การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 16 Views

 • 0 Comments

 • 0 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  0

  Overall
  16

แนะนำเรื่องแบบย่อๆ

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง


ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง 

ชื่อเรื่อง    :    การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง

ชื่อผู้วิจัย   :   นางสาวสุรชา  เวินชุม

 ปีที่วิจัย     :   ปีการศึกษา 2560

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง ในการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง  2) ศึกษาข้อเสนอแนะของครูและผู้ปกครองใน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง  3) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง และ  4) ศึกษาความพึงพอใจของครูและ ผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงสำรวจและวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ครูและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 354 คน และกลุ่มเป้าหมายที่นำมาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนคำม่วง จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึก และแบบประเมินพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ผลการวิจัย  พบว่า    1) บทบาทการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนคำม่วง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูและผู้ปกครอง นักเรียนมีบทบาทการมีส่วนร่วมซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ลำดับที่ 1 คือ การ แสดงความเคารพ  รองลงมาคือ การตรงต่อเวลา ความสะอาด และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียน ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความรับผิดชอบ   2) ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง ลำดับที่1 คือ ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับ นักเรียนมากขึ้น รองลงมาคือ ควรมีการจัดอบรมระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเปิด โอกาสให้ผู้ปกครองได้มีบทบาทเข้ามาพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนในสถานศึกษามากขึ้น ตามลำดับ 3)  ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคำม่วง  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ประพฤติตนเป็นคนดีมากขึ้น มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความซื่อสัตย์

 4)  ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคำม่วง  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนลำดับที่ 1 คือ ด้านความมีระเบียบวินัย รองลงมาคือ ด้านความ รับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์ ตามลำดับ    


เรื่องในตอนนี้ อัพเดท 8 ธ.ค. 61 / 22:48

บันทึกเป็น Favorite


ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ nueng007955 จากทั้งหมด 1 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น