnt){

   ymouse = (ns)?evnt.pageY+ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y+ClockFromMouseY;

   xmouse = (ns)?evnt.pageX+ClockFromMouseX:event.x+ClockFromMouseX;

   }

   (ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;

   function ClockAndAssign(){

   time = new Date ();

   secs = time.getSeconds();

   sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;

   mins = time.getMinutes();

   min = -1.57 + Math.PI * mins/30;

   hr = time.getHours();

   hrs = -1.575 + Math.PI * hr/6+Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;

   if (ie){

   Of.style.top=window.document.body.scrollTop;

   Oh.style.top=window.document.body.scrollTop;

   Om.style.top=window.document.body.scrollTop;

   Os.style.top=window.document.body.scrollTop;

   }

   for (i=0; i < n; i++){

    var F=(ns)?document.layers['nsFace'+i]:ieFace[i].style;

    F.top=y[i] + ClockHeight*Math.sin(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180)+scrll;

    F.left=x[i] + ClockWidth*Math.cos(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180);

    }

   for (i=0; i < H.length; i++){

    var HL=(ns)?document.layers['nsHours'+i]:ieHours[i].style;

    HL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(hrs)+scrll;

    HL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(hrs);

    }

   for (i=0; i < M.length; i++){

    var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes'+i]:ieMinutes[i].style;

    ML.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(min)+scrll;

    ML.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(min);

    }

   for (i=0; i < S.length; i++){

    var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds'+i]:ieSeconds[i].style;

    SL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(sec)+scrll;

    SL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(sec);

    }

   currStep-=step;

   }

   function Delay(){

   scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;

   y[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed);

   x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed);

   for (i=1; i < n; i++){

   y[i]=Math.round(Y[i]+=(y[i-1]-Y[i])*speed);

   x[i]=Math.round(X[i]+=(x[i-1]-X[i])*speed);

   }

   ClockAndAssign();

   setTimeout('Delay()',20);

   }

   if (ns||ie)window.onload=Delay;

   </SCRIPT>

   เพชรตามเมาส์

   <SCRIPT language=JavaScript>

   <!--

   if (document.all){

   //To add more diamonds simply add more colours in below array!!

   colours=new Array('8DC8F6','FE93C8','F8E08D','ABD588','B68AD8','FE9182','9EA2D4')

   //Alter nothing below!!

   amount=colours.length;

   YgetDelay=0,XgetDelay=0,Ydelay=0,Xdelay=0,step=0.2,currStep=0,my=0,mx=0;

   document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0;left:0;"><div style="position:relative">');

   for (i=0; i < amount; i++)

   document.write('<div id="iestars" style="position:absolute;top:0px;left:0px;height:50px;width:50px;font-family:Courier New;font-size:5px;color:'+colours[i]+';padding-top:20px;text-align:center">.</div>');

   document.write('</div></div>');

   ini=1;

   gstep=1;

   function iMouse(){

   my=event.y;mx=event.x;

   }

   document.onmousemove=iMouse

   function dim(){

   ini-=gstep;

   dt=setTimeout('dim()',10);

   if (ini < 2){

   clearTimeout(dt);

   glow();

   }

   }

   function glow(){

   ini+=gstep;

   gt=setTimeout('glow()',10);

   if (ini > 14){

   clearTimeout(gt);

   dim();

   }

   }

   function stars(){

   ie.style.top=document.body.scrollTop;

   for (i=0; i < amount; i++)

   {

   var layer=iestars[i].style;

   layer.filter='glow(color='+colours[i]+', strength='+ini+')';

   layer.top= Ydelay+100*Math.sin((5*Math.sin((currStep-15.99)/10))+i*70)*Math.sin((currStep)/10)*Math.cos((currStep+i*25)/10);

   layer.left=Xdelay+180*Math.cos((5*Math.sin((currStep-15.99)/10))+i*70)*Math.sin((currStep)/10)*Math.cos((currStep+i*25)/10);

   }

   currStep+=step;

   }

   function delay(){

   Ydelay = YgetDelay+=(my-YgetDelay)*1/20;

   Xdelay = XgetDelay+=(mx-XgetDelay)*1/20;

   stars();

   setTimeout('delay()',10);

   }

   delay();

   glow();

   }

   //-->

   </SCRIPT>

   เข้ามากี่นาที

   <script language="javascript">

   <!--

   // ตั้งค่าข้อความแสดงเวลาที่เข้าเยี่ยมชม WEB ด้านล่างครับ

   var d_title="คุณเข้าหน้านี้มาเป็นเวลา : "

   var get_time

   //get the login time

   var login_h=new Date()

   var login_ms=login_h.getTime()

   function get_current_time(){

   var one_sec=1000

   current_time=new Date()

   current_time.getTime()

   //hold the login time of the user

   var login_time=Math.floor((current_time-login_ms)/one_sec)

   document.title=d_title+" "+login_time+" "+"วินาที"

   //if he pass the minute

   if  (login_time>60){

   var m=Math.floor(login_time/60)

   var s=login_time%60

   document.title=d_title+" "+m+" "+"นาที "+s+" "+"วินาที"

                   }

   }

   function loop_time() {

   setInterval("get_current_time()",100)

   }

   window.onload =loop_time

   -->

   </script>

   เปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆ

   <script language="JavaScript1.2">

   function reapply(){

   setTimeout("slideit()",2000)

   return true

   }

   window.onerror=reapply

   </script>

   <script language="JavaScript1.1">

   <!--

   var image1=new Image()

   image1.src="พิมพ์ตำแหน่งของรูปที่ 1 ครับ เช่น 1.gif"

   var image2=new Image()

   image2.src="พิมพ์ตำแหน่งของรูปที่ 2 ครับ เช่น 2.gif"

   var image3=new Image()

   image3.src="พิมพ์ตำแหน่งของรูปที่ 3 ครับ เช่น 3.gif"

   //-->

   </script>

   ยินดีต้อนรับ

   <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

   <!-- Begin

   alert("พิมพ์ข้อความที่จะทักทายที่นี่ครับ")

   // End -->

   </script>


   นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   คำนิยม Top

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   คำนิยมล่าสุด

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   ความคิดเห็น

   ×