นิยาย Dek-D

ไม่พลาดทุกการอัปเดต
เพียงอ่านผ่านแอปนิยาย Dek-D

แอปที่จะทำให้คุณสามารถอ่านนิยายได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย รับรองสนุกไม่มีเบื่อ! ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว บน Android, iOS และ HUAWEI

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

โดย NSRC

ใครที่อยากเป็นพยาบาล... ที่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นะจ๊ะ ^_______^"

ยอดวิวรวม

46,341

ยอดวิวเดือนนี้

227

ยอดวิวรวม


46,341

ความคิดเห็น


770

คนติดตาม


113
เรทติ้ง : 100 % จำนวนโหวต : 2
จำนวนตอน : 31 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  11 ต.ค. 61 / 19:20 น.
นิยาย Է¾ҺҡҪҴ

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
          สวัสดีจ้า  ทักทายสำหรับคนที่เข้ามาดูเนอะ  ก็อยากแบ่งปันความรู้  ประสบการณ์  แนะแนวๆอะไรประมาณนี้  น้องคนไหนสนใจอยากจะเข้าที่นี่ก็โพสถามๆมาได้นะ  จะตอบให้(ถ้ารู้  555+ ล้อเล่นๆ)  แล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงสอบหรืองานยุ่งก็อาจจะมาตอบให้ช้านิดนึงเนอะ ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ก่อนนะจ๊ะ   แล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรใหม่จะมาอัพเดทให้เรื่อยๆเนอะ " หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต "  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                       Bachelor of Nursing Science Program
 

2. ชื่อปริญญา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
                     Bachelor of Nursing Scienc
                     ชื่อย่อปริญญา พย..
                      B.N.S.
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
        วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  สถานศึกษาสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

4. ปรัชญาของหลักสูตร

         วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่บุคคลทุกกลุ่มวัย ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนทั้งใน
ภาวะปกติและเจ็บป่วย  เป็นการจัดระบบการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การดูแลรักษา และ
การฟื้นฟูสภาพ   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

         หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้  เป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ที่ผสมผสานความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาทั่วไป  สาขาวิชาชีพการพยาบาล
และสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย ความต้องการของสังคม และสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง

         ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมได้ทุกระดับของบริการ
สาธารณสุข โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย   สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  มีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอ รวมทั้งปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้รับบริการต่อสังคม ต่อวิชาชีพและประเทศชาติ
 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บัณฑิตพยาบาลจะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

       1. มีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       2. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ  ชนชั้น  ลัทธิ 
ศาสนา  หรือความคิดเห็นทางการเมือง                           
       3. ปฏิบัติการพยาบาลได้ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การดูแลรักษาการฟื้นฟูสภาพ  และการรักษาโรคเบื้องต้น  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
     4. วางแผน บริหารจัดการ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามสงครามและภัยพิบัติสาธารณะ
     5. ประยุกต์ใช้วิทยาการ  เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาตะวันออก ในการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก
     6. ร่วมมือในการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งด้านการปฏิบัติการพยาบาล  ด้านการบริการจัดการ  และด้านการ
ศึกษาพยาบาล

     7. เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
     8. มีความเป็นผู้นำ  มีวิจารณญาณ  สามารถบริหารจัดการตนเอง  บริหารจัดการทางการพยาบาลและบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
  
      9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะในการใช้ภาษา  สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

6. ระบบการศึกษา 
        ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา  คือ  ภาคการศึกษาต้นภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก  1  ภาคก็ได้  ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ  6  สัปดาห์
 

7. ระยะเวลาการศึกษา 
        เป็นหลักสูตร  ปี. มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  ภาคการศึกษา  และไม่เกิน  16  ภาคการศึกษา

8. จำนวนหน่วยกิตรวม      
        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
- โครงสร้างหลักสูตร

         โครงสร้างหลักสูตรแบ่งหมวดวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาภาษา 14 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต

     ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
          -กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาชีพ 77 หน่วยกิต

     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

  

ใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ www.trcn.ac.th  นะจ๊ะ


สารบัญ 31 ตอน อัปเดตล่าสุด 11 ต.ค. 61 / 19:2031 ตอน

ตอน
ชื่อตอน
สถานะ
อัปเดตล่าสุด

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

ยังไม่มีรีวิวของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

770 ความคิดเห็น

 1. #770 nagaoka
  วันที่ 27 ตุลาคม 2562 / 19:21

  สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าพยาบาลกาชาดรับเด็กซิ่วไหมค่ะ

  ตอนนี้เรียนอยู่ปี3 แล้ว แต่พึ่งรู้ตัวเองว่าอยากเรียนพยาบาลค่ะ

  #770
  0
 2. #769 IyaIya (จากตอนที่ 29)
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 / 22:48
  ตามด้วยคนนน
  #769
  1
  • #769-1 NSRC(จากตอนที่ 29)
   10 ตุลาคม 2561 / 21:09
   ขอบคุณมากๆค่ะที่คอยติดตาม ไม่คิดว่าจะยังมีคนตามอยู่ หายไปนานมากเลยค่ะ
   #769-1
 3. #768 Do you remember? (จากตอนที่ 29)
  วันที่ 18 มกราคม 2561 / 23:38
  ตามค่าาา
  #768
  1
  • #768-1 NSRC(จากตอนที่ 29)
   10 ตุลาคม 2561 / 21:09
   ขอบคุณมากๆค่ะ ปลื้มสุดๆยังมีคนตามอยู่ ^^
   #768-1
 4. #767 Yururi (จากตอนที่ 10)
  วันที่ 13 กันยายน 2560 / 11:39
  มีลูกเเล้วเรียนได้ไหมคะ อยากเรียนมากเลยค่ะ
  #767
  1
  • #767-1 NSRC
   14 มกราคม 2561 / 16:26
   ขออภัยที่มาตอบช้ามากๆเลยนะคะ ตรงนี้ไม่แน่ใจค่ะ อาจจะไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในข้อคุณสมบัติว่า สถานภาพโสดค่ะ
   #767-1
 5. #766 Doublep (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 21 มีนาคม 2560 / 00:27
  เสื้อนศกับกระโปรงใส่เหมือนของจุฬาใช่มั้ยคะ ต่างตรงที่เข็ม กระดุม แล้วก็หัวเข็มขัดใช่มั้ยเอ่ย
  #766
  1
  • #766-1 NSRC
   14 มกราคม 2561 / 16:27
   ใส่เหมือนกันค่ะ ตามที่คุณ doublep เข้าใจเลยค่ะ ^^ ขออภัยที่เข้ามาช้ามากๆค่ะ มีปัญหาการล็อกอิน และติดงานมากค่ะ
   #766-1
 6. #765 Doublep (จากตอนที่ 10)
  วันที่ 21 มีนาคม 2560 / 00:20
  เครื่องแบบชุดนักศึกษาพยาบาล ใช้กระดุมแบบไหนคะ แล้วหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ  ช่วยตอบหน่อยน้าาา ขอบคุณค่า
  #765
  1
  • #765-1 NSRC
   14 มกราคม 2561 / 16:28
   อาจจะมาตอบไม่ทันแล้วเนอะ ขออภัยที่มาช้านะคะ
   #765-1
 7. #764 gamekidkub
  วันที่ 26 มกราคม 2560 / 13:52
  พี่ครับ ผู้ชายต้องอยู่หอไหมครับ
  #764
  1
  • #764-1 NSRC
   14 มกราคม 2561 / 16:29
   ตอนนี้ทั้งนักศึกษาปี1ทั้งหญิงและชาย อยู่หอนอกหมดค่ะ #ขออภัยที่ตอบช้ามากๆค่ะ ติดงานมากเลยช่วงนี้ค่ะ
   #764-1
 8. #763 aayt2545 (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 6 ตุลาคม 2559 / 17:35
  อยากเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ในสภากาชาดแต่ต้องรอหลายปีเลยเพราะอายุ 9 ปีอยุ่เลยค่ะ
  #763
  1
  • #763-1 NSRC
   14 มกราคม 2561 / 16:30
   ถ้าไม่เปลี่ยนใจก่อน แวะมาคุยสอบถามประสบการณ์กันได้เรื่อยๆนะคะ ^^
   #763-1
 9. #762 Kotton_p
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 / 16:14
  พี่คะ ตามเงื่อนไขคุณสมบัติทั่วไปข้อที่ 6 อ่ะค่ะ ที่บอกว่า ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาตามโควต้าหรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษาที่ทำการคัดเลือกสำหรับปีนั้นๆ ตรงนี้แสดงว่าเราต้องยังไม่มีที่เรียนที่อื่นเลยใช่มั้ยคะตอนสมัคร แล้วถ้าสมัครไปแล้วเราได้รับคัดเลือกจากมหาลัยอื่นด้วยเรายังจะมีสิทธิ์คัดเลือกเป็นนักศึกษาเรียนพยาบาลกาชาดอยู่มั้ยคะ
  #762
  0
 10. #761 milk (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 / 21:54
  พี่คะ ถ้าเป็นเด็กแอดจะได้รับทุนไหมคะ อยากรู้จริงๆค่ะ
  #761
  0
 11. #760 ลูกแพร (จากตอนที่ 10)
  วันที่ 25 มีนาคม 2559 / 00:44
  พยาบาลสภากาชาด ไว้ผมหน้าม้าได้รึป่าวคะ หรือว่าต้องเปิดเหม่งเท่านั้นอะคะ
  #760
  1
  • #760-1 chonrutai(จากตอนที่ 10)
   6 กรกฎาคม 2563 / 21:40
   ไว้ได้ค่ะ แต่ตอนใส่ชุดพยาบาลต้องเก็บขึ้นให้เรียบร้อย
   #760-1
 12. #759 NSRC (จากตอนที่ 11)
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 / 16:19
  ถึงน้อง คห.758 นะคะ
    พี่บอกตามตรง สำหรับคนที่ไม่ได้อยากเรียนหรือสนใจในวิชาชีพนี้ ค่อนข้างทำใจยากนะคะ
  ทั้งในเรื่องเรียน สังคม การทำงาน น้องลองทบทวนใหม่นะคะ ชีวิตเป็นของน้อง
  อนาคตก็เป็นของน้อง การเชื่อฟังพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่ดี พี่เข้าใจ แต่วิชาชีพนี้ ถ้าใจไม่รักสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนงานอื่นทำอยู่ดี
  พี่เห็นมาเยอะค่ะ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใช้ความอดทนค่อนข้างมาก ความกดดันค่อนข้างเยอะ ไม่นับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเจอ
  หาอนาคต หาสิ่งที่ตนเองสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะคะ แต่ถ้าตัดสินใจไปแล้ว ก็ยอมรับและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะ 
  #759
  1
  • #759-1 Gifuto:(จากตอนที่ 11)
   16 มีนาคม 2559 / 13:40
   สุดท้ายก็สัมไม่ผ่านค่ะ รู้สึกว่าดีแล้ว อย่างน้อยก็ไม่ได้เข้าไปเพราะใจไม่ได้รัก คนไปสัมด้วยกันอยากได้ก็เยอะมาก เห็นว่าถ้าลาออกนี่ชดใช้ทุนบานเลยค่ะ วันไปสอบสัมอาจารย์ก็พูดเตือนๆ ไว้

   ตอนนี้หนูกลายเป็นเด็กแอดเต็มตัวแล้วค่ะ ^^
   #759-1
 13. #758 Gifuto: (จากตอนที่ 11)
  วันที่ 31 มกราคม 2559 / 15:52
  ปีนี้หนูมีสิทธิ์สัมค่ะ รับ 132 เรียกสัม 580 แน่ะ รอบรับตรง

  แม่หนูอยากให้หนูเรียนมากเลย ทำไมอยากให้รีบติดไม่รู้...หนูไม่แน่ใจว่าอยากเรียนรึเปล่า แต่ลึกๆ หนูมุ่งครูมากกว่า จะคุยกับแม่ไงดีคะ ทำไงก็ทะเลาะกัน นี่จะสัมแล้วแอบหวังลึกๆ ว่าอย่าติดเลย TT แต่หนูก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะ
  #758
  0
 14. #757 ส้มส้ม (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 7 ธันวาคม 2558 / 16:26
  อยากทราบว่ากรอกใบสมัครอ่ะคะ มีเเค่เกรด 5 เทอม เเต่มันมีให้กรอกเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เราต้องทำยังไงค่ะ

  ใครรู้ช่วยบอกทีจ้าา พลีสสส!!
  #757
  0
 15. #756 SnimKoe (จากตอนที่ 28)
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 / 16:00
  ดีมากเลยค่ะ ชอบๆๆๆ
  ขอบคุณนะคะ รุ่นพี่สายวิชาชีพที่มาแชร์ประสบการณ์
  บางช่วงก็แลดูสนุก
  แต่บางช่วงทำเอาเครียด แฮ่ๆ
  แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ เราจะได้เตรียมตัวถูก
  วันที่ 8 ธันวา 58 ก็ออกฝึกปี3แล้วค่ะ
  ตื่นเต้นมาก
  #756
  0
 16. #755 Gifuto:
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 / 08:38
  พี่คะ เอกสารทุกอย่างเนี่ย ต้องส่งไปรษณีย์ไปเลย หรือว่ารอยื่นวันสอบสัมอ่ะคะ

  ตอนนี้หนูสับสนมากเลย
  #755
  0
 17. #754 NSRC
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 / 17:36
  751 : การฝึกปฏิบัติไม่ต่างกันค่ะ ต่างที่จำนวนชั่วโมงที่ขึ้นฝึกค่ะ

  752-753 : ใช้ทุน กยศ ไม่ได้ค่ะ เพราะเขาจะให้รับทุนทุกคนเลยค่ะ
  #754
  0
 18. #753 Numwan (จากตอนที่ 10)
  วันที่ 8 ตุลาคม 2558 / 17:11
  ที่นี้ใช้ทุน กยศ. ได้ไหมค่ะ
  #753
  1
  • #753-1 chonrutai(จากตอนที่ 10)
   6 กรกฎาคม 2563 / 21:41
   เราไม่มีทุนกยศ.นะคะ แต่มีทุนเรียน 100% ให้นศ.ทุกคนค่ะ
   #753-1
 19. #752 Numwan (จากตอนที่ 10)
  วันที่ 8 ตุลาคม 2558 / 17:09
  ที่นี้ใช้ทุน กยศ. ได้ไหมค่ะ
  #752
  0
 20. #751 BTenXOXO (จากตอนที่ 17)
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 / 11:46
  พี่ค่ะ การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่ปี2ต้องลงมือทำมีอะไรบ้างคะ ขอตัวไหมค่ะ แบบจะได้เห็นภาพ
  #751
  0
 21. #750 NSRC
  วันที่ 4 มิถุนายน 2558 / 19:08
  เดี๋ยวเจ้จะเข้ามาตอบนะคะ หรือเข้าไปที่เพจ TRCN Nurse -Our way นะคะ จะได้คุยกันง่ายขึ้น
  ใช้มือถือเล่น เลยพิมไม่สะใจเลยค่ะ แหะๆๆ 
  #750
  0
 22. #749 5555 (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 / 21:55
  กระเป๋านี่ใช้ของวิทยาลัย หรือของข้างนอกคะ แจกหรือต้องซื้อเอง
  #749
  1
  • #749-1 NSRC(จากตอนที่ 4)
   9 มิถุนายน 2558 / 14:01
   ใช้ข้างนอกได้ค่ะ
   #749-1
 23. #748 ปริญญา (จากตอนที่ 10)
  วันที่ 20 เมษายน 2558 / 16:14
  รับ สาย ศิลป์-คำนวน มั้ยคะอยากทราบข้อมูลกว่านี้ค่ะ ขึ้นม.6แล้วค่ะ ต้องการข้อมูลด่วนมากค่ะ
  #748
  1
  • #748-1 NSRC(จากตอนที่ 10)
   9 มิถุนายน 2558 / 14:01
   ไม่รับค่ะ ขออภัยที่มาตอบให้ช้านะคะ คณะพยาบาลรับสายวิทย์อย่างเดียวค่ะ
   #748-1
 24. #747 แนว (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 18 เมษายน 2558 / 08:06
  เพื่อน ปี 1/2558 ทิ้งไลน์ไว้หน่อยน้า เดี๋ยวแอดไปเข้ากลุ่ม ไว้ปรึกษากัน
  #747
  11
  • #747-10 ่ีbuabua (จากตอนที่ 12)
   13 มิถุนายน 2558 / 10:24
   ยังทันมั้ยค่ะ อิอิ buakaew.smile ค่าาา
   #747-10
  • #747-11 pooh (จากตอนที่ 12)
   13 มิถุนายน 2558 / 20:45
   เราด้วยนะ ยังทันไหม maypooh26 น้าาาา
   #747-11
 25. #746 ithailao (จากตอนที่ 14)
  วันที่ 13 เมษายน 2558 / 12:39
  สมมุติว่าเราทำงานใช้ทุนเสร็จเเล้ว เราจะขอย้ายไปทำงานที่โรงบาลอื่นได้ไหมคะ
  แบบว่าบ้านอยู่เหนือนะคะ จะขอย้ายไปทำงานใกล้บ้านได้ไหม
  #746
  1
  • #746-1 NSRC(จากตอนที่ 14)
   9 มิถุนายน 2558 / 13:59
   ย้ายได้ค่ะ แต่ต้องทำเรื่องลาออกนะคะ
   #746-1