>[]< FrEe THeMe | HeAd GoLf | MikE |o| - นิยาย >[]< FrEe THeMe | HeAd GoLf | MikE |o| : Dek-D.com - Writer
×

>[]< FrEe THeMe | HeAd GoLf | MikE |o|

โดย Milez_z

>[]< FrEe THeMe | HeAd GoLf | MikE |o|

ยอดวิวรวม

579

ยอดวิวเดือนนี้

0

ยอดวิวรวม


579

ความคิดเห็น


2

คนติดตาม


1
จำนวนตอน : 3 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  5 ก.ค. 50 / 16:35 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
>[]< FrEe THeMe | HeAd GoLf | MikE |o|


ส วั ส ดี ค่ า ทุ ก ค น ที่ ห ล ง เ ข้ า ม า


ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ค่ า


ห้ อ ง นี้ จ ะ มี ค น ดู แ ล ทั้ ง ห ม ด  3  ค น

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Milez_z      +++   (กุ อั พ อ ยู่ ค น เ ดี ย ว เ ล ย)
PhoOnsinz_z (แ ห ม กุ ก็ ทำ น ะ เ ฟ้ ย)
SukKyz_z (สุ ก กี้ เ อ้ ย  ทำ ง า น มั่ ง น ะ ลู ก)


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ผู้ ใ ด สั่ ง ทำ เ ชิ ญ เ ม้ น ไ ว้ ไ ด้ เ ล ย น ะ ค ะ


จ ะ ม า อั พ บ่ อ ย ๆ


โ ห ว ต ใ ห้ ด้ ว ย ยิ่ ง ดี เ ล ย ค่ ะ


ข อ บ คุ ณ ม า ก น ะ ค ะ


Sukkyz_z want to say:

อ่ ะ ค่ ะ วั น นี้ ก็ เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก ที่ กี้ ไ ด้ ม า อั พ น ะ ค่ ะ

แ ต่ ข อ พู ด อ า ร า ย ห น่ อ ย น ะ  วั น นี้ ว่ า ง แ ป บ เ ดี ย ว

พ อ ดี ข อ พ่ อ ม า เ ช๊ ค เ ม ล ล์ เ ล ย เ ข้ า ม า อั พ นิ ด นึ ง

ก็ คื อ ช่ ว ง นี้ ห มู่ เ ฮ า ไ ม่ ค่ อ ย จ ะ ว่ า ง สั ก เ ท่ า ไ ร

ก า ร บ้ า น + ร า ย ง า น  + ง า น กี ฬ า สี ข อ ง โ ร ง เ รี ย น

ง า น เ ย อ ะ ม า ก ม า ย เ รื่ อ ง ธี ม ถ้ า ว่ า ง  เ น้ น

 ถ้ า ว่ า ง  ก็ จ ะ ทำ น ะ  ส่ ว น เ รื่ อ ง แ บ น เ น อ ร์

เ จ๊ ข า เ จ๊ Milez_z เ ด๋ ว นู๋ จ า จั ด ก า ร ใ ห้ น ะ (ถ้าว่าง +555+ ล้อเล่น)

 ยั ง งั ย ก็ ฝ า ก ค ลั บ นี้ ด้ ว ย น ะ ค่ ะ

ข อ ใ ห้ ทุ ก ค น รั บ ไ ว้ ใ น อ้ อ ม อ ก อ้ อ ม ใ จ ด้ ว ย  อิ อิ

ไ ป แ ล้ ว ค ร้ า เ ด๋ ว จ ะ ไ ป นั่ ง คิ ด แ บ น เ น อ ร์ ก่ อ น


_Tsukima_ _Tsukima_

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PhoOnsinz_z WanT 2 SaiD (มั่ง)

อื ม ก็ ไ  ม่ มี อ า ร า ย จ า พู ด อ่ ะ นะ

พ อ ดี มั น ว่ า ง ๆ ไ ม่ มี อ า ร าย จ า ท า ม อ่ ะ ขี้ เ กี ย จ ท า ม ที ม

ข อ อู้ ง า น มั่ ง แ ห ะ แ ห ะ

เ ดี๋ ย ว โ ด น เ จ็  Milez_z ด่ า อี ก   5 5 5 5 5 +

ยั ง ง า ย ก็ ฝ า ก ด้ ว ย น ะ ค้ า  เ ป็ น เ รื่ อ ง แ ร ก ข อ ง เ ฮ า ด้ ว ย

บ า ย ค่ ะ

ร้ า ก น้ า เ ด็ ก โ ง่ จุ๊ บ จุ๊ บ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


อีบุ๊กในซีรีย์เดียวกัน ดูทั้งหมด

loading
กำลังโหลด...

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

2 ความคิดเห็น