นิยาย Dek-D

ไม่พลาดทุกการอัปเดต
เพียงอ่านผ่านแอปนิยาย Dek-D

แอปที่จะทำให้คุณสามารถอ่านนิยายได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย รับรองสนุกไม่มีเบื่อ! ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว บน Android, iOS และ HUAWEI

นิยาย Ǿ

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้

เนื้อเรื่อง อัปเดต 29 ก.ย. 52 / 00:13


ตอนนี้จะเริ่มมีการปรับปรุงบทความคำไวพจน์แล้ว หากว่าผู้อ่านท่านใดต้องการคำไวพจน์ใดๆเพิ่ม กรุณาโพสต์ไว้ด้วยนะคะ ^^
ขอบคุณมากค่ะ
คำไวพจน์
         คำไวพจน์ (การหลากคำ)  เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกันเป็น ๒ นัย
-        นัยหนึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม ๒๕๔๒ หน้า ๑๐๙๑)
-         และในที่เดียวกันนี้ได้ให้ความหมายที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ด้วยว่า หมายถึง "คำที่ออกเสียงเหมืมอนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส กับ ไส โจทก์ กับ โจทย์ พาน กับ พาล ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง"
         ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง คำพ้องเสียง (คำไวพจน์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร) คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน
ตัวอย่างคำไวพจน์
. พระอาทิตย์

-          ทินกร, ทิวากร , ภาสกร , ภากร , รวี , ระพี , ไถง (คำเขมร) , ตะวัน , อาภากร , อังศุมาลี , สุริยะ, สุริยา , สุริยัน , สุริยน , สุริยง , ภาณุ ภาณุมาศ , อุษณกร , ทยุมณี , อหัสกร , พรมัน , ประภากร , รังสิมันต์ , รังสิมา , รำไพ ,
                   ๒. พระจันทร์
-          แข (คำเขมร) , รัชนีกร , บุหลัน ( คำชวา) , นิศากร , เดือน , ศศิ , ศศิธร , โสม , กัษษากร , นิศาบดี , ศิวเศขร , อินทุ ,วิธู , มาส , รชนี
                   ๓. ท้องฟ้า
-          อัมพร , คัคนานต์ , นภาลัย , โพยม , นภางค์ , ทิฆัมพร , เวหา , หาว , เวหาส
                   ๔. แผ่นดิน
-          ธรณี , ปฐพี , ธาตรี , ธรา , หล้า , เมทินี , ภูมิ , ภพ , พสุธา , ธาษตรี , โลกธาตุ , ภูวดล, พิภพ , พสุธาดล , ปัถพี ,ปฐวี , ปฐพี , ธราดล , ภูตลา , พสุนทรา , มหิ , พสุมดี , ธรณิน
                   ๕. ภูเขา
-          คีรี , สิงขร , บรรพต , ไศล , ศิขริน , สิงขร , พนม , ภู , ภูผา
                    ๖. ป่า
-          ไพร , พง , ดง , อรัญ , พนา ,ชัฏ , เถื่อน , พนัส , ไพรวัน, พงพี, พงไพร, ไพรสัณฑ์, พนาดร , พนาลี , พนาวัน,
อรัญญิก
 ๗. พระพุทธเจ้า
-          พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระสัพพัญญู , พระโลกนาถ , พระสุคต ,พระผู้มีพระภาคเจ้า , พระสมณโคดม , พระศากยมุนี พระธรรมราช , พระชินสีห์ , พระทศญาณ , มารชิต , โลกชิต , พระทศพลญาณ , พระตถาคต , พระชินวร , ชินศรี
 ๘. ทองคำ
-          สุวรรณ , สุพรรณ , เหม , กนก , มาศ , อุไร , จารุ , ตปนียะ , กาญจน์
   ๙. เงิน
-          รัชตะ , รัชฎา , ปรัก , หิรัญ , รชต
   ๑๐. น้ำ
-          อาโป , อุทก,วารี,ชล, คงคา , นที, สินธุ์ ,สาคร ,สมุทร , ชลาลัย , อุทก , ชโลทร , มหรรณพ,ชลธาร , ชลาศัย ,ชลธี,ธาร,ธาราสลิล, อรรณพ ,สินธุ , สาคเรศ ,อุทกธารา , อุทก ,อัมพุ ,วารี ,กระสินธิ์
   ๑๑. ไฟ
-          อัคคี , เตโช ,เพลิง ,อัคนี ,บาพก , กูณฑ์ , ปราพก
           ๑๒. ลม
-          วาโย , มาลุต,ปรัวน,พระพาย
          ๑๓. เมือง
-          บุรี , ธานี, นคร, ปุระ, กรุง , ธานินทร์, นครินทร์ , นคเรศ, บุรินทร์,พารา , กรุง , นครา 
    ๑๔. ผู้หญิง
-          นงเยาว์ , โฉมตรู , พธู , นงราม , สมร , กัลยา , สตรี ,อิตถี ,นารี, กามินี, พธู ,อรไท , แก้วตา, ดวงสมร, นงคราญ ,นงพะงา ,บังอร, สายสมร, อนงค์, อิสตรี , กัญญา ,กันยา , กัลยาณี ,ดรุณี ,นงเยาว์ , นงลักษณ์ , มารศรี ,วนิดา, ยุพเยาว์, ยุพเรศ, ยุพดี , ยุพา , ยุพิน , ยุวดี, เยาวเรศ , เยาวลักษณ์ ,สุดา ,พนิดา ,นงราม , นุช , แน่งน้อย , นาเรศ , นาฏ , ยุวดี
   
   ๑๕. พระเจ้าแผ่นดิน
-          ประมุข, กษัตริย์, กษัตรา, กษัตรีย์ , กษัตราธิราช,พระมหากษัตริย์, กษัตริยราช,กษิตร, กษิตลบดี,ขัตติยะ,ขัตติยา, พระราชาธิราช, ราชา, ภูมิบดี, มหิบดี, มหิบาล, มหิบาล, มหิป, นเรศ, นเรศวร, นเรศูร, นเรนทรสูร, นเรนทร์, นโรดม, มหิศร, มหิศวร ,มเหศ, มเหศวร, นริศร, มหาบพิตร(เฉพาะพระที่ใช้) , บรมพิตร, ภูวนาถ, ภูวไนย, ภูวเนตร, ภูธร, ภูธเรศวร, ภูเบศ, ภูบาล, ภูบดี, ภูเบนทร์, ภูเบศวร, นริศวร, นราธิป, นฤเทพ, นฤบดี, นรราช, นฤเบศ, นรังสรรค์, นรินทร์, ภูธเรศ, จักรี, จักริน, บพิตร, ภูมินทร์, ภูมิธร, ภูมินาถ , บดินทร์
            
            ๑๖. ดอกไม้
-          บุปผา ,บุษบา ,โกสุม , มาลี , ผกา , สุคันธชาติ , มาลี , มาลา , ผกา , บุปผชาติ , สุมาลี , มาลย์
    
    ๑๗. พระอิศวร
-          ตรีโลกนาถ , ศิวะ, ศุลี, มหาเทพ , ปศุบดี , มเหศวร,จันทรเศขร ,ภูเตศวร , ศังกร , อโฆระ, สยมภู
 
            ๑๘. พระพรหม
-          จัตุพักตร์, นิรทรุหิณ , พระทรงหงส์, วิธาดา , ธาดา, กมลาสน์, สรษดา, ปรชาบดี,  วิธิ, เวธาส,  อทิกวี,  สนัต,  ชาตริ ,วิชาตริ,  ปิตามหะ,  ทรุหิณ-สราษฎริ ,โลเกศ
๑๙. พระสุรัสวดี
-          วัค ,วัคเทวี, วาคิสวารี, ภารตี ,วาณี, สาวิตรี,สรัสวดี , สรัสวติ , สรสวติ
 
                   ๒๐. พระวิษณุ
        -    กฤษณะ , ไวกูณฐ์ , ไกษพ , มาธพ ,สวภู , ศางดี ,ไตรวิกรม ,จักรปาณี , พระกฤษณ์ , พระนารายณ์ ,        ปัญจายุทธ, ชลศายิน
 
                    ๒๑. พระอินทร์
-          โกสีย์ , โกษี , อินทรา , มรุตวาน , เทพาธิบดี , อมรินทร์ , วชิราวุธ , อมเรศวร ,วัชรินทร์ ,สหัสโยนี ,วชิรปาณี ,สหัสนัยน์ , เพชรปราณี , สักกะ , โกสินทร์ ,มัฆวาน, สุชัมบดี
 
 ๒๒. พระอุมาเทวี
-          กาตยายนี , เคารี , ไหมวดี , ภวาณี , รุทธานี , จัณฑี ,นางกาลี , นางปาราวตี ,พระนางเหมวดี พระนางสยามา , พระจัณฑิกา พระไภรพี ,พระชคินมาตา , ปารพตี
 
 
   ๒๓. พญาครุฑ
-          กาศยป , ไวนเตยะ , สุวรรณกาย , นาคานตกะ , ปันนคนาสน์ , เวนไตย , ขเดศวร , สุบรรณ , วิษณุรถ ,นาคานดก , ขนบคาศน์

                   ๒๔. เทวดา
-          อมร , เทพ , สุร , เทพยดา ,นิรชร , เทพ , เทวินทร์, อมร, สุรารักษ์ ,แมน, เทวเ, เทวัญ ,เทวา , ไตรทศ , ปรวาณ
                      
    ๒๕. นางฟ้า
-          อัจฉรา , อัปสร , รัมภา , เทพธิดา , เทวี
                  
                    ๒๖. นก
-          สกุณา , ปักษา , สุโนก , วิหค , ทิชากร , ศกุนต์ , ทวิช, บุหรง, สกุณ , สกุณี, ทวิชาชาติ , ปักษิน
    
                   ๒๗. ช้าง
-          หัสดี , กุญชร , คช , กรี ,คชินทร์ ,คชาธาร , หัตถี ,คเชนทร์ ,หัสดินทร์ ,กรินทร์ ,ไอยรา ,สาร ,วารณ ,คชา ,พลาย
 
   ๒๘. ม้า
-          พาชี , สินธพ, อาชาไนย, ไหย ,อัศว ,แสะ , ดุรงค์, มโนมัย , อาชา , อัศวะ , มะเมีย , อัสสะ , อัสดร
 
๒๙. ปลา
-          มัจฉา , มัสยา , มัจฉาชาติ , มิต , ชลจร , วารีชาติ , อัมพุชา , มีน , มีนา ,  ปุถุโลม
 
๓๐. เสือ
-      พยัคฆา , ศารทูล , พาฬ , พยัคฆ์ ,ขาล
 
          ๓๑.  วัว
-          พฤษภ , อสุภ , ฉลู
 
          ๓๒. ควาย
-          มหิงสา, มหิงส์ , กาสร , กระบือ , ทุย , ปละ, โทน, ธนู ,  เขาเกก
 
 ๓๓. ลิง
-          กบิล, กปิ  ,กระบี่  ,กัง  ,พานร ,พานรินทร์ ,วานร, วานรินทร์, สวา , แสม , เสน ,วอก
                ๓๔. เต่า
-          กระ , กัศยป , กุระมะ, จริว, จะละเม็ด , จิตรจุล
 
๓๕. นกยูง
-          กระโงก , มยุรา , มยุระ , มยุเรศ ,มยุรี , มยูร , โมรี , โมเรศ
 
๓๖. จระเข้
-          กุมภา , กุมภิล , กุมภีล์ , ตะโขง ,ไอ้เคี้ยง , ตะเข้ ,  แร้
 
 ๓๗. ราชสีห์
-          ไกรสีห์ , ไกรสร , นฤเคนทร์ , สีหราช, เกสรี

๓๘. ศัตรู
-          ปรปักษ์ , เวรี, ไพรี, ปัจจามิตร , ริปู , อริ, ดัสกร
 
๓๙. แม่
-          มารดา , มาตา , มาตุ , มารดร ,ชนนี , ชเนตตี , นนทลี
 
๔๐. พ่อ
-          บิดา , ชนก, ปิตุรงค์ , บิดร, ปิตุ

๔๑. สวรรค์
-     ไตรทิพย์ , สรวง , ไตรทศาลัย , สุราลัย ,สุริยโลก , ศิวโลก , สุขาวดี , สุคติ , เทวโลก 
 
๔๒. ดอกบัว
-          กช , อุบล , บงกช , นิลุบล , นิโลตบล ,นลิน , ปทุม , สัตตบรรณ , ปัทมา , บุษกร , สัตตบงกช ,จงกลนี , บุณฑริก , ปทุมา , สาโรช  , รวินท์
 
๔๓. นักปราชญ์
-          ธีร์, ธีระ, ปราชญ์ , เธียร, บัณฑิต , เมธ , เมธี , เมธา, ปรียา , เชาวลิต , พิชญ์ 

๔๔. ยักษ์
-          ยักษา , อสูร , อสุรา , กุมภัณฑ์ , รามสูร, ราพณาสูร , รากษส , ยักษิณี , ยักษี , ราพณ์
 
๔๕. คำพูด
-          วาจา , วจี, วัจนะ, พจนา , พากย์ , ถ้อย , วัจนา
 
๔๖. ลูกชาย
-          บุตร , ปรัตยา , ตนุช , โอรส , เอารส , ดนัย

๔๗. ลูกสาว
-          บุตรี , ธิตา , สุดา  , ทุหิตา  , ดนยา
 
๔๘. ตาย
-          ปรลัย , มรณะ , วายชนม์ ,วายชีพ , ดับจิต , อาสัญ , บรรลัย , มรณา , ตักษัย
 
๔๙. ใจ
-          กมล , มโน , มน , ดวงใจ , ดวงหทัย , ดวงแด , ฤทัย , ฤดี , หฤทัย
         ๕๐.สุนัข
-          ศวา , ศวาน , สุวาน , โสณ , หมา
 ๕๑. แมว
-          มัชชาร (-ชาระ) , วิฬาร , วิฬาร์
        ๕๒. หมาจิ้งจอก
-       ศฤคาล , สฤคาล , สิงคาล
 
 
 
 


 

 


ผลงานอื่นๆ ของ ลามะลิลา

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

ยังไม่มีรีวิวของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

354 ความคิดเห็น

 1. #354 คนสวย
  วันที่ 10 มีนาคม 2564 / 16:36

  พระมหากษัตริย์ได้ไหมค่ะ

  #354
  0
 2. #353 ฝ้าย
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 / 16:51

  ขอ นางเงือกได้ไหมค่ะ

  #353
  0
 3. #352 ณัฐกฤช
  วันที่ 8 ธันวาคม 2562 / 19:54

  ฝุ่น

  เดินทาง

  อาวุธ

  #352
  0
 4. #351 ทับทิม
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 / 09:42

  ตต้องการคำว่าหู

  #351
  0
 5. #350 นภัทร
  วันที่ 19 กันยายน 2562 / 09:01

  หานางสุวรรอัปสร​ไม่เจอ


  #350
  0
 6. #349 Khing
  วันที่ 11 กันยายน 2562 / 09:37

  ขอคำว่า เก่า หน่อยค่ะใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ

  #349
  0
 7. #348 sudathip
  วันที่ 5 กันยายน 2562 / 19:54

  อยากให้เพิ่มคำไวพจน์ของ ฝน ค่ะ ขอบคุณค่ะ ใครรู้ช่วยตอบหหน่อยนะคะ

  #348
  0
 8. #347 Ssk
  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 / 20:30

  คำว่า​ หนู​ ค่ะ


  #347
  0
 9. #346 HiiragiS
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 / 21:22
  มีคำว่า ความรักมั้ยอะคะ
  #346
  0
 10. #345 ต้นข้าว
  วันที่ 23 มกราคม 2560 / 20:09
  อยากให้มีคำว่า สงครามกับอำนาจคค่ะ
  #345
  0
 11. #344 thanik
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 / 15:03
  อยากให้มี คำไวพจน์ คำว่าเกิด

  #344
  0
 12. #343 Koy
  วันที่ 9 กันยายน 2559 / 20:03
  อยากได้คำว่าชีวิต มือ เกิด เละเเม่นำ้ครับผม
  #343
  0
 13. #342 Am ch
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 / 10:35
  ช่วนหน่อยค่ะ เพื่อน กับ บ้าน นะคะ
  #342
  0
 14. #341 Am ch
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 / 10:31
  คำว่าเพื่อน กับ บ้าน ช่วนหน่อยค่ะ หาทุกเว็บแล้วไม่มีเลย
  #341
  1
  • #341-1 Am ch
   23 กรกฎาคม 2559 / 12:15
   ไม่มีใครตอบเลย การบ้านจะอสร็จไหม TT
   #341-1
 15. #340 ปาริ
  วันที่ 28 มิถุนายน 2559 / 20:00
  มีคำไวพจน์คำว่า"คำพูด"มััยค่ะ

  #340
  4
  • #340-3 ไม่สวย แต่ฉลาด
   29 มิถุนายน 2559 / 18:30
   กล่าว คุย จำนรรจา พากย์ ภาษณ์ วัจนะ ค่ะ อิอิ มีนิดเดียวค่ะ
   #340-3
  • 30 มิถุนายน 2559 / 00:39
   กล่าว คุย จำนรรจา ไม่ได้แปลว่า "คำพูด" ซึ่งเป็นคำนามนะคะ แต่แปลว่า "พูด" ซึ่งมีสถานะเป็นคำกิริยาค่ะ ระวังนิดหนึ่ง
   #340-4
 16. #339 Nook
  วันที่ 4 มิถุนายน 2559 / 20:38
  คำไวพจน์ของคำว่า "หิน"คืออะไรคะ
  #339
  1
  • #339-1 ktmy
   19 กรกฎาคม 2559 / 00:06
   ศิลาค่ะ รู้แค่นี้
   #339-1
 17. #338 Nook
  วันที่ 4 มิถุนายน 2559 / 20:38
  คำไวพจน์ของคำว่า "หิน"คืออะไรคะ
  #338
  0
 18. #337 Mint
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 / 13:11
  มีคำว่า ต่อสู้ มั้ยอ่ะครับ"^"
  #337
  0
 19. วันที่ 19 เมษายน 2559 / 17:44
  มีคำว่า "ฝัน" มั้ยค่ะ
  หรือไม่ก็ นอน หรือ หลับ ก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  #336
  0
 20. #335 chanon
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 / 21:25
  ช้วยหาคำที่มีความหมายว่า ตาม / เครื่องที่ใช้ในการต่อสู้ / พระเจ้าแผ่นดิน / คำสั่งสอน / คำนี้ยากครับ พูด หาแล้วแต่ไม่สัมผัส /ยกของที่มีนำ้หนักขึ้นวางบนบ่า / อับอายมาก / สงคราม การรบพุ่ง / ชัด กระจ่าง / เงินตรา / ไร้ ไม่มี เปล่า / ผมขอช่วยทีนะครับ
  #335
  0
 21. #334 คิคิ
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 / 21:16
  ช้วยหาคำที่มีความหมายว่า ตาม / เครื่องที่ใช้ในการต่อสู้ / พระเจ้าแผ่นดิน / คำสั่งสอน / คำนี้ยากครับ พูด หาแล้วแต่ไม่สัมผัส /ยกของที่มีนำ้หนักขึ้นวางบนบ่า / อับอายมาก / สงคราม การรบพุ่ง / ชัด กระจ่าง / เงินตรา / ไร้ ไม่มี เปล่า / ผมขอช่วยทีนะครั
  #334
  1
  • #334-1 คิคิ
   4 พฤศจิกายน 2558 / 21:24
   ช้วยหาคำที่มีความหมายว่า ตาม / เครื่องที่ใช้ในการต่อสู้ / พระเจ้าแผ่นดิน / คำสั่งสอน / คำนี้ยากครับ พูด หาแล้วแต่ไม่สัมผัส /ยกของที่มีนำ้หนักขึ้นวางบนบ่า / อับอายมาก / สงคราม การรบพุ่ง / ชัด กระจ่าง / เงินตรา / ไร้ ไม่มี เปล่า / ผมขอช่วยทีนะครั[
   #334-1
 22. #333 คิคิ
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 / 21:11
  ของผมเยอะมากครับ ช่วยทีนะครับหาไม่เจอแล้ว ครับ 25คำ พอจะช่วยได้ไหมครับหามาตั่งนานแล้วไม่เจอครับ
  #333
  0
 23. วันที่ 5 ตุลาคม 2558 / 17:01
  มีคำว่า ชีวิต กับ ชื่อ ไหมครับ
  #332
  0
 24. วันที่ 5 ตุลาคม 2558 / 17:01
  มีคำว่า ชีวิต กับ ชื่อ ไหมครับ
  #331
  0
 25. #330 ภูวพัศ เทียมจรรยา
  วันที่ 3 ตุลาคม 2558 / 23:20
  มีคำว่าพ่อที่เป็นคำครุทั้ง2พยางค์ไหมครับ พอดีจะเอาไปแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ครับ
  #330
  0