คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

ศาสนา ม.ต้น

ตอนที่ 2 : หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ


     อัพเดท 10 เม.ย. 51
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้เรื่องเรียน
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : ฉลองรัฐ สรวยเอี่ยม ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ฉลองรัฐ สรวยเอี่ยม Email : saroyieam.ch(แอท)chaiyo.com
My.iD: https://my.dek-d.com/saroyieam
< Review/Vote > Rating : 71% [ 29 mem(s) ]
This month views : 143 Overall : 9,795
24 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 14 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
ศาสนา ม.ต้น ตอนที่ 2 : หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 24781 , โพส : 4 , Rating : 77% / 23 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


หลักธรรมศาสนาที่สำคัญ

องค์ประกอบของศาสนา

 1. มีศาสดาผู้ก่อตั้งหรือผู้ให้กำเนิด
 2. มีหลักคำสอนหรือคัมภีร์ทางศาสนา
 3. มีพิธีกรรมหรือการปฏิบัติตน
 4. มีศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม
 5. มีผู้สืบต่อศาสนาหรือนักบวช

             ประเภทของศาสนา

 1. เอกเทวนิยม  เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว เช่น :-  คริสต์  อิสลาม  ยิว
 2. พหุเทวนิยม  เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ เช่น :-  พราหมณ์-ฮินดู  ขงจื๊อ
 3. อเทวนิยม  เป็นศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้า เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น :- พุทธ  เซน  ชินโต    
 1. ศาสนาพุทธ

ประเภท  :  อเทวนิยม
พระเจ้า  :  ไม่มี
ศาสดา  :  พระสมณโคดมหรือพระศากยมุนีพุทธเจ้า
คัมภีร์  :  พระไตรปิฎก
นิกาย  :  เถรวาท, มหายาน
เป้าหมายชีวิต  :  การไปสู่นิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
หลักธรรม  : 

  1. หลักอริยสัจ 4  เป็นทางหลุดพ้นความทุกข์  ประกอบด้วย  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ มรรค
  2. หลักไตรสิกขา  ได้แก่  ปัญญา  ศีล  สมาธิ
  3. หลักไตรลักษณ์  มี 3 ลักษณะ คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
  4. หลักโอวาทปาฎิโมกข์  เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส
  5. หลักศีล 5  คือ เบญจศีลที่เป็นข้อห้ามในทางพุทธศาสนา 5 ประการ คือ ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ลักทรัพย์   ไม่ประพฤติผิดในลูกเมียผู้อื่น  ไม่พูดปด  ไม่ดื่มสุรา
  6. หลักพรหมวิหาร 4  เป็นคุณธรรมอันประเสริฐ 4 ประการ  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา
  7. หลักอิทธิบาท 4  เป็นคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จ  คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา
  8. หลักขันธ์ 5 (เบญจขันธ์)  เป็นส่วนประกอบของชีวิต 5 ประการ คือ  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

  1. วันมาฆบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
  2. วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า
  3. วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน เป็นวันแรกที่มีการเกิดพระรัตนตรัย
 1. ศาสนาคริสต์

ประเภท  :  เอกเทวนิยม
พระเจ้า  :  พระยะโฮวา (พระเยซูคริสต์)
ศาสดา  :  พระเยซูคริสต์ (เป็นทั้งศาสดาและภาคหนึ่งของพระเจ้า)
คัมภีร์  :  พระคัมภีร์ไบเบิล
นิกาย  :  โรมันคาธอลิก, ออร์โธดอกซ์, โปรแตสแตนท์
เป้าหมายชีวิต  :  การได้กลับไปสู่ในอาณาจักรของพระเจ้า
หลักธรรม  : 

1.     หลักความรัก  ความรักที่บริสุทธิ์มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  ต่อเพื่อนมนุษย์ หัวใจ ของศาสนาคริสต์ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนเจ้ารักตัวเอง”

2.     หลักอาณาจักรพระเจ้า  คือสภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์

3.     หลักบาปกำเนิด  ทุกเกิดเกิดมามีบาปติดตัวต้องล้างบาป

4.     หลักตรีเอกานุภาพ  ประกอบด้วย  พระบิดา  พระบุตร  และพระบิดา

5.     หลักบัญญัติ 10 ประการ  เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลที่เรียกว่าพระคัมภีร์เก่า 

 1.  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ประเภท  :  พหุเทวนิยม
พระเจ้า  :  พระศิวะ  พระวิษณุ  พระพรหม
ศาสดา  :  ไม่มี
คัมภีร์  :  คัมภีร์พระเวท  ประกอบด้วย  ฤคเวท  ยชุรเวท  สามเวท  อาถรรพเวท
นิกาย  :  ไศวะ (นับถือพระศิวะ), พรหม (นับถือพระพรหม), ไวษณพ (นับถือพระวิษณุ), ศักติ (นับ
ถือชายาของพระเจ้า)
เป้าหมายชีวิต  :  การเข้าถึงพรหมหรือโมกษะซึ่งเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์
หลักธรรม  :  

   1. หลักปรมาตมัน-อาตมัน  วิญญานทั้งปวงเป็นอมตะ ไม่มีวันดับสูญ
   2. หลักอาศรม 4  ขั้นตอนการดำรงชีวิตของชาวฮินดู คือ 1.  พรหมจารี 2.  คฤหัสถ์ 3.  วานปรัสถ์  4.  สันยาสี
   3. หลักโมกษะ  การหลุดพ้นจากเวียนวายตายเกิด โดยรวมชีวเตมัน (วิญญานมนุษย์) กลับเข้ารวมกับพระพรหม ด้วย 3 หนทาง คือ 1.  ชญาณโยคะ  2.  กรรมโยคะ  3.  ภักติโยคะ
   4. หลักปรัชญา  มีภควคีตา ซึ่งถือว่าเป็นยอดปรัชญาของฮินดู
   5. หลักปุรุษารถะ 4  หลักในการดำเนินชีวิตมี 4 ประการ คือ 1 ธรรมะ  2.  กามะ 3.  อรรถะ   4.  โมกษะ
   6. หลักตีรมูรติ  คือพระเจ้าองค์สูงสุดที่มี 3 สภาวะ คือ พรหม  ศิวะ  วิษณุ
   7. หลักวรรณะ 4  ประกอบด้วย 4 วรรณะ คือ วรรณะกษัตริย์ (นักรบ)  วรรณะพราหมณ์  (นักบวช)  วรรณะแพศย์ (พ่อค้า ชาวนา) วรรณะศูทร (ทาส)
 1. ศาสนาอิสลาม

ประเภท  :  เอกเทวนิยม
พระเจ้า  :  พระอัลเลาะห์
ศาสดา  :  นบีมุฮัมมัด
คัมภีร์  :  พระคัมภีร์อัลกรุอาน
นิกาย  :  2 นิกาย คือ ซุนหนี่ และชีอะห์
เป้าหมายชีวิต  :  การได้กลับไปอยู่กับพระอัลเลาะห์
หลักธรรม  :  

   1. หลักศรัทธา 6 ประการ
   2. หลักปฏิบัติ 5 ประการ
   3. ข้อห้ามของศาสนาอิสลาม


Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
ศาสนา ม.ต้น ตอนที่ 2 : หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 24781 , โพส : 4 , Rating : 77% / 23 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 4 : ความคิดเห็นที่ 24
ขอยคุณนะ
Name : inin [ IP : 14.207.221.115 ]
Email / Msn: -
วันที่: 4 ธันวาคม 2558 / 09:16
# 3 : ความคิดเห็นที่ 22
 ปีใหม่แล้ว สั่งงานโคตร(มาก)เลย ขอบคุณที่มาอธิบายคับ อยู่หอวัง ลาดพร้าวการบ้านเยอะ
อีเมล fgtty@hotmail.com และ darkness2553@gmail.com
Name : Frong Doomdark < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Frong Doomdark [ IP : 171.99.234.37 ]
Email / Msn: darkness2553(แอท)gmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 3 มกราคม 2555 / 15:40
# 2 : ความคิดเห็นที่ 15
ขอบคุง ค่ะ
Name : ตัง [ IP : 58.9.234.68 ]
Email / Msn: -
วันที่: 8 มิถุนายน 2553 / 09:10
# 1 : ความคิดเห็นที่ 12
น่าเบื่อชิบหายเลยว่ะแมร่ง จารย์สั่งแต่งาน เซงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เมื่อไหร่จาจบว่ะ กุล่ะเซงสุดยอด แต่ทำไงได้แมร่งขัดคำสั่งไม่ได้ด้วยดิ

แล้วกุจาบ่นทำไมว่ะ กุก้อไม่เข้าจัยเหมือนกัล

คัยอยากคุยก็แอดมาล่ะกัล

Pim_Wut@hotmail.com

จารอน๊า....................................!
Name : Dek T.T.c* [ IP : 202.57.156.66 ]
Email / Msn: Pim_wut(แอท)hotmail.com
วันที่: 3 มิถุนายน 2552 / 13:32
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android