ปราสาทกลางแห่งดาร์คแลนด์

ตอนที่ 5 : ห้องประมวลกฏหมายแห่งดาร์คแลนด์

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 2,168
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  11 มิ.ย. 59

ห้องประมวลกฏหมายแห่งดาร์คแลนด์ภายในห้องรวบรวมกฏหมาย สนธิสัญญา
เเละเอกสารแห่งดาร์คแลนด์
 
กฏหมายทั่วไปแห่งดาร์คแลนด์ ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2011
กฏหมายทั่วไปแห่งดาร์คแลนด์ตั้งภายใต้หลักการ ที่ว่าชาวดาร์คแลนด์ทุกคนไม่ว่าจะ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ หรือเผ่าพันธุ์ใด ล้วนมีสิทธิ เสรีภาพ เเละความเสมอภาคตาม หลักสิทธิมนุษยชนโดยเท่าเทียมกัน สิทธิเหล่านั้นต้องไม่รุกรานสิทธิของบุคคลอื่น  ผู้ถูกรุกรานสิทธิต้องได้รับการคุ้มครอง เเละผู้กระทำผิดต้องรับโทษ แม้ทำโดยเจตนา หรือโดยประมาทก็ตาม ล้วนต้องได้รับโทษโดยเท่าเทียมกัน


 
หมวดที่ 1 ว่าด้วยจารีตประเพณีของชาวดาร์คแลนด์
มาตราที่ 1 การงับคอและดูดเลือดคือการทักทายโดยปกติของดาร์คแลนด์
มาตราที่ 2 ประชาชนดาร์คแลนด์หมายถึงผู้ที่มีบัตรประชาชนดาร์คแลนด์ โดยจะเป็น ผี วิญญาณ ภูติ ปีศาจ มนุษย์ เเละอื่นๆก็ตามเเต่ เเละต้องการมีที่พำนักเเละดำเนินกิจการใดๆในดาร์คแลนด์
มาตราที่ 3 การท้าประลองเป็นจารีตทั่วไป สามารถกระทำได้ เเละหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ตาย ไม่ต้องรับโทษ หากทรัพย์สินใดได้รับความเสียหาย ให้ซ่อมเเซมจนคืนสภาพเดิม
มาตราที่ 4 การแนะนำตัวเองแก่ชาวดาร์คแลนด์คนอื่นที่จัตุรัสดาร์คแลนด์ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวดาร์คแลนด์
มาตราที่ 5 พิธีสำคัญซึ่งจัดที่มหาวิหารดาร์คแลนด์ ได้แก่ ชุมนุมพระจันทร์สีเลือด ชุมนุมราตรีไร้จันทร์ ชุมนุมพระจันทร์เต็มดวง เป็นพิธีกรรมของชาวดาร์คที่สืบทอดกันมานาน ควรแก่การเข้าร่วม
มาตราที่ 6 กีฬาสานสัมพันธ์ของชาวดาร์คแลนด์ อันได้แก่ ดาร์คแลนด์เกมส์ เเละ ดาร์คแลนด์คัพ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ของชาวดาร์คแลนด์ ควรแก่การเข้าร่วม
มาตราที่ 7 แมวเป็นอาหารหลักของชาวดาร์คแลนด์ เป็นสัตวฺ์ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
มาตราที่ 8 ประชาชนดาร์คแลนด์ ควรภูมิใจในความเป็นดาร์คของตนเอง
มาตราที่ 9 ประชาชนดาร์คแลนด์ มีสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติตามจรีตประเพณีดังกล่าว ผู้ใดขัดขวาง หรือดูหมิ่นให้ร้าย บังคับไม่ให้ชาวดาร์คแลนด์ปฏิบัติตามจารีตประเพณีนี้ มีความผิด ต้องโทษถูกย้ายไปสถานพำนักคนต่างด้าวแห่งดาร์คแลนด์

 


หมวดที่ 2 ว่าด้วยการกระทำอันก่อโทษในดาร์คแลนด์
มาตราที่ 1 การกระทำอันก่อโทษ หมายถึง การกระทำที่มีองค์ประกอบห้าประการคือ มีผู้กระทำผิด มีเจตนาหรือโดยประมาทที่จะกระทำผิด  มีการกระทำ มีผลแห่งการกระทำอันเกิดผลเสียขึ้น   เเละมีหลักฐานยืนยันการสูญเสียดังกล่าว
มาตราที่ 2 ห้ามไม่ให้ทำร้ายประชากรไม่ว่าใครก็ตามจนเสียอวัยวะ เสียสภาพปกติ หรือถึงเเก่พิการ หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิส
มาตราที่ 3 ห้ามไม่ให้ทำร้ายประชากรไม่ว่าใครก็ตามจนได้รับความเจ็บปวดทางใจ หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิส
มาตราที่ 4 ห้ามไม่ให้ฆ่าประชากรไม่ว่าใครก็ตามจนถึงเเก่ชีวิต หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษประหารชีวิตโดยการกระโดดบ่อน้ำในจัตุรัส เเละ ปรับ 5000 ดาร์คิส
มาตราที่ 5 ห้ามไม่ให้ขโมยทรัพย์สิน หรือสมบัติของผู้อื่น เเละสมบัติอันเป็นสาธารณะประโยชน์ หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิส
มาตราที่ 6 ห้ามไม่ให้กระทำการให้ร้าย ทำให้เสียเกียรติ เป็นเหตุให้ได้รับความน้อยเนื้อต่ำใจแก่ประชากรไม่ว่าใครก็ตาม หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิส
มาตราที่ 7 ห้ามไม่ให้ทำลายทรัพย์สิน หรือสมบัติของผู้อื่น เเละสมบัติอันเป็นสาธารณะประโยชน์จนเสียหาย หรือผิดแปลกจากเดิม หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิส
มาตราที่ 8 ห้ามไม่ให้ทำลายทัศนียภาพของดาร์คแลนด์จนสกปรก เสียหาย หรือผิดแปลกจากเดิม หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิส
มาตราที่ 9 ห้ามนำเข้า เคลื่อนย้าย หรือก่อสร้าง สิ่งใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เเละเสี่ยงต่อความมั่นคงของดาร์คแลนด์ เข้ามาในดาร์คแลนด์ หรือใกล้อาณาเขตของดาร์คแลนด์ ฝ่าฝืน รับโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 5000 ดาร์คิส
หมวดที่ 3 ว่าด้วยหน้าที่พลเมืองดาร์คแลนด์
มาตราที่ 1 ผู้เข้าเป็นประชาชนดาร์คแลนด์ รวมถึง ประชาชนดาร์คแลนด์ที่ต้องการเกิดใหม่อย่างเป็นทางการต้องลงนามทำบัตรประชาชนดาร์คแลนด์ ภายใน 7 วัน หากฝ่าฝืน จะถูกย้ายไปสถานพำนักคนต่างด้าว โดยบัตรประชาชนจะมีอายุตราบชั่วกาลปวสาน ตั้งเเต่เกิดจนในโลกหลังความตาย การเปลี่ยนข้อมูลในบัตรกระทำได้ที่ห้องลงนามทำบัตร
มาตราที่ 2 ประชาชนดาร์คแลนด์ ที่เสียชีวิต ต้องลงทะเบียนสร้างสุสานที่ สุสานแห่งอนธการ  ให้รับโทษจำคุกวิญญาณ 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คคิส
มาตราที่ 3 ประชาชนดาร์คแลนด์ ต้องใช้สิทธิในการเลือกตั้ง หากฝ่าฝืน  ให้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิส   
หมวดที่ 4 ว่าด้วยครอบครัว
มาตราที่ 1 ประชาชนดาร์คแลนด์สามารถแต่งงานกันได้ โดยไม่มีข้อกำหนดเรื่อง เพศ ศาสนา อายุ เชื้อชาติ เเละเผ่าพันธ์ การแต่งงานที่ได้รับการยอมรับตามกฏหมาย คือการสาบานรักต่อความมืดที่มหาวิหาร
มาตราที่ 2ประชาชนดาร์คแลนด์ผู้กระทำผิดสาบานรักต่อความมืด จะได้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิส
มาตราที่ 3 หากมีการหย่าร้าง คู่หย่าร้างจำต้องขึ้นศาล ต้องเสียค่าปรับคนละ 1000 ดาร์คิสหมวดที่ 5 ว่าด้วยสิทธิพลเมืองดาร์คแลนด์
มาตราที่ 1 ประชาชนดาร์คแลนด์ไม่ ว่าจะ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ หรือเผ่าพันธุ์ใด ล้วนมีสิทธิ เสรีภาพ เเละความเสมอภาคตาม หลักสิทธิมนุษยชนโดยเท่าเทียมกัน สิทธิเหล่านั้นต้องไม่รุกรานสิทธิของบุคคลอื่น  ผู้ถูกรุกรานสิทธิต้องได้รับการคุ้มครอง เเละผู้กระทำผิดต้องรับโทษ แม้ทำโดยเจตนา หรือโดยประมาทก็ตาม ล้วนต้องได้รับโทษโดยเท่าเทียมกัน
มาตราที่ 2 ประชาชนดาร์คแลนด์มีสิทธิพื้นฐานในการศึกษาในโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์ตามอัธยาศัย
มาตราที่ 3 ประชาชนดาร์คแลนด์มีสิทธิพื้นฐานในการรับการรักษาเเละบำบัดที่โรงพยาบาล เเละสถานบำบัดประสาท ตามอัธยาศัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มาตราที่ 4 ประชาชนดาร์คแลนด์มีสิทธิซื้อ ก่อสร้าง ที่พักอาศัย ร้านค้า กิจการใดๆที่ไม่เป็นภัยต่อดาร์คแลนด์ได้ตามอัธยาศัย โดยชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนดทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฏของแคว้นที่อาศัยอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้น จะได้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิส
มาตราที่ 5 ประชาชนดาร์คแลนด์สิทธิพื้นฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม พิธีกรรมใดๆ ที่ดาร์คแลนด์จัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มาตราที่ 6 ผู้ที่ขัดขวางประชาชนดาร์คแลนด์ในสิทธิพื้นฐานดังกล่าวในมาตราที่ 1 - 5 ให้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คิสหมวดที่ 6 ว่าด้วยกฏหมายระหว่างประเทศ
มาตราที่ 1 หากประชาชนดาร์คแลนด์เกิดกรณีพิพาทกับชาวดาร์คนอกอาณาเขตดาร์คแลนด์ ให้ผู้ผิดขึ้นศาลในดาร์คแลนด์ และรับโทษตามกฏหมายดาร์คแลนด์
มาตราที่ 2 หากประชาชนดาร์คแลนด์เกิดกรณีพิพาทกับชาวต่างชาตินอกอาณาเขตดาร์คแลนด์ ให้ผู้ผิดขึ้นศาลในประเทศพื้นที่เกิดเหตุ และรับโทษตามกฏหมายประเทศนั้น เว้นแต่เมืองหรือประเทศนั้นไม่มีกฏหมาย ให้ผู้ผิดขึ้นศาลในดาร์คแลนด์ และรับโทษตามกฏหมายดาร์คแลนด์
มาตราที่ 3 หากประชาชนดาร์คแลนด์เกิดกรณีพิพาทกับชาวดาร์คในอาณาเขตดาร์คแลนด์ ให้ผู้ผิดขึ้นศาลในดาร์คแลนด์ และรับโทษตามกฏหมายดาร์คแลนด์
มาตราที่ 4 หากประชาชนดาร์คแลนด์เกิดกรณีพิพาทกับชาวต่างชาติในอาณาเขตดาร์คแลนด์ ให้ผู้ผิดขึ้นศาลในดาร์คแลนด์ และรับโทษตามกฏหมายดาร์คแลนด์
มาตราที่ 5 ห้ามชาวต่างชาตินำเข้า เคลื่อนย้าย หรือก่อสร้าง สิ่งใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เเละเสี่ยงต่อความมั่นคงของดาร์คแลนด์ เข้ามาในดาร์คแลนด์ หรือใกล้อาณาเขตของดาร์คแลนด์แต่อาจส่งผลเสียต่อคนในพื้นที่ ฝ่าฝืน รับโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 5000 ดาร์คิสหมวดที่ 7 ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาคดีความ
มาตราที่ 1 หากประชาชนดาร์คแลนด์ได้รับความเสียหายใดๆให้แจ้งความได้ที่จัตุรัสดาร์คแลนด์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่่ยวข้องจัดการพิจารณาคดีความโดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง
เว้นเเต่คดีความที่เกินความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้นำความขึ้นเบิกโรงต่อศาล คดีความที่สามารถเบิกโรงต่อศาลได้ ได้เเก่
ข้อที่ 1 คดีความที่จำเลยไม่ยอมรับผิด
ข้อที่ 2 คดีความที่ขาดพยานหลักฐานเพียงพอ หรือพยานหลักฐานมีพิรุธ
ข้อที่ 3 คดีความที่เจ้าทุกข์เเละจำเลยไม่สามารถตกลงกันได้
มาตราที่ 2 ประชาชนดาร์คแลนด์ผู้ได้รับความเสียหายใดๆไม่ได้แจ้งความ แต่ความรู้ถึงพนักงานที่เกี่่ยวข้อง ให้จัดการพิจารณาคดีความโดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง
มาตราที่ 3 อำนาจในการวินัจฉัยขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาศาลนั้นๆเเต่เพียงผู้เดียว เเละการตัดสินของศาลถือเป็นที่สิ้นสุด
การวินัจฉัยของผู้พิพากษาให้พิจารณาจากพยานหลักฐาน คำให้การของโจทย์ จำเลย เเละองค์ประกอบของการกระทำเป็นสำคัญ หากคดีดังกล่าวไม่มีระบุในกฏหมาย ให้ถือเอาหลักกฏหมายทั่วไปเป็นสำคัญเเละตัดสนตามดุลยพินิจของผู้พิพากษา
การลดหย่อนกระทำในกรณีต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ผู้กระทำผิด ได้กระทำการก่อโทษด้วยอยู่ในสภาวะไร้สติสัมปชัญญะ สภาวะจำยอม ถูกบีบบังคับหรือ ต้องการปกป้องสิทธิของตนเองหรือผู้อื่น
ข้อที่ 2 ผู้กระทำผิด ให้การอันเป็นประโยชน์ต่อศาล หรือให้ความร่วมมือในชั้นศาล
มาตราที่ 4 หากมีการหมิ่นศาล ให้รับโทษจำคุก 1 เดือน เเละปรับ 1000 ดาร์คคิส
มาตราที่ 5 ห้ามไม่ให้มีการยอมความ


   

 นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

13,248 ความคิดเห็น

 1. #11905 Reallery (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 5 มิถุนายน 2558 / 20:48
  บัตรข้า(อีกiD)ยังไม่ได้เลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
  #11,905
  0
 2. #11498 Khiroto RockerCastGame (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 / 09:55
  ยาวจุง-*-
  #11,498
  0
 3. #10550 ^(ริว-Ryu)^ (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 31 มีนาคม 2557 / 22:11
  หาปรัชญา
  ภารกิจ "ปรัชญาสาบสูญ"


  เฮ้อกว่าจะเจอ เล่นเอาซะเหนื่อยเลย
  #10,550
  0
 4. #10546 ท้องนภาที่อ่อนโยน (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 30 มีนาคม 2557 / 19:40
  อืม.....กฎหมายลายตาดีจัง
  #10,546
  0
 5. #10323 ~ เลดี้บลูโรส ~ (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 1 มีนาคม 2557 / 13:26
  ดาร์คแลนด์ปกครองด้วยระบบ กึ่งประชาธิปไตย ครับๆๆๆ
  #10,323
  0
 6. #10295 ▌D.O [ดีโอ] █ (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 / 19:14
  หาระบบการปกครองของดาร์คแลนด์ไม่เจอออออออออออออ แง่ TT
  #10,295
  0
 7. #10001 Eres (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 9 มกราคม 2557 / 22:21
  กินแมวด้วยกันมั้ย O.O
  #10,001
  0
 8. #8412 Angle Black Death (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 / 17:29
  กินแมวเหรอ..น่าลองนะแต่กินไม่ได้เนี่ยสิ..- -//เป็นยมทูตมีแต่กระดูกจะกินได้ไง
  #8,412
  0
 9. #7869 Alexis_LiliTh_ML (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 / 23:26
  อ้า.... ต้องจำแล้วละ =w=
  ต้องทำไปทำงานนี่นา ฮ่าๆๆ
  #7,869
  0
 10. #7792 เปียอิอิ (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 30 เมษายน 2556 / 23:14
  ง่ะ เค้าเป็นแมว O[]O
  #7,792
  0
 11. #7675 OneHailf'e (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 30 มีนาคม 2556 / 15:40
  แมวเป็นอาหารหลักของชาวดาร์คแลนด์งั้นเหรอ นั่งจดด้วยเจ้าค่ะ //  ส่องๆดูเพื่อความแน่ใจ Q < กินแมวงั้นเหรอ(ไม่จบแฮะ)

  #7,675
  0
 12. #7666 WhiTE_BLue_MP (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 29 มีนาคม 2556 / 09:41
  (นั่งจด)
  งับคอกับดูดเลือดละสินะ..
  #7,666
  0
 13. #7665 the Mystery of the dark (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 28 มีนาคม 2556 / 20:13
  รับทราบจ้า~ 
  #7,665
  0
 14. #7450 Mayresed (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 3 มีนาคม 2556 / 20:26
  เมื่อไรจะได้รับบัตรประชาชนเสียที


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 5 มีนาคม 2556 / 21:04
  #7,450
  0
 15. #7306 อลิซผู้น่าสงสาร (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 / 18:03
  ดาร์กแลนด์ปกครองโดยระบบอะไรค่ะ
  #7,306
  0
 16. #6857 ๓ซๅกุsะจัJ๓ (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 3 มกราคม 2556 / 13:30

  ข้าอยากได้บัตรไวๆ TT~ จะได้ซื้อบ้านเสียที T^T~
  #6,857
  0
 17. #6312 YoNgヨンヨン (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 26 ตุลาคม 2555 / 21:16
  ข้าต้องรอบัตรสินะ สงสัยข้าต้องอ่านบ่อยๆ
  กฏมันเยอะมากเลยล่ะ แต่ก็...รับทราบครับ...
  #6,312
  0
 18. #6031 Tumberlina (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 4 ตุลาคม 2555 / 19:00
  เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะเป็นกฎแห่งดาร์ค
  คิดจะอยู่กับความมืด ต้องรู้จักเป็นมิตรกับความเงียบเสียก่อน
  #6,031
  0
 19. #6008 plaza (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 3 ตุลาคม 2555 / 20:31
  ข้าต้องรอบัตร
  #6,008
  0
 20. #6006 YipYing (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 3 ตุลาคม 2555 / 18:19
  ข้าต้องรอบัตร
  #6,006
  0
 21. #5981 Teennie (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 30 กันยายน 2555 / 11:22
  อยากทำงานด้านนี้แต่ต้องรอบัตร^/////^
  #5,981
  0
 22. #5686 ˎNeil Der. Sylvesterˏ [Fabien] (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 18 สิงหาคม 2555 / 17:18
  // อ่านๆๆๆ
  #5,686
  0
 23. #5033 สาวนักเวทย์ (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 / 16:08
  ย๊าวยาวอ่ะ อ่านยันเมื่อย
  #5,033
  0
 24. #4535 kagarijung (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 28 มีนาคม 2555 / 16:56
   รับทราบค่ะ
  #4,535
  0
 25. #4482 S.L.Black (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 24 มีนาคม 2555 / 15:44
   นั่งอ่าน
  #4,482
  0