ผู้หญิงวันนี้: ทำไม ... หัวใจ ... ถึงเอียงซ้าย? - ผู้หญิงวันนี้: ทำไม ... หัวใจ ... ถึงเอียงซ้าย? นิยาย ผู้หญิงวันนี้: ทำไม ... หัวใจ ... ถึงเอียงซ้าย? : Dek-D.com - Writer

  ผู้หญิงวันนี้: ทำไม ... หัวใจ ... ถึงเอียงซ้าย?

  โดย ++@BaDgEr@++

  ผู้หญิงวันนี้: ทำไม ... หัวใจ ... ถึงเอียงซ้าย?

  ผู้เข้าชมรวม

  135

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  1

  ผู้เข้าชมรวม


  135

  ความคิดเห็น


  1

  คนติดตาม


  0
  หมวด :  ซึ้งกินใจ
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  21 เม.ย. 49 / 21:24 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

   ทำ ไ ม ...หั ว ใ จ ...ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย ?

   เ ร า ใ ส่ น า ฬิ ก า มื อ ซ้ า ย

   ที่ ใ ส่ มื อ ซ้ า ย เ พ ร า ะ ถ นั ด ข ว า

   ย ก มื อ ซ้ า ย ขึ้ น ม า ดู เ ว ล า ไ ด้ ง่ า ย

   แ ต่ ถึ ง มี น า ฬิ ก า เ ร า ก็ ช อ บ ไ ป ส า ย อ ยู่ ดี

   น า ฬิ ก า ก็ แ ค่ บ อ ก เ ว ล า . . ไ ม่ ไ ด้ ทำ ใ ห้ เ ร า ไ ป เ ร็ ว ขึ้ น

   คิ ด ดู แ ล้ ว . . หั ว ใ จ ก็ อ ยู่ ท า ง ซ้ า ย เ ห มื อ น กั น

   บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด น ะ . . ว่ า อ วั ย ว ะ ใ น ร่ า ง ก า ย ที่ มี 2 ชิ้ น

   จ ะ อ ยู่ ซ้ า ย - ข ว า อ ย่ า ง

   แ ข น , ข า , ลู ก ก ะ ต า ทำ น อ ง นั้ น . .

   แ ล้ ว ที่ มี ชิ้ น เ ดี ย ว . . ก็ แ ส ด ง ค ว า ม โ ด ด ข อ ง มั น

   อ ย่ า ง จ มู ก , ส ะ ดื อ ก็ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง . . ป ร ะ ม า ณ นั้ น

   แ ล้ ว ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย ล่ ะ ? ?

   บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด ว่ า . . ที่ เ ป็ น งั้ น ก็ เ พ ร า ะ

   ใ ค ร บ า ง ค น อ ย า ก เ ตื อ น ใ ห้ เ ร า รู้ ว่ า . .

   หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง

   แ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ ห มื อ น กั น
    

   ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   ความคิดเห็น

   ×