ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

ตอนที่ 363 :

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 24 ม.ค. 60

Kwassui Women’s University

ที่ตั้ง 1-50 Higashi-yamate-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki 850-8515

 

ก่อตั้งเมื่อปี 1879

 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

            นางาซากิเป็นเมืองเท่าที่เจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายสินค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่อดีต มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาคารเรียนสวยงาม ได้รับเลือกว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีสถานทีเรียนสวยงามมากที่สุดในญี่ปุ่น (จากหนังสือ “มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น”) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนางาซากิเป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนที่ก่อตั้งเป็นแห่งแรก ๆ ของญี่ปุ่นสามารถสร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงจำนวนมากออกสู่สังคมอย่างเช่น รัฐมนตรีคนแรกของญี่ปุ่น เป็นต้น

            มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย มีการเรียนการสอนแบบใหม่ทำให้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นนักเรียนยังเลือกลงวิชาบรรยายที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาญี่ปุ่น) อย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่น เป็นต้น การที่นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการบรรยายควบคู่กันไปได้นี้ ถือเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย

            การจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย มี 3 แบบด้วยกันคือ

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้น (6 เดือน – 1 ปี)

เจ้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติ (4 ปี)

เข้าศึกษาต่อโดนการโอนหน่วยกิต (2 ปี :: ต้องจบวิทยาลัยระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่า)

หลักสูตรที่เปิดสอน

1) หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน – 1 ปี (หลักสูตรการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

            หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นดับต้นจนถึงระดับสูง และเรียนรู้เกี่ยวกับภาษ วัฒนธรรม และสังคมญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี โดนจะเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น จนกระทั่งภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ หรือภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง รวมทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวิธีคิดแบบคนญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

            หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่น” แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนตามระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของตนเอง และในแต่ชั้นนักเรียนสามารถเรียนในหัวข้าต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างเช่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การสนทนา การเขียนเรียงความ ญี่ปุ่นศึกษา เป็นต้น

            นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดเตรียมวิชาอย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ การทำ Project ร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น อีกทั้งนอกจากวิชาข้างต้น นักเรียนยังสามารถลงเรียนวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัยได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติ :: ต้องมีความสามารถทางภาษญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป

ภาคเรียน :: แบ่งเป็นภาคเรียนเดือนเมษายน แลละเดือนตุลาคม

ค่าเล่าเรียน ::

            1) หลักสูตร 1 ปี          : 550,000 เยน

            2) หลักสูตร 6 เดือน    : 292,500 เยน

2) หลักสูตรสูตรปกติของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรสำหรับนักเรียนโอนหน่วยกิตเข้าเรียน ปี 3

            มหาวิทยาลัยสตรีคัศซุย มีทั้งหมด 4 คณะ แต่ละคณะก็จะมีสาขาวิชาแนกย่อยลงไป

 

คณะที่เปิดสอน

ภาควิชา

คณะอักษรศาสตร์

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาควิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย

ภาควิชาจิตวิทยา

คณะดุริยางศ์ศาสตร์

ภาควิชาดนตรี

หลักสูตรการศึกษาและแสดงดนตรี

หลักสูตรดนตรีบำบัด

หลักสูตรวัฒนธรรมทางดนตรี

หลักสูตรดนตรีสมัยนิยม (Popular Music)

คณะพลานามัยศาสตร์

ภาควิชาโภชนาการและสุขภาพ

ภาควิชาการวางแผนและจัดการรูปแบบชีวิต

ภาควิชาการศึกษาและพัฒนาการเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์

ภาควิชาพยาบาล

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

Http://www.kwassui.ac.jp

คณะที่เป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติก็คือ

*คณะอักษรศาสตร์

            ภาควิชาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

            ภาควิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย

- ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น

- อบรมทักษะการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่มให้แก่ชาวต่างชาติ

- การจัดการวัฒนธรรม (การวิจัยและการวางแผนด้านการตลาด)

- ภาควิชาจิตวิทยา เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาลัยและสังคม

* คณะดุริยางค์ศาสตร์ ภาควิชาดนตรี หลักสูตรดรตรีร่วมสมัยนิยม (Popular Music) หลักสูตรการแสดงดนตรี หลักสูตรวิชาออร์แกน (Organ) หลักสูตรวัฒนธรรมดนตรี

* คณะพลานามัยศาสตร์ ภาควิชาการวางแผนและการจัดการรูปแบบชีวิต

- แฟชั่น

- Product Design

- การจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

            ค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปตามละคณะ รายละเอียดดูได้ในเว็บไซต์ หรือส่งอีเมลล์ได้ที่ interrsec@keassui.ac.jp สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น นอกจากนั้นนักเรียนจากโรงเรียนสอนภาษาสามารถเข้าเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้

ที่ตั้ง :: มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย ตั้งอยู่ในเมืองนางาซากิ บนเกาะคิวชู เป็นเมืองที่อยู่สบาย สวยงาม ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลซึ่งเปรียบได้เป็นประตูติดต่อกับต่างประเทศมาตั้งแต่โบราณกาลมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนสถานที่ซึ่งมีชื่อง่า “เนินฮอลแลนด์” หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนางาซากิ บริเวณรอบ ๆ ยังปรากฏให้เห็นร่องรอบของอดีตเมื่อครั้งที่นางาซากิ ติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติ เช่น ไซน่าทาวน์ ศาลขงจื๊อ วัดจีน หมู่บ้านอาคารทรงยุโรป และสวนโกลเวอร์ ฯลฯ

            ด้วยความเป็นเมืองนางาซากิมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้ประชาชนมีนิสัยเปิดเผย และเป็นมิตรต่อคนต่างชาติมาก อีกทั้งเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่นแล้ว นางาซากิยังมีความมั่งคงกว่า ค่าครองชีพที่ต่ำกว่า จึงเป็นอีกเมืองที่นักศึกษาสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสบาย ๆ ด้วยสิ่งแวดล้อที่เอื้ออำนวยให้เรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่

หอพัก :: ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักที่ตั้งอยู่ใกล้และมีเครื่องอำนวยความสะดวกพรั่งพร้อม เป็นห้องพักคู่ คือนักเรียนต่างชาติกับนักเรียนญี่ปุ่น ทำให้มีโอกาสสร้างมิตรภาพกับคนญี่ปุ่นและค่าหอพัก (แตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปี)

ครึ่งปี : ครึ่งแรก 291,000 เยน ครึ่งหลัง 318,000 เยน (อาหารเช้า + อาหารเย็น)

หนึ่งปี : ประมาณ 609,000 เยน (อาหารเช้า + อาหารเย็น)

ค่าหอพักแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนราคาเล็กน้อย
 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

438 ความคิดเห็น