คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช

ตอนที่ 1 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2555


     อัพเดท 3 พ.ค. 56
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : KC_NurSing ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ KC_NurSing
My.iD: https://my.dek-d.com/llibaza
< Review/Vote > Rating : 92% [ 411 mem(s) ]
This month views : 20 Overall : 42,808
1,155 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 23 คน ]

[ กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช ตอนที่ 1 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2555 , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 5529 , โพส : 20 , Rating : 81% / 29 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  หลักสูตรมุ่งหวังที่จะให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถให้การดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม และมีความปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพแก่ผู้รับบริการ
    ทุกวัยทั้งในโรงพยาบาล และในชุมชน
2. ใช้ความคิดอย่างมีเหตุและผล โดยการผสมผสานแนวคิดตามศาสตร์ ของการพยาบาล หลักพุทธศาสนา
    และศาสตร์สาขาอื่น ๆ ในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
3. สามารถแสดงบทบาทของพยาบาลในการสอนแนะนำและให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
    การรักษาพยาบาล และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้แก่ผู้ใช้บริการ และประชาชนได้อย่างเหมาะสม
4. มีภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้ทักษะ ทางการบริหารจัดการในการจัดระบบบริการผู้ป่วยที่มีคุณภาพ
5. มีความสนใจใฝ่รู้ สนับสนุนและร่วมมือในการวิจัย ตลอดจนสามารถ ประยุกต์ผลงานวิจัย
    ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
6. มีระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพสาขาอื่นๆได้
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าของบุคคล
    และเคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้ป่วย
8. มีความรับผิดชอบส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
    ตลอดจนสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
10. สนใจใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
    โครงสร้างหลักสูตร
 

    หลักสูตรการศึกษานี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

10

หน่วยกิต

 

1.2 กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์

8

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

107

หน่วยกิต

 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

29

หน่วยกิต

 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ

78

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต


 
   อัตราค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน   
 
1. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเมื่อเข้าศึกษา
  1.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 200 บาท
  1.2 ค่าประกันของเสียหาย 200 บาท
2. ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหารและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายป
  2.1 ค่าบำรุงการศึกษา 6,000 บาท
  2.2 ค่าอาหาร 6,000 บาท
  2.3 ค่าหอพัก 3,600 บาท
  หมายเหตุ วิธีการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหาร   และค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยฯ
   วิธีการคัดเลือกนักศึกษา
 
1. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  โดยระบบกลาง (Central University Admissions System
      : CUAS) Admission ด้วยการคัดเลือกผ่าน
        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ
2. สอบสัมภาษณ
3. ตรวจร่างกาย                                  
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์     หรือผู้ที่กำลังเรียนปีสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรืออาการของโรค ที่ขัดต่อระเบียบการศึกษา     ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
การจัดการเรียนการสอน
  การจัดการเรียนการสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควบคู่กันไป โดยมีการฝึกปฏิบัติงาน ในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลใน
สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ชุมชน ตลอดจนศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีประสบการณ์ และทักษะในการพยาบาล
และการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่เป็นจริง 
                      


Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช ตอนที่ 1 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2555 , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 5529 , โพส : 20 , Rating : 81% / 29 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 20 : ความคิดเห็นที่ 1069
อยากเรียนมากค่ เป็นความใฝ่ฝัน มาก

สมัครแล้วแต่ไม่รู้จะคิดหรือเปล่า
Name : พัชรพร [ IP : 182.53.157.159 ]
Email / Msn: kukkai4150(แอท)gmail.com
วันที่: 17 เมษายน 2554 / 10:54
# 19 : ความคิดเห็นที่ 1034
คุณสมบัตืเนี่ยต้องเป็นไงอ่ะ ใช้เกรดเท่าไร่อ่ะคะ
Name : ก้อย [ IP : 110.164.235.33 ]
Email / Msn: lalita_koy(แอท)hotmail.com
วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 / 18:38
# 18 : ความคิดเห็นที่ 848
พี่คะหนูสงสัยค่ะ ไม่เห็นมี Eng เลยอ่ะ แล้วถ้าจะไปทำงานเมืองนอกจะไหวปะคะ

ทำไมที่อื่นเค้าเรียนEngกันหนักจังแบ่งเป็น level แถมตัดกับคณะอื่นอีกอ่ะName : หนูอบากเป็นพยาบาลไปเมืองนอก [ IP : 202.28.183.10 ]
Email / Msn: -
วันที่: 22 พฤษภาคม 2553 / 15:34
# 17 : ความคิดเห็นที่ 818
เพื่อนพยาบาลแอดไว้คุยกัลนะ ดีจัยจังอิอิ
Name : แนนซี่ [ IP : 115.67.181.100 ]
Email / Msn: Mamamurai(แอท)hotmail.com
วันที่: 19 พฤษภาคม 2553 / 09:45
# 16 : ความคิดเห็นที่ 748
ติดเเล้วเหมือนกานน้า ดีใจมากคะ
Name : ฟีบีนะ < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ฟีบีนะ [ IP : 61.90.5.75 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 9 พฤษภาคม 2553 / 13:13
# 15 : ความคิดเห็นที่ 721

ติดแล้ว ฝากตัวด้วยค่ะ ประกาศผลวันนี้^^

Name : thebigtiger_19 < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ thebigtiger_19 [ IP : 58.9.41.208 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 1 พฤษภาคม 2553 / 12:13
# 14 : ความคิดเห็นที่ 719
นู๋ติดสอบตรงแล้ว พูดนี้สัมพาษ ^^

ไงก็ สู้ๆนะคะเพื่อนๆ
Name : tranichi < My.iD > [ IP : 125.27.126.102 ]
Email / Msn: tran-ichi_kachamasstu(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 26 เมษายน 2553 / 23:16
# 13 : ความคิดเห็นที่ 687
อยากเข้ามากมาย


เเต่คงยาก

เเกท เเพท โอเน็ต ห่วยว่ะ
Name : Teernoii [ IP : 125.26.173.70 ]
Email / Msn: piglet_flino(แอท)hotmail.com
วันที่: 20 มีนาคม 2553 / 17:03
# 12 : ความคิดเห็นที่ 637
จะซิ่วเหมือนกันค่ะ

เเต่ได้เเค่ 5469 คะเเนน เนี้ยยย จะไหว มั้ยยย

เเล้วมีสอบตรงมั้ย คะ

ช่วยทีค่ะ
Name : เต้ [ IP : 202.44.135.39 ]
Email / Msn: hunyunghaseyo(แอท)hotmail.com
วันที่: 22 ธันวาคม 2552 / 09:18
# 11 : ความคิดเห็นที่ 636
จะซิ่วเหมือนกันค่ะ

เเต่ได้เเค่ 5469 คะเเนน เนี้ยยย จะไหว มั้ยยย

เเล้วมีสอบตรงมั้ย คะ

ช่วยทีค่ะ
Name : เต้ [ IP : 202.44.135.39 ]
Email / Msn: hunyunghaseyo(แอท)hotmail.com
วันที่: 22 ธันวาคม 2552 / 08:58
# 10 : ความคิดเห็นที่ 632
ใครก้อได้ช่วยบอกหน่วยว่ารับตรงช่วงไหน
อยากเรียนที่นี่มากๆเลย
ช่วยส่งมาให้ด้วยน๊ะ Thank you

friday_lfc@hotmail.com
Name : กรกนก [ IP : 61.19.66.209 ]
Email / Msn: -
วันที่: 17 ธันวาคม 2552 / 20:04
# 9 : ความคิดเห็นที่ 629
เอ่อ คิดว่าจะซิ่ว
6000 กว่าๆ นี้จะพอมั้ย
เพราะวี่แววคะแนนปีนี้ท่าจะสูง

อยากเรียนที่นี้จัง
เคยผ่านตึกเกื้อมาแล้ว
ติดริมแม่น้ำเลย ดูวิวจากข้างในคงสวยมาก
อยากไปจังๆๆ
Name : บีบี [ IP : 125.24.87.141 ]
Email / Msn: -
วันที่: 4 ธันวาคม 2552 / 09:04
# 8 : ความคิดเห็นที่ 622
อยากเข้ามากค่ะ

แต่ไม่แน่ใจว่าคะแนนจะถึง

ปีนี้รับตรงยังไงคะ

รับเมื่อไหร่

katrina_koy@hotmail.com
Name : katrina [ IP : 125.26.130.235 ]
Email / Msn: katrina_koy(แอท)hotmail.com
วันที่: 28 ตุลาคม 2552 / 11:57
# 7 : ความคิดเห็นที่ 620
อยากรู้ลายอะเอียดรัยตรงจังค่ะ

ถ้าใครจัยดีช่วยบอกหน่อยนะคะ

sixsense_noon@hotmail.com


ของคุนคร้า ^^
Name : nana [ IP : 125.27.125.20 ]
Email / Msn: -
วันที่: 25 ตุลาคม 2552 / 15:24
# 6 : ความคิดเห็นที่ 600
อยากทราบวันรับสมัครรับตรงคะ

และอยากรู้ว่าต้องใช้คะแนนgat pat มั้ย

ใครรู้บอกหน่อยนะคะ

ขอบคุณมากคะ

si_nlapachai@hotmail.com
Name : มณีวรรณ [ IP : 113.53.44.6 ]
Email / Msn: si_nlapachai(แอท)hotmail.com
วันที่: 12 กันยายน 2552 / 10:31
# 5 : ความคิดเห็นที่ 586
ตอนเรียนเรานักเราเรียกโรงเรีนว่าเกื้อทารุณ แต่ตอนนี้ทำงานแล้วเราเรียกโรงเรียนว่าเกื้อการุณ์ สมัครเข้ามาเรียนซิที่นี้เค้าดีนะ
Name : HONEY@HUAHIN [ IP : 115.31.141.189 ]
Email / Msn: Honeybee.huahin(แอท)gmail.com
วันที่: 23 สิงหาคม 2552 / 12:48
# 4 : ความคิดเห็นที่ 574
ควมพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น  สำนวนนี้ยังเป็นที่นิยมกันอยู่นะจ๊ะ และใช้ได้ผลดีมากด้วย อยากให้ทุกคนลองใช้ดูกัน ลองดูนะจ๊ะแล้วจะไม่ผิดหวังเลย
Name : ป้าอุบลฯ < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ป้าอุบลฯ [ IP : 222.123.201.129 ]
Email / Msn: ampai2503(แอท)windowslive.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 8 สิงหาคม 2552 / 11:54
# 3 : ความคิดเห็นที่ 573
ป้าขออวยพรให้ลูกๆหลานๆจงประสบผลสำเร็จในการตั้งใจไว้นะจ๊ะ
Name : ป้าอุบลฯ < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ป้าอุบลฯ [ IP : 222.123.201.129 ]
Email / Msn: ampai2503(แอท)windowslive.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 8 สิงหาคม 2552 / 11:51
# 2 : ความคิดเห็นที่ 562
อยากเข้ามากเลยค่ะ
แล้วรับสมัครสอบตรงวันไหนค่ะ?
Name : joy [ IP : 58.147.61.207 ]
Email / Msn: j_o_y_loveforever(แอท)hotmail.com
วันที่: 6 มิถุนายน 2552 / 15:32
# 1 : ความคิดเห็นที่ 558
คะแนนGat PaTปีการศึกษา2553 ขั้นต่ำที่จะเข้าเท่าไหร่ค่ะ
Name : nim [ IP : 125.26.241.164 ]
Email / Msn: tidakaew_nim(แอท)hotmail.com
วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 / 15:57
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android