ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ตอนที่ 14 : สาขาวิชาประถมศึกษา

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 12 เม.ย. 55

สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 


วุฒิปริญญาทางการศึกษา 


ครุศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) 
Bachelor of Education (Elementary Education) 
สังกัด

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

แนวทางการคัดเลือกนิสิตเข้าสังกัดสาขาวิชา 
(การคาดการณ์)


-
จำนวนรับ ประมาณ 40 คน
-
รูปแบบที่รับ
   ระบบแอดมิชชั่นส์ รหัส 0038 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (รับแยกสาขาวิชา) 

บุคลิกของผู้ที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้


- สนใจทำงานกับเด็กระดับประถมศึกษาทั้งด้านการสอน การจัดกิจกรรม และการเป็นนักวิชาการ
- รักเด็ก ต้องการพัฒนาเด็กให้เติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา 
- มีเมตตา กรุณา อารมณ์มั่นคง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พยายามพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
- เข้าใจความแตกต่างของเด็ก รักและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน

ขอบเขตของการเรียนในสาขาวิชา


 - วิชาด้านการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.4) เพื่อให้สอนได้ทุกวิชา 
- กลุ่มวิชาเนื้อหาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น (เลือก 2 กลุ่มตามความสนใจ)    
- หลักสูตรระดับประถมศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา 
- วิชาด้านบริหารจัดการและการวิจัย 

 
คณะที่ร่วมจัดการเรียนการสอน


คณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
1.คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกย่อยสังคมศึกษา
2.
คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกย่อยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

 

 

แนวทางการเลือกวิชาเอก


วิชาเอกบังคับ : วิชาเอกประถมศึกษา
รูปแบบวิชาเอก : วิชาเอกเดี่ยว
เงื่อนไขของวิชาเอก : เป็นวิชาเอกเฉพาะของนิสิตสังกัดสาขาวิชาประถมศึกษาเท่านั้น
หมายเหตุ : วิชาเอกประถมศึกษา ต้องเรียนอีก 2 วิชาเอกย่อย เลือกจาก 5 วิชา ดังนี้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

รายวิชาของวิชาเอกในสาขาวิชา


วิชาเอกประถมศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว จำนวน 76 หน่วยกิต)

1. รายวิชาบังคับ จำนวน 61 หน่วยกิต แบ่งเป็น
    1.1 รายวิชาบังคับของสาขาวิชา จำนวน 31 หน่วยกิต ได้แก่

          2718107 สมรรถภาพพื้นฐานสำหรับครูประถมศึกษา (2)

          2718211 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษา (2)

          2718213 คุณธรรมและค่านิยมในสถานศึกษาประถมศึกษา (2)

          2718309 การประถมศึกษา (2)

          2718334 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา (2)

          2718338 วิธีวิทยาการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2)

          2718344 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา (2)

          2718345 วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2)

          2718346 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (2)

          2718343 การจัดกิจกรรมนักเรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา (2)

          2718408 การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในระดับประถมศึกษา (2)

          2718414 การอบรมเลี้ยงดูนักเรียนโดยองค์รวม (2)

          2718415 ประเด็นและแนวโน้มทางการประถมศึกษา (2)

          2756422 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (3)

          2759256 จิตวิทยาการสอนเด็กพิเศษ (2)


    1.2 รายวิชาบังคับตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 30 หน่วยกิต (เลือกตามความสนใจ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
          1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

                    2718340 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (2)

                    2719134 ประมวลวรรณคดีไทย (3)

                    2719213 ศิลปะภาษาสำหรับครู (2)

                    2719342 ศิลปะการเขียนและแต่งคำประพันธ์1 (2)
                    2719372 วาทวิทยาสำหรับครู (2)

                    2719411 การอ่านและการตีความภาษาไทย (2)
                    2719413 ศิลปะการอ่าน (2)

          1.2.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
                    2725182 การสื่อสารด้วยการพูดภาษาอังกฤษ (2)

                    2725186 การเขียนอนุเฉทอังกฤษ (2)

                    2725187 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ (2)

                    2725277 การศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษ (2)

                    2725281 ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับครู (2)

                    2725349 การอ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ (2)

                    5500194 การฟังภาษาอังกฤษ (3)
          1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
                    2204202 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (3)

                    2205205 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก 1 (2)

                    2205341 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (3)

                    2401180 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (3)

                    2722179 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (2)

                    3404118 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (2)

          1.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
                    2301101 แคลคูลัส 1 (4)

                    2301221 หลักคณิตศาสตร์1 (3)

                    2720108 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา (3)

                    2720110 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา (2)

                    2720303 คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา (3)
          1.2.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
                    2303101 ชีววิทยาทั่วไป 1 (3)

                    2303102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (1)

                    2305107 โลกพืช (3)

                    2307206 วิทยาศาสตร์ของโลก (3)

                    2721205 ดาราศาสตร์ขั้นนำ (2)

                    2721370 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพสำหรับครู1 (3)


2. รายวิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น
    2.1 รายวิชาเลือกในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จำนวน 6 หน่วยกิต (เลือกรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาอื่นที่ไม่ได้เลือกใน 1.2 คือ 3 กลุ่มวิชาที่เหลือ กลุ่มละ 1 วิชา)
    
   2.2 รายวิชาเลือกอื่นๆ จำนวน 9 หน่วยกิต

          2205211 ระบบกายภาพในสภาพแวดล้อม (3)

          2308351 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม (3)

          2718105 กระบวนการกลุ่มและประชาธิปไตยระดับประถมศึกษา (2)

          2718215 คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา (2)

          2718216 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา (2)

          2718217 พระพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษา (2)

          2718218 การสร้างสรรค์สื่อสำหรับครูประถมศึกษา (2)

          2718341 การส่งเสริมศักยภาพทางการคิดของเด็กระดับประถมศึกษา (3)

          2718348 การพัฒนาโครงงานอาชีพแบบเครือข่ายชุมชนสำหรับเด็ก (2)

          2718349 การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในบริบทพหุวัฒนธรรม (3)

          2718360 กิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา (2)

          2719133 ลักษณะภาษาไทยและภาษาอื่นที่เกี่ยวข้อง (3)

          2723360 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา (2)
          2723364 สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา (2)

          2725273 สัทศาสตร์อังกฤษสำหรับครู (2)

          2725274 การศึกษาภาษาอังกฤษ (2)

          2725358 วาทการอังกฤษ (2)

          2736243 ศิลปะในโรงเรียนประถม (2)

          2737220 ดนตรีประถมศึกษา (2)

          2759220 การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา (2)
          2759310 จิตวิทยาการสอนเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (2)

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต


ครูผู้สอน นักวิจัย ผู้จัดกิจกรรมระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 
-
เป็นผู้ผลิตสื่อ อุปกรณ์ ผู้เขียน หรือบทเรียนระดับประถมศึกษา 
เป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักจัดอบรม นักพัฒนาการเด็กในหน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรและมูลนิธิต่าง     
-
ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 48 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

3,125 ความคิดเห็น

×