ตั้งค่าการอ่าน

ค่าเริ่มต้น

  เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

  ลำดับตอนที่ #1 : ระบบรับตรงแบบปกติ ปีการศึกษา 2555

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 4 เม.ย. 55

   


  ระบบรับตรงแบบปกติ ปีการศึกษา 2555
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เว็บไซต์
  http://www.admissions.chula.ac.th/web/
  http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html

  การสอบที่เกี่ยวข้อง

  1. วิชาความถนัดทั่วไป (PAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
  จัดสอบโดย : สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
  เวลาสอบ     : 24-27 ธันวาคม 2554

   
  2. วิชาสามัญ
  จัดสอบโดย : สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
  เวลาสอบ     : 7-8 มกราคม 2555

  รายละเอียดการคัดเลือก

   

  1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว

  2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAx) หรือผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

  3. สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาที่คัดเลือกในระบบรับตรงแบบปกติ 4 อันดับ

  4. ใช้คะแนนความถนัด (GAT & PAT) เดือนธันวาคม 2554 เพียงครั้งเดียว


  5. เปิดรับสมัครคัดเลือกเฉพาะสาขาวิชามัธยมศึกษา โดยเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้อีก

  6. ไม่มีเงื่อนไขกำหนดแผนการเรียน ในเอกสารการสมัครคำว่า "สายวิทย์" และ "สายศิลป์" เป็นเพียงการกำหนดรูปแบบกลุ่มวิชาเอกบังคับของสาขาวิชามัธยมศึกษา
  ดังนี้
      - สายวิทย์ = กลุ่มวิชาเอกบังคับของสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
      - สายศิลป์ = กลุ่มวิชาเอกบังคับของสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน

  7. การคัดเลือกในระบบรับตรงแบบปกติเป็นเพียงการเข้าศึกษาสังกัดสาขาวิชา ยังไม่ระบุวิชาเอก การเลือกสอบวิชาต่างๆ ไม่ได้สัมพันธ์กับการเข้าเรียนวิชาเอกของคณะ เนื่องจากการเลือกเข้าเรียนวิชาเอกของคณะจะมีขึ้นในเดือนกันยายนของนิสิตชั้นปีที่ 1

  รหัสคณะและรูปแบบการคัดเลือก


  จฬ 039-041 สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) รับรวม 3 รหัส  = 94 คน

  วิชาบังคับ

  วิชาบังคับคณะ

  วิชาบังคับสาขาวิชา

  วิชาเลือกสาขาวิชา

  1. GAT  ความถนัดทั่วไป

  20%

  2. PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

  30%

  PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

  25%

  จฬ 039 เลือกสอบฟิสิกส์

  จฬ 040 เลือกสอบเคมี

  จฬ 041 เลือกสอบชีววิทยา

  25%

  (เลือกยื่นคัดเลือก 1 วิชา)


  หมายเหตุ
  1. สาขาวิชานี้ใช้รูปแบบรับรวม 3 รหัส (จฬ 039-041) รวม 94 คน ดังนั้นผู้สมัครจึงต้อง
  เลือกยื่นเพียง 1 รหัสอันดับเดียวเท่านั้น (เลือกระหว่างวิชาสามัญ = ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ยื่นคัดเลือกวิชาเดียว รหัสเดียว)

  2. สาขาวิชานี้
  เหมาะสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เนื่องจากเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จฬ 042-044 สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
  จฬ 042 เลือกสอบวิชาภาษาไทย      รับ 10 คน
  จฬ 043 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา   รับ 10 คน
  จฬ 044 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส รับ   6 คน

  วิชาบังคับ

  วิชาเลือก

  วิชาบังคับคณะ

  วิชาบังคับสาขาวิชา

  วิชาเลือกสาขาวิชา

  1. GAT  ความถนัดทั่วไป  

  20%

  2. PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

  30%

  วิชาสามัญ : ภาษาอังกฤษ

  25%

  จฬ 042 เลือกสอบภาษาไทย (วิชาสามัญ)

  จฬ 043 เลือกสอบสังคมศึกษา (วิชาสามัญ)

  จฬ 044 เลือกสอบความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)

  25%

  (เลือกยื่นคัดเลือกมากกว่า 1 วิชา/รหัส/อันดับ)


  หมายเหตุ
  1. สาขาวิชานี้ใช้รูปแบบรับแยก 3 รหัส (จฬ 042-044) ดังนั้นผู้สมัคร
  สามารถเลือกยื่นได้มากกว่า 1 รหัส หลายๆ อันดับ

  2. สาขาวิชานี้หมาะสำหรับนักเรียนทุกแผนการเรียน  จฬ 045 สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาเยอรมัน รับ 7 คน

  วิชาบังคับ

  วิชาบังคับคณะ

  วิชาบังคับวิชาเอก

  เงื่อนไข

  1. GAT  ความถนัดทั่วไป 

  20%

  2. PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

  30%

  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT7.2)

  50%

  ต้องได้คะแนน
  วิชา
  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT7.2) เกิน 50%
  หรือไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

   

  กำหนดการคัดเลือก

   

  การสอบวิชาความถนัด จัดโดยสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

  1-29 กรกฎาคม 2554

  1. สมัครสอบวิชาความถนัดในเว็บไซต์สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (www.niets.or.th)

  20 สิงหาคม 2554

  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวิชาความถนัด

  24-27 ธันวาคม 2554

  3. สอบวิชาความถนัดในสนามสอบที่เลือกไว้

  31 มกราคม 2555

  4. ตรวจสอบคะแนนวิชาความถนัด 

  การสอบวิชาสามัญ จัดโดยสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

  1 ตุลาคม-
  14 พฤศจิกายน 2554

  5. สมัครสอบวิชาสามัญในเว็บไซต์สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (www.niets.or.th)

  1 ธันวาคม 2554

  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวิชาสามัญ

  7-8 มกราคม 2555

  7. สอบวิชาความถนัดในสนามสอบที่เลือกไว้

  5 กุมภาพันธ์ 2555

  8. ตรวจสอบคะแนนวิชาสามัญ 

  การเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงแบบปกติ

  11-16กุมภาพันธ์ 2555

  9. สมัครคัดเลือกโดยวิธีรับตรงแบบปกติผ่าน เว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการสมัครโดยกรอกข้อมูลเลือกรหัสคณะ-สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร (www.atc.chula.ac.th)

  17 กุมภาพันธ์ 2555

  10. ประกาศรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์

  27 กุมภาพันธ์ 2555

  11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  1 มีนาคม 2555

  12. สอบสัมภาษณ์

  3 มีนาคม 2555

  13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และศูนย์ทดสอบส่งรายชื่อเข้าระบบ Clearing House

  10 มีนาคม 2555

  14. ตรวจสอบรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House (www.cuas.or.th)

  11-17 มีนาคม 2555

  15. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในระบบ Clearing House

  22 มีนาคม 2555

  16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  26 มีนาคม 2555

  17. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา


  การคิดคะแนน

  รอการประกาศโปรแกรมคำนวณคะแนนจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สถิติคะแนนปีการศึกษา 2553 - 2554

  รูปแบบรับรวม (วิทย์)
  2553 : จฬ 043 คณะครุศาสตร์  เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
             ผู้สมัคร 4,457 คน  จำนวนรับ 110 คน เข้าสอบสัมภาษณ์ 61 คน ยืนยันสิทธิ์ 35 คน
  สละสิทธิ์ 75 คน

             สูงสุด 21,434.3    ต่ำสุด 18,610.0

  รูปแบบรับรวม (ศิลป์)
  2553 : จฬ 044-050 คณะครุศาสตร์  เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศที่ 3
             ผู้สมัคร 5,051 คน  จำนวนรับ 90 คน เข้าสอบสัมภาษณ์ 79 คน ยืนยันสิทธิ์ 47 คน
  สละสิทธิ์ 43 คน

             สูงสุด 24,135.0    ต่ำสุด 21,086.8


  สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
  2554 : จฬ 033 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
             จำนวนรับ  94 คน  เข้าสอบสัมภาษณ์ 29 คน   ต่ำสุด 19,282.50

   

  สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
  2554 : จฬ 035 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา เลือกสอบวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์
             จำนวนรับ  26 คน   เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 คน  ต่ำสุด 20,693.00
             คะแนนวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ :
             สูงสุด 68.89         ต่ำสุด  5          เฉลี่ย 39.42

   

  สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาเยอรมัน
  2554 : จฬ 034 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาเยอรมัน
             จำนวนรับ    7 คน  เข้าสอบสัมภาษณ์    7 คน
  2553 : จฬ 052 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
             ผู้สมัคร      40 คน จำนวนรับ    5 คน เข้าสอบสัมภาษณ์    4 คน ยืนยันสิทธิ์  4 คน 

             สูงสุด 22,680.0     ต่ำสุด 19,320.0

   
  ข้อสังเกต

  - สาขาวิชาเปิดรับทั้งในระบบรับตรงแบบปกติและแอดมิชชั่นส์ ได้แก่
        สาขาวิชามัธยมศึกษา
        - วิทยาศาสตร์
        - มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์


  - สาขาวิชาเปิดเฉพาะระบบรับตรงแบบพิเศษ ได้แก่
    1. สาขาวิชาศิลปศึกษา
    1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
    2. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

  - สาขาวิชาไม่เปิดรับเฉพาะในระบบรับตรง (เปิดรับเฉพาะในระบบแอดมิชชั่นส์) ได้แก่
    1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    2. สาขาวิชาประถมศึกษา
    3. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
    4. สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
    5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
    6. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

      


  ให้กำลังใจ (48)
  ติดตามนิยาย
  เก็บเข้าคอลเล็กชัน
  นิยายแฟร์ 2023

  นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  3,125 ความคิดเห็น

  ×