ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
อุบลราชธานี
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
เดชอุดม
เข้าร่วม
เบ็ญจะมะมหาราช
เข้าร่วม
Bedford High School for Girls
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
เข้าร่วม
University of Birmingham
University of California,Los Angeles ( UCLA )
เข้าร่วม
University of Paris (All Paris)
แพทยศาสตร์
เข้าร่วม
National Taitung University
Faculty of Education
เข้าร่วม
UNIVERSITY OF PHAYAO
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
โก้เอก ฟิสิกส์
ภูเก็ต
เข้าร่วม