เวียงวัง

ตอนที่ 187 : พระเจ้าลูกยาเธอ

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 461
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    15 เม.ย. 53

    พระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ ๑ ที่ปรากฏพระนามในจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๒ ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตนั้น ปรากฏอยู่ ๔ พระองค์ คือ

            พระเจ้าน้อยยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ (พระองค์เจ้าอรุโณทัย) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ์ (พระองค์เจ้าอภัยทัต) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (พระองค์เจ้าฉัตร) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นรักษ์รณเรศ (พระองค์เจ้าไกรสร)

            ทั้ง ๔ พระองค์ มีพระนามผูกอยู่ในคำกลอนบาทแรก ที่ว่ากันว่า เป็นกลอนพระนาม ‘ลูกรัก’ ในรัชกาลที่ ๑ คล้องจองกันดังนี้

            อรุโณทัย อภัยทัต ฉัตร ไกรสร
            สุริยวงศ์ สุริยา ดารากร
            ศศิธร คันธรส วาสุกรี
            สุทัศน์ อุบล มณฑา
            ดวงสุดา ดวงจักร มณีศรี
            ธิดา กุณฑล ฉิมพลี
            กระษัตรี จงกล สุภาธร

            พระนามเหล่านี้ มิได้เรียงตามพระชันษา น่าประหลาดใจตรงที่ว่า พระองค์เจ้า ๔ พระองค์ในบาทแรกนั้น ถึงรัชกาลที่ ๒ ปรากฏว่าทรงได้รับตำแหน่งสำคัญๆกันทุกพระองค์

            เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกแล้ว จึงได้ทรงมีพระสนมบาทบริจาริกา และทรงมีพระราชโอรส ประสูติใน พ.ศ.๒๓๒๖ (ครองราชย์ พ.ศ.๒๓๒๕) พระองค์หนึ่ง คือ พระองค์เจ้าทับทิม ประสูติ พ.ศ.๒๓๒๘ สองพระองค์ คือ พระองค์เจ้าอรุโณทัย  และพระองค์เจ้าอภัยทัต

            พระองค์เจ้าทับทิม นั้น จดไว้แต่เพียงว่า เจ้าจอมมารดา ชื่อจันทา แต่เจ้าจอมมารดาเป็นธิดาของท่านผู้ใดไม่ปรากฏ สันนิษฐานกันว่า คงจะมิใช่พระราชโอรสโปรดปราน เพราะแม้เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ก็มิได้โปรดฯให้ทรงกรม ทรงข้ามไปตั้งพระองค์เจ้าอรุโณทัย และพระองค์เจ้าอภัยทัต

            และเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ เพียงสองพระองค์เท่านั้นที่ได้ทรงกรมในรัชกาล สมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อพระชันษา ๒๒ (ทรงกรม พ.ศ.๒๓๕๐)

            หรืออีกนัยหนึ่ง พระเกียรติยศ และความทรงโปรดปรานนั้น น่าจะขึ้นอยู่กับเจ้าจอมมารดาด้วย

            อันพระองค์เจ้าอรุโณทัย นั้น เจ้าจอมมารดาชื่อนุ้ยใหญ่ เป็นธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) ส่วน พระองค์เจ้าอภัยทัต เจ้าจอมมารดา ชื่อน้อยแก้ว เป็นธิดาของพระยาจักรี เมืองนครศรีธรรมราช สมัยธนบุรี ขณะที่เมืองนครศรีธรรมราช มีศักดิ์ศรีเป็นเมืองประเทศราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงยกย่องเจ้านครฯ ให้เป็น “พระเจ้านครศรีธรรมราช” แม้ในรัชกาลที่ ๑ จะทรงลดเกียรติยศ เมืองนครศรีธรรมราช จากนครเจ้าประเทศราช ลงเป็นหัวเมืองชั้นเอก เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ก็ยังมีบรรดาศักดิ์สูงอยู่ระหว่างอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดี คือ ต่ำกว่าอัครมหาเสนาบดี ทว่าสูงกว่าเสนาบดีทั่วไป

            ตรงนี้ขอเล่าแทรกเรื่องการปกครองในส่วนภูมิภาค สมัยยังมีหัวเมือง พอได้ทราบเป็นสังเขป

            คือแต่เดิมมา หัวเมืองในส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นเอก หัวเมืองชั้นโท และตรี จัตวา ลงไปตามลำดับ

            และยังมีเมืองพระยามหานคร หรือประเทศราชอีกด้วย

ถนนตลาดเมืองสงขลา
พ.ศ.๒๔๒๗ (เห็นตึกแบบจีน
แทรกอยู่ระหว่างบ้านเรือน
และห้องแถวมุงจาก)

ถนนสายเดียวกัน พ.ศ.๒๔๖๗

            เว้นแต่หัวเมืองชั้นจัตวาหรือหัวเมืองชั้นในรอบๆราชธานีเท่านั้น ที่อยู่ในอำนาจปกครองโดยตรงของเสนาบดีในราชธานี

            ส่วนหัวเมืองชั้นเอก โท ตรี นั้น มีเจ้าเมืองและมีเมืองขึ้นอยู่ในอำนาจปกครองมากน้อยตามชั้น เช่นนครศรีธรรมราช มีอำนาจปกครอง ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงเมืองพัทลุง เป็นต้น

            หัวเมืองชั้นเอกนี้ แต่ในรัชกาลที่ ๑ และ ๒ มีเพียง ๒ เมือง คือ เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองพิษณุโลก เป็นเมืองหน้าด่านทางใต้และทางเหนือ

            ต่อมาในรัชกาลที่ ๓ จึงโปรดให้เพิ่มเมืองนครราชสีมาเป็นหัวเมืองชั้นเอก ทางด้านตะวันออกขึ้นอีกเมืองหนึ่ง

            ไหนๆเล่าเรื่องเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว ขอเลี้ยวเลยออกไปอีกสักนิด คือเมืองสงขลานั้น แต่เดิมเป็นเมืองขึ้นอยู่ในความปกครองของนครศรีธรรมราช ต่อมาพระยาสงขลา มีความชอบปราบสลัดที่เข้ามาชักชวนพระยาปัตตานีให้เป็นขบถ รวมทั้งเวลานั้นพระยาสงขลา และเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช  (พัฒน์) เกิดเป็นอริกันขึ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงโปรดฯให้แยกเมืองสงขลาออกมาจากนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นเมืองชั้นโท ตั้งพระยาสงขลา (บุญฮุย หรือ บุนหุ้ย) เป็นเจ้าพระยาพิไชยคีรี (บุญฮุย)

            แล้วโปรดฯให้เมืองสงขลา กำกับหัวเมืองแขกข้างทะเลใน คือเมืองตรังกานู และเมืองปัตตานี ส่วนเมืองนครศรีธรรมราช คงกำกับดูแลเมืองไทรบุรี และเมืองปลิสไปตามเดิม อันเป็นพระราชวิเทโศบายให้ถ่วงดุลอำนาจกันประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งทรงพระราชดำริว่า เมืองนครศรีธรรมราชเมืองเดียว กำกับดูแลถึง ๔ เมืองนั้น หากมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็จะไม่ทันราชการ

            ย้อนกลับมาพูดถึงพระราชโอรส อีกสองพระองค์ “อรุโณทัย อภัยทัต ฉัตร ไกรสร

            คือ พระองค์เจ้าฉัตร และพระองค์เจ้าไกรสร

            พระองค์เจ้าฉัตร ประสูติ พ.ศ.๒๓๓๓

            พระองค์เจ้าไกรสร ประสูติ พ.ศ.๒๓๓๔ เมื่อพระพี่ยาทั้งสองได้ทรงกรม พระชันษา ๑๗ และ ๑๖ ตามลำดับ

            เจ้าจอมมารดาของพระองค์เจ้าฉัตร คือ เจ้าจอมมารดาตานี เจ้าจอมมารดาตานี เป็นธิดาเจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค) ต้นสกุล ‘บุนนาค’ พระสหายเก่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่เป็นธิดาอันเกิดจากท่านลิ้มภรรยาเดิม มิใช่ธิดาของเจ้าคุณพระราชสัมพันธ์นวล แม้กระนั้นก็อาจนับได้ว่าเป็นวงศาคณาญาติทางฝ่าย สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี สมเด็จพระเชษฐภคินีของเจ้าคุณพระราชสัมพันธ์นวล

            เจ้าคุณจอมมารดาตานี จึงมีฐานะเป็นพี่สาวของเจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ) และพระยาศรีพิพัฒน์ (ทัต) ผู้ซึ่งต่อมาคือ สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่-องค์น้อย ในรัชกาลที่ ๔

            พระองค์เจ้าฉัตร จึงนับว่าเป็นพระราชโอรสที่เจ้าจอมมารดามีบารมีอยู่ไม่น้อย และคงจะมีข้าคนบริวารขึ้นอยู่ในกรมเป็นอันมาก เช่นเดียวกัน พระองค์เจ้าอรุโณทัย

            พระองค์เจ้าฉัตร ได้ทรงกรมในรัชกาลที่ ๒ เป็น กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (พ.ศ.๒๓๕๙) พระชันษา ๒๖

            ส่วนพระองค์เจ้าไกรสร นั้น ร่วนเจ้าจอมมารดาเดียวกันกับ พระองค์เจ้าอภัยทัต (กรมหมื่นเทพพลภักดิ์) คือเจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว

            ได้ทรงกรมในรัชกาลที่ ๒ คราวเดียวกันกับกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ เป็น กรมหมื่นรักษ์รณเรศ พระชันษา ๒๕

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

34 ความคิดเห็น