เขียนนิยาย ไม่ยากอย่างที่คิด และ โฟโต้ช็อป ทำได้ ง่ายจัง

ตอนที่ 16 : Writer - Begin a new paragraph Part 1 (การเขียนย่อหน้า)

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 2,594
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 7 ครั้ง
  21 พ.ค. 57

 

Begin a new paragraph Part 1

 

 ...

ความหมายของการเขียนย่อหน้า

          
ย่อหน้า คือ ข้อความตอนหนึ่งที่ประกอบด้วยประโยคหลายประโยค ประโยคเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน โดยมีใจความมุ่งแสดงความคิดสำคัญ เพียงเรื่องเดียว

          ย่อหน้าเป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนที่มีความสำคัญ การเริ่มย่อหน้า คือ การเริ่มใจความสำคัญ เมื่อย่อหน้าครั้งหนึ่งๆ ข้อความบรรทัดแรก จะต้องเยื้อง เข้ามาทางขวามือเล็กน้อยให้เป็นที่สังเกตได้ (การที่เราทำการกด Tab บนคีย์บอร์ด แป้นพิมพ์ คอมพิวเตอร์) ความยาวของย่อหน้าไม่สามารถจำกัดได้แน่นอนตายตัวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำคัญของเนื้อหาที่นำมาเขียน ความยาวของย่อหน้ามีหลักกว้างๆ คือ ต้องยาวพอที่จะอธิบายความคิดได้ชัดเจน แต่ไม่ยาวจนมีความคิดหลายอย่างเข้ามาปะบนในย่อหน้านั้น ดังนี้ การย่อหน้า ยังช่วยให้ผู้อ่านได้พักสายตาอีกด้วยความสำคัญของการเขียนย่อหน้า

       
   งานเขียนจะต้องประกอบไปด้วยย่อหน้าหลายย่อหน้ารวมกัน ย่อหน้าจึงเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่ง ย่อหน้าที่ดีย่อยมีผลดีต่อผู้เขียนและผู้อ่าน ดังนี้

1. ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าบรรจุความคิดหลักหรือความคิดสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะเสนอ และย่อหน้าจะเป็นตัวแทนของลำดับเรื่อง เหตุผลหรือการอธิบาย ชื่อเรื่องให้กระจ่างยิ่งขึ้น ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องได้ง่าย เป็นลำดับขั้นตอน มองเห็นเหตุผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในแง่ของผู้เขียนนั้น ย่อหน้าจะช่วย ให้ผู้เขียน มีวิธีการเสนอเรื่องที่ดี เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่สับสน

2. ย่อหน้าทำให้ผู้อ่านมีช่วงโอกาสคิดพิจารณาเนื้อหาในย่อหน้าที่มาก่อน เพื่อจะได้คิดติดตามเนื้อหาในย่อหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

3. ย่อหน้าทำให้ผู้อ่านได้พักสายตา พักสมอง เพราะการอ่านข้อความที่ยาวต่อเนื่องโดยไม่มีย่อหน้านั้น ผู้อ่านย่อมจะเกิดความเบื่อหน่าย และความเมื่อยล้าไม่อยากติดตามเรื่อง

4. ย่อหน้าทำให้เกิดความงาม คืองามในรูปของการเขียนหนังสืออย่างมีสัดส่วน ทั้งนี้เพราะการเขียนหนังสือเป็นศิลปะ ซึ่งต้องการความงามทั้งรูปและถ้อยคำ

หลักการเขียนย่อหน้า

        
  ถึงแม้จะไม่สามารถจำกัดความยาวในการเขียนย่อหน้า แต่ผู้เขียนก็ควรจะคำนึงถึงหลักกว้างๆ ในการเขียน ดังนี้


1. ย่อหน้าต้องยาวพอที่จะอธิบายความคิดได้แจ่มแจ้ง ต้องไม่สั้นจนกลายเป็นการนำหัวข้อมาเรียงๆ กัน โดยไม่อธิบายให้เห็นว่า หัวข้อนั้น สัมพันธ์กันอย่างไร และต้องไม่ยาวจนกระทั้งมีความคิดหลายความคิดปะปนกันไปหมด แต่ละย่อหน้าควรแทนความคิดสำคัญเพียง ความคิดเดียว ที่เหลือยืดยาวนั้นอาจเป็นส่วนของการบรรยายเสริม ขยายเสริม พวกคำกริยา กรรม ต่างๆ เพื่อให้มีความสวยงาม และลื่นไหลในการอ่านมากขึ้น ถ้าย่อหน้ายาวมากควรพิจารณาว่าจะแบ่งเป็นย่อหน้าย่อยลงได้อีกหรือไม่ อย่างไรก็ตามงานเขียนที่มีย่อหน้ามากไปจะทำให้การอ่านขาดความต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อความเข้าใจเนื้อหา แต่มีงานเขียนบางประเภท เช่น ข้อเขียนลงในคอลัมน์หนังสือพิมพ์รายวัน นิยมเขียนโดยย่อหน้าบ่อยครั้ง ทั้งนี้ เป็นลักษณะเฉพาะ และเป็นวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์เองที่จะเรียกร้องความสนใจ ลักษณะดังกล่าวจึงเหมาะกับการเขียนโดยทั่วไป

 


2. โดยทั่วไปย่อหน้ามีความยาวโดยประมาณ 5 บรรทัด หรือ 100 คำ เป็นอย่างน้อย หรือมากกว่านั้นตามแต่เนื้อเรื่องของตัวผู้เขียนเอง แต่ไม่ควรเกิน 10 หรือ 15 บรรทัด หรือประมาณ 200 250 คำ ถ้ายาวกว่านั้น ควรพิจารณาว่าจะแบ่งย่อหน้าได้อีกหรือไม่ ย่อหน้าที่ไม่ยาวมากนักจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดได้ชัดเจน ว่าผู้เขียนต้องการพูดเรื่องอะไร เรื่องนั้นมีความคิดอะไรสนับสนุนบ้าง ที่เข้าใจได้ชัดเจนก็เพราะย่อหน้านั้นๆ มุ่งความคิดสำคัญความคิดเดียว และไม่ซับซ้อนการแบ่งย่อหน้าได้ดี จึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ในบางครั้งหากเราเขียนบรรยาย พรรณนามากจนเกินความพอดี อาจทำให้เนื้อหาในย่อหน้านั้นๆ วกไปวนมา อีกทั้งไม่น่าอ่าน ผู้อ่านอาจจะเบื่อได้ง่าย ฉะนั้น ควรเขียนให้ได้ใจความที่สำคัญ และตรงประเด็นที่สุด

 


3. ความสั้นยาวของแต่ละย่อหน้าในเรื่องหนึ่งๆ นั้นไม่ควรให้แตกต่างกันมากนัก เช่น ย่อหน้าแรก 20 บรรทัด ย่อหน้าต่อไป 5 บรรทัดบ้าง 3 บรรทัดบ้าง เช่นนี้ จะไม่เกิดความงามและความสมดุล แต่มิได้หมายความว่าแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความยาวขนาดเดียวกัน ความยาวของย่อหน้า ควรมีขนาด แตกต่างกันบ้าง แต่ไม่มากจนขาดความสมดุล ทั้งนี้เพราะย่อหน้าที่มีความสั้นยาวต่างกันอย่างเหมาะสม จะช่วยดึงดูดความสนใจผู้อ่านได้บ้าง

 


องค์ประกอบของย่อหน้า

         
 ในย่อหน้าแต่ละย่อหน้านั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ใจความสำคัญ และประโยคขยายความ ดังนี้

 

1. ใจความสำคัญ หรือประโยคใจความสำคัญ คือ ความคิดที่ผู้เขียนมุ่งเสนอแก่ผู้อ่านและ ในหนึ่งย่อหน้านั้นต้องมีใจความสำคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ประโยคใจความสำคัญจึงเป็นความคิดหลัก (main idea) ที่ผู้เขียนต้องการแสดงออกมาให้ผู้อื่นทราบความการแสดงใจความสำคัญในย่อหน้ามักปรากฏเป็นประโยคๆ หนึ่ง ซึ่งอาจอยู่ตอนต้น กลาง ท้ายหรืออยู่ทั้งต้นทั้งท้ายก็ได้


2. ประโยคขยายความ เป็นประโยคที่ขยายประโยคใจความสำคัญ ประโยคขยายความจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดของผู้เขียนได้อย่างชัดเจน ประโยคขยายความนี้จะมีมากน้อยเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะสามารถขยายให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากน้อยเพียงไร ประโยคขยายความจะพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือ ประโยค ขยายคำกริยา ขยายคำนาม ขยายกรรม เช่น กิน ถ้าเติมคำขยายไปจะเป็น กำลังนั่งกินข้าว อย่างนี้เป็นต้นค่ะ
 


รูปแบบของย่อหน้า

        
  จากองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วน ดังกล่าวแล้ว สามารถนำมาเขียนย่อหน้าได้ดังนี้


1. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้า ประโยคต่างๆ มาเป็นประโยคที่ช่วยขยายความให้เห็นจริง การวางตำแหน่งประโยคใจความสำคัญไว้ต้นย่อหน้านี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะจะช่วยให้ผู้เขียนทราบว่า ตนกำลังเขียนเรื่องอะไร ประเด็นใด ทำให้ไม่หลงออกนอกเรื่อง และผู้อ่านก็สามารถทราบความคิดหลักของผู้เขียนได้ทันที


2. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนกลางย่อหน้า บางครั้งอาจพบว่ามีประโยคหลายประโยคกล่าวอธิบายเป็นข้อความนำไว้ก่อน แล้วจึงถึงประโยคใจความสำคัญ ซึ่งกระชับความ กินความครอบคลุมหมด ถัดจากนั้น ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป จนย่อหน้านั้นได้ความสมบูรณ์


3. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายย่อหน้า เป็นการสรุปให้ผู้อ่านเห็นได้ชัดเจน หลังจากที่ได้อ่านประโยคอธิบายความมาตั้งแต่ต้น เป็นการเน้นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการในตอนท้ายสุด


4. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้า ผู้เขียนที่ต้องการให้ผู้อ่านทราบจุดประสงค์หรือความคิดของตนโดยชัดเจน มักนิยมเขียนประโยคใจความสำคัญไว้ตอนต้นย่อหน้าแห่งหนึ่ง แล้วขยายความไปจนถึงตอนสุดท้ายย่อหน้า และจบลงด้วยประโยคใจความสำคัญ ซึ่งเป็นการซ้ำข้อความทำนองเดียวกับข้างต้น กล่าวสรุปซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ขัดเจนยิ่งขึ้น


 
ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคอมเม้นท์เพื่อเป็นกำลังใจมากๆ นะคะ
หากมีส่วนไหน จุดใด ข้อไหน ไม่เข้าใจ 
ผิดพลาดไปประการใด เม้นท์บอกและเม้นท์ ถามได้นะคะ
คอมเม้นท์สักเล็กน้อย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไรเตอร์นะคะ
เขียนนิยาย ไม่ยาก อย่างที่คุณคิดนะคะ

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 7 ครั้ง

1,529 ความคิดเห็น

 1. #864 Summer-day (@chomfan) (จากตอนที่ 16)
  วันที่ 21 เมษายน 2554 / 23:10
  โอ้ขอบคุณมากมายค่ะ เข้าใจอะไรๆขึ้นเยอะเลย
  เพราะไม่งั้นในหนึ่งใจความได้มีหลายย่อหน้าแน่ๆ
  ขอบคุณนะคะ
  #864
  0
 2. #286 jennyเจ้าค่ะ (@jenny2542) (จากตอนที่ 16)
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 / 19:22
   อ่ะค่ะ^^
  #286
  0