รักข้ามรุ่น ของนายจอมวุ่นกะยัยรุ่นพี่ - นิยาย รักข้ามรุ่น ของนายจอมวุ่นกะยัยรุ่นพี่ : Dek-D.com - Writer
×

  รักข้ามรุ่น ของนายจอมวุ่นกะยัยรุ่นพี่

  โดย CLAMPS

  ส นุ ก สุ ด ๆ กั บ ส า ร พั ด วิ ธี จี บ ฮ า ๆ แ ส บ ๆ แ ต่ โ ร แ ม น ติ ก ไ ม่ มี กั๊ ก ข อ ง ส า ว น้ อ ย ห ล่อ กิ๊ ก " ไ อ ม๋ ๅ ดี u " จ น รุ่ น พี่ ส า ว ส ว ย กิ๊ ง " บี บี " ต้ อ ง ห วั่ น ไ ห ว แ อ บ เ ท ใ จ ใ ห้ ไ ม่ รู้ ตั ว

  ผู้เข้าชมรวม

  113

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  1

  ผู้เข้าชมรวม


  113

  ความคิดเห็น


  0

  คนติดตาม


  0
  จำนวนตอน : 2 ตอน
  อัปเดตล่าสุด :  15 มี.ค. 50 / 17:01 น.

  อีบุ๊กจากนิยาย ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

  ค น ที่ จ ะ ม า เ ป็ น แ ฟ น ก ะ ฉั น  " บี บี "  น่ ะ ห ร อ
   ก้ อ เ ห มื อ น ค บ เ รื่ อ ย เ ปื่ อ ย ถ้ า เ บื่ อ ก้ อ ทิ้ ง น่ ะ แ ห ล ะ
  ^ O ^  ช่ า ง เ ป็ น ชี วิ ต ที่ สุ ข สั น ต์ ม า ต ล อ ด สิ บ เ จ็ ด ปี เ ต็ ม ๆ
   แ ต่ จู่ ๆ พ ร ะ เ จ้ า ก้ อ ยั ด เ ยี ย ด "  ไ อ ม๋ ๅ ดี น "
  ห นุ่ ม น้ อ ย  ห ล่ อ เ ช็ ด   แ ถ ม ยั ง น่ า รั ก เ ห ลื อ ร้ า ย ม า ใ ห้ ฉั น ซ ะ นี่
  " อ๊ า ก ก ก . .  .  ! ! !  ใ  ค ร ? ! ?  ใ ค ร ม า ส า ด น้ำ ใ ส่ ฉั น Y - Y "
   ฉั น หั น ไ ป ม อ ง ห น้ า ห ม อ นั่ น ที่ ยั ง ถื อ ถั ง น้ำ ใ น ท่ า ที่ ส า ด ฉั น อ ยู่ เ ล ย
  ใ ห้ ต า ย เ ถ อ ะ  !  นั่ น น่ ะ เ ป็ น แ ผ น ทำ ค ว า ม รู้ จั ก ข อ ง เ ค้ า ล่ ะ   = . , =
  น อ ก จ า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ฉั น วุ่ น ว า ย แ ล้ ว
  เ ค้ า ยั ง ทำ ใ ห้ หั ว ใ จ ฉั น เ ต้ น โ ค ร ม ค ร า ม ด้ ว ย ค ว า ม โ ร แ ม  น ติ ก แ บ บ เ ห ลื อ เ ชื่ อ
  ค ว า ม รั ก ข อ ง ฉั น เ  กื อ บ จ ะ แ ฮ ป  ปี้ เ อ น ดิ้ ง อ ยู่ แ ล้ ว  เ ชี ย ว
   แ ต่ ดั น มี   " พั น ธ ะ "   ที่ ฉั น ต้ อ ง ย อ ม สั ญ ญ า ทั้ ง น้ำ ต า
  โ ผ ล่ ม า เ ป็ น ก้ า ง ชิ้ น โ ต ซ ะ งั้ น
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   ค อ ย ลุ้ น แ ล ะ ส่ ง ใ จ ม า ช่ ว ย ใ ห้ ค ว า ม รั ก ข อ ง ฉั น ผ่ า น ฉ ลุ ย ด้ ว ย น ะ

  นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  คำนิยม Top

  ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

  คำนิยมล่าสุด

  ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

  ความคิดเห็น