วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,581 Views

 • 412 Comments

 • 880 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,245

  Overall
  159,581

ตอนที่ 256 : วรรณคดี in "ตรากระทรวง"

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 102
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 6 ครั้ง
  5 เม.ย. 62

ปล. โพสนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง โปรดอ่านให้สบายใจดีกว่า
.
.
.
การบริหารแผ่นดินสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงจำแนกราชการเป็นกรมกองต่างๆ มีหน้าที่เป็นหมวดเป็นเหล่าไม่ก้าวก่ายกัน
.
.
.
ในสมัยโบราณถือว่าตราประจำตำแหน่งเป็นของสำคัญมาก กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ตรัสอธิบายว่า "แต่ก่อนไม่ได้ใช้เซ็นชื่อ ใช้ตราประจำตัวหรือประจำตำแหน่งประทับแทนเซ็นชื่อ"


แต่เดิมมีประเพณีพระราชทานตราประจำตัวและตราประจำตำแหน่งไปเป็นเกียรติยศ ผู้ที่ได้รับตราถ้าตายหรือเลิกตำแหน่งก็ต้องส่งคืน
.
.
.
บรรดาตรากระทรวงของไทยนั้นเป็นตราเดิมที่ได้รับพระราชทานมาก็ดี หรือเป็นตราที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ดี ตราประจำกระทรวงทั้ง 20 ของไทยในปัจจุบัน (2562) มีดังนี้


1. สำนักนายกรัฐมนตรี (Office of the Prime Minister (Thailand))
ตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญ
.
.
.
2. กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence)
: ตราพระคชสีห์
   ตราจักรสมอปีก

ในพระธรรมนูญใช้เป็นตราของสมุหพระกลาโหม ส่วนตราจักรสมอปีกปรากฏครั้งแรกในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 ซึ่งจักร หมายถึงกองทัพบก สมอ หมายถึงกองทัพเรือ และปีก หมายถึงกองทัพอากาศ
.
.
.
3. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)
: ตรานกวายุภักษ์

ในพระธรรมนูญใช้ตราปักษาวายุภักษ์เป็นตราของพระยาราชภักดี เจ้ากรมพระจำนวน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับภาษีอากร (แต่เดิมใช้ตราสุริยมณฑล ซึ่งเป็นตราประจำตัวของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค))
.
.
.
4. กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)
: ตราบัวแก้ว

ในพระธรรมนูญใช้ตราบัวแก้วเป็นตราของเจ้าพระยาพระคลัง (โกษาธิบดี)
.
.
.
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports)
ตราเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบัลลังก์กัญญา และพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบัลลังก์กัญญา หมายถึง การเสด็จประพาส อย่างมีศักดิ์ศรีสง่างามตามประเพณี และอวดศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย เบื้องบนมีภาพพระพลบดี (พระอินทร์) ทรงช้างเอราวัณแสดงถึงพลังอันรุ่งโรจน์และความเจริญก้าวหน้านิรันดร
.
.
.
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(Ministry of Social Development and Human Security)
: ตราพระประชาบดี (เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน) 

บุตรของพระพรหม เป็นฤาษี 7คน หรือสัปตฤาษี มีความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงทางสังคม 7 ประเภท คือ

1. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน
2. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบครัว
3. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสตรี
4. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการคนพิการและผู้สูงอายุ
5. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและอื่น ๆ
6. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
7. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม
.
.
.
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Ministry of Agriculture and Cooperatives)
: ตราพระพิรุณทรงนาค

ในพระธรรมนูญระบุว่า ตราเจ้าพระยาพลเทพใช้เก้าดวง คือ
1. ตราพิทยาธรถือดอกจงกลนี
2. ตราพระไพสพราชทรงเครื่องยืนบนแท่น
3. ตราพระพิรุณขี่นาค
4. ตราเทพยดาทรงเครื่องยืนบนแท่นถือเส้นเชือก
5. ตรานักคลีอังคัน เป็นรูปพราหมณ์ทรงเครื่องแบกไถ
6. ตราเทพยดาทรงเครื่องถือไม้กะตักยืนบนแท่น
7. ตราเทพยดาทรงเครื่องนั่งในบุษบกหลังหงส์
8. ตราพระกาฬทรงเครื่องขี่นาคราช
9. ตราดอกจงกลนี

รวมตราทั้งเก้าดวงนี้ว่า "นพมุรธา" ต่อมาให้ใช้ตราพระพิรุณเป็นตราใหญ่สืบมา
.
.
.
8. กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport)
: ตราพระรามทรงรถ 

เดิมเป็นตราใหญ่ของกระทรวงโยธาธิการ
.
.
.
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Ministry of Natural Resources and Environment)
: ตราต้นโพธิ์ ช้าง ปลาโลมาอยู่ในโล่
.
.
.
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Ministry of Digital Economy and Society)
: ตราพระพุธ
.
.
.
11. กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy)
: ตราโลกุตระ

โลกุตระหมายถึงพุทธปัญญา ความหยั่งรู้ในการทำให้หลุดพ้น นอกจากนี้สัญลักษณ์นี้ยังดูเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกโชติช่วง ให้ความสว่างไสว
.
.
.
12. กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)
: ตราพระวิสสุกรรม

เดิมเป็นตราน้อยของกระทรวงโยธาธิการ
.
.
.
13. กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior)
: ตราพระราชสีห์

ในพระธรรมนูญใช้เป็นตราของสมุหนายก
.
.
.
14. กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)
: ตราพระดุลพ่าห์

ดุลพาห แปลว่า เครื่องมือสำหรับชั่งหรือวัด ให้เกิดความเที่ยงธรรม (แต่เดิมใช้ตราจันทรมณฑล ซึ่งเป็นตราประจำตัวของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค))
.
.
.
15. กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)
: ตราเทพบดีสามองค์

เทพบดีเบื้องขวา มือถือม้วนสาร (คือนายจ้าง) เทพบดีตรงกลาง มือซ้ายถือพระขรรค์ (คือรัฐบาล) เทพบดีเบื้องซ้าย มือขวาถือผึ่ง มือซ้ายถือดิ่ง (คือลูกจ้าง)
.
.
.
16. กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture)
: ตราบุษบกประดิษฐานดวงประทีปภายใต้ซุ้มเรือนแก้วเหนือหมู่ลายเมฆ

หมายถึง ปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม (แต่เดิมใช้ตราพรหมสี่หน้า)
.
.
.
17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Ministry of Science and Technology)
: ตรารูปปรมาณูตรงกลาง ข้างล่างมีเฟืองเก้าฟันเป็นฐาน ข้างบนมีดวงอาทิตย์ส่องรัศมีเก้าสาย

จำนวนเฟืองจักร + รัศมีอาทิตย์ = การเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า
ปรมาณู วิทยาศาสตร์
เฟืองจักร เทคโนโลยี
ดวงอาทิตย์ พลังงาน
.
.
.
18. กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)
: ตราเสมาธรรมจักร

แต่เดิมเมื่อยังเป็นกระทรวงธรรมการ พระราชทานตราบุษบกประทีป ซึ่งเป็นตราประจำกรมปรมานุชิตชิโนรส ต่อมาโปรดให้เปลี่ยนเป็นตราพระเพลิงทรงระมาด คู่กับตราเสมาธรรมจักรซึ่งใช้ดำเนินกระแสพระบรมราชโองการที่มีถึงพระสงฆ์

ถึงรัชกาลที่ 6 โปรดให้ยกเลิกตราพระเพลิงทรงระมาด แล้วให้สร้างตราเสมาธรรมจักร 
.
.
.
19. กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health)
: ตรางูพันคบเพลิง

มาจากคทางูไขว้คะดูเซียส (Caduccus) ของเทพเจ้าเฮอร์เมส (Hermes) ในปลายสมัยกรีกโรมันโบราณ คทางูไขว้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของโหราศาสตร์แทนดาวพุธ บางครั้งก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ เช่น ในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ

ส่วนคทางูเดี่ยว / คทาแอสคลีเพียส (Rod of Asclepius) เป็นของแอสคลีเพียส (Asclepius) เทพเจ้าแห่งการแพทย์ของกรีก
.
.
.
20. กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry)
ตรานารายณ์เกษียรสมุทร

ตราดวงนี้สร้างขึ้นใหม่เมื่อตั้งกระทรวงการอุตสาหกรรม เป็นคนละดวงกับตรานารายณ์เกษียรสมุทรของเดิมซึ่งเป็นตราประจำตำแหน่งกรมยุทธนาธิการทหารบก

ซึ่งนำจากเรื่องนารายณ์สิบปาง โดยถือเอาสัญลักษณ์ขณะที่พระนารายณ์ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ประกอบพิธีกวนน้ำอมฤต ซึ่งในการกวนน้ำอมฤตนี้ ได้เกิดผลิตผลอย่างอื่นขึ้นบนโลกอีกด้วย
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 6 ครั้ง

0 ความคิดเห็น