ตั้งค่าการอ่าน

ค่าเริ่มต้น

  เปิดรั้วโรงเรียนครู "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

  ลำดับตอนที่ #13 : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 12 เม.ย. 55


  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

   

   


  วุฒิปริญญาทางการศึกษา


  ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
  Bachelor of Education (Early Childhood Education)
   

   

     สังกัด
  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  แนวทางการคัดเลือกนิสิตเข้าสังกัดสาขาวิชา 
  (การคาดการณ์)


  -
  จำนวนรับ ประมาณ 30 คน
  -
  รูปแบบที่รับ
    
  ระบบแอดมิชชั่นส์ รหัส 0037 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รับแยกสาขาวิชา) 

  บุคลิกของผู้ที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้


  -
  รักเด็ก ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตและเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา 
  -
  มีเมตตา กรุณา อารมณ์มั่นคง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พยายามพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  -
  เข้าใจความแตกต่างของเด็ก รักและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน

  ขอบเขตของการเรียนในสาขาวิชา


  - ศาสตร์และศิลป์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  -
  ธรรมชาติของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ปี ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดู และการจัดการศึกษาที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย        

  คณะที่ร่วมจัดการเรียนการสอน


  คณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
  1.คณะพยาบาลศาสตร์
  2.คณะสหเวชศาสตร์
  3.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

   

   


  แนวทางการเลือกวิชาเอก


  วิชาเอกบังคับ : วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
  รูปแบบวิชาเอก : วิชาเอกเดี่ยว
  เงื่อนไขของวิชาเอก : เป็นวิชาเอกเฉพาะของนิสิตสังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเท่านั้น

  รายวิชาของวิชาเอกในสาขาวิชา


  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (วิชาเอกเดี่ยว จำนวน 76 หน่วยกิต)

  1. รายวิชาบังคับ
   จำนวน 43 หน่วยกิต ได้แก่ 

      2717111 วัฒนธรรมและการเล่นในการศึกษาปฐมวัย (3)

      2717112 คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย (3)

      2717221 การศึกษาปฐมวัย (3)

      2717222 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย (3)

      2717223 การจัดสิ่งแวดล้อมและสื่อการสอนทางการศึกษาปฐมวัย (4)

      2717304 หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย (4)

      2717305 การบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล (4)

      2717306 การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (3)

      2717411 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (3)

      2717412 งานครูในระดับปฐมวัย (3)

      2717413 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาปฐมวัย (2)

      2736330 ศิลปะสำหรับเด็กเล็ก (2)

      2737399 ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (3)

      2756422 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (3)

  2. รายวิชาเลือก จำนวน 33 หน่วยกิต (เลือกรายวิชาด้านล่างให้ครบตามจำนวนหน่วยกิต) ได้แก่

      2207165 ศาสนากับปัญหาปัจจุบัน (3)

      2717210 สิทธิและปัญหาเด็กปฐมวัย (2)

      2717339 การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ (2)

      2717340 การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย (2)

      2717342 การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาตอนต้น (2)    
      2719301 คติชนวิทยากับการเรียนรู้และการสอน (2)

      2719388 การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (2)

      2722326 สิ่งแวดล้อมศึกษา (2)

      2722354 สันติศึกษา (2)

      2737118 คีย์บอร์ดขั้นต้น (2)

      2737300 ออร์ฟ 1 (2)

      2746490 กฎหมายการศึกษา (2)

      2746492 ครูกับการพัฒนาชุมชน (2)

      2750172 การศึกษาทางเลือก (2)

      2750272 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2)

      2750273 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส (2)

      2759310 จิตวิทยาการสอนเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (2)

      3501456 ความคิดสร้างสรรค์ (3)

      3600202 โภชนาการ (2)

      3600205 การดูแลสุขภาพครอบครัว (3)

      3640202 การบริบาลทารกและเด็กก่อนวัยเรียน (2)

      3640203 การอนามัยแม่และเด็ก (2)

      3641201 การพยาบาลฉุกเฉิน (2)

      3800206 จิตวิทยาการจัดการตน (3)

      3800251 สุขภาพจิต (3)

      3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์ (2)

      3804225 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2)

      3804451 จิตวิทยาครอบครัวและชีวิต (3)

      3900260 กิจกรรมกีฬาสำหรับเด็ก (2)

      3904202 สวัสดิศึกษา (2)

  แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต


  ครูปฐมวัยในโรงเรียนของรัฐและเอกชน โรงเรียนนานาชาติ 
  เป็นเจ้าของโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
  เป็นบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เช่น ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักจัดอบรม นักพัฒนาการเด็กในหน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรและมูลนิธิต่าง     
  -
  ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านการศึกษาเกี่ยวกับเด็ก และการดูแลเด็ก

   


  ให้กำลังใจ (47)
  ติดตามนิยาย
  เก็บเข้าคอลเล็กชัน
  นิยายแฟร์ 2023

  นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  3,125 ความคิดเห็น

  ×