ก้าวสู่การเป็นนักเขียน

ตอนที่ 100 :

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 3,918
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    28 พ.ค. 51


ถ้อยคำ

ตอนที่ 1 ถ้อยคำ เสียงและความหมาย
 
1.     ถ้อยคำ
ในการประพันธ์ ผู้ประพันธ์จะต้องมีความชำนาญการใช้ถ้อยคำให้เกิดความงามและมีค่าในการ
สื่อสารกล่าวคือจะต้องเลือกใช้ถ้อยคำดังนี้
1.       ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของตน
2.       สื่อความหมายแก่ผู้อ่าน
3.       ก่อให้เกิดจินตนาการที่ใกล้เคียงกัน ของผู้อ่านกับผู้ประพันธ์
การใช้ถ้อยคำที่แสดงความงามของภาษามีดังนี้
1.       คำนาม 
1.1      คำประสม คือ การสร้างคำใหม่ในภาษาไทยที่มีความหมายเหมาะสม สะท้อน
จินตนาการของผู้คิดคำ เช่น สายหยุด กระเช้าสีดา หงอนไก่ บานไม่รู้โรย ซ่อนกลิ่น
1.2      คำสมาส คือ การสร้างคำใหม่ในภาษาบาลี สันสกฤต ที่มีความหมายกระชับ สื่อ
ความหมายได้ดีและออกเสียงได้สะดวก เช่น พุทธคุณ พุทธจักร พุทธภาษิต พุทธโอวาท
1.3      กลุ่มคำที่มีเสียงสัมผัส ได้แก่ คำสำนวนไทยต่าง ๆ เช่น ผู้ชายพายเรือ ลูกท่าน-
หลานเธอ ขนมนมเนย ฤกษ์พานาที
หน้าที่ 2
2.       คำกริยา คือ กลุ่มคำที่เกิดจากการซ้อนคำ มีเสียงสัมผัสที่พยางค์ที่ 1 และ 3 ซ้ำกัน 
เช่น ก้มหน้าก้มตา กลับเนื้อกลับตัว เข้ารูปเข้ารอย งอมืองอตีน
3.       คำวิเศษณ์ (คำขยายได้แก่
3.1      คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่เขียนรูปคำต่างกัน เช่น  คำที่มี
ความหมายว่า ดอกไม้”   ผกา   บุปผา มาลี บุษบา เมื่อจะนำไปใช้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับบริบทจึงจะเกิดความหมาย
3.2      คำมูลสี่พยางค์ที่มีดุลของเสียงและทำให้เห็นภาพพจน์ เช่น กระจุ๋มกระจิ๋ม
กระจุกกระจิก   กระหนุงกระหนิง ขมุกขมัว
3.3      คำซ้อนที่ขยายคำอื่น แล้วทำให้เกิดความหมายเด่นชัดขึ้น เช่น อ่อนน้อม อ่อนช้อย
 ขุนข้อง ขุ่นเคือง คมสัน คมขำ
สรุป ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความงามในภาษา ควรมีลักษณะดังนี้
1.       มีเสียงไพเราะ
2.       สะท้อนให้เห็นภาพ
3.       มีความหมายที่เด่น
2.     เสียง
เสียงในภาษาไทยก่อให้เกิดความงามมี 3  ลักษณะ ดังนี้
1.       เสียงวรรณยุกต์
2.       เสียงสัมผัส
3.       เสียงหนักเบา
1.       เสียงวรรณยุกต์ ในวรรณคดีไทยกวีนิยมเล่นเสียงวรรณยุกต์มาก เช่น โคลง” บังคับ
 เอก โท ร่าย” บังคับ คำที่ส่งสัมผัสท้ายวรรค กับคำรับสัมผัส กลอน” บังคับเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค และกลบท การบังคับเช่นนี้ เพื่อให้ได้เสียงและท่วงทำนองที่ไพเราะ
2.       เสียงสัมผัส คือ เสียงที่คล้องจองกัน มีสองลักษณะ คือ สัมผัสสระและสัมผัสอักษร
 ซึ่งจะเห็นได้จากสำนวน คำพังเพย สุภาษิต คำขวัญ และจากการตั้งชื่อของสิ่งของต่าง ๆ
3.       เสียงหนักเบา จำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.       เสียงและจังหวะในการอ่านร้อยแก้ว ถ้ารู้จักทอดเสียง เน้นเสียงหนักและผ่อนเสียง
เบาที่คำบางคำได้ถูกต้อง จำทำให้เกิดเสียงที่มีความไพเราะงดงาม
 
หน้าที่ 3
2.       เสียงและจังหวะในการอ่านร้อยกรอง ในคำประพันธ์ประเภท ฉันท์” จะมีการ
บังคับเสียงหนักเบา (คำครุ คำลหุไว้แน่นอน
3. ความหมาย
                 ความหมายของถ้อยคำจะเป็นสื่อของความคิด และช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงความงามของภาษา
ความหมายในถ้อยคำหรือข้อความมี 2 นัย คือ
1.       ความหมายนัยตรง คือ ความหมายตามตัว หรือความหมายเฉพาะคำ
2.       ความหมายนัยประหวัด คือ ความหมายเชิงอุปมา
นอกจากนี้ความหมายของถ้อยคำยังขึ้นอยู่กับ ดังนี้
1.       ถ้อยคำกับบริบท ถ้อยคำที่มีบริบทแวดล้อมอยู่จะทำให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 
-          เขาตัดเขาที่ริมเขา
-          สุดาสวมเสื้อผ้าสีสดใส
2.       ความหมายในสาร เมื่ออ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรองถ้าผู้อ่านมีประสบการณ์หรือจิตนาการใกล้เคียงกับผู้ประพันธ์ ก็จะสามารถตีความในสาร และเข้าถึงความงามในภาษาได้ดียิ่งขึ้น
   งาสารฤาห่อนเหี้ยน                             หดคืน
คำกล่าวสาธุชนยืน                  อย่างนั้น
ทรชนกล่าวคำฝืน                    คำเล่า
หัวเต่ายาวแล้วสั้น                   เล่ห์ลิ้นทรชน
                ข้อความนี้ ชี้ให้เห็นคำพูดของคนดีเปรียบเหมือนงาช้าง แต่คำพูดคนชั่วเปรียบเหมือนหัวเต่า
3. ความหมายในกวีโวหาร คือ ความหมายที่อยู่ในกวีโวหารต่าง ๆ ที่ทำให้ต้องขบคิดเสียก่อนจึงทำให้ผู้อ่านเข้าถึงความงามของคำประพันธ์นั้นได้ เช่น
                “อดข้าวดอกนะเจ้าชีวิตวาย
                ไม่ตายดอกหากอดเสน่หา
3.       กวีโวหารและสำนวนโวหาร คือ การใช้โวหารที่ทำให้เกิดจินตภาพ ผู้ประพันธ์อาจ
กล่าวตรงไปตรงมา หรือกล่าวเป็นโวหารภาพพจน์ก็ได้
กวีโวหารใช้กับวรรณคดีร้อยกรอง สำนวนโวหารใช้กับวรรณคดีร้อยกรองสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน

ถ้อยคำ (เพิ่มเติม)
http://www.geocities.com/ent_thai/puy5.html

เกี่ยวกับการพรรณนา
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2

อาจจะหาข้อมูลได้ไม่ตรงกับประเด็นนัก ศัพท์นิยายหายากค่ะ (_ _")

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

602 ความคิดเห็น