ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ตอนที่ 15 : สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 12 เม.ย. 55

 

สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 


วุฒิปริญญาทางการศึกษา 


ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา)
 
Bachelor of Education (Secondary Education) 

สังกัด

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

แนวทางการคัดเลือกนิสิตเข้าสังกัดสาขาวิชา 
(การคาดการณ์)


- จำนวนรับ ประมาณ 90-100 คน
-
รูปแบบที่รับ
  1. ระบบรับตรงแบบปกติ
      - จฬ 039-041 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์ : สายวิทย์) เลือกสอบวิชาฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา (ใช้วิชาสามัญยื่นคะแนนเข้ามาสังกัดสาขาวิชา แต่ไม่ผูกพันกับการเข้าเรียนวิชาเอก การเข้าเรียนวิชาเอกจะมีการคัดเลือกภายหลังจากเข้าศึกษาโดยไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญที่เลือกยื่น)
  2.
ระบบแอดมิชชั่นส์ รหัส 0036 คณะครุศาสตร์ รูปแบบรับรวม (ไม่จำแนกสาขาวิชา)

หมายเหตุ : คุณสมบัตินิสิตในปีการศึกษา 2555
   1. ระบบรับตรงแบบปกติ
       รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยกเว้นผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์สามารถเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ได้
   2. ระบบแอดมิชชั่นส์ รับรวมไม่แยกสาขาวิชา

       รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยกเว้นผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์สามารถเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ได้

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้


- ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ยกเว้นผู้ที่สนใจวิชาเอกคณิตศาสตร์สามารถสำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ได้)
 
คณะที่ร่วมจัดการเรียนการสอน


คณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
1.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์
 

 

 

 

แนวทางการเลือกวิชาเอก


รูปแบบการเลือกเรียนวิชาเอก
เลือกเรียนวิชาเอกเพียง 1 แบบจาก 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 วิชาเอกเดี่ยว
              เลือก 1 วิชาเอกต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเดี่ยว
              - คณิตศาสตร์
              - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
              - ฟิสิกส์
              - เคมี
              - ชีววิทยา

แบบที่ 2 วิชาเอกคู่ภายในสาขาวิชา       

ประเภท
วิชาเอก

วิชาเอกบังคับ

ภายในสาขาวิชา
 

วิชาเอกเลือก

ภายในสาขาวิชา

เลือกเรียน 1 วิชาเอก

วิชาเอก

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

- คณิตศาสตร์

- ฟิสิกส์

- เคมี

- ชีววิทยา

        
แบบที่ 3 วิชาเอกคู่ระหว่างวิชาเอกภายในสาขาวิชากับวิชาเอกของสาขาวิชาอื่น

ประเภทวิชาเอก

วิชาเอกบังคับเลือก

ภายในสาขาวิชา
 เลือกเรียน
1 วิชาเอก

วิชาเอกเลือก

ของสาขาวิชาอื่น

เลือกเรียน 1 วิชาเอก

วิชาเอก

- คณิตศาสตร์

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

- การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

- สุขศึกษา

- พลศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

- เทคโนโลยีการศึกษา

- คอมพิวเตอร์การศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาฯ

- จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

- การศึกษาพิเศษ


 หมายเหตุ : นิสิตสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) สามารถเลือกวิชาเอกคู่ของสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) ได้ โดยผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนวิชาเอก โดยที่อาจารย์ประธานสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์อนุมัติการเลือกวิชาเอกนั้น แต่มักจะไม่มีคนเลือกเรียน เพราะจัดตารางเรียนลำบาก วิชาต่างๆ มักมีเวลาเรียนชนกันจำนวนมาก อาจจะทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี มิฉะนั้นก็ต้องเรียนหนัก เพราะเป็นวิชาเอกเนื้อหาทั้ง 2 วิชาเอก

 


 

รายวิชาของวิชาเอกในสาขาวิชา


วิชาเอกคณิตศาสตร์
+ วิชาเอกเดี่ยว (จำนวน 76 หน่วยกิต)
    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 51 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต ได้แก่

                2301101 แคลคูลัส 1 (4)

                2302111 เคมีทั่วไป 1 (3)

                2302113 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (1)

                2303101 ชีววิทยาทั่วไป 1 (3)

                2303102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (1)

                2304105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (3)

                2304183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (1)

          1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 35 หน่วยกิต ได้แก่

                2301102 แคลคูลัส 2 (4)

                2301145 เรขาคณิตวิเคราะห์ (3)

                2301221 หลักคณิตศาสตร์ 1 (3)

                2301222 หลักคณิตศาสตร์ 2 (3)

                2301231 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น (3)

                2301232 คณิตศาสตร์ดีสครีต และการประยุกต์ (3)

                2301242 เรขาคณิต (3)

                2301247 ความน่าจะเป็นและสถิติ (3)

                2301302 คณิตวิเคราะห์ (3)

                2720303 คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา (3)

                2720348 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (2)

                2720408 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาคณิตศาสตร์ (2)


      2. รายวิชาเลือก
จำนวน 25 หน่วยกิต ได้แก่

          2301203 แคลคูลัส 3 (3)

          2301204 แคลคูลัส 4 (3)

          2301312 สมการดิฟเฟอเรนเชียล (3)

          2301331 ทฤษฎีจำนวน (3)

          2301335 พีชคณิตเชิงเส้น 4(4-0-8)

          2301345 พีชคณิตนามธรรม (3)

          2301363 การวิจัยดำเนินการ 1 (3)

          2301364 การวิจัยดำเนินการ 2 (3)

          2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (3)

          2301481 ทฤษฎีเกม (3)

          2301482 ทฤษฎีคิว (3)

          2720202 สาระเรขาคณิตสำหรับครู (2)+ วิชาเอกคู่ (จำนวน 38 หน่วยกิต)
    - รายละเอียดวิชาเอกที่นำมาคู่
       วิชาเอกคณิตศาสตร์ สามารถเลือกคู่กับ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษานอกระบบโรงเรียน สุขศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์การศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิเศษ

    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 28 หน่วยกิต ได้แก่
          2301101 แคลคูลัส 1 (4)

          2301102 แคลคูลัส 2 (4)

          2301145 เรขาคณิตวิเคราะห์ (3)

          2301221 หลักคณิตศาสตร์ 1 (3)

          2301222 หลักคณิตศาสตร์ 2 (3)

          2301247 ความน่าจะเป็นและสถิติ (3)

          2301335 พีชคณิตเชิงเส้น (4)

          2720348 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (2)

          2720408 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาคณิตศาสตร์ (2)


      2. รายวิชาเลือก
จำนวน 10 หน่วยกิต ได้แก่

          2301203 แคลคูลัส 3 (3)

          2301204 แคลคูลัส 4 (3)

          2301231 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น (3)

          2301232 คณิตศาสตร์ดีสครีต และการประยุกต์ (3)

          2301242 เรขาคณิต (3)

          2301302 คณิตวิเคราะห์ (3)

          2301312 สมการดิฟเฟอเรนเชียล (3)

          2301331 ทฤษฎีจำนวน (3)

          2301345 พีชคณิตนามธรรม (3)

          2301363 การวิจัยดำเนินการ 1 (3)

          2301364 การวิจัยดำเนินการ 2 (3)

          2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (3)

          2301481 ทฤษฎีเกม (3)

          2301482 ทฤษฎีคิว (3)

          2720202 สาระเรขาคณิตสำหรับครู (2)

          2720303 คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา (3)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
+ วิชาเอกเดี่ยว (จำนวน 76 หน่วยกิต)
    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 50 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 25 หน่วยกิต ได้แก่

                2301101 แคลคูลัส 1 (4)

                2302111 เคมีทั่วไป 1 (3)

                2302113 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (1)

                2303101 ชีววิทยาทั่วไป 1 (3)

                2303102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (1)

                2304105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (3)

                2304183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (1)

                2305101 ชีววิทยาทั่วไป 2 (3)

                2305102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 (1)

                2307206 วิทยาศาสตร์ของโลก (3)

                2309201 สมุทรศาสตร์ทั่วไป (2)

          1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 25 หน่วยกิต ได้แก่

                2304106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (3)

                2304184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (1)

                2305261 พันธุศาสตร์ (3)

                2305262 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ (1)

                2314255 หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีทางอาหาร (3)

                2721174 อุตุนิยมวิทยาขั้นนำ (2)

                2721205 ดาราศาสตร์ขั้นนำ (2)

                2721206 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2)

                2721344 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2)

                2721434 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ (2)


       2. รายวิชาเลือก
จำนวน 26 หน่วยกิต ได้แก่

           2110183 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการทำโปรแกรม (3)

           2301102 แคลคูลัส 2 (4)

           2302112 เคมีทั่วไป 2 (3)

           2302271 เคมีอินทรีย์ 1 (3)

           2302272 เคมีอินทรีย์ 2 (3)

           2302273 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (1)

           2302274 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (1)

           2303423 การควบคุมโดยชีววิธี (3)

           2304273 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (3)

           2307207 ธรณีวิทยากายภาพ (3)

           2307208 ปฏิบัติการธรณีวิทยากายภาพ (1)

           2308351 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม (3)

           2308352 พิษวิทยาสภาวะแวดล้อม (3)

           2308354 ขั้นตอนของชีวิต (3)

           2308402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 (3)

           2308403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (3)

           2313201 วิทยาศาสตร์ภาพถ่ายพื้นฐาน (2)

           2313202 ปฏิบัติการภาพถ่ายขาวดำ (1)


+ วิชาเอกคู่ (จำนวน 38 หน่วยกิต)
    - รายละเอียดวิชาเอกที่นำมาคู่
       วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถเลือกคู่กับ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การศึกษานอกระบบโรงเรียน สุขศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์การศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิเศษ

    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 24 หน่วยกิต ได้แก่

          2301101 แคลคูลัส 1 (4)

          2302111 เคมีทั่วไป 1 (3)

          2302113 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (1)

          2303101 ชีววิทยาทั่วไป 1 (3)

          2303102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (1)

          2304105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (3)

          2304183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (1)

          2305101 ชีววิทยาทั่วไป 2 (3)

          2305102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 (1)

          2721344 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2)

          2721434 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ (2)


      2. รายวิชาเลือก
จำนวน 14 หน่วยกิต ได้แก่

          2110183 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการทำโปรแกรม (3)

          2301102 แคลคูลัส 2 (4)

          2302112 เคมีทั่วไป 2 (3)
          2304106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (3)

          2304184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (1)
          2307206 วิทยาศาสตร์ของโลก (3)

          2307207 ธรณีวิทยากายภาพ (3)

          2307208 ปฏิบัติการธรณีวิทยากายภาพ (1)
          2314255 หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีทางอาหาร (3)

          2721174 อุตุนิยมวิทยาขั้นนำ (2)

          2721205 ดาราศาสตร์ขั้นนำ (2)

          2721206 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2)

          2721370 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพสำหรับครู (3)วิชาเอกฟิสิกส์
+ วิชาเอกเดี่ยว (จำนวน 76 หน่วยกิต)
    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 52 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 20 หน่วยกิต ได้แก่

                2301101 แคลคูลัส 1 (4)

                2302111 เคมีทั่วไป 1 (3)

                2302113 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (1)

                2303101 ชีววิทยาทั่วไป 1 (3)

                2303102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (1)

                2304105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (3)

                2304183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (1)

                2305101 ชีววิทยาทั่วไป 2 (3)

                2305102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 (1)

          1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 32 หน่วยกิต ได้แก่
                2301102 แคลคูลัส 2 (4)

                2304106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (3)

                2304184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(1)

                2304201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ (3)

                2304204 ฟิสิกส์อุณหศาสตร์ (3)

                2304205 กลศาสตร์1 (3)

                2304209 การสั่นและคลื่น (3)

                2304302 ไฟฟ้า แม่เหล็ก 1 (3)

                2304304 กลศาสตร์ควอนตัม 1 (3)

                2721344 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2)

                2721345 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ (2)

                2721435 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาฟิสิกส์ (2)


       2. รายวิชาเลือก
จำนวน 24 หน่วยกิต ได้แก่

           2301205 แคลคูลัส 3 (3)

           2304207 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (3)

           2304208 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (1)

           2304262 ฟิสิกส์เชิงคำนวณเบื้องต้น (3)

           2304273 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (3)

           2304281 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 (1)

           2304282 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4 (1)

           2304306 กลศาสตร์ 2 (3)

           2304313 กลศาสตร์ทรงกลม (3)

           2304314 กลศาสตร์ท้องฟ้าเบื้องต้น (3)

           2304316 ฟิสิกส์บรรยากาศ (3)

           2304322 แสงและการเห็น (3)

           2304323 ทัศนศาสตร์ประยุกต์ (3)

           2304331 ฟิสิกส์เชิงรังสี (3)

           2304341 ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ (3)

           2314361 สวนะศาสตร์กายภาพมูลฐาน (3)

           2314373 ฟิสิกส์พลังงาน (2)

           2304375 ฟิสิกส์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (3)

           2304377 สมบัติกายภาพของสาร (3)

           2304381 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 5 (1)

           2304382 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 6 (1)

           2304408 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (3)

           2304431 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้น (3)

           2304441 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 (3)+ วิชาเอกคู่ (จำนวน 38 หน่วยกิต)
    - รายละเอียดวิชาเอกที่นำมาคู่
       วิชาเอกฟิสิกส์ สามารถเลือกคู่กับ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 24 หน่วยกิต ได้แก่
                           2301102 แคลคูลัส 2 (4)

           2304106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (3)

           2304184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(1)

           2304201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ (3)

           2304204 ฟิสิกส์อุณหศาสตร์ (3)

           2304205 กลศาสตร์1 (3)

           2304209 การสั่นและคลื่น (3)

           2304302 ไฟฟ้า แม่เหล็ก 1 (3)

           2304304 กลศาสตร์ควอนตัม 1 (3)

           2721345 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ (2)

           2721435 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาฟิสิกส์ (2)


       2. รายวิชาเลือก
จำนวน 14 หน่วยกิต ได้แก่

           2301205 แคลคูลัส 3 (3)

           2304207 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (3)

           2304208 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (1)

           2304262 ฟิสิกส์เชิงคำนวณเบื้องต้น (3)

           2304273 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (3)

           2304281 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 (1)

           2304282 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4 (1)

           2304302 ไฟฟ้า แม่เหล็ก 1 (3)

           2304304 กลศาสตร์ควอนตัม 1 (3)

           2304306 กลศาสตร์ 2 (3)

           2304313 กลศาสตร์ทรงกลม (3)

           2304314 กลศาสตร์ท้องฟ้าเบื้องต้น (3)

           2304316 ฟิสิกส์บรรยากาศ (3)

           2304322 แสงและการเห็น (3)

           2304323 ทัศนศาสตร์ประยุกต์ (3)

           2304331 ฟิสิกส์เชิงรังสี (3)

           2304341 ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ (3)

           2314361 สวนะศาสตร์กายภาพมูลฐาน (3)

           2314373 ฟิสิกส์พลังงาน (2)

           2304375 ฟิสิกส์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (3)

           2304377 สมบัติกายภาพของสาร (3)

           2304381 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 5 (1)

           2304382 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 6 (1)

           2304408 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (3)

           2304431 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้น (3)

           2304441 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 (3)


วิชาเอกเคมี
+ วิชาเอกเดี่ยว (จำนวน 76 หน่วยกิต)

    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 52 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 20 หน่วยกิต ได้แก่

                2301101 แคลคูลัส 1 (4)

                2302111 เคมีทั่วไป 1 (3)

                2302113 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (1)

                2303101 ชีววิทยาทั่วไป 1 (3)

                2303102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (1)

                2304105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (3)

                2304183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (1)

                2305101 ชีววิทยาทั่วไป 2 (3)

                2305102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 (1)

          1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต ได้แก่

                2302112 เคมีทั่วไป 2 (3)

                2302226 เคมีอนินทรีย์1 (3)

                2302231 เคมีฟิสิกัล 1 (3)

                2302232 เคมีฟิสิกัล 2 (3)

                2302241 เคมีวิเคราะห์ 1 (3)

                2302242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 (2)

                2302271 เคมีอินทรีย์ 1 (3)

                2302272 เคมีอินทรีย์ 2 (3)

                2302273 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (1)

                2302325 เคมีอนินทรีย์ 2 (3)

                2721344 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2)

                2721346 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี (2)

                2721436 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาเคมี (2)


       2. รายวิชาเลือก
จำนวน 23 หน่วยกิต ได้แก่
           2301102 แคลคูลัส 2 (4)

           2302274 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (1)

           2302325 เคมีอนินทรีย์ 2 (3)

           2302327 เคมีอนินทรีย์โครงสร้าง (2)

           2302330 เคมีควอนตัม 1 (3)

           2302375 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (2)

           2302376 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (2)

           2302462 เคมีอุตสาหกรรม (2)

           2302466 เคมีของไขมันและไข (2)

           2302476 สารประกอบอินทรีย์ทางยา (2)

           2302492 สารเคมีกับความปลอดภัย (1)

           2302521 เทคนิคทางรังสีเอกซ์ (2)

           2302523 เคมีชีวอนินทรีย์ (2)

           2302526 เคมีโลหะอินทรีย์ (2)

           2302527 เคมีซีโอไลต์ (2)

           2311205 วัสดุศาสตร์มูลฐาน (3)

           2311321 วิทยาศาสตร์ทางโพลิเมอร์ (3)

           2314255 เทคโนโลยีทางอาหารเบื้องต้น (3)+ วิชาเอกคู่ (จำนวน 38 หน่วยกิต)
    - รายละเอียดวิชาเอกที่นำมาคู่
       วิชาเอกเคมี สามารถเลือกคู่กับ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 25 หน่วยกิต ได้แก่

           2302112 เคมีทั่วไป 2 (3)

           2302226 เคมีอนินทรีย์1 (3)

           2302231 เคมีฟิสิกัล 1 (3)

           2302241 เคมีวิเคราะห์ 1 (3)

           2302242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 (2)

           2302271 เคมีอินทรีย์ 1 (3)

           2302272 เคมีอินทรีย์ 2 (3)

           2302273 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (1)

           2721346 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี (2)

           2721436 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาเคมี (2)


       2. รายวิชาเลือก
จำนวน 13 หน่วยกิต ได้แก่
           2302232 เคมีฟิสิกัล 2 (3)

           2302375 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (2)

           2302376 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (2)

           2302462 เคมีอุตสาหกรรม (2)

           2302466 เคมีของไขมันและไข (2)

           2302492 สารเคมีกับความปลอดภัย (1)

           2302521 เทคนิคทางรังสีเอกซ์ (2)

           2302523 เคมีชีวอนินทรีย์ (2)

           2302526 เคมีโลหะอินทรีย์ (2)

           2311205 วัสดุศาสตร์มูลฐาน (3)

           2314255 เทคโนโลยีทางอาหารเบื้องต้น (3)วิชาเอกชีววิทยา
+ วิชาเอกเดี่ยว (จำนวน 76 หน่วยกิต)

    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 50 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 20 หน่วยกิต ได้แก่

                2301101 แคลคูลัส 1 (4)

                2302111 เคมีทั่วไป 1 (3)

                2302113 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (1)

                2303101 ชีววิทยาทั่วไป 1 (3)

                2303102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (1)

                2304105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (3)

                2304183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (1)

                2305101 ชีววิทยาทั่วไป 2 (3)

                2305102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 (1)

          1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต ได้แก่
                2303221 นิเวศวิทยา (3)
                2303222 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (1)

                2303315 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (3)

                2303316 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (1)

                2305247 สัณฐานวิทยาของพืช (3)

                2305248 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (1)

                2305261 พันธุศาสตร์ทั่วไป (3)

                2305262 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป (1)

                2305313 อนุกรมวิธาน (3)

                2305314 ปฏิบัติการอนุกรมวิธาน (1)

                2303351 สรีรวิทยาสัตว์ (3)

                2303352 ปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์ (1)

                2721344 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2)

                2721347 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ชีววิทยา (2)

                2721437 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาชีววิทยา (2)

       2. รายวิชาเลือก จำนวน 26 หน่วยกิต ได้แก่

           2303213 สัตว์มีกระดูกสันหลัง (3)

           2303214 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง (1)

           2303237 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น (3)

           2303238 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น (1)

           2303313 กีฏวิทยาทั่วไป (2)

           2303314 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทั่วไป (1)

           2303401 ไมโครเทคนิค (1)

           2303402 ปฏิบัติการไมโครเทคนิค (2)

           2303403 วิวัฒนาการ (3)

           2303421 พฤติกรรมวิทยา (2)

           2303422 ปฏิบัติการพฤติกรรมวิทยา (1)

           2303423 การควบคุมโดยชีววิธี (3)

           2303433 ชีววิทยาการเจริญ (3)

           2303434 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ (1)

           2303453 สรีรวิทยาเซลล์ (3)

           2303454 ปฏิบัติการสรีรวิทยาเซลล์ (1)

           2303471 ชีววิทยาโมเลกุล (4)

           2305231 กายวิภาคศาสตร์ของพืช (2)

           2305232 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช (1)

           2305281 พืชสวน (2)

           2305282 การปฏิบัติการพืชสวน (1)

           2305350 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (1)

           2305351 สรีรวิทยาของพืช (3)

           2305356 สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ (3)

           2305357 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ (1)

           2305360 พันธุศาสตร์ของพืช (2)

           2305361 เซลล์วิทยา (3)

           2305362 แนวคิดพันธุศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 1 (2)
           2305422 พฤกษนิเวศวิทยา (3)

           2305451 การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (2)

           2305452 ปฏิบัติการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (1)

           2305481 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช (2)

           2305482 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของพืช (1)

           2307214 ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา (1)

           2307215 บรรพชีวินวิทยา (3)

           2308339 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (3)

           2308351 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 1 (3)

           2309413 นิเวศวิทยาทางทะเล (3)

           2310204 ชีววิทยาของเซลล์ (2)

           2310304 โภชนาการของมนุษย์ (3)

           2310310 ชีวเคมีทั่วไป (3)

           2310321 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม (4)

           2312242 จุลชีววิทยาทั่วไป (2)

           2721206 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2)+ วิชาเอกคู่ (จำนวน 38 หน่วยกิต)
    - รายละเอียดวิชาเอกที่นำมาคู่
       วิชาเอกเคมี สามารถเลือกคู่กับ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

    - รายวิชาของวิชาเอก
      1. รายวิชาบังคับ
จำนวน 25 หน่วยกิต ได้แก่

           2303221 นิเวศวิทยา (3)

           2303222 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (1)
           2303315 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (3)

           2303316 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (1)

           2305247 สัณฐานวิทยาของพืช (3)

           2305248 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (1)

           2305261 พันธุศาสตร์ทั่วไป (3)

           2305262 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป (1)

           2305313 อนุกรมวิธาน (3)

           2305314 ปฏิบัติการอนุกรมวิธาน (1)

           2303351 สรีรวิทยาสัตว์ (3)

           2303352 ปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์ (1)

           2721344 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2)

           2721347 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ชีววิทยา (2)

           2721437 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาชีววิทยา (2)

       2. รายวิชาเลือก จำนวน 26 หน่วยกิต ได้แก่

           2303213 สัตว์มีกระดูกสันหลัง (3)

           2303214 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง (1)

           2303237 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น (3)

           2303238 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น (1)

           2303313 กีฏวิทยาทั่วไป (2)

           2303314 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทั่วไป (1)

           2303401 ไมโครเทคนิค (1)

           2303402 ปฏิบัติการไมโครเทคนิค (2)

           2303403 วิวัฒนาการ (3)

           2303421 พฤติกรรมวิทยา (2)

           2303422 ปฏิบัติการพฤติกรรมวิทยา (1)

           2303423 การควบคุมโดยชีววิธี (3)

           2303433 ชีววิทยาการเจริญ (3)

           2303434 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ (1)

           2303453 สรีรวิทยาเซลล์ (3)

           2303454 ปฏิบัติการสรีรวิทยาเซลล์ (1)

           2303471 ชีววิทยาโมเลกุล (4)

           2305231 กายวิภาคศาสตร์ของพืช (2)

           2305232 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช (1)

           2305247 สัณฐานวิทยาของพืช (3)

           2305248 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (1)

           2305281 พืชสวน (2)

           2305282 การปฏิบัติการพืชสวน (1)

           2305350 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (1)

           2305351 สรีรวิทยาของพืช (3)

           2305356 สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ (3)

           2305357 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ (1)

           2305360 พันธุศาสตร์ของพืช (2)

           2305361 เซลล์วิทยา (3)

           2305362 แนวคิดพันธุศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 1 (2)
           2305422 พฤกษนิเวศวิทยา (3)

           2305451 การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (2)

           2305452 ปฏิบัติการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (1)

           2305481 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช (2)

           2305482 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของพืช (1)

           2307214 ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา (1)

           2307215 บรรพชีวินวิทยา (3)

           2308339 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (3)

           2308351 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 1 (3)

           2309413 นิเวศวิทยาทางทะเล (3)

           2310204 ชีววิทยาของเซลล์ (2)

           2310304 โภชนาการของมนุษย์ (3)

           2310310 ชีวเคมีทั่วไป (3)

           2310321 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม (4)

           2312242 จุลชีววิทยาทั่วไป (2)

           2721206 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2)หมายเหตุสำหรับน้องที่เลือกวิชาเอกคู่กับวิชาเอกต่อไปนี้

                     1. วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความของสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน CLICK!
                     2. วิชาเอกสุขศึกษา และวิชาเอกพลศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความของสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
CLICK!
                     3. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
CLICK!

                     4. วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว และวิชาเอกการศึกษาพิเศษสามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความของสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ CLICK!

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต


- เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 
- เรียนต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอน หรือปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
- นักวิชาการอิสระด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 16 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

3,125 ความคิดเห็น

×