คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอนที่ 13 : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


     อัพเดท 11 ก.พ. 52
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: แม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัย, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง : ลูกแม่ฟ้าหลวง ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ลูกแม่ฟ้าหลวง Email : nite_solution(แอท)hotmail.com
My.iD: https://my.dek-d.com/MFLU
< Review/Vote > Rating : 92% [ 42 mem(s) ]
This month views : 1,334 Overall : 68,505
683 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 94 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 13 : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 6185 , โพส : 9 , Rating : 90% / 10 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


     ก่อนที่จะแนะนำสำนักวิชา พี่ขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาลมาขึ้นก่อนเลยนะครับ

   "วิชาพยาบาลนี้ เป็นที่รู้จักว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงสนับสนุนเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเป็นที่รู้กันแล้วว่าการรักษา การพยาบาลและการป้องกันโรคนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และงานทั้งสามแขนงนี้จะต้องเจริญทัดเทียมและอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะบังเกิดผลเป็นอย่างดี ผู้ที่สมัครใจเลือกวิชาชีพพยาบาล เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเพราะเป็นผู้ที่มิใช่เพียงแต่ประกอบอาชีพโดยใช้กำลังแรงและกำลังกายเท่านั้น แต่ต้องใช้กำลังใจอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ อดทนพร้อมทั้งรักษาความซื่อสัตย์ สุจริตและมีเมตตากรุณาคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับพยาบาล"
                                                                    
พระราชดำรัส ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณบดี

                                                       

                 

                                                                        รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง (รองอธิการบดีฯ)

                                                                      รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี (รักษาการฯ)

คณาจารย์

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 อาจารย์ เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ 
                          - พย.ม (การพยาบาลครอบครัว)
                          - พย.บ (การพยาบาลกุมาร)
                          ประสบการณ์การสอนหลังปริญญาโท 14 ปี
 อาจารย์ เกศมณี มูลปานันท์
                          - ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)
                          - พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


 รองศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
                          - พย.ด. ( การพยาบาล )
                          - วท.ม (พยาบาล)
                          - คบ. (การพยาบาลอายุรศาสตร์- ศัลยศาสตร์)
 รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์
                          - วท.ม. (เภสัชวิทยา)
                          - วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
                          - ประกาศนียบัตร HIV/AIDS and Infection control
                          ประสบการณ์การสอนหลังปริญญาโท 23 ปี
 อาจารย์สมพร สันติประสิทธิ์กุล
                          - พย.ม (การพยาบาลผู้ใหญ่)
                          - วท.ม (ระบาดวิทยา)
                          - พย.บ (การพยาบาลศัลยศาสตร์)
                          - วท.บ (สุขศึกษา)
                          - อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์
                          - ประกาศนียบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
                         ประสบการณ์การสอนหลังปริญญาโท 2 ปี
 อาจารย์วิภาดา ศรีมันทยามาศ
                          - พย.ม.(การบริหารการพยาบาล)
                          - พย.บ.
                          - ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น
                          - ประกาศนียบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
 อาจารย์ ภาวดี วิมลพันธุ์
                          - พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และ ศัลยศาสตร์)
                          - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี)
                          - สธ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
 อาจารย์ จิตราภรณ์ สุทธิพงษ์
                          - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
                          - พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
 อาจารย์ วรินทร เวียงโอสถ
                          - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
                          - พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 ผศ.อรทัย ผลเนืองมา
                          - ค.ม.(อุดมศึกษา)
                          - ค.บ. (การพยาบาลมารดา-ทารก)
                          - อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์
                         ประสบการณ์การสอนหลังปริญญาโท 18 ปี
 อาจารย์ โศภิต มิตรานันท์
                          - กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
                          - คศ.บ. (พัฒนาการเด้กและครอบครัว)
                          - พย.บ (การพยาบาลมารดาทารก)
                          - อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์
                         ประสบการณ์การสอนหลังปริญญาโท 3 ปี
 อาจารย์ประภาภรณ์ สมณะ
                          - พย.ม (สาขาการพยาบาลสตรี) มช. 2544
                          - สศ.บ (บริหารสาธารณสุข) มสธ. 2545
                          - ป.พย.(การพยาบาลและการผดุงครรภ์) วพบ.พะเยา 2538
                          - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
                          - สาขาการพยาบาลมารดาและทารก สภาการพยาบาล 2547
                          ACLS, BLS, NRP certificates
                          American Heart Association 2008

สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ต. สกุล
                          - สสม. (การแพทย์จิตเวช)
                          - วท.บ. (การพยาบาลสาธารณสุข)
                          - อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
                          ประสบการณ์การสอนหลังปริญญาโท 24 ปี
 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
                          - Ph.D. (Industrial/Organizational Psychology)
                          - MA (counseling psychology)
                          - วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ์)
                         ประสบการณ์การสอนหลังปริญญาโท 1 ปี
 อาจารย์ พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
                          - ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
                          - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)
 อาจารย์ ฉันทนา แรงสิงห์
                          - วท.ม. (สุขภาพจิต)
                          - พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
 อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ
                          - พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
                          - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)

สาขาการพยาบาลชุมชน

 รองศาสตราจารย์กาญจนี สิทธิวงศ์
                          - ศศม.(พัฒนาสังคม)
                          - วท.บ. (สุขศึกษา)
                          - อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข
                          - อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
                          ประสบการณ์การสอนหลังปริญญาโท 27 ปี
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์
                          - พด. (พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยลาโทรบ , Australia 2550
                          - ประกาศนียบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น), 2550
                          - Post graduate Diploma in PHC, U. of Western Australia, Australia 2537
                          - วท.ม. (การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน) , ม.มหิดล 2532
                          - วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) , ม.มหิดล 2523
                          - อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย, ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ 
                             คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2518
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ จัยวัฒน์
                           - วท.ม (โภชนศาสตร์)
                           - วท.บ (พยาบาลสาธารณสุข)
                           - อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
                           - ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคขั้นต้น)
                           ประสบการณ์การสอนหลังปริญญาโท 28 ปี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรพร สุคนธสรรพ์
                          - วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ (พยาบาลสาธารณสุข)
                             มหาวิทยาลัยมหิดล, 1985
                          - วท.บ. พยาบาลสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล, 1979 
                          - ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย
                             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, 1974

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

                   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารสำนักวิชา E2 ชั้น 3
                    TEL. : 0-5391-6869
                    Website : http://www.mfu.ac.th/school/nurse/
สีประจำสำนักวิชา : สีแสด

หลักสูตร

                  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)

ปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.), Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)

ปณิธาน :
มุ่งสร้างพยาบาลที่มีจิตวิญญาณเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า
                  ใช้ภูมิปัญญาและภูมิธรรมนำการพัฒนารักษาเอกลักษณ์ไทย

วิสัยทัศน์ :
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็น สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติในการผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในสาขาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ สำหรับภาคเหนือตอนบนและโดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สามารถชี้นำสังคมในด้านสุขภาพอนามัยเป็นสำนักวิชาที่สามารถปฏิบัติภารกิจครอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการศึกษา : ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค
                              ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายและอาจมีภาคฤดูร้อน 
                              ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

โอกาสมีงานทำ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ และวิชาชีพการพยาบาลเป็นสาขาขาดแคลนโอกาสมีงานทำจึงคาดหวังได้ 100 % มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเน้นความสามารถพิเศษของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและทักษะการใช้สื่อสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาจึงมีโอกาสในการทำงานระดับนานาชาติด้วย

โอกาสความก้าวหน้า : บัณฑิตในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทุกแห่งและในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะเปิดสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาในระยะเวลาอันใกล้

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
                                         สายวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 
                                         2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ
                                         การศึกษา
                                         3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : 30,000 บาท / ภาคเรียน


เครื่องทรง : N/A เป็นสำนักวิชาใหม่ ยังไม่มีการจัดทำเสื้อประจำสาขา แต่เครื่องแบบพยาบาลมีการจัดทำแล้วและกำลังจะนำมาแจกจ่ายให้แก่นักศึกษาในเร็วๆนี้
Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 13 : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 6185 , โพส : 9 , Rating : 90% / 10 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 9 : ความคิดเห็นที่ 678
แล้วเจอกันปีหน้า คณะนี้ มหาลัยนี้นะ รอหน่อยนะ มฟล. 
PS.  สิ่งแย่ๆมันมีค่าที่ประสบการณ์ :)
Name : nid-cha ~ < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ nid-cha ~ [ IP : 110.77.236.149 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 25 กันยายน 2556 / 12:41
# 8 : ความคิดเห็นที่ 626

อยากเรียนที่นี่มากกกกกกกกกกกกกกที่สุดในชีวิตค่ะ แต่กลัวสอบเข้าไม่ได้

Name : littlegiant < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ littlegiant [ IP : 110.49.227.56 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 / 23:20
# 7 : ความคิดเห็นที่ 596
ติดตรง พยาบาล 54 ^^
Name : ployyoi < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ployyoi [ IP : 223.204.83.228 ]
Email / Msn: soul_ploy(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 / 16:26
# 6 : ความคิดเห็นที่ 549

อยากทราบว่าเวลาไปสอบสัมภาษณ์ต้องทำ PORTFOLIO ไปด้วยไหมคะ!?
แล้วเกณฑ์การสมัครคณะพยาบาลของ ม.แม่ฟ้าหลวงนี้ ไม่มีระบุเรื่องค่า BMI เลย
ต้องมีค่า BMI เท่าไหร่หรอคะ!? ช่วยหาคำตอบให้ด้วยนะคะ ,, ขอบคุณมากค่ะ ^^


PS.  *If You Come Back To Me ,, I’ll Be All That You Need*
Name : *GIFTNERD* < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ *GIFTNERD* [ IP : 58.11.76.136 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 12 ตุลาคม 2553 / 19:56
# 5 : ความคิดเห็นที่ 499
น้องๆๆมากันเยอะๆๆนะค่ะ
^___________^

เรียนที่นี้อบอุ่นดีค่ะ
ได้รับการดูแลจากคณะอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี

อุปกรณ์เครื่องมือ และห้อง สำหรับฝึกการทำหัตถการต่างๆๆมีครบพร้อม และคุณภาพดีมากๆเลยค่ะ

โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกก็มีทั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาลแม่สาย

และสามปีของการก่อตั้งที่ผ่านมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ของเราก็ผ่านการประเมินจากสภาการพยาบาลตลอด

ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะค่ะ อาจารย์เราเก่งทุกท่าน^_^

เจอกันนะค่ะน้องๆๆๆ
Name : NsMFU [ IP : 202.28.45.25 ]
Email / Msn: -
วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 / 02:22
# 4 : ความคิดเห็นที่ 465
หนูเจ็บมาเยอะ! ติดทีเถอะ...สาธุ ^^
Name : Nurse MFU. [ IP : 118.174.67.68 ]
Email / Msn: -
วันที่: 17 เมษายน 2553 / 11:50
# 3 : ความคิดเห็นที่ 445
อยากเรียน
PS.  จากคนน่ารัก
Name : Bua_Jira_Yuri < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Bua_Jira_Yuri [ IP : 112.142.40.27 ]
Email / Msn: jira.yuri(แอท)gmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 3 เมษายน 2553 / 12:58
# 2 : ความคิดเห็นที่ 427

กำลังจะตัดสินใจ ยื่นแอดที่ แม่ฟ้าหลวงอยุ่เลยค่ะ น่าสนใจมาก

Name : the clue rain < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ the clue rain [ IP : 125.27.224.157 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 16 มีนาคม 2553 / 18:02
# 1 : ความคิดเห็นที่ 281

เข้าไปดูในเวปแล้วสวยมากค่ะ

อยากเรียนคณะพยาบาล

ที่นี่มั๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Name : OoOChobitOoO < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ OoOChobitOoO [ IP : 114.128.19.20 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 20 มิถุนายน 2552 / 01:45
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android