OK!! I love U ♥ ยุ่งนัก...กูรักมึงก็ได้ [Yaoi][Boy's love]

ตอนที่ 99 : ตรวจสอบรายชื่อและรายการหนังสือที่สั่ง

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 5,474
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
  16 ก.ย. 57

รบกวนตรวจสอบรายการหนังสือที่สั่งด้วยนะคะ ว่าตรงกับที่แจ้งมาหรือเปล่า ถ้าใครไม่ตรงกับที่แจ้งโอนมา บอกรหัสกับชื่อและรายการที่สั่งแจ้งเข้าทางเมลนะคะ หรือทางทวิตและเพจนิยายก็ได้ค่ะ

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสั่งพิมพ์ค่ะ ภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะทำการจัดส่งให้หมด ขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะ ^^

 

 

รายชื่อจัดส่ง หนังสือ 1มิถุนา – 15  กันยา

รหัส

รายชื่อ

รายการ

PT001

สรัลพร หอมรังสฤษฏ์

ยุ่งนักครบ  (ครบเซต)
ณ ขณะรัก
ยุ่งนักเฉพาะกิจ

PT002

สุดารัตน์ พลายพงษา

ดื้อนัก

PT003

พิมพ์พรรณ เชิดชู

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT004

ชาคริต ภวค้าเจริญ

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT005

พัชรีย์ แสงปาน

ดื้อนัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT006

ภัครดา สุทธิรุ่งภัทรา

ดื้อนัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT007

วราภรณ์ ทองก้อน

ณ ขณะรัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

ดื้อนัก

PT008

จันทรัสม์ จิ้นสุริวงษ์

ณ ขณะรัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT009

จิราภรณ์ สายชล

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT010

นางสาวศศิธร ตันสุวรรณ์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT011

กฤตพัฒน์ จูฑะสุวรรณ

ยุ่งนักครบเชต
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT012

น.ส. สุวิมล     มาอ่วม

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT013

มุทิตา  เจริญพร

ดื้อนัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT014

นันท์นภัส ภาชนะ

ดื้อนัก
ยุ่งนัก ครบเซต
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ณ ขณะรัก

PT015

ยุวฎี สิงห์เจริญ

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ 2 เล่ม
น้ำปั่น
ณ ขณะรัก
ยุ่งนัก ครบเซต

PT016

ศุภกานต์ ถนอมสิงห์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT017

วิกานดา เครืออยู่

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT018

ศิริกุล วัฒนวิชัยกุล

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT019

กนกศรี ลิ้มประยูร

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT020

จิดาภา ศรีลัดดา

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ 2 เล่ม

PT021

นฤมล ตันตินิยมกุล

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT022

น.ส.สมบัติ เสมอจิตร

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT023

ธนัชพร แก้ววัฒถา

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT024

นางสาว ฐิตาพร อ่อนเหล่

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT025

ทัศนีย์ ตัณฑโพธินันท์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT026

ณฐา จิราธรชนาเดช

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT027

สลิลรัตน์ ศรีอมร

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT028

เบญจภัทร์ แอ่งขุมทรัพย์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ณ ขณะรัก

PT029

ปุญญิศา ใจสงฆ์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT030

น.ส.จิระธร การะเกตุ

ณ ขณะรัก

PT031

ธิติกาญจน์ ต่ายแจ่ม

 

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT032

ธนัชพร บรรณาลัย

ดื้อนัก

PT033

วริศรา วรารักษ์

ณ ขณะรัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT034

น.ส.ปิยนารถ  นกแก้ว

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT035

แตงไทย ขวัญซ้าย

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT036

วโรชา แสงนพรัตน์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT037

นันทวัน อรุณวรรณ

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT038

ประภาวดี สุวรรณเปี่ยม

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ 2 เล่ม
ดื้อนัก

PT039

กรกมล วงศ์รจิต

ยุ่งนัก ครบเซต

PT040

ทักษนัน สุคันธชาติ

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT041

วิวรรธนี มณีวงษ์ (ดีซายน์)

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT042

อมรรัตน์ ประดับศรี

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT043

จิรายุ พูลสวัสดิ์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT044

ดลญา ทองน้อย

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT045

มินทิรา ปัญญาเจริญ

ยุ่งนัก ครบเซต
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ณ ขณะรัก

PT046

กันตินันท์  ไชยศรี

ยุ่งนัก สเป
ยุ่งนัก รักเฉพาะกิจ
ณ ขณะรัก

PT047

ระวีทิพย์ วัฒสุข

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก


PT048

 

ชลิตา อุดมแสวงทรัพย์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT049

เพ็ญประภา จันทขาว

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT050

ธนิษฐ์ฌา เตชะโยธินพงษ์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT051

นางสาวอติกานต์ เหมารา

ยุ่งนัก ครบเซต
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT052

วรรณวิมล ปลื้มประเสริฐกุล

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT053

ศุภรพัชร์ ตันสถิตย์

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT054

ชนิสรา แซ่อึ้ง

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT055

ปาณิสรา อ่ำวิจิตร

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT056

นางสาวบัวขาว สังข์พวงทอง

ดื้อนัก

PT057

ณัฐฐินันท์ แสงวรรณ

ดื้อนัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT058

ขจิตพัณณ์ สิงหพันธุ์

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT059

พรปวีณ์ อนันตศิริจินดา

ดื้อนัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT060

อาณัฐยา ตั้งอารยะสกุลสุข

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ณขณะรัก

PT061

กุศลิน จันทร์มูล

ดื้อนัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ณ ขณะรัก

PT062

นางสาวบัว คล้ายคลึง

ณ ขณะรัก

PT063

สุธิดา นิ่มกุลรัตน์

ยุ่งนัก (ครบเซต)

PT064

ดาวิกา คณารักษ์สันติ

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT065

ธีรภัทร จันทรศิริ

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT066

สิริกานดา. ไชยโคตร์

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT067

นางสาวสุธิตา ศานนิกรภาพ

ณ ขณะรัก-กิจกรรม-

PT068

ปิยะวรรณ เงินบำรุง

ณ ขณะรัก-กิจกรรม-

PT069

ธนิดา ธนมรุพัทธ

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ-กิจกรรม-

PT070

กฤษฏิกา กุลเพชรจินดา

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ -กิจกรรม-

PT071

ชนิกรรดา ชลารักษ์

ณ ขณะรัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT072

น.ส. ภาวิดา นันทนะมณี

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ณ ขณะรัก

PT073

วิสิณีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT074

ปัญญาวดี ลิมโพธิ์ทอง

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT075

นัทธมน สุ่มเจริญ

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT076

เบญจรินทร์ พิณทอง

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT077

ศุภัชฌา ภาดานุพงศ์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT078

พ.ต.หญิงมรกต บุญมี

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT079

ภูวเดช ตั้งวรธรรม

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT080

จริยา สนทะเนตร

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT081

บิว

ณ ขณะรัก
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ


PT082

ชนาภา สระลา

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT083

ตาล

ณ ขณะรัก

PT084

Nasneen Mooktaree

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT085

สรัลพร หอมรังสฤษดิ์

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ณ ขณะรัก
ดื้อนัก

PT086

ณัฏฐชา พรหมเกตุ

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT087

สมาชน ศิริวัฒน์

ณ ขณะรัก

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

ดื้อนัก

PT088

กมลธร วรโชติพงศ์พันธ์

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT089

ธนาวรรณ หวังอาษา

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT090

อรณิชา   ยั่งยืน  

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT091

อัจฉราพรรณ์ ขวัญอ่อน

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT092

พรรษชล พุฒแซม

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT093

นส.นิภาวี พุ่มทอง

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT094

เสาวนีย์ ณ เชียงใหม่

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก
ณ ขณะรัก

PT095

ระพีพรรณ กีขุนทด

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT096

รัตนากร มันฑะกะ

ยุ่งนัก (ครบเซต)
ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT097

พจมาน แก้วชุม

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT098

น.ส.วัชราภรณ์ เผือกบุญนาค

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ

PT099

นายธนัชเอก นวนแป้น

ดื้อนัก

PT100

ทิพวรรณ  นาคอนุกูลเกียรติ

ยุ่งนัก เฉพาะกิจ
ดื้อนัก

PT101

ภูริดา จงสุขเกษม

ยุ่งนัก สเปเชียล

 

 

 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

15,978 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 2 มิถุนายน 2557 / 21:41
  มีเฟสไหมครับ? ถ้าแจ้งทางเฟสจะเป็นไรไหมครับ?
  #14400
  0
 2. วันที่ 2 มิถุนายน 2557 / 21:37
  มีเฟสบุ๊คไหมครับ? อยากจะขอแจ้งไปทางเฟสแทนได้ไหมครับ?
  #14399
  0
 3. #13520 -mylove++mysuju- (@mylovemysuju) (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 8 เมษายน 2557 / 22:29
  ขออนุญาติ แปะแจ้งข่าวตรงนี้นะคะ สำหรับกรณี หนังสือยุ่งนัก

  ที่ปกสลับกัน รบกวนเข้าไปดูรายละเอียดในเพจนิยาย

  หรือสอบถามทางทวิต หรือส่งคำถามเข้าเมล  จะชี้แจ้งให้ทราบค่ะ
  #13520
  0
 4. #13519 watermelon (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 8 เมษายน 2557 / 22:23
  สวัสดีคะ ได้รับหนังสือที่สั่งซื้อไปแล้วนะคะ

  แต่ไม่รู้มีคนที่หนังสือสลับเล่มแบบแตงหรือเปล่านะคะ

  หน้าปกเป็นเล่ม 1 แต่เนื้อหาเป็นเล่ม 2 นะคะ

  และหน้าปกเล่ม 2 แต่เนื้อหาเป็นเล่ม 1 นะคะ
  #13519
  0
 5. #13212 Mysterious (@World27) (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 27 มีนาคม 2557 / 01:37
  ใกล้จะมาแล้วสินะ ตั้งหน้าตั้งตารอ พี่ไปรษณีส่งของเบาๆนะ(บอกตรงนี้จะรู้มั้ยล่ะ)
  #13212
  0
 6. #13211 numinjang (@palmyleo) (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 26 มีนาคม 2557 / 10:14
  อ้าวเจอแล้ว ขอโทษจ้ะ ตอนแรกหาไม่เจอ
  #13211
  0
 7. #13210 numinjang (@palmyleo) (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 26 มีนาคม 2557 / 10:11
  ไม่มีชื่อเค้าอ่ะ ภัครดา หรือต้องไปตรวจกับคอมอีกที
  #13210
  0
 8. #12419 Natsume (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 9 มกราคม 2557 / 20:19
  ขอเก็บตังก่อนตอนนี้เก็บได้แค่2,356บาท
  #12419
  0
 9. #12378 รวิ339 (@rawinan99) (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 8 มกราคม 2557 / 15:49
  ซื้อแน่นอนค่ะ
  #12378
  0
 10. #12371 antisa (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 7 มกราคม 2557 / 23:54
  อีกนิดนึง เดือนหน้าก็จะได้มาอยู่กะเค้าละนะคะ #ปอชาย อิอิ
  #12371
  0
 11. #12362 Kurapuy (@kurapuy) (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 7 มกราคม 2557 / 21:25
  เปิดจองแล้วแต่ยังหมุนเงินไม่ทัน เศร้า รออีกนิดนะฮะ จะปั๊มเงินมาจับจองปอชายให้ได้เลย แล้วเดอะแกงค์สินกำจะเปิดจองด้วยมั้ยอ่ะ #ซดมาม่าเก็บตังค์ไปหยอดกระปุก
  #12362
  0
 12. #12360 MO_JUNG (@mylove17) (จากตอนที่ 99)
  วันที่ 7 มกราคม 2557 / 19:14
  ว้าววววววววววว
  มันมาแล้วววววววววว
  ไปเก็บตังแปป จะมาซื้อแน่นอนค่ะ ^^

  #12360
  0