What's up
ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน

ถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร
 
ถ้าขอพรจากฟ้าของหนึ่งได้

จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร

เจ้าดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน

ถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร

ถ้าขอพรจากฟ้าของหนึ่งได้

จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร

   Top Friends
My Friend.
เพื่อนทั้งหมด
733

hideko_chan