วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,349 Views

 • 412 Comments

 • 878 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,013

  Overall
  159,349

ตอนที่ 76 : ยศในอดีต (๒) : สมัยปฎิรูปประเทศ

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 1002
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 9 ครั้ง
  24 เม.ย. 62

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษและฝรั่งเศส ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยต้องตกเป็นอาณานิคมของประเทศทั้งสองกันทั้งนั้น


พระองค์จึงทรงเร่งพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการปฏิรูปการปกครอง พระองค์ทรงโปรดให้มีการมีการยกเลิกระบบศักดินา และแต่งตั้งยศแบบตะวันตกให้กับพวกข้าราชการแทน


ในสมัยก่อนนั้นนิยมเรียกยศทับศัพท์ตามภาษาอังกฤษ เช่น 

คอลอเนล [Colonel (Col.) ] - นายพันเอก 

ลุตเตแนลคอลอเนล [Lieutenant Colonel (Lt.Col) ] - นายพันโท

ซายันต์เมเยอร์ [Sergeant Major (SM.)] - จ่านายสิบ


มาเริ่มบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยในราวปี พ.ศ. 2430 จัดเป็น


- จอมพล
- นายพลเอก โท ตรี
- นายพันเอก โท ตรี
- นายร้อยเอก โท ตรี
- นายดาบ
- จ่านายสิบ
- นายสิบเอก โท ตรี
- พลทหาร


ต่อมาได้ทรงกำหนดข้าราชการพลเรือนโดยเทียบกับยศทหารเป็น

ชั้นที่ 1 เอก โท ตรี เทียบ นายพลเอก โท ตรี
ชั้นที่ 2 เอก โท ตรี เทียบ นายพันเอก โท ตรี
ชั้นที่ 3 เอก โท ตรี เทียบ นายร้อยเอก โท ตรี


ในรัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนชื่อยศข้าราชการพลเรือน เป็นดังนี้

ชั้นที่ 1 เอก โท ตรี เป็น มหาอำมาตย์เอก โท ตรี เขียนตัวย่อว่า ม.ฮ.ฮ., ม.อ.ท., ม.อ.ต.
ชั้นที่ 2 เอก โท ตรี เป็น อำมาตย์เอก โท ตรี เขียนตัวย่อว่า ฮ.ฮ.,.อ.ท.,.อ.ต.
ชั้นที่ 3 เอก โท ตรี เป็น รองอำมาตย์เอก โท ตรี เขียนตัวย่อว่า ร.ฮ.ฮ., ร.อ.ท., ร.อ.ต.


ในรัชกาลนี้ทรงเพิ่มยศ มหาอำมาตย์นายก เทียบเท่า จอมพล มีผู้ที่ได้รับพระราชทานยศชั้นนี้เพียง 2 ท่าน คือ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ และเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) 


นอกจากนั้นยังทรงตั้งยศสำหรับข้าราชในพระราชสำนักอีก 3 เหล่า คือ


กระทรวงวัง มียศเป็น เสวก (เส-วก) แบ่งเป็น

- มหาเสวกเอก โท ตรี ใช้อักษรย่อ ม.ส.อ., ม.ส.ท., ม.ส.ต.
- เสวกเอก โท ตรี ใช้อักษรย่อ ส.อ., ส.ท., ส.ต.
- รองเสวกเอก โท ตรี ใช้อักษรย่อว่า ร.ส.อ., ร.ส.ท., ร.ส.ต.
- จ่าพันทนาย 
- พันทนายเอก โท ตรี 
- พันทนาย 


ยศมหาดเล็ก บ่งเป็น

- จางวางเอก โท ตรี 
- หัวหมื่น 
- รองหัวหมื่น 
- จ่า 
- หุ้มแพร 
- รองหุ้มแพร 
- มหาดเล็กวิเศษ 
- มหาดเล็กสำรอง 
- พันจ่าเด็กชา 
- พันเด็กชาเอก โท ตรี 
- เด็กชา


ยศพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ดังนี้

- พระตำรวจเอก โท ตรี 
- ขุนตำรวจเอก โท ตรี 
- นายตำรวจเอก โท ตรี 
- จ่านายสิบตำรวจ
- นายสิบตำรวจเอก โท ตรี
- พลตำรวจ


นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองเสือป่าและลูกเสือขึ้นมา ดังนี้

- นายกองใหญ่ / นายพลเสือป่า
- นายกอง เอก โท ตรี
- นายหมวด เอก โท ตรี
- นายหมู่ใหญ่
- นายหมู่ เอก โท ตรี
- นายเสือป่า


ยศที่ใช้เปรียบเทียบลำดับชั้นในที่นี้ใช้ยศของข้าราชการทหารบกเป็นเกณฑ์ในการเทียบ ดังนี้

ลำดับบกเรืออากาศตำรวจภูธรพลเรือนวังตำรวจหลวง
มหาดเล็กเสือป่า/ลูกเสือ
1จอมพลจอมพลเรือจอมพลอากาศ-มหาอำมาตย์นายก---นายกองใหญ่/นายพลเสือป่า
2นายพลเอกนายพลเรือเอกนายพลอากาศเอกนายพลตำรวจเอกมหาอำมาตย์เอกมหาเสวกเอกพระตำรวจเอกจางวางเอกนายกองเอก
3นายพลโทนายพลเรือโทนายพลอากาศโทนายพลตำรวจโทมหาอำมาตย์โทมหาเสวกโทพระตำรวจโทจางวางโทนายกองโท
4นายพลตรีนายพลเรือตรีนายพลอากาศตรีนายพลตำรวจตรีมหาอำมาตย์ตรีมหาเสวกตรีพระตำรวจตรีจางวางตรีนายกองตรี
5นายพลจัตวานายพลเรือจัตวานายพลอากาศจัตวานายพลตำรวจจัตวา-----
6นายพันเอกนายนาวาเอกนายนาวาอากาศเอกนายพันตำรวจเอกอำมาตย์เอกเสวกเอกขุนตำรวจเอกหัวหมื่นนายหมวดเอก
7นายพันโทนายนาวาโทนายนาวาอากาศโทนายพันตำรวจโทอำมาตย์โทเสวกโทขุนตำรวจโทรองหัวหมื่นนายหมวดโท
8นายพันตรีนายนาวาตรีนายนาวาอากาศตรีนายพันตำรวจตรีอำมาตย์ตรีเสวกตรีขุนตำรวจตรีจ่านายหมวดตรี
9นายร้อยเอกนายเรือเอกนายเรืออากาศเอกนายร้อยตำรวจเอกรองอำมาตย์เอกรองเสวกเอกนายตำรวจเอกหุ้มแพรนายหมู่ใหญ่
10นายร้อยโทนายเรือโทนายเรืออากาศโทนายร้อยตำรวจโทรองอำมาตย์โทรองเสวกโทนายตำรวจโทรองหุ้มแพร-
11นายร้อยตรีนายเรือตรีนายเรืออากาศตรีนายร้อยตำรวจตรีรองอำมาตย์ตรีรองเสวกตรีนายตำรวจตรีมหาดเล็กวิเศษ-
12ว่าที่
นายร้อยตรี
ว่าที่
นายเรือตรี
ว่าที่
นายเรืออากาศตรี
ว่าที่นายร้อย
ตำรวจตรี
ว่าที่
อำมาตย์ตรี
ว่าที่
รองเสวกตรี
ว่าที่
นายตำรวจตรี
มหาดเล็กสำรอง-
13นายดาบ---ราชบุรุษ----
14จ่าสิบเอกพันจ่าเอกพันจ่าอากาศเอกนายดาบตำรวจ-จ่าพันทนายนายหมู่ใหญ่พันจ่าเด็กชา-
15จ่าสิบโทพันจ่าโทพันจ่าอากาศโทจ่านายสิบ
ตำรวจ
-----
16จ่าสิบตรีพันจ่าตรีพันจ่าอากาศตรี------
17นายสิบเอกจ่าเอกจ่าอากาศเอกนายสิบ
ตำรวจเอก
-พันทนายเอกนายหมู่เอกพันเด็กชาเอกนายหมู่เอก
18นายสิบโทจ่าโทจ่าอากาศโทนายสิบ
ตำรวจโท
-พันทนายโทนายหมู่โทพันเด็กชาโทนายหมู่โท
19นายสิบตรีจ่าตรีจ่าอากาศตรีนายสิบ
ตำรวจตรี
-พันทนายตรีนายหมู่ตรีพันเด็กชาตรีนายหมู่ตรี
20พลทหารพลทหารเรือพลทหารอากาศพลตำรวจ-พันทนายพลตำรวจเด็กชานายเสือป่า


ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 9 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #201 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 76)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 22:14
  ขอบคุณครับ
  #201
  0