สังคมประชาธิปไตย

ตอนที่ 6 : ใบงานที่ 2

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 0
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    18 ก.ย. 62

2.พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาริปโตยควรมีแนวทางการปฏิบัติศนในด้นใดบ้าง (2คtwss)

ตอบ      1) ด้านสังคม ได้แก่

                    (1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล

                    (2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น

                    (3) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า

                    (4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

                    (5) การเคารพระเบียบของสังคม

                    (6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ

               2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

                    (1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว

                    (2) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทำ

                    (3) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า

                    (4) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

                    (5) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประติษฐ์ใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและโลก

                    (6) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโกดที่ดี มีควมชื่อสัตย์ ยืมั่นในอุตมกรณ์ที่ดีต่อชาติ เป็น สำคัญ

               3) ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่

                    (1) การเคารพกฎหมาย

                    (2) การรับพึงข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความชัดแย้งที่เกิดขึ้น

                    (3) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า

                    (4) การชื่อสัตย์ต่อหน้าที่โตยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

                    (5) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการทำหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

                    (6) การทำงานอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา


ประเภทของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
              1. ประชาธิปไตยโดยทางตรง (Direct Democracy) หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) เป็นรูปแบบการปกครองที่ให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยตรง ด้วยการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาตัดสินปัญหา และเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของรัฐ ราษฎรมีบทบาทในการตัดสินใจในกิจการของบ้านเมืองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
              2. ประชาธิปไตยโดยทางอ้อม (Indirect Democracy) หรือประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน (Representative Democracy) เป็นรูปแบบการปกครองที่ให้อำนาจประชาชนเลือกตัวแทนเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหาของรัฐ และบริหารกิจการบ้านเมืองตามกรอบนโยบายของรัฐ


การเลือกตั้ง จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ

     1. การเลือกตั้งทั่วไป คือ การเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ อันเกิดจากการยุบสภาหรือรัฐบาลครบวาระ
     2. การเลือกตั้งซ่อม คือ การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง อันเกิดจากสมาชิกคนดังกล่าวตายหรือลาออก
     3. การเลือกตั้งซ้ำ คือ การเลือกที่เกิดขึ้นเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง อันเกิดจากการทุจริตการเลือกตั้ง


0 ความคิดเห็น