นิยาย Dek-D

ไม่พลาดทุกการอัปเดต
เพียงอ่านผ่านแอปนิยาย Dek-D

แอปที่จะทำให้คุณสามารถอ่านนิยายได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย รับรองสนุกไม่มีเบื่อ! ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว บน Android, iOS และ HUAWEI

คัดลอกลิงก์เเล้ว

รายงานการวิจัยเรื่อง อาเซียนกับการเตรียมพร้อมด้านภาษา

โดย iloveme

ในปี 2558จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของ อาเซียนและเป็นภาษาที่ทั่วโลกใช้สื่อสารกัน

ยอดวิวรวม

133

ยอดวิวเดือนนี้

0

ยอดวิวรวม


133

ความคิดเห็น


0

คนติดตาม


0
จำนวนโหวต : ยังไม่มีคนโหวต
เรื่องสั้น
อัปเดตล่าสุด :  26 ม.ค. 58 / 20:08 น.
นิยาย §ҹԨͧ ¹Ѻҹ

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้T
ueme
 

:-Daisy ✿

เนื้อเรื่อง อัปเดต 26 ม.ค. 58 / 20:08RESEARCH AND KNOWLEDGE FORMATION
 
ภาษาไทย  การเตรียมพร้อมด้านภาษา เพื่อเข้าสู่อาเซียน

ภาษาอังกฤษ  Preparation of language to enter the ASEAN

ชื่อผู้วิจัย นางสาววริศรา              วศินานุรักษ์ เลขที่20
นางสาววารุณี               นนทศิลา เลขที่21
นางสาวนิชากร             จันทร์แก่น เลขที่ 23
นางสาวนันทวดี          สมบุญ เลขที่ 24
นางสาว กิติยาภรณ์       พลเยี่ยม เลขที่ 25
นางสาวปรียานุช           จำเพาะ เลขที่34

ครูที่ปรึกษา
อาจารย์นิรมล  ตู้จินดา
อาจารย์พรทิพย์   ศุภมันตรา
 
บทคัดย่อ
1. สร้างเสริมความพร้อมด้านภาษาให้ก้าวทันสู่อาเซียน 2. เพื่อพัฒนาด้านภาษาให้เด็กไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้นและเก่งในด้านภาษา จะมีขอบเขตในการศึกษาในโรงเรียนสมุทรปราการและใช้จำนวนประชากรนักเรียนจำนวน 100 คน แบ่งเป็นชั้นมัธยมตอนต้น 50 คน ตอนปลาย 50 คน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือค่าเฉลี่ย x-bar และเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  ผลการศึกษาการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมของการเตรียมพร้อมด้านภาษา       เพื่อเข้าสู่อาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง
 
ABSTRACT
The purpose of the study was a describe: 1. Promoting the language to keep pace to ASEAN.        2. To develop language Thai children with great potential and good at languages.   The extent of education in SamutPrakan School and population were 100 people.  Break me, junior high school 50 people. At the end of the semester academic year 50 people 1 2556 tools used in the data collection Questionnaire and statistical analysis of the average and the standard deviation is X-bar S.D. The results of the study. It was found that the overall preparation and language to enter the ASEAN in the medium
 
บทนำ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง คือ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนและเป็นภาษาที่ทั่วโลกใช้สื่อสารกัน หากเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็จะเป็นการเปิดโอกาสของเราให้กว้างขึ้น
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมด้านภาษา เพื่อเข้าสู่อาเซียนของนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
2. เพื่อแนวทางส่งเสริมความพร้อมด้านภาษาให้ก้าวตามทันอาเซียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จำนวนนักเรียนที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 100 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 50คน
3. ในโรงเรียนสมุทรปราการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. นักเรียนในโรงเรียนสมุทรปราการจะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้มีศักยภาพมากขึ้น
2. สามารถก้าวขามทันประชาคมอาเซียน โดยมีทักษะในด้านต่างๆ
สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า
จะมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรม มีการสนใจที่จะพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษ เพราะทุกคนควรจะสนใจเกี่ยวกับภาษาอาเซียน
 
วิธีการศึกษา
1. กำหนดหัวข้อประเด็นการศึกษาที่สนใจและทันสถานการณ์ ปัจจุบันที่เกิดขึ้นและอาจมีผลประโยชน์ต่ออนาคต
2. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นการศึกษาและนำมาเขียนที่มาและความสำคัญ
3. ปรึกษาวางแผนเพื่อทำแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และหากลุ่มตัวอย่างในการทำแบบสอบถาม
4. นำแบบสอบถามมาให้กลุ่มตัวอย่างทำ
5. นำข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด มาวิเคราะห์และประมวลผลหาค่าเฉลี่ย X-bar และ S.D.
6. จัดเรียงข้อมูลทั้งหมด ตามลำดับความสำคัญ และทำการบันทึกผล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  ประชารที่ใช้ คือ นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ ค่า  X-bar และ S.D.
ผลการศึกษา
  ผลการศึกษารายงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
โดยภาพรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่า X-bar = 3.25 และ S.D = 1.27 อยู่ในระดับปานกลาง      ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย X-bar = 3.39 และ S.D. = 1.44 อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน สรุปผลออกมาว่า มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมที่เลือกเป็นอันดับที่1 คือ กิจกรรมติดป้ายให้ความรู้เรื่องอาเซียนทั่วโรงเรียน ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่เลือกเป็นอันดับแรกคือ กิจกรรมติดป้ายให้ความรู้เรื่องอาเซียนทั่วโรงเรียน เช่นกัน
 
อภิปรายผล
  จากการศึกษาสามารถอภิปรายได้ดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้นทำกิจกรรมทั้งหมด 50 คน ผลออกมาว่าการประเมินการทำแบบทดสอบถาม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน คือ การติดป้ายคำศัพท์ทั่วโรงเรียน เช่นเดียวกับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย          มีความเห็นตรงกันว่า การติดป้ายกิจกรรมคำศัพท์อาเซียนนั้นมีผลทำให้ค่า X-bar สูงที่สุด
 
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย
  จากแบบสอบถามความคิดเห็นและความพร้อมในการนำกิจกรรมไปสู่จุดหมาย
1. จัดสถานที่ติดป้ายให้ความรู้ เรื่องอาเซียนตามแหล่งต่างๆ ในโรงเรียน
2. พูดคติสอนใจในรูปแบบภาษาอังกฤษและแปลเป็นไทย
3. ติดป้ายคำศัพท์ตามห้องเรียน
4. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นภาษาอังกฤษ
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. การพัฒนาภาษาเจาะจงกลุ่มอาเซียน เพื่อมาพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น
2. หากิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนากลุ่มบุคคล
3. เสริมการเรียนรู้ด้วยเกมต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะและไหวพริบการพัฒนาด้านภาษา
4. กิจกรรมสนุกคนก็พัฒนา ทำให้เพิ่มทักษะการเรียนรู้
 
เอกสารอ้างอิง
1. http://www.aseanthai.net/special-news-detail.php?id=59 http://blog.eduzones.com/wigi/81880  
2. elib3.ect.go.th/Multim/Aped/Aped01_62.pdf‎  
3. http://www.gallerymarche.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538623684 
4. http://www.repsrayong.com/reps-home-thai/asean-2015 
5. http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=310  
6. http://www.aseantalk.com/index.php?topic=55.0
7. http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=79
8. http://web62.sskru.ac.th/aseansskru/maxsite/?name=knowledge
 

ผลงานอื่นๆ ของ iloveme

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น