Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ pangpinno

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นRUNA
3 คำที่คือตัวฉัน "CAT" , "ALICE" , "PARTY"
การเรียน
งานอดิเรก
นิยามของฉัน
เป้าหมายชีวิต
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบDISNEY
ดนตรีที่ชอบGREEN DAY
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบICE CREAM
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-D
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง