[Fic] EXO ,CHANBAEK - Calories Love Season 2 ♥

ตอนที่ 12 : ♥ Update เลขออเดอร์และการแจ้งโอนค่ะ / update 16.05.56 (ปิด LOT1)

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 3,802
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
  14 ส.ค. 63

UPDATE LIST

อัพเดทเลขผู้ที่สั่งจองแคลลอรี่เลิฟ2 และบ็อกซ์นะคะ

(1+1B คือ 1 เล่ม + 1 Box Set )
LOT1 ปิดแล้ว สามารถสั่ง LOt2 ได้ตามลิงค์ข้างนี้ค่ะ
มีหนังสือพร้อมส่ง


http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/viewlongc.php?id=914715&chapter=17

 

เลขออเดอร์

ชื่อ

จำนวน

รวม

ส่ง

แจ้งโอน

ขอลายเซ็นเพิ่ม

CL(2)001

ธนนิภา ตรีมงคล

1+2

950

รับที่งาน

/

 

CL(2)002

ประภาภรณ์ จงภู่

1

350

EMS

/

 

CL(2)003

ธนัชชา สุริย์ฉาย

1

350

EMS

/

'to.friendlybyun'

    CL(2)004

นศ.ภ.ศิรปรัชญ์ จำปาหอม

2B

1950

EMS

/

/

CL(2)005

กนกวรรณ  โชติวิสุทธิ์

1

350

EMS

/

แบคลดาพาเพลิน (Toonniiee)

CL(2)006

พิมพิ์ชญา สงวนณพรรค

1B

1000

EMS

/

 

CL(2)007

พิพาดา มุขโต

1+1B

1200

รับที่งาน

/

 

CL(2)008

ชุติมา มังษา

1B

900

รับที่งาน

/

 

CL(2)009

กมลรัตน์ เลียบศิริ

1B

900

รับที่งาน

/

 

CL(2)010

ปิยวรรณ โมรานนท์

1

350

EMS

/

 

CL(2)011

สกุลรัตน์ ต๊ะวรรณา

1

350

EMS

/

 

CL(2)012

อังคณา  ชูช่วยพันธุ์

1

350

EMS

/

To.ย๊ะแย้ม

CL(2)013

นายศานติ นนท์ดี

1

350

EMS

/

/

CL(2)014

สุชาดา อมรศิริกุึล

1B

1000

EMS

/

 

CL(2)015

วีราณัฐ์ เสรีวิวัฒนา

1

350

EMS

/

 

CL(2)016

นัทธมน ปรัตถจริยา

1

350

EMS

/

 

CL(2)017

วชิราภรณ์ เทศวัง

1+1B

1350

EMS

/

 

CL(2)018

ปริยปรัชญ์ พานิชเจริญ

1

350

EMS

/

 

CL(2)019

ภาวิณี รัตนมณี

1

350

EMS

/

 

CL(2)020

พัทธ์ธิดา ศรีช่วง

1+1B

1350

EMS

/

 

CL(2)021

ชุติมณฑน์ ประทุมวาปี

1

300

รับที่งาน

/

 

CL(2)022

ชนาธิป พึ่งฉ่ำ

1

300

รับที่งาน

/

 

CL(2)023

จณิตา รัตนปิณฑะ

1

350

EMS

/

/

CL(2)024

ฉัตรฤไท อุดมสิริสุวรรณ

1

350

EMS

 

/

CL(2)025

พลอยชมพู เอี่ยมวัฒน์

1

350

EMS

/

 

CL(2)026

ศิริกานต์ ปัญจาคะ

1

350

EMS

/

 

CL(2)027

ชลิกา  หอมจันทร์

1

350

EMS

/

/

CL(2)028

ฑิตถากร สวนปรางค์

1B

900

รับที่งาน

/

 

CL(2)029

ไอริน ริมทอง

1

350

EMS

/

 

CL(2)030

ณัฐนรี ทองแพ

1

350

EMS

/

 

CL(2)031

วันวิสา   บ่อขำ

1

350

EMS

/

 

CL(2)032

กรวรรณ อินทประวัติ

1

350

EMS

/

 

CL(2)033

กมลชนก  ติ้วแวด

1

350

EMS

/

 

CL(2)034

ปรัชญ์พงศ์ วิชาเจริญ

1

350

EMS

/

 

CL(2)035

XXXX  XXXXX

1

350

EMS

 

 

CL(2)036

วิภาวดี ขันตี

1

350

EMS

/

 

CL(2)037

ภัทรวดี จิตตานนท์

1

350

EMS

/

/

CL(2)038

เพ็ญพิชชา คงษา

1

300

รับที่งาน

 

 

CL(2)039

สมฤทัย โล้เจริญรัตน์

1

350

EMS

/

/

CL(2)040

สิริบุญ เจนวุฒิกมลชัย

1

350

EMS

/

 

CL(2)041

วิศัลย์ศยา พงศ์พันธ์

1

1000

EMS

/

/

CL(2)042

ณัฏฐรัญชน์  โชติกอังกูร

1

350

EMS

/

 

CL(2)043

ธนัญญา ปิ่นทอง

1

350

EMS

/

 

CL(2)044

ชนิสรา บางสุขเสริม

1B

1000

EMS

/

/

CL(2)045

ปรีดาพร ดวงเจริญ

1

350

EMS

/

 

CL(2)046

เปรื่องสุวรรณ เลิศฤทธิ์

1

300

รับที่งาน

/

/

CL(2)047

เบญญา กราดกลิ่น

1

350

EMS

/

 

CL(2)048

วาสิตาง คงสี

1B

1000

EMS

/

 

CL(2)049

ศิริเพ็ญ แก้วศรีนวล

1B

1000

EMS

/

 

CL(2)050

ณัฏฐ์อริญ ติสโสพิมุข

1B

1000

EMS

/

To. BabyMiild

CL(2)051

ชลธิชา น่วมทนง

1

350

EMS

/

 

CL(2)052

สุพรรษา ธรรมธาดา

1

350

EMS

/

 

CL(2)053

อรรถสิทธิ์ บัวพันธ์

1

350

EMS

/

/

CL(2)054

เพชรรัชต์ สิริขจรโรจน์

1B

1000

EMS

/

 

CL(2)055

พรวิภา  เรือนเจริญ

1

350

EMS

/

 

CL(2)056

ธัญรัศม์ พิมพ์เจริศ

1

350

EMS

/

 

CL(2)057

อินทิพร ปัญญาพาสุข

1

350

EMS

/

 

CL(2)058

วริษฐา เลาหวัฒนากุล

1

350

EMS

/

 

CL(2)059

ธิดารัตน์  เจริญวัชรพาณิชย์

1

350

EMS

 

 

CL(2)060

ณัฏฐณิชา กุลตัณฑ์

1

350

EMS

/

/

CL(2)061

ดรุณวลี วัฒนาจิตตานนท์

1

300

-

/

 

CL(2)062

ปราญชลี โม่มาลา

1

300

รับที่งาน

 

 

CL(2)063

ปวีณ์พร วนนุรักษ์สกุล

1

350

EMS

/

 

CL(2)064

นวพร ไชยสง่าศิลป์

1

350

EMS

/

 

CL(2)065

สุภัสรา ขุนนคร

1

350

EMS

/

TO Kat

CL(2)066

มาริสา  โชคเหมาะ

1

350

EMS

/

TO CHB

CL(2)067

ปรานต์  เมืองไทย

1

350

EMS

/

To. Prodpraan

CL(2)068

พิมชนก บุญแจ้ง

2

670

EMS

/

To.Pinemariie /To.PimbiJi

CL(2)069

เมทินี คงสมลาภ

2

670

EMS

/

 

CL(2)070

ธัญญารัตน์  ลิ้มโชสกุล

1

350

EMS

/

 

CL(2)071

ฉัตรปวีณ์ เทพวรรณ

1

350

EMS

/

 

CL(2)072

พิชยา ฮงทอง

1

350

EMS

/

/

CL(2)073

วิลาสินี  ยูน

1B

1000

EMS

/

 

CL(2)074

ธัญญาณี โชคกาญจนกุล

1

350

EMS

 

 

CL(2)075

ศุภลักษณ์  ปาลีตา

1

350

EMS

/

 

CL(2)076

ณัฐชยา  นพคุณ

1

350

EMS

/

 

CL(2)077

ณัฐณิชชา  ว่องวัฒนกิจ

1

300

รับที่งาน

/

 

CL(2)078

เวธกา มากคำ

1

350

EMS

/

/

CL(2)079

ณัฐรดี ประสงค์ผลชัย

1

350

EMS

/

 

CL(2)080

สุภาพร พูลเกิด

1B

1000

EMS

 

 

CL(2)081

สุพรรณสา แดงพยัคฆ์

1B

1000

EMS

/

/

CL(2)082

สุภาพร รัตนบุตรา

1

300

EMS

/

 

CL(2)083

เรณู มานิยันต์ พี่นู

1

350

EMS

 

 

CL(2)084

อาลักษยา ศิริทรัพย์

1

350

EMS

/

/

CL(2)085

ศุภิสรา  ภูบังเดือน

1

300

รับที่งาน

/

 

CL(2)086

ดลพร ปานกุล

1

350

EMS

/

น้องมิ้น

CL(2)087

พุทธิพร สุขศิลา

1

300

รับที่งาน

 

 

CL(2)088

พรรณธรา พลเยี่ยม

1B

1000

EMS

/

/

CL(2)089

ภัทราภรณ์ ฉายานนท์

1

300

รับที่งาน

/

 

CL(2)090

นัฐพร มิตรประชา

1

350

EMS

/

 

CL(2)091

จิรภิญญา แซ่ตัน

1

350

EMS

 

 

CL(2)092

น้ำเพชร กิจมี

1

350

EMS

/

 

CL(2)093

สุธิชา  กุลนอก

1

300

รับที่งาน

/

 

CL(2)094

ณปภา กุศลนำสนอง

1B

1000

EMS

/

 

CL(2)095

ทรายแก้ว โรจนโพธิ์

1

350

EMS

/

 

CL(2)096

ณัฐกานต์ แทนมาลา

1

350

EMS

 

 

CL(2)097

ธัญสมร หนูประสิทธิ์

1B

1000

EMS

/

 

CL(2)098

นิจศีล คงสุข

1

300

รับที่งาน

 

 

CL(2)099

ศรุดา ทองลิ่ม

1

300

รับที่งาน

/

 

CL(2)100

สิริยากร เสือส่อสิทธิ์

1

350

EMS

 

 

CL(2)101

สริตา แก้วคำลา

1

350

EMS

/

 

CL(2)102

ภัคนันท์ ชูวงศ์สกุล

1

350

EMS

/

 

CL(2)103

ชยิสรา เพียรหาศิลป์

1

350

EMS

/

 

CL(2)104

ภัฐรมล ไตรวิทยาศิลป์

1

350

EMS

/

 

CL(2)105

สิริกุล กุลบุตร

1

350

EMS

/

 

CL(2)106

จิดาภา กลิ่นเกษร

1

350

EMS

/

 

CL(2)107

อาจารี คำวัง

1+1B

1350

EMS

/

 

CL(2)108

นุชวรา น้อยวินิจ

1

350

EMS

/

มุก

CL(2)109

จิรภิญญา แซ่ตัน

1

350

EMS

 

 

CL(2)110

วราทิพย์  พงษ์พิศ

1

350

EMS

 

 

CL(2)111

นภัสค์ชรัตน์ ฤชุพันธุ์

1

350

EMS

/

TO. BYUNPLOY

CL(2)112

หทัยชนก สุขเจริญ

1

350

EMS

/

 

CL(2)113

ภัทรภรณ์ วัฒนโสภาสกุล

2

670

EMS

/

To.Noah To.Obchey

CL(2)114

ธารา สามเจริญ

1B

1000

EMS

 

 

CL(2)115

นิรชา หุ่นสายทอง

1

350

EMS

 

 

CL(2)116

วาสิตา คำอินทร์

1

350

EMS

 

 

CL(2)117

มาตา ยิ้มเยิ้อน

1B

1000

EMS

 

 

CL(2)118

นุสลิน อิสลาม

1

350

EMS

/

To.linsuju

CL(2)119

กุลศยา ธนะศรีสืบวงศ์

1+1B

1350

EMS

/

 

CL(2)120

เพชรรัตน์  กระต่ายเพ็ชร์

1

350

EMS

/

 

CL(2)121

หทัยชนก สุขเจริญ

1

350

EMS

 

 

 

////   ///  สีเทาคือจำนวนผู้ที่โอน 20 อันแรกของเล่มเดี่ยว

///    ///  สีเหลืองคือ 3 อันดับแรกบ็อกซ์เซ็ต

ต้องการลายเซ็นเพิ่มเมนชั่นพร้อมเลขออเดอร์มาหาแม็กได้นะคะ จุ้บๆๆ @maxkieza

การอัพเดทผิดพลาดตรงไหนรีบแจ้งเลยนะคะ เผื่อแม็กเบลอ ช่วยๆ ดูกันด้วยเน่อ : )

 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

1,387 ความคิดเห็น

 1. #1138 Matier (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 11 มิถุนายน 2556 / 23:42
  รหัส CL(2))66ค่ะ เรายังไม่ได้ของเหมือนกัน เราก็กังวลนะว่าของจะมาแล้วแล้วเราไม่ได้รับแต่ไปเช็คดูที่หอของก็ยังไม่ได้มาเหมือนกันเราเมลไปถามสองรอบแล้วเหมือนกันแต่ไรท์ก็ไม่ตอบเราก็เคยสั้งฟิคของไรท์มาแล้วเล่มนึงแต่มัจจะได้เร็วกว่านี้ ยังไงช่วยติดตามให้เราหน่อย ไม่รู้ว่าไรท์หายไปไหน เรารอยู่นะคะ
  #1,138
  0
 2. #1137 Sun (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 11 มิถุนายน 2556 / 18:00
  พี่แม๊กเริ่มส่งฟิครึยังค่ะ?
  #1,137
  0