สูตรวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ เครื่องกล ไฟฟ้า

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 71 Views

 • 1 Comments

 • 5 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  5

  Overall
  71

แนะนำเรื่องแบบย่อๆ

เป็นสูตรต่างๆเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ เครื่องกล ไฟฟ้า เรื่องพวกนี้น่าจะได้เรียนตอนเทอม2นะสูตรพวกนี้จะเป็นสูตรในการคำนวณหาค่าต่างๆค่ะ


ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
สวัสดีค่ะก็มาพบกับ P.J Kitty นะค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เกี่ยวกับเรื่องแรง การเคลื่อนที่ เครื่องกล ไฟฟ้า สูตรพวกนี้เราได้มาจากครู

ที่สอนมาคนนี้ๆสอนเก่งมากเพราะครูท่านนี้ที่สอนเราสอนแต่ม.ปลาย เด็กมหาลัย แต่เราเป็นครั้งแรกๆที่ครูสอนม.ต้น และทำให้เราได้เนื้อหาความรู้ม.ปลาย

สูตรนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะและสูตรพวกนี้ใช้ได้ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลายเลยค่ะแต่เราจะมีรูปภาพให้ดูนะว่าบางตัวก็ไม่มีให้พิมพ์ได้ค่ะตัวอย่าง มิว 

อื่นๆถ้าอ่านเสร็จก็ช่วยไปดูรูปภาพด้วยนะเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะภาพอาจเล็กนะค่ะก็ขยายดูกันนะจริงๆอยากใส่เนื้อหาของในหนังสือเพิ่มนะแต่หนังสือเราต้อง

คืนทางโรงเรียนกะว่าจะให้ทุกคนได้รู้เยอะๆโทษด้วยนะที่มาเขียนเอาตอนปิดเทอมและเราก็จบจากโรงเรียนนั้นพอดีเลยต้องไปต่อโรงเรียนอื่นค่ะ


แรงและการเคลื่อนที่

ตัวเเปรและความหมายของแรงและการเคลื่อนที่

u= ความเร็วต้น       มีหน่วยเป็น  เมตร/วินาที

v= ความเร็วปลาย    มีหน่วยเป็น   เมตร/วินาที

a= ความเร่ง    มีหน่วยเป็น    เมตร/วินาทีกำลัง2

s= ระยะทาง   มีหน่วยเป็น   เมตร

t= เวลา     มีหน่วยเป็น   วินาที

g= แรงดึงดูดของโลก    มีหน่วยเป็น  10เมตร/วินาทีกำลัง2    หรือ   เมตร/วินาทีกำลัง2

หัวข้อตัวเลขและสูตรเรื่่องต่างๆ

1-6แนวราบ

7-10แนวดิ่ง

11-15โพเจคไทส์  (อ่านว่า โพเจคตาย)

16-18 กฏของนิวตัน

19แรงพยุง

20พลังงานศักย์และพลังงานจลน์

21พื้นเอียง

22คาน

23รอกตายตัว

24รอกเคลื่อนที่

25รอกเคลื่อนที่ระบบที่ 1

26รอกเคลื่อนที่ระบบที่ 2

27รอกเคลื่อนที่ระบบที่ 3

28ไฟฟ้า

29ค่าไฟคำนวณ

1.v=sส่วนt            ใช้ได้กรณี v คงที่

2.a=vส่วนt        ใช้ได้กรณี a คงที่

ถ้า   v คงที่  a=0

       a คงที่ v เพิ่มขึ้นหรือลดลงสม่ำเสมอ

3.v=u+at

4.s=ut+1ส่วน2 at กำลัง2

5.vกำลัง2=uกำลัง2+2as

6.s= วงเล็บเปิดu+v หาร2วงเล็ปปิด   รวมทั้งหมดคูณด้วย t

7.v=u+gt

8.s=ut+1ส่วน2 gt กำลัง 2

9.vกำลัง2=uกำลัง2+2gs

10.s=วงเล็บเปิดu+vหาร2วงเล็บปิด   รวมทั้งหมดคูณด้วย t

โพเจคไทส์  (อ่านว่า โพเจคตาย)

แกน X

11.Sx=uxt

     Sx=u cos (อ่านว่า คอส) เซต้า t

แกนY

12.Vy=uy+gt

13.Sy=uyt+1ส่วน2 gtกำลัง2

      Sy=u sin (อ่านว่า ทราย) เซต้า  t กำลัง 2

14Vกำลัง2y=Uกำลัง2ัy+2gsy

15.Sy=(Uy+Vyหาร2)   รวมทั้งหมดคูณด้วย t


กฏของนิวตัน

F=แรง  มีหน่วยเป็น  นิวตัน

f=แรงเสียดทาน  มีหน่วยเป็น  นิวตัน

มิว = ค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทาน ไม่มีหน่วย

N=แรงที่พื้นกระทำต่อวัตถุุ  หน่วยเป็น นิวตัน

m=มวล  มีหน่วยเป็น  กรัม

16.F=ma

17.f=มิวN

18.N=mg

แรงพยุง

D=ความหนาแน่น   มีหน่วยเป็น  กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

M=มวลของวัตถุ    มีหน่วยเป็น   กรัม

V=ปริมาณของวัตถุ   มีหน่วยเป็น  ลูกบาศก์เซนติเมตร

19.D=Mส่วนV

20.พลังงานศักย์และพลังงานจลน์

Ep=พลังงานศักย์  มีหน่วยเป็น จูล

Ek=พลังงานจลน์   มีหน่วยเป็น  จูล

h=ความสูงของวัตถุจากพื้น   มีหน่วยเป็น  เมตร

v=ความเร็วเคลื่อนที่ของวัตถุ  มีหน่วยเป็น  เมตร/วินาที กำลัง2

พลังงานศักย์

Ep=mgh    หน่วยเป็น จูล

พลังงานจลน์

Ek=1ส่วน2mvกำลัง2         หน่วยเป็น  จูล

21.พื้นเอียง

E=แรงพยายาม  มีหน่วยเป็น  นิวตัน

W=แรงต้านทาน   มีหน่วยเป็น   นิวตัน

L=ความยาวของพื้นเอียง   มีหน่วยเป็น  เมตร

H= ความสูงของพื้นเอียง  มีหน่วยเป็น  เมตร

EคูณL=WคุูณH

22.คาน

โมเมนต์ของเเรง=แรง คูณ ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง

โมทวนเข็มนาฬิกา=โมตามเข็มนาฬิกา

E=แรงพยายาม  มีหน่วยเป็น  นิวตัน

W=แรงต้านทาน   มีหน่วยเป็น  นิวตัน

L1=แขนของแรงพยายาม  มีหน่วยเป็น  เมตร

L2=แขนของแรงต้านทาน   มีหน่วยเป็น  เมตร

E คูณ L1 = W คูณ L2

23.รอกตายตัว

E=W

24.รอกเคลื่อนที่

E=Wหาร2

25.รอกเคลื่อนที่ระบบที่ 1      n=จำนวนรอกเดียวเคลื่อนที่

E=Wหาร2กำลังn

26.รอกเคลือ่นที่ระบบที่ 2      n=จำนวนรอกในระบบทั้งหมด

E=Wหารn

27.รอกเคลื่อนที่ระบบที่ 3      n=จำนวนเส้นเชือกที่คล้องผ่านรอกตับล่าง

E=Wหาร2กำลังnลบ1

28.สูตรไฟฟ้า

I=กระแสไฟฟ้า   มีหน่วยเป็น  แอมแป

R=ความต้านทาน   มีหน่วยเป็น  โอม

V=ความต่างศักย์   มีหน่วยเป็น  โวล

W=พลังงานไฟฟ้า    มีหน่วยเป็น  จูล

t=เวลา     มีหน่วยเป็น  วินาที

P=กำลังไฟฟ้า   มีหน่วยเป็น  วัตต์


กฏของโอม

V=IR  หรือบางคนจะเป็นหารก็ได้นะแต่เราจำไม่ได้และก็มีแบบเป็นสามเหลี่ยม

กำลังไฟฟ้า

P=Wส่วนt

P=IV

สูตรรวม

P=Wส่วนt=IV=Iกำลัง2 R= Vกำลัง2ส่วนR

29.ค่าไฟคำนวณค่าไฟ

ค่าไฟ=พลังงานไฟฟ้าที่ใช้(หน่วยเป็นยูนิตหรือกิโลวัตต์ชั่วโมง)=กำลังไฟฟ้า(หน่วยเป็นวัตต์)หารด้วย1000 คูณ จำนวนชั่วโมงที่ใช้และจำนวนเครื่องที่ใช้

ค่าไฟ=พลังงานไฟฟ้าที่ใช้(หน่วยเป็นยูนิตหรือกิโลวัตต์ชั่วโมง) คูณ ค่าไฟต่อหน่วย(หน่วยเป็นบาท)


รูปภาพข้างล่างคือสูตรที่เราเขียนให้เพื่อนไปท่อนกับครูที่สอนก็เลยขี้เกรียจเขียนนิดหน่อยนะอ่านให้ออกนะถ้าอ่านไม่ออกเม้นมาบอกเราได้เลยค่ะเดี๋ยวจะ

ได้เขียนใหม่และถ่ายรูปใหม่ค่ะตัวเลขไม่ตรงกับที่เขียนไม่ต้องตกใจนะค่ะคือเราเขียนตัวเลขผิดนิดหน่อยเลขหัวข้อค่ะ
รูปนี้คือคาน รอก ไฟฟ้า ค่าไฟนะ
        รูปนี้คือ แรง การเคลื่อนที่ โพเจคไทส์ แรงพยุง พลังงานศักย์ และ พลังงานจลน์ กฏนิวตัน  พื้นเอียง


เรื่องในตอนนี้ อัพเดท 29 มี.ค. 61 / 15:16

บันทึกเป็น Favorite


ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ P.J Kitty จากทั้งหมด 7 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

1 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 30 มีนาคม 2561 / 19:33
  what??????????????
  #1
  1
  • 31 มีนาคม 2561 / 12:22
   หมายถึงสูตรวิทย์หรอค่ะมันเป็นสูตรของแต่ละเรื่องค่ะที่ม.3ได้เรียนค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นสูตรที่ใช้คำนวณหาค่าต่างๆค่ะ
   #1-1