ข้อมูลของประเทศญี่ปุน Japan

ตอนที่ 8 : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ญี่ปุ่น)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 4
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    19 ต.ค. 58

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ญี่ปุ่น国会 Kokkai อังกฤษNational Diet) หรือรัฐสภา ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยสองสภานิติบัญญัติคือ สภาล่างเรียกว่า สภาผู้แทนราษฎร และสภาสูงเรียกว่า ราชมนตรีสภา สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระ 4 ปี ส่วนสมาชิกราชมนตรีสภามีวาระ 6 ปี และนอกเหนือไปจากการพิจารณากฎหมายต่าง ๆ แล้ว สภานิติบัญญัติยังมีหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติของญี่ปุ่นประชุมครั้งแรกในชื่อ สภานิติบัญญัติแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิ เมื่อ พ.ศ. 2432 รูปแบบและโครงสร้างของสภาในปัจจุบันนั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 สองปีหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง สภานิติบัญญัติรูปแบบนี้เองที่รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐ สภานิติบัญญัติตั้งอยู่ที่ อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในแขวงชิโยะดะ มหานครโตเกียว
Coat of arms or logo.


อำนาจองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามมาตราที่ 41 แห่งรัฐธรรมนูญ ได้นิยามแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ว่าเป็น "องค์กรสูงสุดแห่งอำนาจรัฐ" และ "องค์กรออกกฎหมายแต่ผู้เดียวของรัฐ" ซึ่งบทบัญญัตินี้ได้แตกต่างกับรัฐธรรมนูญสมัยจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งได้บัญญัติให้องค์จักรพรรดิทรงเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยความยินยอมของสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจำปีที่รัฐบาลเป็นผู้จัดทำมาเสนอต่อสภา นอกจากนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังมีอำนาจในออกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากร่างแก้ไขฯได้รับการอนุมัติจากสภา ก็จะต้องดำเนินการให้ประชาชนลงประชามติ นอกเหนือไปจากนี้ สภานิติบัญญัติยังมีหน้าที่ "ตรวจสอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล" (มาตรา 62) และนายกรัฐมนตรี จะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งลักษณะแบบนี้ได้สร้างหลักการที่ว่ากฎหมายอยู่เหนือกว่าผู้บริหารขององค์กรของรัฐ (มาตรา 67) หรือก็คือ สภาสามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคณะรัฐมนตรีได้ ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการเข้าชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 50 คน ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการชี้แจงข้อกล่าวหารวมไปถึงคำถามจากสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นอกจากนี้ สภายังมีอำนาจในการดำเนินคดีแก่ผู้พิพากษาที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดทางอาญา ทางวินัย หรือการกระทำที่มิชอบตามกฎหมาย

Diet of Japan Kokkai 2009.jpg

ราชมนตรีสภา

ราชมนตรีสภา (ญี่ปุ่น参議院 ซังงิอิง ) เป็นสภาสูงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น โดยมีสภาผู้แทนราษฏรทำหน้าที่เป็นสภาล่าง

ในยุคจักรวรรดิญี่ปุ่น สภาสูงของญี่ปุ่นคือ สภาขุนนาง แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาได้มีส่วนช่วยในการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูประบบการปกครองของญี่ปุ่น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 1947 ได้ระบุให้สภาสูงมาจากการเลือกตั้ง

สภาชุดแรกเริ่มทำหน้าที่ในปี ค.ศ. 1950 มีสมาชิก 250 คน โดยสมาชิกแต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี และมีการจัดการเลือกตั้งทุก 3 ปี โดยระหว่างปี 1947 ถึง 1983 นั้น สมาชิกราว 100 ที่นั่ง จะมาจากการการลงคะแนนเขตแห่งชาติ (全国区เซ็งโกะกุ-กุ) ผู้ที่ได้รับเลือกในเขตแห่งชาตินี้คือผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงจากทั้งประเทศมากเป็นอันดับที่ 1 ถึง 50 ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ซึ่งการลงคะแนนด้วยระบบนี้ มีให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1980 ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยการลงคะแนนแบบสัดส่วน (บัญชีรายชื่อ) ต่อมาภายหลังได้มีการเพิ่มสมาชิกแบบแบ่งเขตเข้ามาอีก 2 ที่นั่ง ภายหลังสหรัฐอเมริกาคืนเกาะโอะกินะวะให้แก่ญี่ปุ่นในปี 1972

ปัจจุบัน ราขมนตรีสภามีสมาชิกทั้งหมด 252 คน มีวาระดำรงตำแหน่งคนละหกปี มากกว่าวาระของสภาผู้แทนราษรฎอยู่สองปี ราชมนตรีต้องมีอายุมากกว่า 30 ปีบริบูรณ์ มากกว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่กำหนดอายุไว้ที่ 25 ปีบริบูรณ์ และราชมนตรีสภาไม่สามารถถูกยุบได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการเลือกตั้งจัดขึ้นทุก 3 ปี แต่สมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ทำให้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกตั้งเพื่อทดแทนสมาชิกสภาราวกึ่งหนึ่งที่สิ้นสุดวาระhttps://th.wikipedia.org/wiki/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ญี่ปุ่น)
https://th.wikipedia.org/wiki/ราชมนตรีสภา

0 ความคิดเห็น