×

ยอดวิวรวม

803

ยอดวิวเดือนนี้

1

ยอดวิวรวม


803

ความคิดเห็น


1

คนติดตาม


17
จำนวนรีวิว : ยังไม่มีคนรีวิว
จำนวนตอน : 1 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  18 ส.ค. 60 / 12:41 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้ ใช่เลย 
  อ่านไม่ผิดหรอก (แฮ่)  

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ช้ า สู่ ภ า ค แ ย ก ข อ ง  # ฟิ ค โ ร ง เ รี ย น 
หลังจากที่เปิดไปสองเรื่องแล้วปรากฏว่าพลอทเริ่มสุมหัวมากขึ้นเรื่อยๆ
มันทำให้เราเกิดอาการที่เรียกว่าคันไม้คันมือ
แ ต่ เ พิ่ ง ม า สำ เ ห นี ย ก ไ ด้ ว่ า ตั ว เ อ ง เ ปิ ด เ ท อ ม แ ล้ ว
แ ล ะ ค ง ไ ม่ ไ ด้ มี เ ว ล า ม า ก พ อ ไ ป เ ปิ ด เ ป็ น เ รื่ อ ง ใ ห ญ่  ( จ น จ บ )  ไ ด้ 
เลยหาทางออก..และสุดท้ายก็มาจบที่ตรงนี้
(ซึ่งเหมาะสำหรับเราในตอนนี้มากๆ)
  บางคนเกิดคำถาม..  
 อ้ า ว . . . พ ล อ ท เ ย อ ะ แ ต่ ไ ม่ มี เ ว ล า แ ล้ ว จ ะม า เ ปิ ด เ พิ่ ม ทำ ไ ม ?  
                       คำ ต อ บ คื อ . .                       
ก็ อ ย า ก แ ต่ ง ง่ ะ จ ะ ทำ ไ ม 5 5 5 5 ไ ม่ ใ ช่ ล ะ
เ อ า ต า ม ต ร ง . . ส า ร ภ า พ ต า ม จ ริ ง เ ล ย ก็ คื อ
     เ ร า มี เ ม น พ ล อ ท อ ยู่ 4 เ รื่ อ ง ซึ่ ง นั่ น ก็ คื อ     
 #แดจิน             
                               #กยุนจัส      
 #มินฮยอนบิน                
            #แบคฮวี vs #โฮลิน   
        เ นี่ ย เ ห ลื อ อี ก ตั้ ง ส อ ง เ รื่ อ ง T T            
                                    เ นี่ ย ๆ ก็ มั น เ ย อ ะ ข น า ด นี้                                      
ไ ห น จ ะ ป ม ข อ ง คู่ อื่ น ที่ ข ยั น ส ร้ า ง เ กื อ บ ทุ ก E p i s o d e
    เนื้อเรื่องหลักจบ แต่ปมรองยังไม่จบงี้    
เ ล ย คิ ด ว่ า นี่ แ ห ล ะ . . ท า ง อ อ ก ที่ ถู ก ต้ อ ง ! ! ?
      ใ ค ร ที่ เ พิ่ ง ห ล ง เ ข้ า ม า ก็ อ ย่ า เ พิ่ ง [ x ] อ อ ก ไ ป น ะ ค ะ     
  แ ว ะ อ่ า น สั ก ต อ น ส อ ง ต อ น ก็ ยั ง ดี 5 5 5 5  


Twitter เราเอง แจ้งปัญหาตรงนี้ได้เลยนะคะ

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

1 ความคิดเห็น