ข้อสอบ O-net สุขศึกษา ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ [Part : 1]
ตอนถัดไป

ข้อสอบ O-net สุขศึกษา ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ [Part : 1]
เกริ่นเรื่อง: ข้อสอบจริง พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์
7 ก.ค. 53 , View: 10461 , Post : 7


1.ข้อใดสำคัญน้อยที่สุดของการเป็นครอบครัวที่ดี
ก.     ความรัก
ข.     ฐานะการเงิน
ค.     การนับถือซึ่งกันและกัน
ง.     การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เฉลย       ข. ฐานะการเงิน
                ก. ผิดเพราะ ความรักคือพื้นฐานของครอบครัวที่ดี หรือถือว่ามีความสำคัญมาก ถ้าในครอบครัวมีความรักให้กันครอบครัวก็จะมีแต่ความสุข
ข. ถูกเพราะ ฐานะการเงินไม่ใช่สิ่งที่กำหนดว่าครอบครัวนั้น จะมีความอบอุ่นหรือไม่ แม้บางครอบครัวฐานะการเงินของครอบครัวจัดว่ายากจนแต่ถ้าครอบครัวนั้นมีความรัก ความเข้าใจกัน จะทำให้ครอบครัวมีความความสุขและอบอุ่นได้
ค. ผิดเพราะ การนับถือกันเป็นการบอกถึงความอ่อนน้อม ความเคารพซึ่งกันและกัน จะทำให้ครอบครัวนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ทะเลาะกัน ผิดใจกัน
ง. ผิดเพราะ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ครอบครัวมีความสามัคคี มีความเข้าอกเข้าใจกัน ทำให้คนในครอบครัวจะช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่การสั่งหรือบังคับ

โดย
: น.ส. ฐิตารีย์    จันต๊ะนาเขต   ม.4/1 เลขที่ 22
2.   การกระทำใดไม่ใช่การแสดงความเอื้ออาทร
ก. พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน
ข. พาเพื่อนไปห้องพยาบาล
ค.ให้เพื่อนยืมเงิน
ง. จดการบ้านให้เพื่อน
 เฉลย    ก. พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน
ก. ถูกเพราะ พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน เพราะวัยรุ่นไม่ควรเที่ยวกลางคืน เป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง มีโอกาสถูกล่อลวงไปข่มขืนหรือติดยาเสพติดได้ง่าย
            ข. ผิดเพราะ  พาเพื่อนไปห้องพยาบาลเป็นการแสดงความเอื้ออาทรอย่างหนึ่ง เมื่อเพื่อนไม่สบาย
ค. ผิดเพราะ ให้เพื่อนยืมเงิน เป็นการแสดงความเอื้ออาทรเช่นกัน เมื่อยามที่เพื่อนขัดสนและจำเป็นจริงๆ
ง. ผิดเพราะ จดการบ้านให้เพื่อน ไม่ใช่การให้เพื่อนลอกการบ้าน ก็เป็นการแสดงความเอื้ออาทรเช่นกัน

โดย
: น.ส. ภัทรกร เตชนันท์ ม.4/1 เลขที่ 31

3.  โปรตีนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในร่างกาย เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ โปรตีนเกิดจาองค์ประกอบย่อยๆ ที่เรียกว่าอะไร และสามารถแบ่งได้เป็นกี่กลุ่ม
             ก. กรดแลคติก แบ่งได้ 2 กลุ่ม
             ข. กลูโคส แบ่งได้ 4 กลุ่ม
             ค. เอนไซม์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม
             ง. กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม
เฉลย    ง. เพราะ มาจาก กรดอะมิโน ซึ่งแบ่งได้เป็น อะมิโนจำเป็น และ อะมิโนไม่จำเป็น
              ก. ผิดเพราะ      (จากข้อ1)
              ข. ผิดเพราะ       (จากข้อ1)
              ค. ผิดเพราะ       (จากข้อ1)
              ง. ถูกเพราะ มาจาก กรดอะมิโน ซึ่งแบ่งได้เป็น อะมิโนจำเป็น และ อะมิโนไม่จำเป็น

โดย
: น.ส.
ปาณิสรา  พูลคล้าย  ม.4/1 เลขที่ 48

4. จงพิจารณาว่าบุคคลใดจัดว่าเป็นคนอ้วน
ก. ชายอายุ 12 ปี น้ำหนัก 35 กิโลกรัม สูง 133 เซนติเมตร
ข. หญิงอายุ 14 ปี น้ำหนัก 50 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร
ค. หญิงอายุ 35 ปี น้ำหนัก 75 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร
ง. ชายอายุ 50 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม สูง 171 เซนติเมตร
เฉลย   ค. หญิงอายุ 35 ปี น้ำหนัก 75 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร
ในวงการแพทย์นิยมใช้ค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ในการประเมินมากกว่า โดยมีสูตรจำนวน   ดังนี้
                                                                      น้ำหนักตัว(กิโลกรัม)
                                BMI      =         --------------------                    
                                                           ส่วนสูงยกกำลังสอง (เมตร)                                                                      
มีเกณฑ์การเปรียบเทียบดังนี้
                                ค่าที่ได้ น้อยกว่า 18.5                                แสดงว่า ผอม
                        ระหว่าง 18.5-24.9                     แสดงว่า ปรกติ
                                ระหว่าง 25.0-29.9                     แสดงว่า น้ำหนักเกิน
                                ระหว่าง 30.0-39.9                     แสดงว่า อ้วน
                        มากกว่า 40                               แสดงว่า อันตราย
. ชายอายุ 12 ปี น้ำหนัก 35 กิโลกรัม สูง 133 เซนติเมตร
ผิดเพราะ  BMI = 19.7 แสดงว่า ปรกติ
. หญิงอายุ 14 ปี น้ำหนัก 50 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร
ผิดเพราะ BMI = 22.2 แสดงว่า น้ำหนักเกิน แต่ไม่อ้วน
. หญิงอายุ 35 ปี น้ำหนัก 75 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร
ถูกเพราะ BMI = 33.3 แสดงว่า อ้วน
 
. ชายอายุ 50 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม สูง 171 เซนติเมตร
ผิดเพราะ BMI = 24 แสดงว่า น้ำหนักเกิน แต่ไม่อ้วน

โดย
: นส.ขวัญกมล เรืองโรจน์ ม.4/1 เลขที่ 16

5.   การดูแลสุขภาพตนเองในยามปกติ ควรดำเนินการอย่างไร
ก. สมศรี กินยาตามแพทย์สั่ง
ข. สมชาย ออกกำลังกายเกือบทุกวัน
ค. สมควร เดินกลับบ้านเพื่อประหยัดพลังงานน้ำมัน
ง. สมหญิง ดื่มน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นเมื่อสงสัยว่าตนเองเป็นหวัด
เฉลย   ข. สมชาย ออกกำลังกายเกือบทุกวัน
ก. สมศรี กินยาตามแพทย์สั่ง
ผิดเพราะ การกินยาตามที่แพทย์สั่งถือว่าเป็นการดูแลตัวเองยามเมื่อเจ็บป่วยไม่ใช่เป็นการดูแลตนเองยามปกติ
ข. สมชาย ออกกำลังกายเกือบทุกวัน
ถูกเพราะ การออกกำลังกายเกือบทุกวันเป็นการดูแลตนเองยามเมื่อปกติเพื่อให้ตนเองไม่เจ็บป่วยและมีสุขภาพแข็งแรง
ค. สมควร เดินกลับบ้านเพื่อประหยัดพลังงานน้ำมัน
ผิดเพราะ เป็นการกระทำเพื่อประหยัดน้ำมัน ไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
ง. สมหญิง ดื่มน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นเมื่อสงสัยว่าตนเองเป็นหวัด
ผิดเพราะ เป็นการดูแล้วตนเองเมื่อรู้ว่าตนเองเจ็บป่วย

โดย
: นส.ชนนิกานต์ ชูเสน ม.4/1 เลขที่ 21

6. ข้อใดแสดงถึงจำนวนนักกีฬาที่ถูกตามชนิดกีฬา
                ก. วอลเลย์บอล 5 คน
                ข. บาสเกตบอล 6 คน
                ค. ฟุตบอล 11 คน
                ง. แฮนด์บอล 12 คน
เฉลย ค. ฟุตบอล 11 คน
ก.        ผิดเพราะ ตามกติกาจำนวนผู้เล่นวอลเลย์บอลมี 6 คน
ข.        ผิดเพราะ ตามกติกาจำนวนผู้เล่นบาสเกตบอลมี 5 คน
ค.        ถูกเพราะ ตามกติกาจำนวนผู้เล่นฟุตบอลมี 11 คน
ง.        ผิดเพราะ ตามกติกาจำนวนผู้เล่นแฮนด์บอลมี 7 คน

โดย
: น.ส.ชนมนันท์   ขันธวุฒิ   ม.4/1 เลขที่ 19

7. 
หลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องที่สุดสำหรับบุคคลที่มีสุขภาพปกติได้แก่ข้อใด
. ออกกำลังกาย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที
. ออกกำลังกาย 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ครั้งละ 60 นาที
. ออกกำลังกาย 7 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ครั้งละ 90 นาที
. ออกกำลังกายวันเว้นวัน ครั้งละ 120 นาที
เฉลย  ก. ออกกำลังกาย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที
ก.         ถูกเพราะ  โดยปกติแล้วการออกออกกำลังกายด้วยความแรงระดับปานกลาง (เหมาะสำหรับบุคคลที่มีสุขภาพปกติ) จากการอ้างอิงถึงทางกรมอนามัยได้นำการออกกำลังกายมาเป็นข้อแนะนำเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยแนะนำให้คนไทยทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน วันละ 30 นาที ซึ่งข้อ 1 ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ข.          ผิดเพราะ จากข้อ 2 ได้ระบุว่า 5 สัปดาห์ก็จริง แต่ระยะเวลาเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็ถือว่า เป็นการออกกำลังกายที่มากเกินไปสำหรับเกณฑ์การออกกำลังกายของบุคคลที่มีสุขภาพปกติ
ค.        และ ง. ผิดเพราะ เป็นการออกกำลังกายที่มากเกินไปสำหรับเกณฑ์การออกกำลังกายของบุคคลที่มีสุขภาพปกติ

โดย
: น.ส. ชนากานต์ ไวจะมี เลขที่ 20 ม.4/1

8. สายด่วนบริโภคคือข้อใด
ก. 1616
ข. 1669
ค. 1515
ง. 1556
เฉลย  ง. 1556
. 1616 เพราะไม่เป็นเบอร์โทรสายด่วนใดเลย
.1669 เพราะเป็นเบอร์โทรหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร
. 1515 เพราะไม่เป็นเบอร์โทรสายด่วนใดเลย
ง. 1556 เพราะเป็นเบอร์โทรสายด่วนบริโภค

โดย
: นาย ปัญญาฤทธิ์ กิจสุวรรณ์ ม.4/1 เลขที่ 10

9. ยาในข้อใดจัดเป็นกลุ่มยาที่ใช้ภายนอกทั้งหมด
. คาลาไมน์ น้ำมันระกำ ยาแก้แพ้
. พาราเซตามอล โซดามิ้นท์ คาลาไมน์
. น้ำยาล้างตา คาลาไมล์ แอลกอฮอล์เช็ดแผล
. ผงน้ำตาลเกลือแร่ น้ำมันระกำ โซดามิ้นท์
เฉลย  ค. น้ำยาล้างตา คาลาไมล์ แอลกอฮอล์เช็ดแผล
ก. ผิด เพราะ ยาแก้แพ้เป็นยาใช้ภายใน
ข. ผิด เพราะ พาราเซตามอลและโซดามิ้นท์เป็นยาใช้ภายใน
. ถูก เพราะ ยาทั้งสามชนิดต่างก็เป็นยาใช้ภายนอก
ง. ผิด เพราะ ผงน้ำตาลเกลือแร่และโซดามิ้นเป็นยาใช้ภายใน

โดย
: น.ส. พิมพ์ทิพย์ พสุธา ม.4/1  เลขที่ 29

10. ข้อใดที่การตรวจสอบและการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตจะไม่ได้ผลดี
ก. ผู้ประเมินเลือกคำตอบที่เห็นว่าถูกต้อง
ข. ผู้ประเมินตอบตามความเป็นจริง
ค. ผู้ประเมินปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตอบ
ง. ผู้ประเมินให้ความร่วมมือตอบทุกข้อ
เฉลย ก. ผู้ประเมินเลือกคำตอบที่เห็นว่าถูกต้อง
            ก. ถูกเพราะ ผู้ประเมินไม่ควรประเมินจากความเห็นส่วนตัว ต้องประเมินตามความเป็นจริง
ข. ผิดเพราะ ผู้ประเมินตอบตามความเป็นจริงย่อมเป็นผลดีในการประเมินอยู่แล้ว
            ค. ผิดเพราะ ผู้ประเมินได้รับคำปรึกษามาก่อนทำให้มีแนวทางในการประเมินอย่างถูกต้อง
ง. ผิดเพราะ ผู้ประเมินตอบแบบประเมินทุกข้อจึงทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

โดย
: นายพิริยะ   ปิยะรัตน์   ม.4/1 เลขที่6

แฟนคลับ [1]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ฉลาดกันจัง เด็กทำเองหลอฮะ
  8 ก.ค. 53 / 21:25

  2 พิเจค บอกว่า :
  ขอบคุณมากๆ
  11 พ.ค. 56 / 20:53

  3 บอกว่า :
  ้ด้ดะก้กกพเะกเกพเกเก
  8 ส.ค. 56 / 17:35

  4 บอกว่า :
  ะัด้้้ดะ้ะ้เดะ
  8 ส.ค. 56 / 17:36

  5 บอกว่า :
  ชอบมากเลยค่ะ
  19 ส.ค. 56 / 10:41

  6 มอส บอกว่า :
  ข้อมูลสุดยอดมากเลยครับ
  30 ต.ค. 56 / 18:44

  7 เฟิร์น บอกว่า :
  เยี่ยมมากเลยค่ะ
  8 ก.ย. 57 / 13:22

  1

  ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  7
  Comments
  25
  Fanclub
  1


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog