[คลังส่วนตัว] ข้อมูล ครุฑ นาค สำหรับแต่งนิยาย

ตอนที่ 36 : ตัวอักษร อริยกะ

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 440
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    3 ธ.ค. 56

ที่มา: http://board.palungjit.org/f2/อริยกะ-แบบตัวอักษรประเภทหนึ่งในแผ่นดินสยาม-ฉบับรวบรวม-54978.html

 
 

 

รัชกาลที่ ๔ ทรงประดิษฐ์อักษรไทยอริยกะ...อักษร "อริยกะ" คืออะไร และทำไมต้อง "อริยกะ" ?

 

อักษร "อริยกะ" คืออะไร?

อักษร "อริยกะ" เป็นรูปแบบตัวอักษรประเภทหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะทรงพระผนวชเป็น "พระวชิรญาณเถระ" ทรงประดิษฐ์ขึ้นสำหรับใช้เขียนหรือพิมพ์ภาษาบาลีแทนตัวอักษรขอมที่ใช้กันมาแต่เดิม รวมทั้งทรงประดิษฐ์ขึ้นสำหรับใช้เขียนภาษาไทยด้วย (อาจเป็นความต้องการใช้แทนอักษรไทยด้วยก็ได้) อาจถือได้ว่าการประดิษฐ์ "อักษรอริยกะ" เป็นหนึ่งในกระบวนการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมๆกับการตั้ง "ธรรมยุติกนิกาย"

 

 

ทรงประดิษฐ์อักษรอริยกะเมื่อใด

สำหรับช่วงเวลาที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์อักษรอริยกะนั้นไม่ปรากฏชัดเจน สันนิษฐานกันว่าน่าจะทรงประดิษฐ์ขึ้นหลังจากได้เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหารแล้ว เพราะในเวลานั้นมีผู้มาถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระองค์เป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเป็นไปโดยสะดวกจึงน่าจะทรงประดิษฐ์อักษรอริยกะขึ้นสำหรับใช้แทน "อักษรขอม" ที่แต่เดิมถือเป็น "อักษรศักดิ์สิทธิ์" สำหรับเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นภาษาบาลี (เรียกว่า "อักษรขอมบาลี") และภาษาไทย (เรียกว่า "อักษรขอมไทย")รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีความรู้ด้านการพิมพ์ ทรงรู้ปัญหาในการหล่อและการเรียงพิมพ์ ด้วยเหตุที่ทรงรู้ภาษาอังกฤษและภาษาละตินจึงน่าจะทรงดัดแปลงอักษรไทยและวิธีการเขียนโดยอาศัยแบบอย่างจาก "อักษรโรมัน" เป็นแม่แบบ

 

 

 

อักษร "อริยกะ" มาจากไหน?

เมื่อพิจารณารูปแบบอักษรอริยกะแล้วจะพบว่าอักษรอริยกะเป็นอักษรที่ได้อิทธิพลรูปแบบตัวอักษรจากอักษร "โรมัน" เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เห็นได้จากรูปแบบตัวอักษรและในลักษณะที่มีการแบ่งอักษรอริยกะเป็น ๒ กลุ่ม คือ

 

๑. อักษรอริยกะตัวพิมพ์

๒. อักษรอริยกะตัวเขียน

 

อักษรอริยกะทั้งสองกลุ่มแม้จะเป็นอักษรอริยกะเช่นเดียวกันแต่ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ลักษณะเช่นนี้พบได้ในรูปแบบตัวอักษร "โรมัน"

 

นอกจากอิทธิพลทางด้านรูปอักษรแล้ว ในด้านระบบการเขียนหรืออักขรวิธีของอักษรอริยกะปรากฏอิทธิพลอักขรวิธีการเขียนของอักษรโรมันเข้าไปประสมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องการจัดวางรูป "สระ"

 

ทั้งนี้เพราะลักษณะการวางรูปสระในระบบการเขียนของอุษาคเนย์ เช่น อักษรขอม หรืออักษรไทย นิยมวางสระไว้ทั้งด้านหน้า ด้านบน ด้านล่าง และด้านหลังพยัญชนะ ซึ่งจะเกิดปัญหามากสำหรับการเขียนหรือการพิมพ์ในระบบการเขียน "อักษรขอม" แล้วยิ่งมีความยุ่งยากโดยเฉพาะระบบอักษรที่มีทั้ง "พยัญชนะตัวเต็ม" และ "พยัญชนะตัวเชิง"

 

ด้วยเหตุนี้เมื่อพระวชิรญาณเถระ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงประดิษฐ์อักษรอริยกะขึ้น จึงน่าจะทรงพยายามที่จะตัดความยุ่งยากในระบบการเขียนในอักษรขอมและอักษรไทยออกไปทั้งหมด และใช้ตามระบบการเขียนอักษร "โรมัน" ซึ่งง่ายกว่า ทั้งในด้านการเรียงพยัญชนะและสระ (ซึ่งเขียนเรียงไว้หลังพยัญชนะทั้งหมด)

 

ดังนั้น "อักษรอริยกะ" จึงเป็นอักษรที่ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบตัวอักษรและอิทธิพลทางด้านอักขรวิธีในการเขียนจาก "อักษรโรมัน" นั่นเอง

 

 

ทำไมต้องเป็นอักษร "อริยกะ"

ทำไมต้องเป็นอักษร "อริยกะ" นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าพิจารณา เพราะนอกจากเรื่องการปรับระบบการเขียนแบบหน้ามือเป็นหลังมือ (ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะยากหากจะให้สังคมไทยในเวลานั้นยอมรับรูปแบบอักษรชนิดนี้แทน"อักษรขอม" ที่ใช้กันมานับพันปี) อักษรชนิดนี้จะแฝงจุดหมายบางอย่างบางประการ

หรือไม่

 

เมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เราอาจสังเกตเห็นความผิดปรกติบางอย่างกับการจัดการ "พระพุทธศาสนา" ในสังคมกรุงรัตนโกสินทร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

 

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระเถระผู้ใหญ่แปล "พระธรรมวินัย" อย่างต่อเนื่องเพื่อเทศน์ถวาย และโปรดให้ "จาร" พระไตรปิฎกด้วย "อักษรขอม" ถวายพระอารามต่างๆ เช่น วัดพระเชตุพนฯ ฯลฯ

 

พระวชิรญาณเถระ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) กลับทรงประดิษฐ์ "อักษรอริยกะ" เพื่อ "พิมพ์" พระธรรมวินัยเผยแพร่แทนการ "จาร" บนใบลาน เช่นเดียวกับที่มิชชันนารี "พิมพ์" คัมภีร์ไบเบิลสอนศาสนาคริสต์ กรณีนี้อาจเป็นหนึ่งในกระบวนการปรับ "พระพุทธศาสนา" ให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นก็ได้

 

การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์อักษรแบบใหม่ขึ้นแล้วพระราชทานนามว่า "อักษรอริยะ" อาจเนื่องมาจากต้องการแสดงให้เห็นว่าอักษรประเภทนี้เป็นอักษรของ "ผู้เป็นอารยชน" ซึ่งอาจมีความหมายเป็นนัยยะที่แสดงถึงการปรับตัวเข้าหาความเป็น "อริยะ" หรือ "อารยะ" (อาจหมายถึงประเทศตะวันตก)

 

ดังนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์อักษร "อริยกะ" ขึ้นใช้ นอกจากจะเพื่อความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียนแทนอักษรขอมแล้ว (ซึ่งโดยความเป็นจริงอาจยุ่งยากกว่า เพราะต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด) ยังอาจมีนัยยะถึงการปรับเปลี่ยนเข้าหาความเป็นอารยะ (ความเป็นตะวันตก) อีกด้วย

 

 

ความแพร่หลายและความเสื่อมของอักษร "อริยกะ"

หลักฐานเกี่ยวกับความแพร่หลายของอักษรอริยกะมีไม่มากนัก ทราบเพียงว่ามีการนำมาใช้พิมพ์บทสวดมนต์บ้าง พิมพ์หนังสือปาฏิโมกข์บ้าง และพิมพ์หนังสืออื่นๆ บ้าง และใช้แทนหนังสือใบลานที่เคยแพร่หลายมาแต่เดิม แต่ความแพร่หลายนี้ก็จำกัดวงอยู่เฉพาะในวัดบวรนิเวศวิหารเท่านั้น

 

จารึกอักษรอริยกะที่มีใช้ให้เห็นอยู่อย่างชัดเจนในปัจจุบันคือ จารึกวัดราชประดิษฐ์ ซึ่งเป็นจารึกข้อความบนแผ่นหินอ่อนพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงการสร้างวัดราชประดิษฐ์ ข้อความที่จารึกด้วยอักษรอริยกะ คือข้อความในบรรทัดที่ ๑ เป็นอักษรอริยกะ ภาษาบาลี เช่นเดียวกับบรรทัดที่ ๔๐-๔๒ ที่จารึกต่อจากข้อความอักษรขอมภาษาบาลี และในข้อความตอนท้ายบรรทัดที่ ๗๗-๗๘ ของจารึกก็จารึกด้วยอักษรอริยกะเช่นเดียวกัน

 

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลาผนวชขึ้นเสวยราชสมบัติแล้ว การใช้อักษรอริยกะก็เสื่อมไปในที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีรูปร่างและระบบอักขรวิธีแตกต่างจากอักษรไทยมากจึงไม่ได้รับความนิยมและค่อยๆ เลิกใช้ไป

 

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้นำรูปอักษรไทยมาใช้เขียนภาษาบาลีได้ ความจำเป็นที่จะใช้อักษรอริยกะเขียนแทนอักษรขอมก็หมดลงในที่สุด

 

 

 

บรรณานุกรม

กำธร สถิรกุล. ลายสือไทย ๗๐๐ ปี. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๒๖.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจำ. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๖.

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. คาถาชาดกแลแบบอักษรอริยกะ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๔.

ที่มา :

ภาษา-หนังสือ : ศานติ ภักดีคำ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว. ประสานมิตร

http://www.matichon.co.th/art/art.php?srctag=0604011146&srcday=2004/11/01&search=no

 

**หมายเหตุ**

ปัจจุบันสามารถหาดาวน์โหลดฟ้อนท์ตัวอักษรอริยกะสำหรับพิมพ์ได้จาก www.f0nt.com สืบเนื่องจากพระธิติวโรได้ไปโพสต์เพื่อขออนุโมทนานักทำฟอนท์ใน f0nt.com ให้ช่วยกันทำฟอนท์อักษรอริยกะ เพื่อถวายให้แก่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อการศึกษาที่ปัจจุบันยังมีการเรียนการสอนอยู่ แต่ปัญหาที่พบคือ การใช้งานในด้านการเรียนการสอนเช่นการพิมพ์ข้อสอบ หรือการพิมพ์ตำรานั้นมีความยุ่งยากและเสียเวลาเป็นอันมาก เนื่องจากที่ยังไม่มีใครประดิษฐ์ฟอนท์ชุดนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ขึ้นมา (น่าจะมีแต่ตัวพิมพ์โลหะแบบตอก) แต่ล่าสุดทาง f0nt.com ก็มีอาสาสมัครคือคุณทัชชี่ไปเริ่มช่วยในการพัฒนาฟอนท์อักษรอริยกะแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://nora.exteen.com/20090219/entry

 

 

 

 

11 ความคิดเห็น