๛{ thE zenIth |`mINe » com'n s[o.o]n - นิยาย ๛{ thE zenIth |`mINe » com'n s[o.o]n : Dek-D.com - Writer
×

  ๛{ thE zenIth |`mINe » com'n s[o.o]n

  โดย thE.zenIth

  ผู้เข้าชมรวม

  78

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  2

  ผู้เข้าชมรวม


  78

  ความคิดเห็น


  0

  คนติดตาม


  0
  หมวด :  รักอื่น ๆ
  จำนวนตอน :  1 ตอน
  อัปเดตล่าสุด :  15 ส.ค. 53 / 14:07 น.

  อีบุ๊กจากนิยาย ดูรายการอีบุ๊กทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

  KiTTA

  />

  thE zEnith minE
  ก ร ะ ผ ม '' .. ''  เ ห มื อ ง อั น ต่ำ ต้ อ ย ข อ ง ก ร ะ ผ ม ยิ น ดี ต้ อ น รั บ
  คุ ณ อ ย า ก จ ะ ฟั ง เ รื่ อ ง เ ล่ า เ กี่ ย ว กั บ เ ห มื อ ง นี้ ไ ห ม ?
  อ า .. ค ง ไ ม่ สิ น ะ
  แ ต่ ผ ม มี อ า ร ม ณ์ อ ย า ก เ ล่ า แ ล้ ว สิ

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  ' เ มื่ อ น า น ม า แ ล้ ว .. ณ ที่ แ ห่ ง นี้
  ส ถ า น ที่ ซึ่ ง อ า ทิ ต ย์ มิ เ ค ย ดั บ
  แ ส ง แ ห่ ง จั น ท ร า มิ อ า จ ห ล บ
  ก ลิ่ น ไ อ อ สู ร ก า ย ก ร ะ จ า ย ทั่ ว
  ล ะ อ อ ง ห ย า ด ห ย ด เ ลื อ ด ค ล ะ ค ลุ้ ง
  .. ส ถ า น ที่ แ ห่ ง นั้ น
  ถู ก เ รี ย ก ข า น ใ น น า ม ว่ า
  ' thE zenIth vallEy
  ห รื อ ที่ รู้ จั ก ใ น ก ลุ่ ม นั ก เ ดิ น ท า ง
  ใ น ชื่ อ 'หุ บ เ ห ว นิ รั น ด ร์
  ..
  ...

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  อื ม .. พ อ แ ค่ นี้ ก่ อ น .. หึ ๆ
  ทำ ไ ม ห รอ ? ก็ ผ ม ชั ก เ บื่ อ ซ ะ แ ล้ ว สิ
  หื ม .. อ ย า ก ฟั ง ต่ อ ห รื อ ?
  ไ ม่ ล่ ะ .. นั ก เ ล่ า เ รื่ อ งธ ร ร ม ด า อ ย่ า ง ผ ม
  อา .. ห ลุ ด อ อ ก ไ ป แ ล้ ว สิ
  ใ ช่ ผ ม เ ป็ น แ ค่ นั ก เ ล่ า เ รื่ อ ง
  ที่ เ ผ อิ ญ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ สื บ ท อ ด เ ห มื อ ง ?
  .. ก็ เ ท่ า นั้ น


  ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  ความคิดเห็น