(ผม)จีบหมอ [Yaoi] END

ตอนที่ 29 : ---เลขพัสดุ (ผม)จีบหมอ---

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 9,872
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 30 ครั้ง
  27 ก.พ. 60


---เลขพัสดุ (ผม)จีบหมอ---
ส่งครบหมดเรียบร้อยแล้วจ้า ขอให้คนอ่านตรวจสอบรายชื่อด้วยน้า สำหรับใครที่ชื่อซ้ำแล้วเราไม่ได้วงเล็บจังหวัดที่อยู่ให้ทักมาถามหลังไมค์ได้เลยจ้า เนื่องจากรายชื่อเยอะทำให้อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง
**ใครที่สั่งจองแล้วไม่มีรายชื่อตัวเองรบกวนทักมาทางข้อความนะคะ จะทำการตรวจสอบให้อย่างรวดเร็วที่สุดจ้า
รายชื่อ
ขวัญฤดี RL386519685TH
ศุภาลักษณ์ RL386519819TH
โศรดา RL386519734TH
จิรวรรณ RL386519694TH
สิริปรียา RL386519782TH
วิรัญชนา RL386519703TH
ณาณิษา RL386519836TH
นวลสกุล ER695282265TH
บุษญามาศ ER695282288TH
ชนมน ER695282328TH
พรทิพย์ ER695282305TH
ปริยากรณ์ ER695282314TH
ณัฐนันท์ ER695282362TH
ณภัทร ER695282274TH
jan RL386519796TH
ศรีวลัย RL386519822TH
รัชนีย์ RL386519779TH
จิรฐา RL386519748TH
วรินทร์ RL386519751TH
ศนิ ER695282359TH
กนกพร RL386519765TH
วิสา RL386519725TH
จารุนันท์ RL386519972TH
ศุภัชฌา RL386519717TH
ธัญญ์นภัส RL386519805TH
ชญาภรณ์ RL386519840TH
เพียงตะวัน ER695282345TH
สุภาภรร์ ER695282291TH
ภัคจิรา RL386519907TH
ศิริลักษณ์ RL386519853TH
angkanarat RL386519867TH
กุลธร RL386519915TH
โชติกา RL386520009TH
ณัฐธิดา RL386519969TH
เวธกา RL386519924TH
ฐิติขวัญ RL386519990TH
ปัญญาวดี RL386519884TH
ปรียารัศ RL386519955TH
วิมล RL386519875TH
กัลยานี RL386519898TH
ดาริกา RL386519938TH
ประภัสสร RL386488039TH
อายริน RL386488042TH
สิริรัตน์ RL386488011TH
ธนวัฒน์ RL386488087TH
บุญญิสา RL386488025TH
อภิชญา RL386488056TH
ชนิกานต์ RL386488095TH
กนกพรรณ RL386488113TH
ศรินญา RL386488127TH
กนกวรรณ(หนองบัว) RL386488135TH
ธีราพร RL386488100TH
ตรีรัตน์ RL386488158TH
คณาพงษ์ RL386488161TH
ปหริยากร RL386488189TH
กนกวรรณ(ฉะเชิงเทรา) RL386488192TH
ศิริพร RL386488201TH
สุพาณิชย์ RL386488175TH
แก้วสวรรค์ RL386488144TH
ภัทรวดี RL386488060TH
จิระพัน RL386488073TH
ณัฏฐณิชา RL386519941TH
สุวคนธ์ RL386519986TH
พรพรรณ RL387213631TH
ปิยะฉัตร RL387213781TH
อัจฉราพรรณ์ RL387213778TH
วาสนา RL387213883TH
เกศฤดี RL387213821TH
ณิชกานต์ RL387213645TH
ภัทรวดี RL387213680TH
ปิ่นแก้ว RL387213870TH
รังสิยา RL387213818TH
อรณัส RL387213755TH
ภัทรพร RL387213866TH
นาริศษ RL387213747TH
สายชล RL387213720TH
สรัลพร RL387213764TH
จิรัชยา RL387213835TH
ณภพ์ RL387213849TH
สุริวิภา RL387213804TH
prachparin RL387213795TH
พิมพ์อัปสร RL387213693TH
พันธิตรา ER356048767TH
ฐิติมา ER356048753TH
ทัศนีย์ ER356048696TH
ศักดา ER356048740TH
กำพล ER356048784TH
สุดาวรรณ ER356048775TH
พีรยา ER356048736TH
ผกามาส ER356048807TH
ทิพย์วดี ER356048798TH
เพ็ญพิชชา ER356047917TH
มาลินี ER356047979TH
อัญชลี ER356047982TH
กมลวรรณ RL387212653TH
สุภาณี RL387212707TH
วาสนา(ถลาง) RL387212724TH
เมษา RL387212698TH
วริศรา RL387212769TH
ชนม์นิภา RL387212715TH
nattaporn RL387212755TH
พุธิตา RL387212741TH
วรรณิดา RL387212738TH
นิยาภรร์ RL387212667TH
สุชาดา RL387212675TH
นภาพร RL387212684TH
พัชรพร RL387212772TH
จักรี RL387212786TH
พิมพ์ธชา RL387212790TH
กรกมล RL387212809TH
นิศษกร ER356048002TH
กมลรัตน์ ER356047996TH
จารุณี ER356048047TH
พิมพ์ธัญญภัคข ER356048033TH
รัสรินทร์ ER356047948TH
ภัคพร ER356048020TH
วิภาวดี ER356048016TH
พิชายา ER356048081TH
รัชนู ER356048078TH
วิจิตรา ER356048064TH
พิรานันท์ ER356048055TH
นันศิริ ER356047934TH
ชฏาธาร ER356048121TH
ธัญวรรณ ER356047951TH
จิรัชญา ER356048118TH
กนกลดา ER356048104TH
pattharaporn ER356047965TH
สุนทรี ER356048166TH
ณัฎฐ์ชนันท์ ER356048095TH
จาม ER356048152TH
อริสา ER356048149TH
ธันย์ชนก ER356048325TH
จิลมิกา ER356048135TH
มุกดา ER356047925TH
ภคินี ER356048515TH
ธันยพร ER356048634TH
ชนัญฐิกา ER356048585TH
ภัทรพร ER356048625TH
วิรัญชนา ER356048532TH
อรกานต์ ER356048577TH
พัชริดา ER356048617TH
ชนินทร์มาศ ER356048458TH
วราภัทร์ ER356048492TH
ชนันภัทร ER356048648TH
หทัยชนก ER356048546TH
ธนัชภัค ER356048501TH
สิริรักษณ์ RL387213557TH
อิ่มเอม RL387213565TH
วรัญญา RL387213526TH
นลินพร RL387213512TH
นรีกานต์ RL387213490TH
ฤกษ์สุรัศมิ์ RL387213509TH
ฐิตินันท์ RL387213469TH
พิมพลอย RL387213472TH
วรรณพร RL387213319TH
มยุรฉัตร RL387213340TH
อรพรรณ RL387213353TH
รินภัทร RL387213322TH
มุทิตา RL387213407TH
จิรัชญา RL387213398TH
วรรณภา RL387213543TH
สลาลี RL387213367TH
ศรีรัตน์ RL387213438TH
วิววรรณ RL387213530TH
ศศิวิมล RL387213424TH
พิชชา RL387213415TH
ตู่ RL387213384TH
รุ่งทิวา RL387213574TH
อุบลวรรณ RL387213375TH
กรวรรณ RL387213441TH
สุกฤตา RL387213486TH
จงกล RL387213455TH
วิมพ์วิภา ER356048682TH
นิตยา ER356048563TH
ปภาดา ER356048603TH
ณัฐนนท์ ER356048550TH
ศิริลักษณ์ ER356048594TH
สมฤดี ER356048705TH
ปารินทร์ ER356048722TH
บัญฑิตา ER356048529TH
อัยยรัช ER356048679TH
ศรีสวัสดิ์ ER356048665TH
ลักษิกา ER356048651TH
สุทธินันท์ ER356048719TH
สุภาพร RL387213733TH
สุวรรณา RL387213605TH
นิภาวรรณ RL387213662TH
ประติปัณ RL387213591TH
ศิริวัฒน์ษ RL387213676TH
ณัฐนันท์(บางโผงผาง) RL387213659TH
ภัทรชนน RL387213702TH
ลภัสรดา RL387213716TH
นันท์นภัส RL387213588TH
ปณิตา RL387213614TH
กฤตนัน RL387213628TH
ณัชชา RL387212826TH
ปราถนา RL387212857TH
กรรณิการ์ RL387212812TH
เพิ่มพร RL387212830TH
ชนัญดา RL387212843TH
ณิชากร ER356048245TH
เยาวเรศ ER356048223TH
บรม ER356048210TH
นัจ ER356048311TH
ปวีณา ER356048254TH
นิรชา ER356048299TH
อมรพร ER356048237TH
รวีวรรณ ER356048170TH
นถภัสวรรณ ER356048206TH
ปิยะฉัตร ER356048360TH
ทัณฑิมา ER356048183TH
จุฑามาส ER356048197TH
รุจิรา ER356048395TH
วรรณนิพา ER356048308TH
ตัสนีม ER356048268TH
โยษิตา ER356048271TH
ณัฐรวี ER356048285TH 
 รัชกร RL387212928TH
ปาลิดา RL387212945TH
นิธิพร RL387212888TH
วณิชยา RL387212959TH
ธมนวรรณ RL387212962TH
กัญชรส RL387212874TH
พรรษกร RL387213000TH
สุปรียา RL387212993TH
นาเดียร์ RL387212980TH
พิชญ์ RL387212865TH
สุภาวดี RL387212891TH
จริยา RL387212976TH
ธมนวรรณ RL387213013TH
แพรว RL387213027TH
วิลาวัณย์ RL387213035TH
พรรัตน์ RL387213044TH
ประภาพรรณ RL387213058TH
แพรวพิณ RL387213061TH
ชุดี RL387213089TH
กนกพร RL387213129TH
พิศสุกาญจน์ RL387212914TH
สุกัญญารัตน์ RL387213092TH
วรารัตน์ RL387213132TH
วนิดา ER356048387TH
ประภัสสร RL387213146TH
ธาริณี RL387213177TH
ภัสรนันท์ RL387213194TH
ญานิกา RL387213248TH
สิริรัตน์ RL387213336TH
ใบเตย RL387213279TH
มณีวรรณ RL387213282TH
พรรษชล RL387213203TH
ปาณิศา RL387213185TH
วรัญญา RL387213150TH
เนตรทราย RL387213163TH
ลลิตา RL387213101TH
มัณฑนา RL387213115TH
โสภิดา RL387212931TH
เนตรชนก RL387213251TH
สุดารัตน์ RL387213265TH
viratida RL387213217TH
ภัทรพร RL387213225TH
ขจิตพัณณ์ RL387213234TH
ชลธิชา RL387213075TH
ประภาศิริ RL387212905TH
วรดา ER356048373TH
กันติกร ER356048400TH
วิโรจน์ ER356048339TH
รัชนูโพธิ์ ER356048342TH
ภัทราภา ER356048356TH
-----------------------------

หากนักอ่านท่านใดต้องการซื้อหนังสือ สามารถสั่งซื้อได้สองทาง
1. Fan page : perlina
2. E-mail : Perlina.pp@hotmail.com

หนังสือราคา 420 บาท ส่งลงทะเบียน 40 บาท อีเอ็มเอส 70 บาท

ฟร์อมการแจ้งจองหนังสือ
ชื่อ :
ที่อยู่ :
หลักฐานการโอน :
เราจะส่งเลขที่บัญชีไปให้หลังจากได้รับการจองแล้วนะคะ
สต็อกหนังสือมาไม่เยอะเลยต้องตรวจสต็อกก่อนยืนยันนะคะ

ส่งของอีกวันหลังจากสั่งจองเสร็จเรียบร้อย
ยกเว้นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ค่ะ ^^

อีกหนึ่งช่องทาง
สำหรับคนอ่านที่ไปงานตลาดฟิคในวันที่ 4 มีนาคม 2560
สามารถสั่งจองนิยายผ่านสองช่องทาง โดยระบุว่า
'รับที่งานแฟนฟิค'
พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทร เราจะแจ้งการนัดรับกลับไปอีกทีจ้า

หากมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้ตลอดทั้งสองช่องทางนะคะ
ขอบคุณค่า ^_______^
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 30 ครั้ง

5,818 ความคิดเห็น

 1. #4883 Cosmo_ (@PrayAlive) (จากตอนที่ 29)
  วันที่ 26 มีนาคม 2560 / 21:45
  มีรีปริ้นไหมคะ อยากได้มากกกก
  #4883
  1
  • #4883-1 perlina (@perlina) (จากตอนที่ 29)
   26 มีนาคม 2560 / 21:51
   ทักข้อความเพจมาเลยน้า Perlina
   #4883-1
 2. #4858 nuttanara2545 (@nuttanara2545) (จากตอนที่ 29)
  วันที่ 2 มีนาคม 2560 / 20:26
  ได้หนังสือแร้วค้าาา หน้าปกฟินมาก-///-
  #4858
  0
 3. วันที่ 1 มีนาคม 2560 / 18:25
  ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ หนังสือมาเร็วมากๆ ><
  #4856
  0