Nova to Terra (Footnote)

ตอนที่ 48 : Phileis

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 13
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    1 ธ.ค. 58

http://www.himandus.net/Theology/theology_058_Do_I_Love_Jesus.html


Do I REALLY love Jesus ?

He was speaking and working from this passage of the Bible: 

John 21:15-17 [NKJV] 

So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, 
"Simon, son of Jonah, do you love [agapas] Me more than these?" 

He [Peter] said to Him, 
"Yes, Lord; You know that I love [philO = I am being fond] You." 

He [Jesus] said to him, "Feed My lambs." 

He [Jesus] said to him again a second time, 
"Simon, son of Jonah, do you love [agapas] Me?" 

He [Peter] said to Him, 
"Yes, Lord; You know that I love [philO] You." 

He [Jesus] said to him, "Tend My sheep." 

He [Jesus] said to him the third time, 
"Simon, son of Jonah, do you love [phileis] Me?" 

Peter was grieved because He said to him the third time, "Do you love Me?" 

And he [Peter] said to Him, 
"Lord, You know all things; You know that I love [philO] You." 

Jesus said to him, "Feed My sheep."

I am now paraphrasing what the preacher said. His focus was on discipleship and its meaning. In general, disciple means someone who learns from a master teacher. Some clergy are trending toward calling believers "Christ Followers" rather than disciples. Learning, being filled with head knowledge, is not the same as following. 

He talked about the difference between agapas and phileis. 

agapas, or agape love, from wikipedia.org. 
In the New Testament, it refers to the covenant love of God for humans, as well as the human reciprocal love for God; the term necessarily extends to the love of one's fellow man. Many have thought that this word represents divine, unconditional, self-sacrificing, active, volitional, and thoughtful love. 

phileo transliterated at http://www.greek-dictionary.net/phile%C5%8D 
to love, to have affection and regard of a very high order, not unlike and overlapping in meaning in some contexts pr. to manifest some act or token of kindness or affection; to kiss. 


Plainly, Peter was not listening for the difference in nuance between what Jesus was asking him and what he said in reply. Peter was affirming his deep admiration and brotherly love for Jesus. Jesus was asking Peter if loved Him as God does. The third time, Jesus used the Greek for brotherly love. 

Peter must have been in some degree of confusion. He knew Jesus did not keep flocks. He had heard Him use the sheep analogy numerous times in parables. He would not fully comprehend what Jesus wanted until after the Holy Spirit descended with power on the assembled disciples at Pentecost. Until Pentecost brought the infilling of the Holy Spirit, none of the men who spent years learning from Him yet knew with certainty that He was the incarnate Son of God and that He had a mission, and that they were to be keys in fulfilling His mission on earth. 

May I digress? I have personal great admiration for Simon Peter. I perceive his as a simple man; not a simpleton, but a man who catches fish for a living. A man who is concerned with nets and boats, and his partners in business ... Andrew his brother, and John and James sons of Zebedee. Peter does not strike me as a man who reflects deeply on theology or philosophy. 

The first thing about Peter that struck me is when all night with no catch. Jesus got into Peter's boat and told him to put down his nets. Peter told Jesus it was fruitless but would so as Jesus asked. The catch nearly sunk the two boats hauling the nets. They were amazed by the catch. Peter did not say 'thank you Jesus'. Rather, Peter fell at the feet of Jesus and said to him, "Go away from me Lord, for I am a sinful man.

This event and declaration provide me with insight into Peter's character and perceptions. He did not truly know who Jesus was but he sensed God-Power and holiness in Him. His own response was to recognize his unworthiness to be in the company of one so holy. 

The occasion for the "Do you love me" exchange was 'Breakfast on the Beach'. 
John 21:9-14 [NKJV] 

So when they [Peter, Andrew, James and John] got out on the land, they saw a charcoal fire already laid and fish placed on it, and bread. Jesus said to them,"Bring some of the fish which you have now caught." Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. 

Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples ventured to question Him, "Who are You?" knowing that it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and the fish likewise. This is now the third time that Jesus was manifested to the disciples, after He was raised from the dead.

When the had finished eating, Jesus told Peter the manner of his death and how it would glorify God. Peter took this in then asked Jesus: 

John 21:22 [NASB] 
Jesus speaking to Peter about John: 
Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved following them; the one who also had leaned back on His [Jesus'] bosom at the supper and said, "Lord, who is the one who betrays You?" So Peter seeing him said to Jesus, "?Lord, and what about this man?" [meaning John] Jesus said to him, "If I want him to remain until I come, what is that to you? You follow Me."

The preacher's point is that each of us should choose to follow Jesus and not be concerned about others; not compare ourselves to others. He continued speaking to us about discipleship and following Jesus. Following Jesus means learning what He taught then executing His commands as the Holy Spirit enlightens us, leads in to all truth, and witnesses within about Jesus, calling to remembrance all He said. [Unless you have read or heard the gospels you won't have the faculty for recall. The first century church did not have written records of what Jesus said until the gospels were written years later. Everything was passed by oral, personal testimony.] 

About here the preacher then uttered the statement: 

Do I REALLY love Jesus ?


I could not discern if he meant he was questioning himself, or if he meant to pose a rhetorical question of us. I called him by name and interrupted his sermon. He allowed this. 

I said, "I can offer you a test for that." 
He said, "What is it?" 
I said, "Are you feeding His sheep?" 
He said, "You mean me?" 
I said, "You and every believer." 

There was a lot of assent from those assembled. He agreed this is a test of our love for Jesus. We are given to know what He meant by tending, looking after, His lambs and His sheep; He being the shepherd and believers being the sheep. If we say we love Him and choose to follow Him, we will pay attention to feeding His flock. This raises the question of how to accomplish that. 

I am now departing from the sermon and speaking for myself to you . 

The first, most obvious thing is we need the Holy Spirit to show us when and how we can feed them. This directive applies to HIS sheep; not the unbelieving goats. This is not about evangelism. It is about strengthening the faith of those in the kingdom so they can follow Him to the end. 

Paul provides an outstanding example of flock tender. His letters to the churches are filled with blessings and encouragement as well as correction and admonition. He fed them with truth, with reasoned and deeply thought out explanations of the true faith. He affirmed them in their belief in Christ and His gospel. 

Those who will be saved at death are those who endure to the end of earthly life. What you believe in your heart is what will carry you through the doorway to eternal life. Christians were promised trials and tribulation in life; even hatred because we love Jesus and promote the kingdom. Those who are engaged in the day in and day out battle with Satan need their spiritual strength. Though they have the Holy Spirit helping them, there is probably no more effective tending and feeding than what is given by fellow believers. Personal testimony built the church. Today, in spite of printed bibles, tracts, radio and TV reaching around the world, one on one builds up the vigor in our lives. Communion with other believers reduces or eliminates the human tendency to feel alone, abandoned, unworthy of redemption and all the other snares and doubts Satan sets. 

When you pray with a fellow believer, you encourage his faith. When you gather for worship and sing praises to God, you encourage their faith. When you bring a meal to someone house bound, they know it is from God and thank Him. No doubt the list of possibilities is near endless. Jesus mentioned a few: water for the thirsty, food for the hungry, clothing for the naked, visits to the sick and imprisoned. Letters of encouragement to believers in prison are as valuable to them as visits. Some receive no visits or mail. Trust me ... writing to saved prisoners is serious food. 

Some of us have abilities God can use to feed His flocks. It is our responsibility to let the Spirit illuminate ours for us then teach us how to use them. "Without me you can do nothing", said the Lord. 

Finally I will say that if you allow the Holy Spirit to manifest his Fruits in your life, results will follow. I refer to Paul's list: Love, Joy, Peace, Patience, Kindness, Goodness, Gentleness, Faithfulness, and self control. Cultivate these fruits in your innermost being and they will manifest to others. Believers will be built up; non believers will see, for they judge by appearances. I was drawn to Christ just prior to my conversion because I knew just such a person and I wanted what she had. It turned out to be a personal relationship with God through His Son Jesus Christ. 

She harvested where she had not sown. Many before her witnessed to me and tried to 'convince' me of the truth I now hold. She did not do that. She lived the Love, Peace, Joy, and seeing her joy and serenity made me want what she had. 

The preacher also read to us the parable of the talents [coins of the time]; the men left with 5, 2 and 1 by the master. When the master returned, the one trusted with 5 talents had doubled it. So did the one with 2 talents. The one with 1 talent, fearing the master's wrath, buried it for safekeeping. The first two were called good and faithful servants. The third was called worthless. 

God has given you some kind of talent. The Spirit knows what they are. God once used a talking jackass to redirect a man's course. So He surely can use some aspect of your character, personality, physical attributes, or something in you. 

If you really love Jesus, let Him use you.
If you feed only one lamb a new believer, a child, etc, you fulfill His desire and you are a 'good and faithful servant' of the Lord. 

Keep your mind fixed on the Spirit. Do not let your ego get in the way of His work. Be wary of praise from people who tell you what a great Christian you are. None of us is great. God is great and He alone is great. 

May He bless you richly in your efforts. 

================================================================================================================================================


กาลาเทีย 5.22-23

           ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีทั้งหมดเก้าอย่าง    ผลแรกก็คือความรัก เพราะความรักเป็นรากของผลอื่นๆ   เมื่อเราสังเกตดูผล 8 อย่างที่เหลืออยู่ ก็ตรงกับลักษณะของความรักแท้ที่อ.เปาโลได้บรรยายไว้ใน 1โครินธ์ 13.4-7  “ความรักนั้น อดทนนาน กระทำคุณให้ ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น เชื่อในส่วนดี มีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง”
            เรามักจะได้ยินคำว่า “ความรัก”บ่อยๆจากเพลงทั่วไป จากนวนิยายและจากภาพยนตร์ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสเตียนเราใช้คำนี้มากมายในคำเทศนา คำพยานและเพลงนมัสการ   แต่ความหมายของความรักที่คริสเตียนใช้นั้นต่างจากคนทั่วไปใช้   ถ้าเราจะเข้าใจคำนี้ตามความเป็นจริงในพระคัมภีร์ เราจำเป็นต้องพิจารณาจากภาษากรีก ซึ่งเป็นภาษาของพระคัมภีร์ใหม่   ในภาษากรีก คำว่า ความรักนี้มีอยู่ 4 คำด้วยกัน 
 คำแรก คือ เอรอส  คำนี้ไม่ค่อยปรากฎในพระคัมภีร์ใหม่ แต่เรามักจะได้ยินคำว่า เอรอทิค  พูดถึงความรักระหว่างชายกับหญิง  คือความรักที่คิดถึง อยากได้และอยากพบซึ่งกันและกัน เป็นความใคร่ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน   
คำที่สอง คือ ฟีลเลีย เป็นรากศัพท์ของคำในภาษาอังกฤษว่า “เฟรนด์ซิพ” แปลว่า มิตรภาพ   หมายถึงความสัมพันธ์สนิทกันเป็นเพื่อน   
คำที่สาม คือ สตอรกี้  เป็นความรักระหว่างบิดามารดากับลูกหลาน   เป็นความรักสายเลือด  ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก และความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่
คำที่สี่ คืออากาเป้  เป็นความรักที่เราพบในพระคัมภีร์และที่คริสเตียนหมายถึง   เป็นความรักของพระเจ้าที่เสียสละ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว คือพระคริสต์ให้สิ้นพระชนม์เพื่อคนบาป   เป็นความรักที่ถูกสำแดงออกจากคริสเตียนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์   
            ยอห์นบทที่ 21 เป็นที่ที่ความรักอากาเปได้ถูกสำแดงออกอย่างน่าประทับใจ พระเยซูทรงถามเปโตรว่า “เจ้ารักเราหรือ”  สองครั้งแรกพระเยซูทรงใช้คำว่า อากาเป “อากาพาส เม”  “เจ้ารักแบบอากาเปหรือ”  เปโตรตอบว่า “พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รักพระองค์”  เปโตรได้ใช้คำว่า “ฟีโล”  หมายความว่า “พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รักแบบฟีลเลีย”   เปโตรใช้คำว่า อากาเป ไม่ได้เลย   พระเยซูถามว่า รักแบบอากาเปหรือ แต่เปโตรตอบว่า รักพระองค์แบบฟีลเลีย   ถามว่า รักด้วยความเสียสละหรือ  เปโตรตอบว่า รักพระองค์แบบเพื่อน   พระเยซูถามอีกคั้งเป็นครั้งที่สามว่า “ฟีลเลอิส เม, รักเราเป็นเพื่อนมั้ย”  เปโตรเป็นทุกข์ใจ ไม่ใช่เพราะพระเยซูถามเขาว่า รักเราหรือ สามครั้ง แต่เพราะพระเยซูถามครั้งที่สามโดยใช้คำว่า “ฟีลเลอิส”  
            ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ อากาเป  ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเราประกอบ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะหลงรักชายคนนี้หรือหญิงคนโน้น  ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเราประกอบด้วยพระวิญญาณ เราจะเป็นเพื่อนกัน  ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเราประกอบด้วยพระวิญญาณ เราจะรักลูก หรือเราจะรักพ่อแม่เหมือนคนทั่วไปกันอยู่เท่านั้น    แต่หมายความว่า เมื่อเราประกอบด้วยพระวิญญาณ เราจะได้ความรักแบบ อากาเป ที่เสียสละเพื่อคนอื่น
 ความรักชนิดนี้ เราจะเห็นได้จากชีวิตของพระเยซูคริสต์   พระองค์ทรงเสียสละพระองค์เอง จนยอมตายบนกางเขนเพื่อคนบาป   โดยปกติแล้ว ความรักแบบนี้จะไม่มีอยู่ในมนุษย์ตามธรรมชาติ  แต่เป็นพลังและอำนาจของพระเจ้า   อำนาจนี้ได้สวมทับเรา เมื่อเราได้เชิญพระองค์และยอมให้พระองค์สถิตอยู่กับเรา   อากาเปจะเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตภายในของเราให้เป็นคนใหม่   
 เราจะนำเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรดี 

1. เราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ  
           ข้อ 22 เริ่มต้นด้วยคำว่า “ฝ่าย” ซึ่งแปลอีกคำหนึ่งได้ คือ “แต่”   ทำไม อ.เปาโลใช้คำนี้   คำตอบคงอยู่ในข้อ 19 ที่ว่า “การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี...”   การงานของเนื้อหนังอันแรก คือการล่วงประเวณี (19) ส่วนผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันแรก ก็คือความรัก   การล่วงประเวณี คืออะไร  ก็คือความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดทุกประเภท   ผู้ชายที่มีภรรยานอกใจภรรยา ติดใจและมีเพศ สัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นทำไม  ผู้หญิงที่มีสามีนอกใจสามี ติดใจและมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นทำไม  ผู้ชายกับผู้หญิงชอบและมักจะมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานทำไม      เพศ สัมพันธ์ที่ผิดทุกประเภทมักจะเกิดขึ้น ก็เพราะคนเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แต่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง   แม้คริสเตียนที่ได้รับความรอด แต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ก็จะสนองตอบความต้องการของเนื้อหนัง   คนนั้นอาจปรารถนาที่จะไม่กระทำผิด ก็ทำไม่ได้ เพราะเขาอยู่ใต้อำนาจของเนื้อหนัง    แต่ถ้าเขาดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ หรืออีกคำหนึ่งว่า ประกอบด้วยพระวิญญาณ เขาจะได้ความรัก ซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณ   เพราะเหตุนี้ เราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ

2. เมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ เราจะรักคนอื่นได้   
            ความรักเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ไม่ใช่ความตั้งใจของเราเอง   ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกของเรา   เพราะฉะนั้น เราไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะไม่เกลียดชัง และรัก  แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้ว จะรักได้ตามธรรมชาติ   ความรู้สึกและจิตใจของเราที่มีต่อคนอื่นนั้นสูญหายไป และน้ำพระทัยของพระเยซูเข้ามาแทน  พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนจิตใจภายในของเราให้เป็นน้ำพระทัยของพระเยซู  พระวิญญาณทรงกระทำให้เราเกิดผลแห่งความรัก  เราจึงรักคนที่เราเคยไม่ชอบได้ตามธรรมชาติเลย  
           โรม 5.5 ข. กล่าวไว้ว่า “...เพราะเหตุว่า ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว”   ความรักของใคร  ใช่ ความรักของพระเจ้า  ไม่ใช่เป็นความรักของเราที่มีต่อพระเจ้า แต่เป็นความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา   พระเจ้าทรงรักคนบาปอย่างเรามากมาย จนได้ทรงประทานพระเยซู   นี่แหละเป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา   
 การที่เราเข้าใจและซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราว่า “พระเจ้าทรงรักเรา  พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราในลักษณะนี้” นี่แหละเป็นพระคุณและพระพรพื้นฐาน   หัวใจของเราเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้า  แล้วเกิดจิตใจที่อยากจะรัก  มีใครหรือที่ไม่รักเพราะไม่รู้จักความรัก หรือเพราะไม่รู้ว่าต้องรัก   เรารู้ว่า ความรักนั้นดี และควรรักใคร   ปัญหาของเรา คือ ไม่ได้เกิดจิตใจที่จะรัก   ทำอย่างไรจึงเกิดจิตใจที่จะรักได้  คงไม่มีทาง นอกจากเข้าใจความรักที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น

3. เมื่อเราเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้า เราสามารถที่จะรักศัตรูได้ 
             พระคัมภีร์บอกให้เรารักภรรยา รักสามี รักบิดามารดา รักลูกและรักเพื่อนบ้าน ยิ่งกว่านั้น ให้เรารักศัตรูด้วย    พระเยซูเทศนาบนภูเขาว่า  “จงรักศัตรูของท่าน จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน” (ลก.6.27-28)   พระเยซูตรัสอีกว่า “แม้ว่าท่านทั้งหลายรักผู้ที่รักท่าน จะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน   ถึงแม้คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาเหมือนกัน ถ้าท่านทั้งหลายทำดีแก่ผู้ที่ทำดีแก่ท่าน จะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน เพราะว่าคนบาปก็กระทำเหมือนกัน”(ลก.6.32-33) 
             การที่เรารักคนที่รักเรา หรือ การที่เราทำดีแก่คนที่ทำดีแก่เรานั้น เป็นสิ่งที่เราทำได้ก่อนที่เรากลับใจใหม่ หรือก่อนที่เรามาเชื่อพระเยซู  เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ ไม่เกี่ยว กับชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากพระวิญญาณ   เป็นการงานของเนื้อหนัง  ทำไมเรารู้สึกยากที่จะรักคนที่ไม่ได้รักเรา   ทำไมเรารู้สึกยากที่จะอธิษฐานเพื่อคนที่เกลียดชังเรา หรือเพื่อคนที่ข่มเหงเรา  เพราะว่าจิตใจของเราไม่อยากกระทำเช่นนั้นเลย   นี่เป็นเนื้อหนัง เป็นธรรมชาติของเราซึ่งมีอยู่ก่อนที่เรารู้จักพระเยซู  
 สิ่งที่เราทำไม่ได้ตามเนื้อหนัง เราก็ทำได้โดยทางพระวิญญาณ   เมื่อเราเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราอย่างลึกซึ้ง เราก็รักทุกคนได้ แม้ศัตรูของเราด้วย เพราะว่า พระเยซูทรงรักทุกคนอย่างต่อเนื่อง แม้ศัตรูของพระองค์ด้วย 

            ความรักมีพลังมากพอที่จะอุ้มทุกคนและทุกสิ่งได้   ความรักนี้แข็งแรงมากกว่าความตาย   ไม่มีสิ่งใด หรือไม่มีใครที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้  ไม่มีเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำให้เราเกิดผลแห่งความรักนี้ในชีวิตของเรา  เราควรพัฒนาความรักนั้น และอธิษฐานขอให้ความรักของเราเจริญยิ่งๆขึ้น

20 ความคิดเห็น