สังคมประชาธิปไตย

ตอนที่ 1 : 1.1 พลเมืองเรื่องดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 48
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    18 ก.ย. 62ใบความรู้
พลเมืองเรื่องดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ความหมายของ "พลเมืองดี" ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำต่าง ๆ ดังนี้

               "พลเมือง หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน
               "วิถี" หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน
               "ประชาธิปไตย" หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่

               ดังนั้นคำว่า พลเมืองตีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย- จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่น
ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลักการทางประชาธิปไตย

               หลักการทางประชาธิปไตยที่สำคัญ ได้แก่
                    1) หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของ อำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐ
                    2) หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเที่ยมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีความ
เท่าเทียมกันในฐานะการเป็นประชากรของรัฐ ได้แก่ มีสิทธิเสภาพ มีหน้าที่เสมอภาคกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้น
หรือการเลือกปฏิบัติ ควรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอหรือยากจนกว่า
                    3) หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้หลักกฏหมายเป็นกฏเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพื่อความสงบสุขของสังคม
                    4) หลักเหตุผล หมายถึง การใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคม
                    5) หลักการถือเสียงข้งมาก หมายถึง การลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตย ครอบครัว
ประชาธิปไตย จึงใช้หลักการถือเสียงข้างมากเพื่อลงมติในประเต็นต่างๆ ได้อย่างสันติวิธี
หลักประนีประนอม หมายถึง การลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กัน ร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ หลักการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการสำคัญที่นำมาใช้ในการตำเนินชีวิตในสังคม 
เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้

แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
          พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ คือ
          1) ด้านสังคม ได้แก่
               (1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
               (2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
               (3) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
               (4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
               (5) การเคารพระเบียบของสังคม
               (6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
          2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
               (1) การประหยัดและอดออมในครอบครั้ว
               (2) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทำ
               (3) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
               (4) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
               (5) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
               (6) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความชื่อสัตย์ ยึดมั่นในอดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นสำคัญ
          3) ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
            (1) การเคารพกฏหมาย
            (2) การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดเย้งที่เกิดขึ้น
            (3) การยอมรับในเหตุผลที่ดึกว่า
            (4) การซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
            (5) การกล้ำเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้ำเสนอตนเองในการทำหน้ำที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา
            (6) การทำงานอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา

0 ความคิดเห็น