วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,603 Views

 • 412 Comments

 • 880 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,267

  Overall
  159,603

ตอนที่ 255 : เอตทัคคะ : เหล่าผู้เป็นเลิศ

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 96
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 6 ครั้ง
  9 พ.ค. 62

เอตทัคคะ (Etadagga) หมายถึง ผู้ยมีความเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ (อารมณ์ประมาณ the chosen one)


เป็นตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้สาวก มีเพียงรูปเดียวท่านเดียวเท่านั้น


เอตทัคคะย่อมได้โดยเหตุ 4 ประการคือ

1. อัตถุปปัตติ : โชว์สกิลออกมาให้ปรากฏ
2. อาคมนะ : อัพแต้มบุญตั้งแต่อดีต
3. จิณณวสี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นเป็นพิเศษ
4. คุณาติเรก มีความสามารถเหนือกว่าผู้อื่นที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน
.
.
.
.
.
ภิกษุที่เป็นเอตทัคคะมี 41 ท่าน ได้แก่ 

1พระอัญญาโกณฑัญญะ (Kaundinya) ผู้มีประสบการณ์มาก
2. พระอุรุเวลกัสสปะ (Uruvelakassapa) ผู้มีบริวารมาก
3พระสารีบุตร (Sariputtaผู้มีปัญญา
4พระโมคคัลลานะ (Maudgalyayanaผู้มีฤทธิ์
5พระปุณณมันตานีบุตร (Punnamantaniputta) ผู้เป็นเลิศในการเทศน์
6พระกาฬุทายี (Kaludayi) ผู้ทำตระกูลให้เลื่อมใส
7พระนันทะ (Nanda) ผู้สำรวมอินทรีย์
8พระราหุล (Rahula) ผู้ขยันเล่าเรียน
9พระอุบาลี (Upali) ผู้ทรงพระวินัย
10พระภัททิยะ (Bhaddiya) ผู้เกิดในตระกูลสูง
11พระอนุรุทธะ (Anuruddha) ผู้มีตาทิพย์
12พระอานนท์ (Ananda) ผู้เป็นพหูสูต มีสติ มีคติ มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก
13พระโมฆราช (Mogharaja) - ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
14พระปิณโฑลภารทวาช (Pindolabharadavaja) ผู้บันลือสีหนาท (เสียงดัง)
15พระมหากัจจายนะ (Katyayana) ผู้แสดงธรรมอย่างพิสดาร
16พระสีวลี (Sivali) ผู้มีลาภมาก
17พระโสณกุฏิกัณณะ (Sonakutikanna) ผู้มีถ้อยคำไพเราะ
18พระมหากัสสปะ (Mahakasyapa) ผู้ถือการธุดงค์
19พระราธะ (Radha) ผู้แจ่มแจ้งในพระธรรม
20พระลกุณฏกภัททิยะ (Lakuntaka Bhaddiya) ผู้มีเสียงไพเราะ
21พระทัพพมัลลบุตร (Dabbamallaputta) ผู้จัดแจที่อยู่อาศัย
22พระพากุล (Bakkula) ผู้อาพาธน้อย
23พระวักกลิ (Vakkali) ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา
24พระมหากัปปินะ (Mahakappina) ผู้สั่งสอนภิกษุ
25พระอุปเสน (Upasena) ผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ
26พระขทิรวนิยเรวตะ (Khadiravaniyarevata) ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
27พระสุภูติ (Subhuti) ผู้เป็นอรณวิหารและทักขิไณยบุคคล
28พระพาหิยทารุจีริยะ (Bahiyadaruciriya) - ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
29พระวังคีสะ (Vangisa) ผู้กล่าวสรรเสริญคุณพระศาสดา
30พระโสณโกฬิวิสะ (Sonakolivisaผู้ปรารภความเพียร
31พระโสภิตะ (Sobhita) ผู้ระลึกชาติ
32พระนันทกะ (Nandaka) ผู้กล่าวสอนภิกษุณี
33พระกังขาเรวตะ (Kankharevata) ผู้ยินดีในฌาน
34พระมหาปันถกะ (Mahapanthakaผู้ฉลาดในปัญญาวิวัฏ
35พระจูฬปันถกะ (Culapanthakaผู้เนรมิตกายด้วยมโนมยิทธิ + ผู้ฉลาดในเจโตวิวัฏ
36พระกุณฑธานะ (Kundadhanaผู้รับสลากก่อน
37พระรัฐบาล (Rathapala) ผู้บวชด้วยศรัทธา
38พระกุมารกัสสปะ (Kumarakassapa) ผู้แสดงธรรมวิจิตร
39พระมหาโกฎฐิติ (Mahakotathiti) ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา
40พระสาคตะ (Sagata) ผู้ฉลาดในเตโชธาตุ
41พระปิลินทวัจฉะ (Pilindavaccha) ผู้เป็นที่รักของเทวดา
.
.
.
.
.
ภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะมี 13 ท่าน ได้แก่ 

1พระมหาปชาบดี (Mahapajapati Gotamiผู้มีประสบการณ์มาก
2พระเขมา (Khema) ผู้มีปัญญา
3พระอุบลวรรณา (Uppalavannaผู้มีฤทธิ์
4พระปฏาจารา (Patacara) ผู้ทรงพระวินัย
5พระนันทา (Nandaผู้ยินดีในฌาน
6พระธรรมทินนา (Dhammadinnaผู้เป็นเลิศในการเทศน์
7พระโสณา (Sona) ผู้ปรารภความเพียร
8พระสกุลา (Sakula)  ผู้มีตาทิพย์
9พระภัททากุณฑลเกสา (Kuntalakesiผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
10พระภัททกาปิลานี (Bhaddakapilaniผู้ระลึกชาติ
11พระภัททากัจจานา (ยโสธรา - Yasodharaผู้บรรลุอภิญญาใหญ่
12พระกีสาโคตมี (Kisagotamiผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
13พระสิงคาลมาตา (Singalamata) ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา
.
.
.
.
.
อุบาสกที่เป็นเอตทัคคะมี 10 ท่าน ได้แก่ 

1ตปุสสะ & ภัลลิกะ (Trapusa and Bahalikaผู้ถึงสรณะก่อน
2อนาถปิณฑิกะ (Anathapindikaผู้เป็นทายก
3จิตตะ (Cittaผู้เป็นเลิศในการเทศน์
4หัตถกะ (Hatthaka of Alaviผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ 4
5พระเจ้ามหานามะ (King Mahanama) ผู้ถวายปัจจัย 4 อันประณีต
6อุคคะ (Uggaผู้ถวายโภชนะเป็นที่ชอบใจ
7อุคคตะ (Uggataผู้เป็นสังฆอุปัฏฐาก
8สูรอัมพัฏฐะ (Sura Ambatthaผู้เลื่อมใสอย่างมั่นคง
9ชีวกโกมารภัจจ์ (Jivaka Kumarabhaccaเป็นที่รักของปวงชน
10นกุลปิตา (Nakulapitaผู้มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า
.
.
.
.
.
อุบาสิกาที่เป็นเอตทัคคะมี 10 ท่าน ได้แก่

1สุชาดา (Sujataผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
2วิสาขา (Visakhaผู้เป็นทายิกา
3ขุชชุตตรา (Khujjuttaraผู้เป็นพหูสูต
4สามาวดี (Samavatiผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา
5อุตตรานันทมารดา (Uttara Nandamataผู้ยินดีในฌาน
6สุปปวาสา (Suppavasaผู้ถวายรสอันประณีต
7สุปปิยา (Suppiyaผู้เป็นคิลานุปัฏฐาก
8กาติยานี (Katiyaniผู้เลื่อมใสมั่นคง
9กาฬี (Kaliผู้เลื่อมใสโดยได้ยินได้ฟังตาม
10นกุลมาตา (Nakulamataผู้มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 6 ครั้ง

0 ความคิดเห็น