ติวภาษาไทย

ตอนที่ 7 : ตัวอย่าง ข้อสอบ A-Net (2)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1,851
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    6 มี.ค. 51

1.   ประโยคใดไม่กำกวม
       1. สมศักดิ์ไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนสองคน                      2. รถด่วนสายอุบลราชธานีตกรางที่ชุมทางบ้านภาชี
       3. คณะกรรมการต้องการรถยนต์อีกคันหนึ่ง                         4. ปรานีไปเยียมคุณป้าที่เธอรักเป็นบางครั้ง
2.    ประโยคใดวางส่วนขยายผิดที่
       1.  ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กรวมตัวกัน                          2. ธุรกิจในรอบปี่ที่ผานมาฟื้นตัวขึ้นมากแล้ว
       3. ปีหน้าเชื่อว่าธุรกิจจะดีขึ้นกว่าปีนี้มาก                              
      4. ผู้ประกอบการรายย่อยต่างเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจจะมีแนวโน้มในปีหน้าดีขึ้น 
3.   ข้อใดเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องข้องความว่า  " ห้ามไม่ให้เดินลัดสนาม"
       1.  เป็นข้อความที่ใช้กันมาแต่โบราณ                                  2.  เป็นการใช้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเพื่อย้ำความ
       3. เป็นข้อความที่มีความหมายในทางบอกเล่า                    4.  เป็นข้อความที่ใช้เกณฑ์ทางคณิตศาสตร์มาอธิบาย
  
อ่านข้อความต่อไปนี้และตอบคำถาม ข้อ  4-6
                    " กว่า 50 ปีมาแล้วที่มีการพูดถึงเรื่องการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง   การออกเสียงภาษาไทยผิดหรือเพี้ยน  การออกเสียงควบกล้ำไม่ได้  การไม่รู้หรือไม่เข้าใจสำนวนไทย  การที่นักเรียนไม่สามารถเขียนหรือแต่งเป็นภาษาไทยยาว ๆ  การเขียนตัวหนังสือไทยผิดรูปและปัญหาอื่น ๆ   อีกมากมายที่เกี่ยวกับความไม่รู้ ไม่เข้าใจหรือไม่สนใจภาษาไทยของคนไทยในวงการต่าง ๆ "
4.   ข้อความนี้ว่าด้วยเรื่องอะไร
      1.  ปัญหาการใช้ภาษาไทย                                            2.  การจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาภาษาไทย
      3.  ปัจจัยที่ทำให้คนไทยใช้ภาษาไม่ถูกต้อง                  4.  ข้อเท็จจริงและนโยบาย
5.   ข้อความข้างต้นใช้กลิธีเขียนแบบใด
      1.  เริ่มด้วยข้อคิด                                                             2.  เริ่มด้วยคำถาม
      3.  เริ่มด้วยคำตอบ                                                          4. เริ่มด้วยประเด็นที่มุ่งสู่ความที่จะกล่าวถึง
6.   ข้อใดเหมาะที่จะเป็นบทสรุปของข้อความข้างต้น
      1.  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยต้องคำนึงถึงผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กไทยทั่วประเทศ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาษาไทยเป็นแนวทางเดียวกัน
      2.  การแก้ปัญหาภาษาไทยน่าจะบังเกิดผลดีหากได้วางรากฐานการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เด็กไทยตั้งแต่ต้น
      3.  สิ่งที่กล่าวไปแล้วว่าปัญหาภาษาไทยเกิดจากหลายปัจจัย  เราคงต้องมาช่วยกันขจัดปัจจัยของปัญหาภาษาไทยให้หมดไปอย่างจริงจัง
      4.  หากคนไทยยังมีพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยดังที่กล่าวมานี้  เวลาจะผ่านไปอีกนานเท่าใด  เราก็คงต้องอยู่กับปัญหาภาษาไทยต่อไปอย่างแน่นอน
7.    ข้อใดคือสารของข้อความต่อไปนี้
                      " ช้างเคยร่วมรบเคียงข้างกษัตริย์เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย  วันนี้ช้างไทยใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกใช้แรงงานอย่างหนัก  การทารุณและการเลี้ยงดูอย่างผิดธรรมชาติ  ทำให้ช้างไทยต้องเจ็บป่วย  พิการและทยอยตายเฉลี่ยปีละ  50  เชือก  จากจำนวนช้างทั่วประเทศที่มีไม่ถึง 5,000  เชือก  ช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่  การรักษาพยาบาลซับซ้อมยุ่งยาก  มีข้อจำกัดเรื่องยาและอุปกรณ์  ปัญหาดังกล่าวยิ่งทำให้ช้างมีจำนนน้อยลง"
        1.  ความสำคัญของช้างไทย                                      2. สาเหตุที่ทำให้ช้างไทยลดจำนวนลง
        3.  ปัญหาเรืองการรักษาพยาบาลช้างไทย                4. สถานภาพของช้างไทยในปัจจุบัน
8.  ข้อใดเป็นเหตุผลที่ถูกต้องของข้อสรุปต่อไปนี้
                     " การอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนเป็นหน้าที่ของครู"
      1.  ครูต้องเข้าใจปัญหาสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
      2. ครูต้องสละเวลาส่วนตัวเพื่ออบรมจริยธรรมแก่นักเรียน
      3. การอบรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ครูต้องทำนอกจากการสอนทางวิชาการ
      4. นักเรียนควรรู้จักผิดชอบชั่วดีตั้งแต่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน
9.  ข้อใดแสดงเหตุผล
       1.  เรือล่มเมื่อจอด  ตาบอดเมื่อแก่                                 2.  รู้ไว้ใช่ว่า  ใส่บ่าแบกหาม
       3. น้ำร้อนปลาเป็น  น้ำเย็นปลาตาย                               4. สวยแต่รูป  จูบไม่หอม
10.   " หลับเถิดนะคนดีตรงนีหนอ             ใจแม่พ่อเพื่อนวางไว้ต่างหมอน
       คุณความดีมีมาเป็นอาภรณ์                นอนเถิดนอนนิ่งสนิทนิจนิรัดร์"
              ข้อใดไม่ปรากฎในบทกลอนนี้
       1.   ความดี                  2.  ความรัก                   3.  ความตาย                4.ความห่วงใย


 ( เฉลย     1. 2      2.  4     3. 2    4. 1    5.4    6.4   7.2     8.1   9. 3  10.4         )
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

47 ความคิดเห็น