เจ้าช่อปาหนัน

ตอนที่ 35 : อัพเดทรายชื่อค่ะ

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 5,264
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 72 ครั้ง
  29 มิ.ย. 61

1.คุณบุญศรี โพธิสาร(อิเอมเอส)
2.คุณสุจิตรา นรนารถตระกูล
3.คุณอรษาใจ( อิเอมเอส)
4.คุณปนิดา สุภัทร์กิจมงคลวัฒนา 
5.คุณสรชา ถิ่นสันติสุข 
6.คุณพรสวรรค์ สาหร่าย 
7.คุณกัณตรัตน์ ปริเปรมกุล 
8.คุณสุภางค์ คงจินดา 
9.คุณเบญจมาศ พุ่มทรัพย์( อิเอมเอส)
10.คุณกานต์วจี กิตติพนังกุล 
11.คุณณัฐภัทร เชียงเงิน ( อิเอมเอส)
12คุณมะลิวัลย์ เศรษฐบุตร 
13.คุณวนิดา บุญแช่มชู 
14.คุณสุวิใจ ดำคำ 
15.คุณหทัยกานต์ ธัญญะสิทธิ์
16.คุณภัทรวดี ธโนดมกิจ 
17.คุณบุษบา พลเยี่ยม 
18.คุณนฤมล การสันทัด
19. คุณปิยาภรณ์ วงศ์ภาคำ 
20.คุณพรประภา ราชกิจ
21.คุณวรัษฐา วิทยาประดิษฐ์ 
22.คุณชญานุช สะราคำ (อิเอมเอส)
23.คุณศิริลักษณ์ ทิพย์ปัญญา 
24.คุณสุภาวดี กรเกียรติสกุล 
25.คุณสุพัตรา สุขจำนงค์
26.คุณอมราพร ตันติพิมลพันธ์ 
27.คุณสุนันทา สนามชัย (อิเอมเอส)
28.คุณชลิตา คงธนะรุ่ง 
29.คุณพรชนก วาณิชานุรักษ์ชัย
30.คุณอุษา ทวีพูนพล 
31.คุณสมปอง ชมภูโคตร์ 
32.คุณปริญญา จันทร์ผิว 
33.คุณขนิษฐา เผือกดี
34.คุณอัจฉรา อนุวรกาญจน์ 
35.คุณวาสนา สอนศรี (อิเอมเอส)
36.คุณศรีสุดา เตชะบูรพา
37.คุณ ปาหนัน หอพักสุนันทา 
38.คุณปาณิสรา แสงจันทร์ 
39.คุณกรองแก้ว ทิตต์ติผล 
40.คุณวรรณิศา เติมมี 
41.คุณศิริหงษ์ แซ่เตียว
42.คุณพิมพา ปาคา
43.คุณศิริพร ลาภสมบูรนานนท์ 
44.คุณโสภา สุวรรณศรี 
45.คุณเลอวิสรา ภัคเสนีเกียรติ 
46.คุณพิศภรณ์ อะติชาคะโร 
47.คุณนลินทิพย์ ทรัพย์ธนถาวร
48.คุณสุนีรัตน์ ชีวกานนท์
49.คุณกัณยา รักชาติ
50.คุณผ่องพรรณ ทัศนศรี
51.คุณประภัสสร บุบผา
52.คุณมงคลทิพย์ ขำประสงค์ 
53.คุณรติมา แจ่มรัตนโสภิณ (อิเอมเอส)
54.คุณกนกกาญจน์ เทศสนธิ์ (อิเอมเอส)
55.คุณพิลาวัลย์ เตียสุวรรณ 
56.คุณไพบูลย์ วรชินา
57.คุณศิรินทร์ญา โพธิ์ตั้งธรรม 
58.คุณทิพวัลย์ เอกจรัสภิวัตน์ 
59.คุณรุ่งนภา บุณยขจร 
60.คุณศรีสุดา บุนนาค
61.คุณอัญชลี เพียรประสิทธิ์
62.คุณจินดา แซ่ตั้ง (อิเอมเอส)
63.คุณณิชาภา บุญพิทักษ์ 
64.คุณมัลลิกา สารมะโน (อิเอมเอส)
65.คุณสุวรีย์ ทองคำนวณ
66.คุณชฎาภรณ์ กันณารักษ์ 
67.คุณชมภูนุช กังตระกูล 
68.คุณกุ้ง
69.คุณกุ้ง(2)
70.คุณวลัยลักษณ์ โพธิน้อย
71.คุณสาลิณี บุญยิ่ง (ดาว) 
72.คุณนภาภรณ์ ธนังทอง 
73.คุณพิมพ์วลัย วนิชวิทย์ 
74.คุณพรศิริ สุนทรินทร์ 
75.คุณอรุณรัตน์ อัมพรทีป
76.คุณมยุรี มหาสุขเสรีกุล 
77.คุณพรพรรณ ไชยทิพย์ 
78.คุณจริยา คำแดง 
79.คุณนุชศรา รังษีวุฒิศักดิ์ (อิเอมเอส)
80.คุณสุมาลย์ ชาติวิทยา 
81.คุณพิศภรณ์ อะติชาคะโร 
82.คุณนางสาวภัทราพร ชูรุจิพร 
83.คุณไพลิน ปราศราคิน 
84.คุณศิริณา ตุ้มพงค์ 
85.คุณวทัญญู ทองกลัด
86.คุณสาวิตรี จันสุ 
87.คุณจิรวรรณ วสุวัต 
88.คุณอารยา ดาศรี
89.คุณนุชศรา รังษีวุฒิศักดิ์ (อิเอมเอส)
90.คุณบุษราคัม ผนึกทอง
91.คุณกฤตยมล มากรักษ์ 
92.คุณริสา สุขภูติ
93.คุณปราณิศา บุญค้ำ 
94.คุณอรวรรณ ศิระเลิศ
95.คุณฤทัย (1)
96.คุณฤทัย (2)
97.คุณณัฐกานต์ สุวรรณ (อิเอมเอส)
98.คุณสริญญา ฐิติชินภัทร 
99.คุณชุติมา สุวรรณ์แก้ว 
100.คุณพรชนก ใจพรมเมือง
101.คุณ เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ 
102.คุณจารุนันท์. อภัย (อิเอมเอส)
103.คุณยุพิน เดชฟุ้ง
104.คุณวิชวาพร ไพคำนาม (อิเอมเอส)
105.คุณอังคณา พ้นภัยพาล
106.คุณเสาวณีย์ รอดงามพริ้ง
107.คุณณฐมน พานิช
108.คุณยุวดี แก้วมณี (อิเอมเอส)
109.คุณณิชารีย์ เนียมชำนาญ 
110.คุณพิมพิไล บุญเสนอ 
111.คุณวรรณา แตงเที่ยง
112.คุณพันธุ์ระวี บุตรกูล
113.คุณอรสา เทียนประสิทธิ์
114.คุณแพรวา ผดุงเรืองกิจ 
115.คุณอัจฉรา มณทศก (อิเอมเอส)
116.คุณพรทิพย์. ปานเพ็ง (อิเอมเอส)
117.คุณอุมาพร แก้วมหาดไทย
118.คุณชมพูนุช เทียนทองคำ 
119-122. คุณจิดาภา นัครวรายุทธ 
123.คุณสุวภัทร แนบเนียด 
124.คุณจวงจันทร์ ทองอู่ 
125-126.คุณรัตนา ทิพย์อักษร 
127.คุณธิษณา สุกสิ

เหลือโควต้าของที่ระลึกอีกเพียง 173 นะคะ
เปิดจองมาสิบวันแล้ววว เหลือเวลาห้าสิบวันค่า 


แวะมาจองกันได้ที่เพจนักเขียน หรือทางอีเมล์  ging.kanula@gmail.com ได้ค่ะ 

ตอนถ่ายลืมหยิบสีฟ้ามาอีกสีค่ะ 555
สปอย

ภูตผีพรายตายโหง ทั้งผีโพง และผีป่า 
หาได้ น่ากลัวกว่า จิตมนุษย์สุดหยั่งถึง
ผีเพียงเฝ้าหลอกหลอน หมาโหยหอนน่าพรั่นพรึง 
แต่คนด้วยกันจึง ทำร้ายได้ถึงตายพลัน 
ผีครวญ อย่าโทษผีสิงฤดี ให้หุนหัน 
คนชั่วด้วยตัวมัน ใช่ผีนั้น ดลจิตใจ

“ว้าย”
เธอลนลานลุกนั่ง มองคนรักที่นอนพังพาบบนพื้น แล้วเหลือกตามองเงาทะมึนที่ยืนตรงหน้าอย่างหวาดกลัว ก่อนจะอ้าปากแผดเสียง แต่น่าเสียดายไม่ทันได้เปล่งเสียง ไม้ในมืออีกฝ่ายก็ฟาดเข้าที่กกหูเธอเต็มแรงจนหน้าสะบัด ล้มลงกับแคร่ 
“อีห่า” คนตัวสูงเดาะไม้ในมือเล่น ก่อนจะโยนทิ้ง หันไปสบตากับลูกน้องอีกสองคนที่เดินเข้ามาใกล้

#เจ้าช่อปาหนัน 
นิยายรักใสใสอีกแล้ว

แวะมาจับจองได้นะคะ ราคาชุดละ 650 บาทพร้อมส่งลงทะเบียน ถ้าต้องการส่งระบบอิเอมเอส สามารถจองได้ในราคา 700 บาท

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 72 ครั้ง

610 ความคิดเห็น

 1. #595 นันทนากร (จากตอนที่ 35)
  วันที่ 7 กันยายน 2561 / 10:57

  เล่มจะออกจากนักเขียนเมื่อไหร่คะ และอีบุ๊คจะลงให้โหลดได้เมื่อไหร่คะ ฝากกระซิบด้วยนะคะ ไม่อยากพลาดจ้า ^^

  #595
  0
 2. #594 dchimtuem (@dchimtuem) (จากตอนที่ 35)
  วันที่ 3 กันยายน 2561 / 06:51
  ตกลงจะอัพต่อรึเปล่าคะเงียบนานมาก
  #594
  0
 3. #582 Pachara Prasongdee (@ptumka) (จากตอนที่ 35)
  วันที่ 30 มิถุนายน 2561 / 07:40
  จองแล้วโอนแล้วแต่ยังไม่มีชื่อ สงสัยจะไม่ได้ของแถมละม้างคะ
  #582
  0
 4. #581 Ize_ize_ize (@Ize_ize_ize) (จากตอนที่ 35)
  วันที่ 30 มิถุนายน 2561 / 05:54
  จะทำเป็น E book มั้ยคะ
  #581
  0
 5. #580 Diamondgirl (@phetnaree0002013) (จากตอนที่ 35)
  วันที่ 29 มิถุนายน 2561 / 22:52
  หลังชื่อเค้าไม่มีวงเล็บอีเอ็มเอสอ่ะ ไม่เป็นไรใช่ไหม กลัวไรท์ลืม แล้วส่งแบบลงทะเบียนอ่ะ
  #580
  3
  • #580-1 Diamondgirl (@phetnaree0002013) (จากตอนที่ 35)
   29 มิถุนายน 2561 / 22:53
   เติมวงเล็บให้เค้าหน่อยจิ ^^
   #580-1
  • #580-2 ณัฐณรา (@g45290175) (จากตอนที่ 35)
   29 มิถุนายน 2561 / 23:01
   ที่รักลำดับที่เท่าไหร่จ๊ะ เดี๋ยวไปเช็กให้นะ บางทีตอนเอามาอัพลงเพจก็ลืมเติมคำว่าอิเอมเอสจ้า แต่ในไฟล์เวิร์ดลงไว้หมดเลย
   #580-2