สวัสดีผู้เยี่ยมชม [ เข้าระบบ | สมัครสมาชิก ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
นิยาย นักเขียน
เข้าสู่ My.iD Control | สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ | กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ปัญหารูปภาพหาย | ค้นหาบทความแบบ Browse |   ค้นหาแบบ search! > ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : NSRC ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC
My.iD: https://my.dek-d.com/babura
< Review/Vote > Rating : 100% [ 2 mem(s) ]
This month views : 279 Overall : 41,041
769 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 101 คน ]
แนะนำเรื่องแบบย่อๆ
ใครที่อยากเป็นพยาบาล... ที่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นะจ๊ะ ^_______^"
ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
          สวัสดีจ้า  ทักทายสำหรับคนที่เข้ามาดูเนอะ  ก็อยากแบ่งปันความรู้  ประสบการณ์  แนะแนวๆอะไรประมาณนี้  น้องคนไหนสนใจอยากจะเข้าที่นี่ก็โพสถามๆมาได้นะ  จะตอบให้(ถ้ารู้  555+ ล้อเล่นๆ)  แล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงสอบหรืองานยุ่งก็อาจจะมาตอบให้ช้านิดนึงเนอะ ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ก่อนนะจ๊ะ   แล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรใหม่จะมาอัพเดทให้เรื่อยๆเนอะ " หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต "  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                       Bachelor of Nursing Science Program
 

2. ชื่อปริญญา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
                     Bachelor of Nursing Scienc
                     ชื่อย่อปริญญา พย..
                      B.N.S.
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
        วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  สถานศึกษาสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

4. ปรัชญาของหลักสูตร

         วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่บุคคลทุกกลุ่มวัย ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนทั้งใน
ภาวะปกติและเจ็บป่วย  เป็นการจัดระบบการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การดูแลรักษา และ
การฟื้นฟูสภาพ   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

         หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้  เป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ที่ผสมผสานความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาทั่วไป  สาขาวิชาชีพการพยาบาล
และสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย ความต้องการของสังคม และสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง

         ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมได้ทุกระดับของบริการ
สาธารณสุข โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย   สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  มีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอ รวมทั้งปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้รับบริการต่อสังคม ต่อวิชาชีพและประเทศชาติ
 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บัณฑิตพยาบาลจะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

       1. มีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       2. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ  ชนชั้น  ลัทธิ 
ศาสนา  หรือความคิดเห็นทางการเมือง                           
       3. ปฏิบัติการพยาบาลได้ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การดูแลรักษาการฟื้นฟูสภาพ  และการรักษาโรคเบื้องต้น  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
     4. วางแผน บริหารจัดการ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามสงครามและภัยพิบัติสาธารณะ
     5. ประยุกต์ใช้วิทยาการ  เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาตะวันออก ในการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก
     6. ร่วมมือในการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งด้านการปฏิบัติการพยาบาล  ด้านการบริการจัดการ  และด้านการ
ศึกษาพยาบาล

     7. เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
     8. มีความเป็นผู้นำ  มีวิจารณญาณ  สามารถบริหารจัดการตนเอง  บริหารจัดการทางการพยาบาลและบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
  
      9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะในการใช้ภาษา  สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

6. ระบบการศึกษา 
        ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา  คือ  ภาคการศึกษาต้นภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก  1  ภาคก็ได้  ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ  6  สัปดาห์
 

7. ระยะเวลาการศึกษา 
        เป็นหลักสูตร  ปี. มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  ภาคการศึกษา  และไม่เกิน  16  ภาคการศึกษา

8. จำนวนหน่วยกิตรวม      
        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
- โครงสร้างหลักสูตร

         โครงสร้างหลักสูตรแบ่งหมวดวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาภาษา 14 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต

     ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
          -กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิต
          -กลุ่มวิชาชีพ 77 หน่วยกิต

     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

  

ใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ www.trcn.ac.th  นะจ๊ะชอบมาก! ทำไงดี

บอกต่อ ๆ กัน
URL\Link สำหรับเข้ามาอ่านหน้านี้
Embed Code สำหรับนำหน้านี้ไปแปะ
ส่งหรือเก็บบทความ ผ่านช่องทางอื่นๆ

Hi5Hi5
คำวิจารณ์ของเรื่องนี้ วิจารณ์บ้าง
 • ยังไม่มีคำวิจารณ์ของเรื่องนี้


ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


คำสั่ง บันทึกบทความเป็น Favorite   ค้นหาบทความ   เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม   กฏเกณฑ์การใช้งาน
เลือกอ่านตอนต่างๆ - อัพเดท 11 ต.ค. 61 / 19:20

ตอนที่ ชื่อตอน วันที่ลง
1ด่วน!! ขณะนี้วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้เปิดรับนักศึกษาปี 59 แล้วจ้า10 พ.ย. 58
2กาชาดขอแนะนำตัวจ้า10 พ.ย. 58
3มาดูภาพบรรยากาศภายในวิทยาลัยกันดีกว่า29 ส.ค. 53
4มาม๊ะ ๆ มาดูการแต่งกายของเด็กกาชาดกันมั่ง17 มิ.ย. 54
5เชิญจ้า.. ชมบรรยากาศการรับน้องเมื่อปีที่ผ่านมาจ้า29 ส.ค. 53
6ภาพกีฬาพยาบาลที่ผ่านๆมาจ้าาา...17 พ.ค. 54
7พิธีรับหมวกจ้า31 ต.ค. 54
8ชุดพิธีการ สบายๆสไตล์ RC...17 มิ.ย. 54
9กาชาด เจ๊อะ!! อัคคีภัย...19 พ.ย. 53
10กฎเหล็กๆหินๆที่ใครๆก็อยากรู้...ใช่มั้ยยย ^__^12 พ.ย. 56
11การสอบสัมภาษณ์เป็นไงน้อ...9 ธ.ค. 53
12ปี 1 เรียนอะไรกันบ้างน้อ....4 เม.ย. 58
13หลักการกาชาด!!28 เม.ย. 54
14หน่วยงานภายในของสภากาชาดไทย มีอะไรบ้างน้อ...31 ต.ค. 54
15ภาพบรรยากาศรับน้องปี 54 จ้า หรือ RC'100 ^ ^10 ต.ค. 54
16งานคืนสุขฯ ณ ฝั่งจุฬาฯ ค๊าา17 มี.ค. 55
17เรียนพยาบาล..ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะค๊ะ..มาดูปี 2 กันมั่ง เขาเรียนอะไรกันบ้าง!!!!10 พ.ย. 58
18ตีแผ่...วงเวียนชีวิต ..นศพ.ปี2 ขึ้นตึก!! ^^10 พ.ย. 58
19เชิญชมวีดีทัศน์ กาชาดเพื่อคุณ...โรงเรียนการพยาบาลแห่งแรก11 มิ.ย. 55
20วิวัฒนาการชุดพยาบาล กาชาดสยาม25 ต.ค. 55
21งานจุฬาวิชาการ ปี 255516 พ.ย. 55
22กีฬาสถาบันพยาบาล ปี 55 จ้า15 ม.ค. 56
23ชมภาพรำลึกวันวาน สมัยเนิ่นนานมาแล้ว ^^15 ม.ค. 56
24งานเลี้ยงปีใหม่+กีฬาสีเล็กๆในบ้านเรา ^^15 ม.ค. 56
25เก็บตก!! งานลอยกระทงที่ร่วมกับฝั่งจุฬาฯค่ะ15 ม.ค. 56
26วันพยาบาลแห่งชาติ 255623 ต.ค. 56
27ค่ายสานฝันสู่พยาบาลกาชาด ^^7 ม.ค. 57
28ปี 3!!!! ปีปราบเซียนนนน ^^27 มิ.ย. 57
29Come back ละจ้ะ14 ม.ค. 61
30ปี 4 เอาละหว่า ใกล้แล้วฮึ้บๆ10 ต.ค. 61
31สอบสภา..ได้ยินก็หนาวเหน็บ??11 ต.ค. 61

ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


  ค้นหาบทความ   เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม / Vote ผิดปกติที่ writer@dek-d.com

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ NSRC จากทั้งหมด 1 บทความ
เรื่อง หมวด ตอน คนเข้าชม โพสท์ คะแนน อัพเดท
641692. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat 31 267/41029 769 100% 11 ต.ค. 61
คำนิยม Top 3

ยังไม่มีคำนิยม
คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มคำนิยม
คำนิยมล่าสุด
 

ยังไม่มีคำนิยม
คลิกที่นี่เพื่อเขียนคำนิยม
 
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>
ความคิดเห็นที่ 769(จากตอนที่ 29)
ตามด้วยคนนน
PS.  อะไรๆก็ "IyaIya"
Name : IyaIya < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ IyaIya [ IP : 1.4.245.169 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 31 สิงหาคม 2561 / 22:48
 • ความคิดเห็นที่ 769-1 (จากตอนที่ 29)
  ขอบคุณมากๆค่ะที่คอยติดตาม ไม่คิดว่าจะยังมีคนตามอยู่ หายไปนานมากเลยค่ะ
  Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 171.7.113.66 ]
  ส่งข้อความลับ
  วันที่:10 ตุลาคม 2561 / 21:09
ความคิดเห็นที่ 768(จากตอนที่ 29)
ตามค่าาา
Name : Do you remember? < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Do you remember? [ IP : 182.232.52.71 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 18 มกราคม 2561 / 23:38
ความคิดเห็นที่ 767(จากตอนที่ 10)
มีลูกเเล้วเรียนได้ไหมคะ อยากเรียนมากเลยค่ะ
Name : Yururi [ IP : 182.232.81.151 ]

วันที่: 13 กันยายน 2560 / 11:39
 • ความคิดเห็นที่ 767-1
  ขออภัยที่มาตอบช้ามากๆเลยนะคะ ตรงนี้ไม่แน่ใจค่ะ อาจจะไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในข้อคุณสมบัติว่า สถานภาพโสดค่ะ
  Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 223.24.65.78 ]
  ส่งข้อความลับ
  วันที่:14 มกราคม 2561 / 16:26
ความคิดเห็นที่ 766(จากตอนที่ 4)
เสื้อนศกับกระโปรงใส่เหมือนของจุฬาใช่มั้ยคะ ต่างตรงที่เข็ม กระดุม แล้วก็หัวเข็มขัดใช่มั้ยเอ่ย
Name : Doublep [ IP : 171.5.6.198 ]

วันที่: 21 มีนาคม 2560 / 00:27
 • ความคิดเห็นที่ 766-1
  ใส่เหมือนกันค่ะ ตามที่คุณ doublep เข้าใจเลยค่ะ ^^ ขออภัยที่เข้ามาช้ามากๆค่ะ มีปัญหาการล็อกอิน และติดงานมากค่ะ
  Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 223.24.65.78 ]
  ส่งข้อความลับ
  วันที่:14 มกราคม 2561 / 16:27
ความคิดเห็นที่ 765(จากตอนที่ 10)
เครื่องแบบชุดนักศึกษาพยาบาล ใช้กระดุมแบบไหนคะ แล้วหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ

ช่วยตอบหน่อยน้าาา ขอบคุณค่า
Name : Doublep [ IP : 171.5.6.198 ]

วันที่: 21 มีนาคม 2560 / 00:20
ความคิดเห็นที่ 764
พี่ครับ ผู้ชายต้องอยู่หอไหมครับ
Name : gamekidkub < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ gamekidkub [ IP : 27.55.131.164 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 26 มกราคม 2560 / 13:52
 • ความคิดเห็นที่ 764-1
  ตอนนี้ทั้งนักศึกษาปี1ทั้งหญิงและชาย อยู่หอนอกหมดค่ะ #ขออภัยที่ตอบช้ามากๆค่ะ ติดงานมากเลยช่วงนี้ค่ะ
  Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 223.24.65.78 ]
  ส่งข้อความลับ
  วันที่:14 มกราคม 2561 / 16:29
ความคิดเห็นที่ 763(จากตอนที่ 26)
อยากเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ในสภากาชาดแต่ต้องรอหลายปีเลยเพราะอายุ 9 ปีอยุ่เลยค่ะ
Name : aayt2545 < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ aayt2545 [ IP : 118.173.23.17 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 6 ตุลาคม 2559 / 17:35
ความคิดเห็นที่ 762
พี่คะ ตามเงื่อนไขคุณสมบัติทั่วไปข้อที่ 6 อ่ะค่ะ ที่บอกว่า ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาตามโควต้าหรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษาที่ทำการคัดเลือกสำหรับปีนั้นๆ ตรงนี้แสดงว่าเราต้องยังไม่มีที่เรียนที่อื่นเลยใช่มั้ยคะตอนสมัคร แล้วถ้าสมัครไปแล้วเราได้รับคัดเลือกจากมหาลัยอื่นด้วยเรายังจะมีสิทธิ์คัดเลือกเป็นนักศึกษาเรียนพยาบาลกาชาดอยู่มั้ยคะ
PS.  เส้นทางของฉัน.. มีฉันเพียงคนเดียว..
Name : Kotton_p < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Kotton_p [ IP : 49.229.56.135 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 9 กรกฎาคม 2559 / 16:14
ความคิดเห็นที่ 761(จากตอนที่ 1)
พี่คะ ถ้าเป็นเด็กแอดจะได้รับทุนไหมคะ อยากรู้จริงๆค่ะ
Name : milk [ IP : 182.52.33.11 ]

วันที่: 31 พฤษภาคม 2559 / 21:54
ความคิดเห็นที่ 760(จากตอนที่ 10)
พยาบาลสภากาชาด ไว้ผมหน้าม้าได้รึป่าวคะ หรือว่าต้องเปิดเหม่งเท่านั้นอะคะ
Name : ลูกแพร [ IP : 49.49.243.84 ]

วันที่: 25 มีนาคม 2559 / 00:44
ความคิดเห็นที่ 759(จากตอนที่ 11)
ถึงน้อง คห.758 นะคะ
  พี่บอกตามตรง สำหรับคนที่ไม่ได้อยากเรียนหรือสนใจในวิชาชีพนี้ ค่อนข้างทำใจยากนะคะ
ทั้งในเรื่องเรียน สังคม การทำงาน น้องลองทบทวนใหม่นะคะ ชีวิตเป็นของน้อง
อนาคตก็เป็นของน้อง การเชื่อฟังพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่ดี พี่เข้าใจ แต่วิชาชีพนี้ ถ้าใจไม่รักสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนงานอื่นทำอยู่ดี
พี่เห็นมาเยอะค่ะ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใช้ความอดทนค่อนข้างมาก ความกดดันค่อนข้างเยอะ ไม่นับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเจอ
หาอนาคต หาสิ่งที่ตนเองสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะคะ แต่ถ้าตัดสินใจไปแล้ว ก็ยอมรับและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะ 
Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 125.24.62.144 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2559 / 16:19
 • ความคิดเห็นที่ 759-1 (จากตอนที่ 11)
  สุดท้ายก็สัมไม่ผ่านค่ะ รู้สึกว่าดีแล้ว อย่างน้อยก็ไม่ได้เข้าไปเพราะใจไม่ได้รัก คนไปสัมด้วยกันอยากได้ก็เยอะมาก เห็นว่าถ้าลาออกนี่ชดใช้ทุนบานเลยค่ะ วันไปสอบสัมอาจารย์ก็พูดเตือนๆ ไว้

  ตอนนี้หนูกลายเป็นเด็กแอดเต็มตัวแล้วค่ะ ^^
  PS.  Easier said than done. #พูดง่ายกว่าทำ
  Name : Gifuto: < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Gifuto: [ IP : 27.55.111.140 ]
  ส่งข้อความลับ
  วันที่:16 มีนาคม 2559 / 13:40
ความคิดเห็นที่ 758(จากตอนที่ 11)
ปีนี้หนูมีสิทธิ์สัมค่ะ รับ 132 เรียกสัม 580 แน่ะ รอบรับตรง

แม่หนูอยากให้หนูเรียนมากเลย ทำไมอยากให้รีบติดไม่รู้...หนูไม่แน่ใจว่าอยากเรียนรึเปล่า แต่ลึกๆ หนูมุ่งครูมากกว่า จะคุยกับแม่ไงดีคะ ทำไงก็ทะเลาะกัน นี่จะสัมแล้วแอบหวังลึกๆ ว่าอย่าติดเลย TT แต่หนูก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะ
PS.  Easier said than done. #พูดง่ายกว่าทำ
Name : Gifuto: < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Gifuto: [ IP : 27.55.6.113 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 31 มกราคม 2559 / 15:52
ความคิดเห็นที่ 757(จากตอนที่ 1)
อยากทราบว่ากรอกใบสมัครอ่ะคะ มีเเค่เกรด 5 เทอม เเต่มันมีให้กรอกเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เราต้องทำยังไงค่ะ
ใครรู้ช่วยบอกทีจ้าา พลีสสส!!
Name : ส้มส้ม [ IP : 223.206.244.57 ]

วันที่: 7 ธันวาคม 2558 / 16:26
ความคิดเห็นที่ 756(จากตอนที่ 28)
ดีมากเลยค่ะ ชอบๆๆๆ
ขอบคุณนะคะ รุ่นพี่สายวิชาชีพที่มาแชร์ประสบการณ์
บางช่วงก็แลดูสนุก
แต่บางช่วงทำเอาเครียด แฮ่ๆ
แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ เราจะได้เตรียมตัวถูก
วันที่ 8 ธันวา 58 ก็ออกฝึกปี3แล้วค่ะ
ตื่นเต้นมาก
Name : SnimKoe < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ SnimKoe [ IP : 27.55.103.3 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2558 / 16:00
ความคิดเห็นที่ 755
พี่คะ เอกสารทุกอย่างเนี่ย ต้องส่งไปรษณีย์ไปเลย หรือว่ารอยื่นวันสอบสัมอ่ะคะ

ตอนนี้หนูสับสนมากเลย
PS.  Easier said than done. #พูดง่ายกว่าทำ
Name : Gifuto: < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Gifuto: [ IP : 27.55.47.93 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 26 พฤศจิกายน 2558 / 08:38
ความคิดเห็นที่ 754
751 : การฝึกปฏิบัติไม่ต่างกันค่ะ ต่างที่จำนวนชั่วโมงที่ขึ้นฝึกค่ะ

752-753 : ใช้ทุน กยศ ไม่ได้ค่ะ เพราะเขาจะให้รับทุนทุกคนเลยค่ะ
Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 118.174.71.4 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 10 พฤศจิกายน 2558 / 17:36
ความคิดเห็นที่ 753(จากตอนที่ 10)
ที่นี้ใช้ทุน กยศ. ได้ไหมค่ะ
Name : Numwan [ IP : 64.233.173.61 ]

วันที่: 8 ตุลาคม 2558 / 17:11
ความคิดเห็นที่ 752(จากตอนที่ 10)
ที่นี้ใช้ทุน กยศ. ได้ไหมค่ะ
Name : Numwan [ IP : 64.233.173.56 ]

วันที่: 8 ตุลาคม 2558 / 17:09
ความคิดเห็นที่ 751(จากตอนที่ 17)
พี่ค่ะ การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่ปี2ต้องลงมือทำมีอะไรบ้างคะ ขอตัวไหมค่ะ แบบจะได้เห็นภาพ
PS.  ทุกๆวันมีดีเสมอ
Name : BTenXOXO < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ BTenXOXO [ IP : 223.205.85.62 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 12 กรกฎาคม 2558 / 11:46
ความคิดเห็นที่ 750
เดี๋ยวเจ้จะเข้ามาตอบนะคะ หรือเข้าไปที่เพจ TRCN Nurse -Our way นะคะ จะได้คุยกันง่ายขึ้น
ใช้มือถือเล่น เลยพิมไม่สะใจเลยค่ะ แหะๆๆ 
Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 27.55.35.221 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 4 มิถุนายน 2558 / 19:08
ความคิดเห็นที่ 749(จากตอนที่ 4)
กระเป๋านี่ใช้ของวิทยาลัย หรือของข้างนอกคะ แจกหรือต้องซื้อเอง
Name : 5555 [ IP : 27.55.30.238 ]

วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 / 21:55
ความคิดเห็นที่ 748(จากตอนที่ 10)
รับ สาย ศิลป์-คำนวน มั้ยคะอยากทราบข้อมูลกว่านี้ค่ะ ขึ้นม.6แล้วค่ะ ต้องการข้อมูลด่วนมากค่ะ
Name : ปริญญา [ IP : 110.168.132.64 ]

วันที่: 20 เมษายน 2558 / 16:14
 • ความคิดเห็นที่ 748-1 (จากตอนที่ 10)
  ไม่รับค่ะ ขออภัยที่มาตอบให้ช้านะคะ คณะพยาบาลรับสายวิทย์อย่างเดียวค่ะ
  Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 27.55.91.77 ]
  ส่งข้อความลับ
  วันที่:9 มิถุนายน 2558 / 14:01
ความคิดเห็นที่ 747(จากตอนที่ 12)
เพื่อน ปี 1/2558 ทิ้งไลน์ไว้หน่อยน้า เดี๋ยวแอดไปเข้ากลุ่ม ไว้ปรึกษากัน
Name : แนว [ IP : 1.46.203.254 ]

วันที่: 18 เมษายน 2558 / 08:06
 • ความคิดเห็นที่ 747-10 (จากตอนที่ 12)
  ยังทันมั้ยค่ะ อิอิ buakaew.smile ค่าาา
  Name : ่ีbuabua [ IP : 118.174.122.66 ]

  วันที่:13 มิถุนายน 2558 / 10:24
 • ความคิดเห็นที่ 747-11 (จากตอนที่ 12)
  เราด้วยนะ ยังทันไหม maypooh26 น้าาาา
  Name : pooh [ IP : 1.47.128.157 ]

  วันที่:13 มิถุนายน 2558 / 20:45
ความคิดเห็นที่ 746(จากตอนที่ 14)
สมมุติว่าเราทำงานใช้ทุนเสร็จเเล้ว เราจะขอย้ายไปทำงานที่โรงบาลอื่นได้ไหมคะ
แบบว่าบ้านอยู่เหนือนะคะ จะขอย้ายไปทำงานใกล้บ้านได้ไหม
Name : ithailao < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ithailao [ IP : 1.46.79.153 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 13 เมษายน 2558 / 12:39
ความคิดเห็นที่ 745
พี่คะ อยากทราบรายละเอียดทุนในวิทยาลัยอ่ะค่ะ หนูติดรอบรับตรงปีนี้ แล้วตอนไปฟังเขาพูดถึงทุนค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยอีกที ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ แล้วมีกี่ทุน
PS.  Love P'ZEnz TS-6
Name : Kissu.sixthMonth < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Kissu.sixthMonth [ IP : 49.230.110.84 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 7 เมษายน 2558 / 12:36
 • ความคิดเห็นที่ 745-1
  ทุนได้ทุกคนค่ะ ไม่เสียค่าเทอมในแต่ละปีการศึกษา มีอาหารสวัสดิการให้ มีรายได้ต่อเดือนคนละ 2000 บาท ค่าหอพักฟรี ส่วนที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนต่างๆ
  แต่ยังไงน้องๆลองศึกษารายละเอียดทุนอีกทีนะคะ ที่พี่บอกคือทุนที่ได้รับกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะคะ
  Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 118.172.255.69 ]
  ส่งข้อความลับ
  วันที่:11 เมษายน 2558 / 12:36
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเนƒเธซเธกเนˆเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเน€เธ”เธทเธญเธ™เธžเธคเธฉเธ เธฒเธ„เธก 2561

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android