ความรักที่ดีเป็นอย่างไร - ความรักที่ดีเป็นอย่างไร นิยาย ความรักที่ดีเป็นอย่างไร : Dek-D.com - Writer

  ความรักที่ดีเป็นอย่างไร

  โดย NoO >.< AeW

  ความรักกินพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต ถ้าส่วนนี้ไม่ดี ส่วนอื่นๆก็จะไม่ดีไปด้วย เราจึงต้องทำส่วนของความรักให้ดีที่สุด เพื่อให้ปัญหาอื่นๆกลายเป็นเรื่องเล็ก...

  ผู้เข้าชมรวม

  1,026

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  1

  ผู้เข้าชมรวม


  1.02K

  ความคิดเห็น


  5

  คนติดตาม


  0
  หมวด :  รักดราม่า
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  29 ต.ค. 49 / 14:08 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้

  nikkijung _narak bg ใส +  - - che ery

  < I need some body >

  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ
   ค ว า ม รั ก . . กิ น พื้ น ที่ มากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต
   ถ้าส่วนนี้ไม่ดี ส่ ว น อื่ น ๆ ก็ พ ล อ ย จ ะ ไ ม่ ดี ไ ป ด้ ว ย
   เ ร า จึ ง ต้ อ ง ทำ ส่ ว น ข อ ง ความรักให้ดีที่สุด
   เพื่อปัญหาอื่นๆที่จะตามมาใ น ภ า ย ภ า ค ห น้ า ก ล า ย เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ เ ล็ ก . .

   ค น ทุ  ก ค น อ ย า ก ได้ความรักที่ดี
   แต่ในขณะเดียวกันมีหลายคนที่ ไ ม่ รู้ จั ก คำ ว่ า...
   ค ว า ม รั ก ที่ ดี เป็นอย่างไร??

   ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรมองให้ชัดเจนก่อนที่ จ ะ เ ดิ นเ ข้ า ห า ค ว า ม รั ก
   เ พ ร า ะ ค ว า ม รั ก ที่ ดี จ ะ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง เหตุผล กับ ความรู้สึก
   แม้ทั้งสองสิ่งจะเป็นด้านคู่ขนานกัน แ ต่ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ข า ด กั น ไ ม่ ไ ด้

   ก า ร ที่ จ ะ ทำ ใ ห้ ค ว า ม รั ก ให้เป็นความรักที่ดี
   ต้องใช้เหตุผลและ ค ว า ม รู้ สึ ก ร่ ว ม กั น

   มี ผู้ ห ญิ ง ม า ก ม า ย ต้องทนทุกข์ตลอดชีวิต เพราะคิดว่า
   ถ้าคนรักเราเป็นคนดี ก็ จ ะ ไ ด้ ค ว า  ม รั ก ที่ ดี ด้ ว ย
   ทั้ ง ๆ ที่   ค ว า ม รั ก ที่ ดี  กับคนรักที่ดี
   บางทีก็ไม่ใช่คำตอบข อ ง กั น แ ล ะ กั น
   แ ต่ เ ร า ช อ บ เ ห ม า ร ว ม กั น จนแยกแยะไม่ได้
   เราอาจจะสงสัยว่า ใ น เ มื่ อ เ ร า ไ ด้ ค น ที่ ดี แ ล้ ว
   แ ต่ ทำ ไ ม ค ว า ม รั กถึงไม่ดีตามไปด้วยล่ะ

   ความรักที่ดีต้องประกอบด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล   2   ข้ อ คื อ
   1. เ มื่ อ อ ยู่ ด้ ว ย กั น แล้วมีความสุข
   2.เมื่อคบกันแล้วชี วิ ต ต้ อ ง ดี ขึ้ น ก ว่ า เ ดิ ม

   ก่ อ น ที่ จ ะ รั ก หยุดมองดูสักนิด
   ว่ารักของ " คุ ณ " และ " เ ข า "
   เ ป็ น ค ว า ม รั กที่ดีหรือเปล่า
   ถ้าไม่ใช่.....
   จงกล้าที่จะออกมาย อ ม รั บ แ ล้ ว เ ดิ น อ อ ก ม า
   ดี ก ว่ า พ อ เ ห็ น ค ว า ม รั กกวักมือเรียกก็รีบเดินไปหา
   เพราะกลัวว่าจะพลาดโ อ ก า ส ท อ ง
   51.gif

   นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   คำนิยม Top

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   คำนิยมล่าสุด

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   ความคิดเห็น

   ×