สังคมประชาธิปไตย

ตอนที่ 5 : ใบงานที่ 1

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    18 ก.ย. 62

ใบงานที่ 1
1.พลเมืองดี หมายถึง
ตอบ ผู้ที่ปฏิบัติหน้ที่พลมือได้ครบทวน กิจที่ต้อทำ แล้วกิจที่ต้องทำต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมของชาติคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
รู้จักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม และหลักธรรมของศาสนา มีความรอบรู้ มีสติปัญญาขยันขันแข็ง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ

2.ประชาธิปไดย หมายความว่า 
ตอบ ประธิปไตยในการดำรงชีวิตร่วมกันของของสมาชิกในสังคม หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมมนุษย์ที่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตย และความหมายโดยทางการปกครองในสังคม หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอำนาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  ในการกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศ  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก

3.พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึง ( 1 คะแนน )
ตอบ พลเมืองที่มีคุณลัษณะที่สำคัญคือ เป็นผู้ที่ยึดมันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมขอศาสนา มีหลักการทาง
ประชาธิงไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมายดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชธิปไตยอย่างแท้จริงหลักการทาร
ประชาธิปไตย

4.การเป็นพลเมืองดี มีความสำคัญอย่างไร จงอธิบายอย่างละเอียด (1 คะแนน )
ตอบ      1. ทำให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปอย่างมั่นคง
               2. เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ
               3. สังคมมีความเป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย
               4. สมาชิกทุกคนได้รับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ จากกฎหมายความเท่าเทียมกัน เกิดความเป็นธรรมในสังคม
               5. สมาชิกในสังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อกัน

0 ความคิดเห็น